Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/05/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Satu Mare:Implants orthopÈdiques

2023/S 97-302881  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
22/05/2023 S97 Roumanie-Satu Mare: Implants orthopÈdiques 2023/S 097-302881 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: SPITALUL JUDETEAN SATU MARE NumÈro national d'identification: 3963722 Adresse postale: Strada: RAVENSBURG, nr. 1-3 Ville: Satu Mare Code NUTS: RO115 Satu Mare Code postal: 440192 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Ioan Adrian Marc Courriel: achizitiispital@yahoo.com TÈlÈphone: +40 261748301 Fax: +40 0261727259 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.sjusm.ro Adresse du profil díacheteur: www.e-licitatie.ro
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Spital
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
FURNIZARE MATERIALE ENDOPROTEZE 2022 NumÈro de rÈfÈrence: 3963722_2022_PAAPD1373790
II.1.2) Code CPV principal 33183100 Implants orthopÈdiques
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Prin atribuirea acestor materiale sanitare ñ endoproteze, autoritatea contractant? urmare?te Óncheierea acordurilor cadru de furnizare ?i a contractelor subsecvente asociate, Ón vederea aprovizion?rii cu materiale sanitare necesare trat?rii pacien?ilor. Se va incheia acord cadru pe o perioada de 24 luni. In intervalul unui an calendaristic se preconizeaza ca se vor incheia un numar estimativ de minim 4 contract subsevent si un numar maxim de 12 contracte subsecvente, frecventa celui mai mare contract subsecvent putand fi incheiat la 3 luni. Cantitatile minime si maxime estimate ale contractelor subsecvente se regasesc in anexa 2 a caietului de sarcini. Contractele subsecvente se vor incheia in functie de necesitatile autoritatii contractante, cantitatile minime si maxime fiind estimative. Promitentul-achizitor nu se oblig? a achizitiona nici cantitatea minima nici cea maxima pe parcursul acordului-cadru, specificata in anexa. Cantitatea ce se preconizeaza a fi achizitionata pe parcursul acordului-cadru si specificata in documentatia de atribuire va fi achizitionata in functie de existenta fondurilor alocate cu aceasta destinatie si de necesitatile autoritatii contractante. In cazul temeinic justificat, cantitatea maxima estimata in acordul cadru poate fi suplimentata in conformitate cu prevederile art. 221 Legea 98/2016 privind achzitiile publice. Specificatiile tehnice ale fiecarui lot in parte se regasesc in Caietul de sarcini Anexa
   1.  Termenul limita in care AC va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari /informatii suplimentare va fi a 11 a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor conform art.160 coraborat cu art.161 din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor : 20 zile.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 27 567 410.00 RON
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Endoproteza totala de genunchi, cimentata, de revizie, cu balama tip bulon, cu rotatie
Lot n : 34
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33183100 Implants orthopÈdiques
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO115 Satu Mare Lieu principal d'exÈcution:
sjusm
II.2.4) Description des prestations:
UM= BUC CANTITATE MINIMA/24 LUNI=24 CANTITATE MAXIMA/24 LUNI=60 VALOARE MINIMA/24 LUNI=336000 VALOARE MAXIMA/24 LUNI=840000 VALOAREA CELUI MAI MARE CTR. SUBS.=126000
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
LOT 44 SUBSTITUENTI OSOSI: 44.1 Substit.osos 1cc 44.2 Substit.osos
   2. 5cc 44.3 Substit.osos 5cc 44.4 Substit.osos 10cc 44.5 Subs.osos granule 10cc 44.6 Subs.osos granule 20cc 44.7 Subs.osos forme geomtrice 44.8 Substit.osos injectabil
Lot n : 44
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33183100 Implants orthopÈdiques
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO115 Satu Mare Lieu principal d'exÈcution:
sjusm
II.2.4) Description des prestations:
LOT 44 SUBSTITUENTI OSOSI 44.1 Substit.osos 1cc UM= BUC CANTITATE MINIMA/24 LUNI=24 CANTITATE MAXIMA/24 LUNI=60 VALOARE MINIMA/24 LUNI=67200 VALOARE MAXIMA/24 LUNI=168000 VALOAREA CELUI MAI MARE CTR. SUBS.=25200 44.2 Substit.osos
   2. 5cc UM= BUC CANTITATE MINIMA/24 LUNI=24 CANTITATE MAXIMA/24 LUNI=60 VALOARE MINIMA/24 LUNI=74400 VALOARE MAXIMA/24 LUNI=186000 VALOAREA CELUI MAI MARE CTR. SUBS.=27900 44.3 Substit.osos 5cc UM= BUC CANTITATE MINIMA/24 LUNI=24 CANTITATE MAXIMA/24 LUNI=60 VALOARE MINIMA/24 LUNI=21600 VALOARE MAXIMA/24 LUNI=54000 VALOAREA CELUI MAI MARE CTR. SUBS.=8100 44.4 Substit.osos 10cc UM= BUC CANTITATE MINIMA/24 LUNI=24 CANTITATE MAXIMA/24 LUNI=60 VALOARE MINIMA/24 LUNI=43200 VALOARE MAXIMA/24 LUNI=108000 VALOAREA CELUI MAI MARE CTR. SUBS.=16200 44.5 Subs.osos granule 10cc UM= BUC CANTITATE MINIMA/24 LUNI=24 CANTITATE MAXIMA/24 LUNI=60 VALOARE MINIMA/24 LUNI=67200 VALOARE MAXIMA/24 LUNI=168000 VALOAREA CELUI MAI MARE CTR. SUBS.=25200 44.6 Subs.osos granule 20cc UM= BUC CANTITATE MINIMA/24 LUNI=24 CANTITATE MAXIMA/24 LUNI=60 VALOARE MINIMA/24 LUNI=74400 VALOARE MAXIMA/24 LUNI=186000 VALOAREA CELUI MAI MARE CTR. SUBS.=27900 44.7 Subs.osos forme geomtrice UM= BUC CANTITATE MINIMA/24 LUNI=24 CANTITATE MAXIMA/24 LUNI=60 VALOARE MINIMA/24 LUNI=21600 VALOARE MAXIMA/24 LUNI=54000 VALOAREA CELUI MAI MARE CTR. SUBS.=8100 44.8 Substit.osos injectabil UM= BUC CANTITATE MINIMA/24 LUNI=24 CANTITATE MAXIMA/24 LUNI=60 VALOARE MINIMA/24 LUNI=43200 VALOARE MAXIMA/24 LUNI=108000 VALOAREA CELUI MAI MARE CTR. SUBS.=16200 VALOAREA MINIMA/24 LUNI/LOT 44= 412800 VALOAREA MAXIMA/24 LUNI/LOT 44=1032000 VALOAREA CELUI MAI MARE CTR SUBSECVENT/LOT 44=154800 VALOAREA GARANTIEI DE PARTICIPARE/LOT 44=1548
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
35. Sistem de endoprotezare a umarului anatomic si inversat, cimentat si necimentat: 35.1 Endoproteza anatomica de umar cimentata 35.2 Endoproteza anatomica de umar necimentata 35.3 Endoproteza totala de umar, inversata, hibrida
Lot n : 35
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33183100 Implants orthopÈdiques
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO115 Satu Mare Lieu principal d'exÈcution:
sjusm
II.2.4) Description des prestations:
35. Sistem de endoprotezare a umarului anatomic si inversat, cimentat si necimentat: 35.1 Endoproteza anatomica de umar cimentata UM= BUC CANTITATE MINIMA/24 LUNI=24 CANTITATE MAXIMA/24 LUNI=60 VALOARE MINIMA/24 LUNI=132000 VALOARE MAXIMA/24 LUNI=330000 VALOAREA CELUI MAI MARE CTR. SUBS.=49500 35.2 Endoproteza anatomica de umar necimentata UM= BUC CANTITATE MINIMA/24 LUNI=24 CANTITATE MAXIMA/24 LUNI=60 VALOARE MINIMA/24 LUNI=230400 VALOARE MAXIMA/24 LUNI=576000 VALOAREA CELUI MAI MARE CTR. SUBS.=86400 35.3 Endoproteza totala de umar, inversata, hibrid UM= BUC CANTITATE MINIMA/24 LUNI=24 CANTITATE MAXIMA/24 LUNI=60 VALOARE MINIMA/24 LUNI=256800 VALOARE MAXIMA/24 LUNI=642000 VALOAREA CELUI MAI MARE CTR. SUBS.=96300 VALOAREA MINIMA/24 LUNI/LOT 35= 619200.00 VALOAREA MAXIMA/24 LUNI/LOT 35= 1548000 VALOAREA CELUI MAI MARE CTR SUBSECVENT/LOT 35= 232200 VALOAREA GARANTIEI DE PARTICIPARE/LOT 35= 2322
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Endoproteza modulara de cap radial
Lot n : 21
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33183100 Implants orthopÈdiques
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO115 Satu Mare Lieu principal d'exÈcution:
sjusm
II.2.4) Description des prestations:
UM= BUC CANTITATE MINIMA/24 LUNI=24 CANTITATE MAXIMA/24 LUNI=60 VALOARE MINIMA/24 LUNI=72000 VALOARE MAXIMA/24 LUNI=180000 VALOAREA CELUI MAI MARE CTR. SUBS.=27000
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:

   6. 1 Componenta femurala din titan/aliaj de titan biocompatibil, cu arhitectura anatomica biconica ce favorizeaza suportul metafizar si fixare necimentata tip press-fit, cu sau fara coleret, cu unghiul colului intre 130-135*, in marimi progresive (minim 12 variante), cu acoperire de titan pudra de ti
Lot n : 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33183100 Implants orthopÈdiques
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO115 Satu Mare Lieu principal d'exÈcution:
SJUSM
II.2.4) Description des prestations:

   6.  Endoproteza totala primara sold necimentata cu interfata metal pe polietilena si acoperire de titan poros la nivelul componentei femurale si acetabulare
:

   6. 1 Componenta femurala din titan/aliaj de titan biocompatibil, cu arhitectura anatomica biconica ce favorizeaza suportul metafizar si fixare necimentata tip press-fit, cu sau fara coleret, cu unghiul colului intre 130-135*, in marimi progresive (minim 12 variante), cu acoperire de titan pudra de titan prin plasma-spray cu dimensiunea porilor 10-600 microni si rugozitate intre 10 si 30 microni. Sa prezinte doua lungimi, standard si mini (diferenta minim 30mm intre cele doua variante) si minim doua variante de offset: standard si high-offset. Minim 10 marimi progresive. UM= BUC CANTITATE MINIMA/24 LUNI=24 CANTITATE MAXIMA/24 LUNI=60 VALOARE MINIMA/24 LUNI=69600 VALOARE MAXIMA/24 LUNI=174000 VALOAREA CELUI MAI MARE CTR. SUBS.=26100
   6. 2 Componenta acetabulara din titan/aliaj titan biocompatibil, cu arhitectura anatomica de calota hemisferica de dimensiuni progresive (intre intervalul 36-80mm), care sa permita fixarea necimentata tip press-fit, cu acoperire cu metal fibrilar la nivelul interfetei de fixare. Sa prezinte variante cu gauri de fixare suplimentara pe toata suprafata, gauri sectoriale si fara gauri, cu pini de fixare, care sa permita fixarea suplimentara prin intermediul suruburilor din titan/aliaj de titan biocompatibil cu cap ingropat, diametru de minim
   4. 5mm si lungimi progresive cuprinse in intervalul 15mm-80mm. Sa prezinte mecanisme de fixare si blocare antirotatie a insertului de polietilena. UM= BUC CANTITATE MINIMA/24 LUNI=24 CANTITATE MAXIMA/24 LUNI=60 VALOARE MINIMA/24 LUNI=40800 VALOARE MAXIMA/24 LUNI=102000 VALOAREA CELUI MAI MARE CTR. SUBS.=15300
   6. 3 Insert acetabular din polietilena crosslinkata tip UHMWPE, de forma hemisferica, cu margine (componenta) antiluxatie in varianta 10*, 20* , cu insert tip retentiv sau fara margine antiluxatie, cu marimi corespunzatoare si compatibile componentelor acetabulare, cu diametrul interior 22/26/28/32/36, cu grosime minima de 5mm. UM= BUC CANTITATE MINIMA/24 LUNI=24 CANTITATE MAXIMA/24 LUNI=60 VALOARE MINIMA/24 LUNI=19200 VALOARE MAXIMA/24 LUNI=48000 VALOAREA CELUI MAI MARE CTR. SUBS.=7200
   6. 4 Componenta intermediara (capul femural al endoprotezei) din aliaj Co-Cr, cu diametrul de 22/26/28/32/36 corespunzator insertului acetabular, cu posibilitateaaugumentarii progresive a lungimii colului cuprinsa intre -8 si +10 (minim 4 variante). UM= BUC CANTITATE MINIMA/24 LUNI=24 CANTITATE MAXIMA/24 LUNI=60 VALOARE MINIMA/24 LUNI=12000 VALOARE MAXIMA/24 LUNI=3000 VALOAREA CELUI MAI MARE CTR. SUBS.=4500
   6. 5 Componenta intermediara (capul femural al endoprotezei) din ceramica Biolox Delta, cu diametrul de 28/32/36 corespunzator insertului acetabular, cu posibilitateaaugumentarii progresive a lungimii colului cuprinsa intre -8 si +10 (minim 4 variante). UM= BUC CANTITATE MINIMA/24 LUNI=24 CANTITATE MAXIMA/24 LUNI=60 VALOARE MINIMA/24 LUNI=64800 VALOARE MAXIMA/24 LUNI=162000 VALOAREA CELUI MAI MARE CTR. SUBS.=24300 VALOAREA MINIMA/24 LUNI/LOT 6=206400 VALOAREA MAXIMA/24 LUNI/LOT 6=516000 VALOAREA CELUI MAI MARE CTR SUBSECVENT/LOT 6=77400 GARANTA DE PARTICIPARE/LOT 6=774
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Elemente de augumentare a endoprotezelor de genunchi de revizie de tip con/sleeve din metal trabecular
Lot n : 31
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33183100 Implants orthopÈdiques
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO115 Satu Mare Lieu principal d'exÈcution:
sjusm
II.2.4) Description des prestations:
UM= BUC CANTITATE MINIMA/24 LUNI= 24 CANTITATE MAXIMA/24 LUNI= 60 VALOARE MINIMA/24 LUNI=108000 VALOARE MAXIMA/24 LUNI= 270000 VALOAREA CELUI MAI MARE CTR. SUBS.= 40500
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Elemente de augumentare a endoprotezelor de genunchi de revizie de tip tija/bloc
Lot n : 30
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33183100 Implants orthopÈdiques
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO115 Satu Mare Lieu principal d'exÈcution:
sjusm
II.2.4) Description des prestations:
UM= BUC CANTITATE MINIMA/24 LUNI= 24 CANTITATE MAXIMA/24 LUNI= 60 VALOARE MINIMA/24 LUNI= 86400 VALOARE MAXIMA/24 LUNI=216000 VALOAREA CELUI MAI MARE CTR. SUBS.= 32400
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
LOT 39.Endoproteza totala de sold cu interfata metal/polietilena tip dual-mobility cimentata: 39.1 Tija femurala 39.2 Cupa si insert 39.3 Cap femural
Lot n : 39
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33183100 Implants orthopÈdiques
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO115 Satu Mare Lieu principal d'exÈcution:
sjusm
II.2.4) Description des prestations:
LOT 39.Endoproteza totala de sold cu interfata metal/polietilena tip dual-mobility cimentata 39.1 Tija femurala UM= BUC CANTITATE MINIMA/24 LUNI=24 CANTITATE MAXIMA/24 LUNI=120 VALOARE MINIMA/24 LUNI=39600 VALOARE MAXIMA/24 LUNI=198000 VALOAREA CELUI MAI MARE CTR. SUBS.=24750 39.2 Cupa si insert UM= BUC CANTITATE MINIMA/24 LUNI=24 CANTITATE MAXIMA/24 LUNI=120 VALOARE MINIMA/24 LUNI=55200 VALOARE MAXIMA/24 LUNI=276000 VALOAREA CELUI MAI MARE CTR. SUBS.=34500 39.3 Cap femural UM= BUC CANTITATE MINIMA/24 LUNI=24 CANTITATE MAXIMA/24 LUNI=120 VALOARE MINIMA/24 LUNI=24000 VALOARE MAXIMA/24 LUNI=120000 VALOAREA CELUI MAI MARE CTR. SUBS.=15000 VALOAREA MINIMA/24 LUNI/LOT 39= 118800 VALOAREA MAXIMA/24 LUNI/LOT 39= 594000 VALOAREA CELUI MAI MARE CTR SUBSECVENT/LOT 39= 74250 VALOAREA GARANTIEI DE PARTICIPARE/LOT 39= 742.50
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:

   5.  Endoproteza totala de sold cimentata cu tija polisata
:

   5. 1 Tija femurala
   5. 2 Cupa acetabulara
   5. 3 Cap femural metalic
Lot n : 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33183100 Implants orthopÈdiques
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO115 Satu Mare Lieu principal d'exÈcution:
sjusm
II.2.4) Description des prestations:

   5.  Endoproteza totala de sold cimentata cu tija polisata
:

   5. 1 Tija femurala UM= BUC CANTITATE MINIMA/24 LUNI=24 CANTITATE MAXIMA/24 LUNI=120 VALOARE MINIMA/24 LUNI=42480 VALOARE MAXIMA/24 LUNI=212400 VALOAREA CELUI MAI MARE CTR. SUBS.=26550
   5. 2 Cupa acetabulara UM= BUC CANTITATE MINIMA/24 LUNI=24 CANTITATE MAXIMA/24 LUNI=120 VALOARE MINIMA/24 LUNI=27600 VALOARE MAXIMA/24 LUNI=138000 VALOAREA CELUI MAI MARE CTR. SUBS.=17250
   5. 3 Cap femural metalic UM= BUC CANTITATE MINIMA/24 LUNI=24 CANTITATE MAXIMA/24 LUNI=120 VALOARE MINIMA/24 LUNI=14400 VALOARE MAXIMA/24 LUNI=72000 VALOAREA CELUI MAI MARE CTR. SUBS.=9000 VALOAREA MINIMA/24 LUNI/LOT 5=84480 VALOAREA MAXIMA/24 LUNI/LOT 5=422400 VALOAREA CELUI MAI MARE CTR SUBSECVENT/LOT 5=52800 GARANTA DE PARTICIPARE/LOT 5=528
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Endoprotez? total? primar? hibrida de sold cu stem cimentat si cupa necimentata cu metal fibrilar
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33183100 Implants orthopÈdiques
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO115 Satu Mare Lieu principal d'exÈcution:
SJUSM
II.2.4) Description des prestations:
UM= BUC CANTITATE MINIMA/24 LUNI= 24 CANTITATE MAXIMA/24 LUNI= 120 VALOARE MINIMA/24 LUNI= 110400 VALOARE MAXIMA/24 LUNI= 552000 VALOAREA CELUI MAI MARE CTR. SUBS.= 69000
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Endoproteza totala primara sold necimentata cu interfata cobalt crom pe polietilena si acoperire partiala de hidroxiapatita la nivelul componentei femurale, cu sprijin metafizar
Lot n : 36
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33183100 Implants orthopÈdiques
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO115 Satu Mare Lieu principal d'exÈcution:
sjusm
II.2.4) Description des prestations:
UM= BUC CANTITATE MINIMA/24 LUNI=24 CANTITATE MAXIMA/24 LUNI=60 VALOARE MINIMA/24 LUNI=134400 VALOARE MAXIMA/24 LUNI=336000 VALOAREA CELUI MAI MARE CTR. SUBS.=50400
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Endoprotez? total? primar? cimentat? de ?old cu profil biconic si dubla mobilitate
Lot n : 24
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33183100 Implants orthopÈdiques
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO115 Satu Mare Lieu principal d'exÈcution:
sjusm
II.2.4) Description des prestations:
UM= BUC CANTITATE MINIMA/24 LUNI=24 CANTITATE MAXIMA/24 LUNI=120 VALOARE MINIMA/24 LUNI=112800 VALOARE MAXIMA/24 LUNI=564000 VALOAREA CELUI MAI MARE CTR. SUBS.=70500
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Endoproteza femurala de revizie necimentata monobloc cu sleev-uri metafizare
Lot n : 43
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33183100 Implants orthopÈdiques
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO115 Satu Mare Lieu principal d'exÈcution:
sjusm
II.2.4) Description des prestations:
UM= BUC CANTITATE MINIMA/24 LUNI=24 CANTITATE MAXIMA/24 LUNI=120 VALOARE MINIMA/24 LUNI=168000 VALOARE MAXIMA/24 LUNI=840000 VALOAREA CELUI MAI MARE CTR. SUBS.=105000
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Proteza totala de genunchi cimentata cu platou anatomic si cuplu de frecare standard cocr/xlpe
Lot n : 17
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33183100 Implants orthopÈdiques
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO115 Satu Mare Lieu principal d'exÈcution:
sjusm
II.2.4) Description des prestations:
UM= BUC CANTITATE MINIMA/24 LUNI=12 CANTITATE MAXIMA/24 LUNI=24 VALOARE MINIMA/24 LUNI=72000 VALOARE MAXIMA/24 LUNI=144000 VALOAREA CELUI MAI MARE CTR. SUBS.=18000
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Cabluri de ranforsare pentru endoproteza de revizie de sold
Lot n : 26
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33183100 Implants orthopÈdiques
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO115 Satu Mare Lieu principal d'exÈcution:
sjusm
II.2.4) Description des prestations:
UM= BUC CANTITATE MINIMA/24 LUNI=24 CANTITATE MAXIMA/24 LUNI=120 VALOARE MINIMA/24 LUNI=7200 VALOARE MAXIMA/24 LUNI=36000 VALOAREA CELUI MAI MARE CTR. SUBS.=4500
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Endoproteza de sold tip bipolar, cimentata
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33183100 Implants orthopÈdiques
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO115 Satu Mare Lieu principal d'exÈcution:
SJUSM
II.2.4) Description des prestations:
UM= BUC CANTITATE MINIMA/24 LUNI=24 CANTITATE MAXIMA/24 LUNI=120 VALOARE MINIMA/24 LUNI=72000 VALOARE MAXIMA/24 LUNI=360000 VALOAREA CELUI MAI MARE CTR. SUBS.=45000
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Endoproteza partiala sold cervico-cefalica tip Austin-Moore
Lot n : 9
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33183100 Implants orthopÈdiques
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO115 Satu Mare Lieu principal d'exÈcution:
sjusm
II.2.4) Description des prestations:
UM= BUC CANTITATE MINIMA/24 LUNI=24 CANTITATE MAXIMA/24 LUNI=120 VALOARE MINIMA/24 LUNI=12000 VALOARE MAXIMA/24 LUNI=60000 VALOAREA CELUI MAI MARE CTR. SUBS.=7500
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Endoproteza de sold tip bipolar, necimentata
Lot n : 11
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33183100 Implants orthopÈdiques
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO115 Satu Mare Lieu principal d'exÈcution:
sjusm
II.2.4) Description des prestations:
UM= BUC CANTITATE MINIMA/24 LUNI=24 CANTITATE MAXIMA/24 LUNI=60 VALOARE MINIMA/24 LUNI=84000 VALOARE MAXIMA/24 LUNI=210000 VALOAREA CELUI MAI MARE CTR. SUBS.=31500
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
12.1 Componenta femurala din titan/aliaj de titan biocompatibil acoperita complet cu hidroxiapatita cu grosime minima 120microni, cu arhitectura anatomica ce favorizeaza suportul metafizar si fixare necimentata tip press-fit, fara coleret, cu unghiul colului intre 125-135*, in marimi progresive (min
Lot n : 12
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33183100 Implants orthopÈdiques
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO115 Satu Mare Lieu principal d'exÈcution:
sjusm
II.2.4) Description des prestations:
12. Endoproteza totala primara sold necimentata cu interfata ceramica pe polietilena si acoperire completa de hidroxiapatita la nivelul componentei femurale: 12.1 Componenta femurala din titan/aliaj de titan biocompatibil acoperita complet cu hidroxiapatita cu grosime minima 120microni, cu arhitectura anatomica ce favorizeaza suportul metafizar si fixare necimentata tip press-fit, fara coleret, cu unghiul colului intre 125-135*, in marimi progresive (minim 12 variante), cu elemente de fixare suplimentara tip santuri antiinfundare si antirotatie. Sa fie disponibila si in variante tip Coxa Vara si High Offset, cu offset progresiv. UM= BUC CANTITATE MINIMA/24 LUNI=24 CANTITATE MAXIMA/24 LUNI=120 VALOARE MINIMA/24 LUNI=60000 VALOARE MAXIMA/24 LUNI=300000 VALOAREA CELUI MAI MARE CTR. SUBS.=37500 12.2 Sa contina o componenta acetabulara din titan/aliaj titan biocompatibil, cu arhitectura anatomica de calota hemisferica de dimensiuni progresive (intre intervalul 36-80mm) cu minim 18 marimi progresive, care sa permita fixarea necimentata tip press-fit, cu acoperire cu metal poros la nivelul interfetei de fixare. Sa prezinte gauri de fixare suplimentara pe toata suprafata, pe suprafata partiala, care sa permita fixarea suplimentara prin intermediul suruburilor din titan/aliaj de titan biocompatibil cu cap ingropat, diametru de minim
   4. 5mm si lungimi progresive cuprinse in intervalul 15mm-80mm. Sa prezinte mecanisme de fixare si blocare antirotatie a insertului de polietilena, cu fixare interna tip con. UM= BUC CANTITATE MINIMA/24 LUNI=24 CANTITATE MAXIMA/24 LUNI=120 VALOARE MINIMA/24 LUNI=38400 VALOARE MAXIMA/24 LUNI=192000 VALOAREA CELUI MAI MARE CTR. SUBS.=24000 12.3 Sa contina un insert acetabular din polietilena crosslinkata tip UHMWPE, de forma hemisferica, cu margine (com72000ponenta) antiluxatie de minim 10* precum si in varianta fara margine antiluxatie, cu marimi corespunzatoare si compatibile componentelor acetabulare, cu diametrul interior 22/26/28/32/36, cu grosime minima de 5mm. UM= BUC CANTITATE MINIMA/24 LUNI=24 CANTITATE MAXIMA/24 LUNI=120 VALOARE MINIMA/24 LUNI=28800 VALOARE MAXIMA/24 LUNI=144000 VALOAREA CELUI MAI MARE CTR. SUBS.=18000 12.4 Sa contina un insert acetabular confectionat din ceramica Biolox Delta, care sa se fixeze prin con intern, cu profil neutru al insertului, fara inclinatie. Sa accepte capete de 28/32/36 si sa fie compatibil nemijlocit cu componenta acetabulara. Sa prezinte instrumentar specific de implantare care sa faciliteze implantarea echidistanta. UM= BUC CANTITATE MINIMA/24 LUNI=24 CANTITATE MAXIMA/24 LUNI=120 VALOARE MINIMA/24 LUNI=72000 VALOARE MAXIMA/24 LUNI=360000 VALOAREA CELUI MAI MARE CTR. SUBS.=45000 12.5 Componenta intermediara (capul femural al endoprotezei) din ceramica Biolox Delta, cu diametrul de 28/32/36 corespunzator insertului acetabular, cu posibilitatea augumentarii progresive a lungimii colului cuprinsa intre -8 si +10 (minim 4 variante). UM= BUC CANTITATE MINIMA/24 LUNI=24 CANTITATE MAXIMA/24 LUNI=120 VALOARE MINIMA/24 LUNI=43200 VALOARE MAXIMA/24 LUNI=216000 VALOAREA CELUI MAI MARE CTR. SUBS.=27000 VALOAREA MINIMA/24 LUNI/LOT 12= 242400 VALOAREA MAXIMA/24 LUNI/LOT 12=1212000 VALOAREA CELUI MAI MARE CTR SUBSECVENT/LOT 12=151500 VALOAREA GARANTIEI DE PARTICIPARE/LOT 12=1515
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Proteza totala primara de genunchi cimentata pentru cazuri dificile cu raza unica de curbura
Lot n : 37
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33183100 Implants orthopÈdiques
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO115 Satu Mare Lieu principal d'exÈcution:
sjusm
II.2.4) Description des prestations:
UM= BUC CANTITATE MINIMA/24 LUNI=24 CANTITATE MAXIMA/24 LUNI=60 VALOARE MINIMA/24 LUNI=240000 VALOARE MAXIMA/24 LUNI=600000 VALOAREA CELUI MAI MARE CTR. SUBS.=90000
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Endoprotez? total? primar? hibrida de sold cu stem necimentat cu profil biconic si cupa cimentata
Lot n : 25
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33183100 Implants orthopÈdiques
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO115 Satu Mare Lieu principal d'exÈcution:
sjusm
II.2.4) Description des prestations:
UM= BUC CANTITATE MINIMA/24 LUNI=24 CANTITATE MAXIMA/24 LUNI=60 VALOARE MINIMA/24 LUNI=100800 VALOARE MAXIMA/24 LUNI=252000 VALOAREA CELUI MAI MARE CTR. SUBS.=37800
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
22.1 Componenta femurala 22.2 Componenta acetabulara 22.3 Insert 22.4 Capul femural 22.5 Cupa acetabulara cimentata 22.6 Bloc de augmentare pentru cotil 22.7 Cupa de revizie din metal trabecular cu insert cimentat 22.8 Cupa de revizie din metal trabecular 22.9 Inel de ranforsare pentru cupa de reviz
Lot n : 22
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33183100 Implants orthopÈdiques
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO115 Satu Mare Lieu principal d'exÈcution:
sjusm
II.2.4) Description des prestations:
22 Endoproteza totala sold necimentatata de revizie modulara, cu elemente de augmentare 22.1 Componenta femurala UM= BUC CANTITATE MINIMA/24 LUNI=24 CANTITATE MAXIMA/24 LUNI=60 VALOARE MINIMA/24 LUNI=158400 VALOARE MAXIMA/24 LUNI=396000 VALOAREA CELUI MAI MARE CTR. SUBS.=59400 22.2 Componenta acetabulara UM= BUC CANTITATE MINIMA/24 LUNI=24 CANTITATE MAXIMA/24 LUNI=60 VALOARE MINIMA/24 LUNI=38400 VALOARE MAXIMA/24 LUNI=96000 VALOAREA CELUI MAI MARE CTR. SUBS.=14400 22.3 Insert UM= BUC CANTITATE MINIMA/24 LUNI=24 CANTITATE MAXIMA/24 LUNI=60 VALOARE MINIMA/24 LUNI=14400 VALOARE MAXIMA/24 LUNI=36000 VALOAREA CELUI MAI MARE CTR. SUBS.=5400 22.4 Capul femural UM= BUC CANTITATE MINIMA/24 LUNI=24 CANTITATE MAXIMA/24 LUNI=60 VALOARE MINIMA/24 LUNI=19200 VALOARE MAXIMA/24 LUNI=48000 VALOAREA CELUI MAI MARE CTR. SUBS.=7200 22.5 Cupa acetabulara cimentata UM= BUC CANTITATE MINIMA/24 LUNI=24 CANTITATE MAXIMA/24 LUNI=60 VALOARE MINIMA/24 LUNI=16800 VALOARE MAXIMA/24 LUNI=42000 VALOAREA CELUI MAI MARE CTR. SUBS.=6300 22.6 Bloc de augmentare pentru cotil UM= BUC CANTITATE MINIMA/24 LUNI=24 CANTITATE MAXIMA/24 LUNI=60 VALOARE MINIMA/24 LUNI=91200 VALOARE MAXIMA/24 LUNI=228000 VALOAREA CELUI MAI MARE CTR. SUBS.=34200 22.7 Cupa de revizie din metal trabecular cu insert cimentat UM= BUC CANTITATE MINIMA/24 LUNI=24 CANTITATE MAXIMA/24 LUNI=60 VALOARE MINIMA/24 LUNI=237600 VALOARE MAXIMA/24 LUNI=594000 VALOAREA CELUI MAI MARE CTR. SUBS.=89100 22.8 Cupa de revizie din metal trabecular UM= BUC CANTITATE MINIMA/24 LUNI=24 CANTITATE MAXIMA/24 LUNI=60 VALOARE MINIMA/24 LUNI=160800 VALOARE MAXIMA/24 LUNI=402000 VALOAREA CELUI MAI MARE CTR. SUBS.=60300 22.9 Inel de ranforsare pentru cupa de revizie din metal trabecular UM= BUC CANTITATE MINIMA/24 LUNI=24 CANTITATE MAXIMA/24 LUNI=60 VALOARE MINIMA/24 LUNI=91200 VALOARE MAXIMA/24 LUNI=228000 VALOAREA CELUI MAI MARE CTR. SUBS.=34200 22.10 Inel de ranforsare in revizia protetica UM= BUC CANTITATE MINIMA/24 LUNI=24 CANTITATE MAXIMA/24 LUNI=60 VALOARE MINIMA/24 LUNI=94800 VALOARE MAXIMA/24 LUNI=237000 VALOAREA CELUI MAI MARE CTR. SUBS.=35550 22.11 Cupa acetabulara cu dubla mobilitate UM= BUC CANTITATE MINIMA/24 LUNI=24 CANTITATE MAXIMA/24 LUNI=60 VALOARE MINIMA/24 LUNI=50400 VALOARE MAXIMA/24 LUNI=126000 VALOAREA CELUI MAI MARE CTR. SUBS.=18900 22.12 Bloc de augmentare tip buttress UM= BUC CANTITATE MINIMA/24 LUNI=24 CANTITATE MAXIMA/24 LUNI=60 VALOARE MINIMA/24 LUNI=189600 VALOARE MAXIMA/24 LUNI=474000 VALOAREA CELUI MAI MARE CTR. SUBS.=71100 VALOAREA MINIMA/24 LUNI/LOT 22= 1162800 VALOAREA MAXIMA/24 LUNI/LOT 22=2907000 VALOAREA CELUI MAI MARE CTR SUBSECVENT/LOT 22=436050 VALOAREA GARANTIEI DE PARTICIPARE/LOT 22= 4360.50
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Endoproteza totala primara genunchi cimentata stabilizata posterior cu componenta femurala cu 3 raze de curbura
Lot n : 13
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33183100 Implants orthopÈdiques
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO115 Satu Mare Lieu principal d'exÈcution:
sjusm
II.2.4) Description des prestations:
UM= BUC CANTITATE MINIMA/24 LUNI=24 CANTITATE MAXIMA/24 LUNI=120 VALOARE MINIMA/24 LUNI=148800 VALOARE MAXIMA/24 LUNI=744000 VALOAREA CELUI MAI MARE CTR. SUBS.=93000
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
LOT 38.Endoproteza totala de sold cu interfata metal/polietilena tip dual-mobility necimentata: 38.1 Tija femurala 38.2 Cupa si insert 38.3 Cap femural
Lot n : 38
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33183100 Implants orthopÈdiques
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO115 Satu Mare Lieu principal d'exÈcution:
sjusm
II.2.4) Description des prestations:
LOT 38.Endoproteza totala de sold cu interfata metal/polietilena tip dual-mobility necimentata 38.1 Tija femurala UM= BUC CANTITATE MINIMA/24 LUNI=24 CANTITATE MAXIMA/24 LUNI=60 VALOARE MINIMA/24 LUNI=64800 VALOARE MAXIMA/24 LUNI=162000 VALOAREA CELUI MAI MARE CTR. SUBS.=224300 38.2 Cupa si insert UM= BUC CANTITATE MINIMA/24 LUNI=24 CANTITATE MAXIMA/24 LUNI=60 VALOARE MINIMA/24 LUNI=69600 VALOARE MAXIMA/24 LUNI=174000 VALOAREA CELUI MAI MARE CTR. SUBS.=26100 38.3 Cap femural UM= BUC CANTITATE MINIMA/24 LUNI=24 CANTITATE MAXIMA/24 LUNI=60 VALOARE MINIMA/24 LUNI=24000 VALOARE MAXIMA/24 LUNI=60000 VALOAREA CELUI MAI MARE CTR. SUBS.=9000 VALOAREA MINIMA/24 LUNI/LOT 38= 158400 VALOAREA MAXIMA/24 LUNI/LOT 38= 396000 VALOAREA CELUI MAI MARE CTR SUBSECVENT/LOT 38= 59400 VALOAREA GARANTIEI DE PARTICIPARE/LOT 38= 594
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Endoproteza totala primara sold necimentata cu interfata ceramica pe polietilena si acoperire partiala de hidroxiapatita la nivelul componentei femurale, cu sprijin metafizar
Lot n : 8
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33183100 Implants orthopÈdiques
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO115 Satu Mare Lieu principal d'exÈcution:
sjusm
II.2.4) Description des prestations:
UM= BUC CANTITATE MINIMA/24 LUNI=24 CANTITATE MAXIMA/24 LUNI=240 VALOARE MINIMA/24 LUNI=158400 VALOARE MAXIMA/24 LUNI=1584000 VALOAREA CELUI MAI MARE CTR. SUBS.=198000
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Elemente de augumentare a endoprotezelor de genunchi de revizie de tip con/sleeve din titan microporos, printat 3D.
Lot n : 32
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33183100 Implants orthopÈdiques
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO115 Satu Mare Lieu principal d'exÈcution:
sjusm
II.2.4) Description des prestations:
UM= BUC CANTITATE MINIMA/24 LUNI= 24 CANTITATE MAXIMA/24 LUNI= 60 VALOARE MINIMA/24 LUNI=96000 VALOARE MAXIMA/24 LUNI= 240000 VALOAREA CELUI MAI MARE CTR. SUBS.= 36000
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Cupa necimentata de revizie din titan poros
Lot n : 23
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33183100 Implants orthopÈdiques
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO115 Satu Mare Lieu principal d'exÈcution:
sjusm
II.2.4) Description des prestations:
UM= BUC CANTITATE MINIMA/24 LUNI=24 CANTITATE MAXIMA/24 LUNI=60 VALOARE MINIMA/24 LUNI=108000 VALOARE MAXIMA/24 LUNI=270000 VALOAREA CELUI MAI MARE CTR. SUBS.=40500
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Endoprotez? total? primar? unicondiliara necimentat? de genunchi cu platou mobi
Lot n : 27
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33183100 Implants orthopÈdiques
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO115 Satu Mare Lieu principal d'exÈcution:
sjusm
II.2.4) Description des prestations:
UM= BUC CANTITATE MINIMA/24 LUNI=24 CANTITATE MAXIMA/24 LUNI=100 VALOARE MINIMA/24 LUNI=146400 VALOARE MAXIMA/24 LUNI=610000 VALOAREA CELUI MAI MARE CTR. SUBS.=183000
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Endoproteza modulara de genunchi de revizie tumorala sau defect osos mare-femur proximal
Lot n : 46
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33183100 Implants orthopÈdiques
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO115 Satu Mare Lieu principal d'exÈcution:
sjusm
II.2.4) Description des prestations:
UM= BUC CANTITATE MINIMA/24 LUNI=5 CANTITATE MAXIMA/24 LUNI=10 VALOARE MINIMA/24 LUNI=137500 VALOARE MAXIMA/24 LUNI=275000 VALOAREA CELUI MAI MARE CTR. SUBS.=165000
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Endoprotez? de ?old necimentat? de titaniu cu sprijin metafizar
Lot n : 47
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33183100 Implants orthopÈdiques
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO115 Satu Mare Lieu principal d'exÈcution:
sjusm
II.2.4) Description des prestations:
UM= BUC CANTITATE MINIMA/24 LUNI=24 CANTITATE MAXIMA/24 LUNI=120 VALOARE MINIMA/24 LUNI=84000 VALOARE MAXIMA/24 LUNI=420000 VALOAREA CELUI MAI MARE CTR. SUBS.=52500
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:

   4.  Endoproteza totala de sold tip hibrid cu tija polisata cimentata, cupa necimentata
:

   4. 1 Tija femurala
   4. 2 Cupa acetabulara
   4. 3 Insert acetabular
   4. 4 Cap femural metalic
   4. 5 Cap femural ceramic
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33183100 Implants orthopÈdiques
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO115 Satu Mare Lieu principal d'exÈcution:
SJUSM
II.2.4) Description des prestations:

   4.  Endoproteza totala de sold tip hibrid cu tija polisata cimentata, cupa necimentata
   4. 1 Tija femurala UM= BUC CANTITATE MINIMA/24 LUNI=24 CANTITATE MAXIMA/24 LUNI=120 VALOARE MINIMA/24 LUNI=42480 VALOARE MAXIMA/24 LUNI=212400 VALOAREA CELUI MAI MARE CTR. SUBS.=26550
   4. 2 Cupa acetabulara UM= BUC CANTITATE MINIMA/24 LUNI=24 CANTITATE MAXIMA/24 LUNI=120 VALOARE MINIMA/24 LUNI=42480 VALOARE MAXIMA/24 LUNI=212400 VALOAREA CELUI MAI MARE CTR. SUBS.=26550
   4. 3 Insert acetabular UM= BUC CANTITATE MINIMA/24 LUNI=24 CANTITATE MAXIMA/24 LUNI=120 VALOARE MINIMA/24 LUNI=19200 VALOARE MAXIMA/24 LUNI=96000 VALOAREA CELUI MAI MARE CTR. SUBS.=12000
   4. 4 Cap femural metalic UM= BUC CANTITATE MINIMA/24 LUNI=24 CANTITATE MAXIMA/24 LUNI=120 VALOARE MINIMA/24 LUNI=14400 VALOARE MAXIMA/24 LUNI=72000 VALOAREA CELUI MAI MARE CTR. SUBS.=9000
   4. 5 Cap femural ceramic UM= BUC CANTITATE MINIMA/24 LUNI=24 CANTITATE MAXIMA/24 LUNI=120 VALOARE MINIMA/24 LUNI=40800 VALOARE MAXIMA/24 LUNI=204000 VALOAREA CELUI MAI MARE CTR. SUBS.=25500 VALOAREA MINIMA/24 LUNI/LOT 4= 159360 VALOAREA MAXIMA/24 LUNI/LOT 4= 796800 VALOAREA CELUI MAI MARE CTR SUBSECVENT/LOT 4= 99600 VALOAREA GARANTIEI DE PARTICIPARE/LOT 4= 996
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Augument acetabular din titan poros
Lot n : 28
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33183100 Implants orthopÈdiques
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO115 Satu Mare Lieu principal d'exÈcution:
sjusm
II.2.4) Description des prestations:
UM= BUC CANTITATE MINIMA/24 LUNI=24 CANTITATE MAXIMA/24 LUNI=100 VALOARE MINIMA/24 LUNI=120000 VALOARE MAXIMA/24 LUNI=500000 VALOAREA CELUI MAI MARE CTR. SUBS.=75000
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Proteza totala de genunchi cimentata de revizie cu platou anatomic
Lot n : 42
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33183100 Implants orthopÈdiques
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO115 Satu Mare Lieu principal d'exÈcution:
sjusm
II.2.4) Description des prestations:
UM= BUC CANTITATE MINIMA/24 LUNI=24 CANTITATE MAXIMA/24 LUNI=61 VALOARE MINIMA/24 LUNI=336000 VALOARE MAXIMA/24 LUNI=854000 VALOAREA CELUI MAI MARE CTR. SUBS.=126000
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Endoprotez? total? primar? de genunchi cimentat? cu raza unica de curbura
Lot n : 15
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33183100 Implants orthopÈdiques
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO115 Satu Mare Lieu principal d'exÈcution:
sjusm
II.2.4) Description des prestations:
UM= BUC CANTITATE MINIMA/24 LUNI=24 CANTITATE MAXIMA/24 LUNI=120 VALOARE MINIMA/24 LUNI=132000 VALOARE MAXIMA/24 LUNI=660000 VALOAREA CELUI MAI MARE CTR. SUBS.=82500
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Proteza totala primara de genunchi cimentata pentru cazuri dificile cu platou tibial anatomic
Lot n : 41
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33183100 Implants orthopÈdiques
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO115 Satu Mare Lieu principal d'exÈcution:
sjusm
II.2.4) Description des prestations:
UM= BUC CANTITATE MINIMA/24 LUNI=24 CANTITATE MAXIMA/24 LUNI=60 VALOARE MINIMA/24 LUNI=228000 VALOARE MAXIMA/24 LUNI=570000 VALOAREA CELUI MAI MARE CTR. SUBS.=85500
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Endoprotez? total? primar? cimentat? de ?old cu profil biconic
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33183100 Implants orthopÈdiques
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO115 Satu Mare Lieu principal d'exÈcution:
SJUSM
II.2.4) Description des prestations:
UM= BUC CANTITATE MINIMA/24 LUNI=24 CANTITATE MAXIMA/24 LUNI=120 VALOARE MINIMA/24 LUNI=81600 VALOARE MAXIMA/24 LUNI=408000 VALOAREA CELUI MAI MARE CTR. SUBS.=51000
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Proteza de revizie Componentafemurala de genunchicucuplajbalama Componentatibialapentrucuplajbalama Insert articular pentruproteza de genunchicucuplajmecanictipbalama Tija de extensiepentruproteze de revizie de genunchi Bloc de augmentarepentrufemur Bloc de augmentarepentru tibia cucuplajtipbalama
Lot n : 48
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33183100 Implants orthopÈdiques
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO115 Satu Mare Lieu principal d'exÈcution:
sjusm
II.2.4) Description des prestations:

Lot 48 Proteza de revizie de genunchi cu cuplaj mecanic tip Balama: 48.1 Componentafemurala de genunchicucuplajbalama UM= BUC CANTITATE MINIMA/24 LUNI=12 CANTITATE MAXIMA/24 LUNI=24 VALOARE MINIMA/24 LUNI=141600 VALOARE MAXIMA/24 LUNI=283200 VALOAREA CELUI MAI MARE CTR. SUBS.=70800 48.2 Componentatibialapentrucuplajbalama UM= BUC CANTITATE MINIMA/24 LUNI=12 CANTITATE MAXIMA/24 LUNI=24 VALOARE MINIMA/24 LUNI=48000 VALOARE MAXIMA/24 LUNI=96000 VALOAREA CELUI MAI MARE CTR. SUBS.=24000 48.3 Insert articular pentruproteza de genunchicucuplajmecanictipbalama UM= BUC CANTITATE MINIMA/24 LUNI=12 CANTITATE MAXIMA/24 LUNI=24 VALOARE MINIMA/24 LUNI=22800 VALOARE MAXIMA/24 LUNI=45600 VALOAREA CELUI MAI MARE CTR. SUBS.=11400 48.4 Tija de extensiepentruproteze de revizie de genunchi UM= BUC CANTITATE MINIMA/24 LUNI=12 CANTITATE MAXIMA/24 LUNI=24 VALOARE MINIMA/24 LUNI=18000 VALOARE MAXIMA/24 LUNI=36000 VALOAREA CELUI MAI MARE CTR. SUBS.=9000 48.5 Bloc de augmentarepentrufemur UM= BUC CANTITATE MINIMA/24 LUNI=12 CANTITATE MAXIMA/24 LUNI=24 VALOARE MINIMA/24 LUNI=18000 VALOARE MAXIMA/24 LUNI=36000 VALOAREA CELUI MAI MARE CTR. SUBS.=9000 48.6 Bloc de augmentarepentru tibia cucuplajtipbalama UM= BUC CANTITATE MINIMA/24 LUNI=12 CANTITATE MAXIMA/24 LUNI=24 VALOARE MINIMA/24 LUNI=39600 VALOARE MAXIMA/24 LUNI=79200 VALOAREA CELUI MAI MARE CTR. SUBS.=19800 VALOAREA MINIMA/24 LUNI/LOT 48= 288000 VALOAREA MAXIMA/24 LUNI/LOT 48= 576000 VALOAREA CELUI MAI MARE CTR SUBSECVENT/LOT 48=144000 VALOAREA GARANTIEI DE PARTICIPARE/LOT 48=1440
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Proteza totala de genunchi cimentata cu platou anatomic si cuplu de frecare superior
Lot n : 18
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33183100 Implants orthopÈdiques
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO115 Satu Mare Lieu principal d'exÈcution:
sjusm
II.2.4) Description des prestations:
UM= BUC CANTITATE MINIMA/24 LUNI=24 CANTITATE MAXIMA/24 LUNI=60 VALOARE MINIMA/24 LUNI=228000 VALOARE MAXIMA/24 LUNI=570000 VALOAREA CELUI MAI MARE CTR. SUBS.=85500
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Endoproteza totala genunchi cimentata de revizie, stabilizata posterior cu componenta femurala cu 3 raze de curbura
Lot n : 29
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33183100 Implants orthopÈdiques
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO115 Satu Mare Lieu principal d'exÈcution:
sjusm
II.2.4) Description des prestations:
UM= BUC CANTITATE MINIMA/24 LUNI=24 CANTITATE MAXIMA/24 LUNI=60 VALOARE MINIMA/24 LUNI=468000 VALOARE MAXIMA/24 LUNI=1170000 VALOAREA CELUI MAI MARE CTR. SUBS.=175500
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
LOT 40 Endoproteza de sold tip necimentata cu tija universala si cuplu CoCr/XLPE si OXINIUM/ XLPE: 40.1 Tija femurala 40.2 Cupa si insert 40.3 Cap femoral CoCr 40.4 Cap femoral OXINIUM
Lot n : 40
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33183100 Implants orthopÈdiques
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO115 Satu Mare Lieu principal d'exÈcution:
sjusm
II.2.4) Description des prestations:
LOT 40 Endoproteza de sold tip necimentata cu tija universala si cuplu CoCr/XLPE si OXINIUM/ XLPE 40.1 Tija femurala UM= BUC CANTITATE MINIMA/24 LUNI=24 CANTITATE MAXIMA/24 LUNI=60 VALOARE MINIMA/24 LUNI=67200 VALOARE MAXIMA/24 LUNI=168000 VALOAREA CELUI MAI MARE CTR. SUBS.=25200 40.2 Cupa si insert UM= BUC CANTITATE MINIMA/24 LUNI=24 CANTITATE MAXIMA/24 LUNI=60 VALOARE MINIMA/24 LUNI=74400 VALOARE MAXIMA/24 LUNI=186000 VALOAREA CELUI MAI MARE CTR. SUBS.=27900 40.3 Cap femoral CoCr UM= BUC CANTITATE MINIMA/24 LUNI=24 CANTITATE MAXIMA/24 LUNI=60 VALOARE MINIMA/24 LUNI=21600 VALOARE MAXIMA/24 LUNI=54000 VALOAREA CELUI MAI MARE CTR. SUBS.=8100 40.4 Cap femoral OXINIUM UM= BUC CANTITATE MINIMA/24 LUNI=24 CANTITATE MAXIMA/24 LUNI=60 VALOARE MINIMA/24 LUNI=43200 VALOARE MAXIMA/24 LUNI=108000 VALOAREA CELUI MAI MARE CTR. SUBS.=16200 VALOAREA MINIMA/24 LUNI/LOT 40= 206400 VALOAREA MAXIMA/24 LUNI/LOT 40= 516000 VALOAREA CELUI MAI MARE CTR SUBSECVENT/LOT 40=77400 VALOAREA GARANTIEI DE PARTICIPARE/LOT 40=774
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Endoproteza totala de revizie de genunchi cimentata cu raza unica de curbura
Lot n : 33
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33183100 Implants orthopÈdiques
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO115 Satu Mare Lieu principal d'exÈcution:
sjusm
II.2.4) Description des prestations:
UM= BUC CANTITATE MINIMA/24 LUNI= 24 CANTITATE MAXIMA/24 LUNI= 60 VALOARE MINIMA/24 LUNI=336000 VALOARE MAXIMA/24 LUNI= 840000 VALOAREA CELUI MAI MARE CTR. SUBS.= 126000
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Proteza totala de genunchi cimentata cu platou anatomic si blocuri de taiere personalizate
Lot n : 19
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33183100 Implants orthopÈdiques
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO115 Satu Mare Lieu principal d'exÈcution:
sjusm
II.2.4) Description des prestations:
UM= BUC CANTITATE MINIMA/24 LUNI=24 CANTITATE MAXIMA/24 LUNI=60 VALOARE MINIMA/24 LUNI=228000 VALOARE MAXIMA/24 LUNI=570000 VALOAREA CELUI MAI MARE CTR. SUBS.=85500
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Endoproteza totala primara sold necimentata cu interfata ceramica pe ceramica si acoperire partiala de hidroxiapatita la nivelul componentei femurale, cu sprijin metafizar
Lot n : 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33183100 Implants orthopÈdiques
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO115 Satu Mare Lieu principal d'exÈcution:
sjusm
II.2.4) Description des prestations:
UM= BUC CANTITATE MINIMA/24 LUNI=24 CANTITATE MAXIMA/24 LUNI=60 VALOARE MINIMA/24 LUNI=184800 VALOARE MAXIMA/24 LUNI=462000 VALOAREA CELUI MAI MARE CTR. SUBS.=69300
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Endoproteza modulara de genunchi de revizie tumorala sau defect osos mare-femur distal
Lot n : 45
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33183100 Implants orthopÈdiques
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO115 Satu Mare Lieu principal d'exÈcution:
sjusm
II.2.4) Description des prestations:
UM= BUC CANTITATE MINIMA/24 LUNI=5 CANTITATE MAXIMA/24 LUNI=10 VALOARE MINIMA/24 LUNI=127500 VALOARE MAXIMA/24 LUNI=255000 VALOAREA CELUI MAI MARE CTR. SUBS.=153000
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Ciment ortopedic radioopac cu antibiotic
Lot n : 20
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33183100 Implants orthopÈdiques
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO115 Satu Mare Lieu principal d'exÈcution:
sjusm
II.2.4) Description des prestations:
UM= BUC CANTITATE MINIMA/24 LUNI=24 CANTITATE MAXIMA/24 LUNI=480 VALOARE MINIMA/24 LUNI=8400 VALOARE MAXIMA/24 LUNI=168000 VALOAREA CELUI MAI MARE CTR. SUBS.=21000
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Endoproteza totala primara sold necimentata cu interfata metal pe polietilena si acoperire de titan poros la nivelul componentei femurale si acetabulare, cu dubla mobilitate
Lot n : 10
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33183100 Implants orthopÈdiques
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO115 Satu Mare Lieu principal d'exÈcution:
sjusm
II.2.4) Description des prestations:
UM= BUC CANTITATE MINIMA/24 LUNI=24 CANTITATE MAXIMA/24 LUNI=100 VALOARE MINIMA/24 LUNI=163200 VALOARE MAXIMA/24 LUNI=680000 VALOAREA CELUI MAI MARE CTR. SUBS.=61200
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Endoprotez? total? primar? unicondiliara cimentat? de genunchi cu platou mobil
Lot n : 14
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33183100 Implants orthopÈdiques
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO115 Satu Mare Lieu principal d'exÈcution:
sjusm
II.2.4) Description des prestations:
UM= BUC CANTITATE MINIMA/24 LUNI=24 CANTITATE MAXIMA/24 LUNI=100 VALOARE MINIMA/24 LUNI=136800 VALOARE MAXIMA/24 LUNI=570000 VALOAREA CELUI MAI MARE CTR. SUBS.=85500
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Endoproteza totala cimentata genunchi cu numar incomensurabil de raze de curbura, disponibila in dubla varianta: stabilizata posterior cu platforma fixa (tip PS) si ìcruciate retainingî cu platforma mobila (CR), cu insert ultracrosslinkat cu prelucrare avansata antieroziune
Lot n : 16
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33183100 Implants orthopÈdiques
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO115 Satu Mare Lieu principal d'exÈcution:
sjusm
II.2.4) Description des prestations:
UM= BUC CANTITATE MINIMA/24 LUNI=12 CANTITATE MAXIMA/24 LUNI=24 VALOARE MINIMA/24 LUNI=96000 VALOARE MAXIMA/24 LUNI=192000 VALOAREA CELUI MAI MARE CTR. SUBS.=24000
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 209-594652
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 21
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 8323
Lot n : 35 IntitulÈ:
Contract
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
25/04/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: MEDICAL ORTOVIT NumÈro national d'identification: RO 9625593 Adresse postale: Strada Miron Costin, Nr. 8, Sector: 1 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 011098 Pays: Roumanie Courriel: office@ortovit.eu TÈlÈphone: +40 0212228067/ +40 0212228068/ +40 0212228069 Fax: +40 0212228072 Adresse internet: www.ortovit.eu
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 1 488 600.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 20 700.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 8337
Lot n : 47 IntitulÈ:
Contract
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
25/04/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SANATMETAL RO SRL NumÈro national d'identification: RO 17905870 Adresse postale: Strada Mihai Viteazul, Nr. 21 Ville: Targu Mures Code NUTS: RO125 Mure? Code postal: 540099 Pays: Roumanie Courriel: office@sanatmetal.ro TÈlÈphone: +40 799751633 Fax: +40 371089656 Adresse internet: www.sanatmetal.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 419 160.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 3 493.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 8322
Lot n : 43 IntitulÈ:
Contract
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
25/04/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: MEDICAL ORTOVIT NumÈro national d'identification: RO 9625593 Adresse postale: Strada Miron Costin, Nr. 8, Sector: 1 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 011098 Pays: Roumanie Courriel: office@ortovit.eu TÈlÈphone: +40 0212228067/ +40 0212228068/ +40 0212228069 Fax: +40 0212228072 Adresse internet: www.ortovit.eu
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 813 600.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 13 560.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 8332
Lot n : 2 IntitulÈ:
Contract
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
25/04/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: MEDICAL ORTOVIT NumÈro national d'identification: RO 9625593 Adresse postale: Strada Miron Costin, Nr. 8, Sector: 1 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 011098 Pays: Roumanie Courriel: office@ortovit.eu TÈlÈphone: +40 0212228067/ +40 0212228068/ +40 0212228069 Fax: +40 0212228072 Adresse internet: www.ortovit.eu
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 357 600.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 17 880.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 8331
Lot n : 34 IntitulÈ:
Contract
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
25/04/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: MEDICAL ORTOVIT NumÈro national d'identification: RO 9625593 Adresse postale: Strada Miron Costin, Nr. 8, Sector: 1 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 011098 Pays: Roumanie Courriel: office@ortovit.eu TÈlÈphone: +40 0212228067/ +40 0212228068/ +40 0212228069 Fax: +40 0212228072 Adresse internet: www.ortovit.eu
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 833 400.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 13 890.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 8325
Lot n : 12 IntitulÈ:
Contract
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
25/04/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Johnson & Johnson Romania NumÈro national d'identification: 27452199 Adresse postale: Strada Tipografilor, Nr. 11-15, Sector: 1 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 013714 Pays: Roumanie Courriel: ABotel@its.jnj.com TÈlÈphone: +40 212071800 Fax: +40 212071804 Adresse internet: http://www.janssen-romania.com
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 1 212 000.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 56 800.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 5142
Lot n : 9 IntitulÈ:
Contract
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
08/03/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: MEDICAL ORTOVIT NumÈro national d'identification: RO 9625593 Adresse postale: Strada Miron Costin, Nr. 8, Sector: 1 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 011098 Pays: Roumanie Courriel: office@ortovit.eu TÈlÈphone: +40 0212228067/ +40 0212228068/ +40 0212228069 Fax: +40 0212228072 Adresse internet: www.ortovit.eu
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 47 400.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 1 185.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 4362
Lot n : 44 IntitulÈ:
ACORD CADRU
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
28/02/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: VALDOMEDICA TRADING NumÈro national d'identification: 23100700 Adresse postale: Strada Croitoru Z. Eftimie, cap., Nr. 32 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 062326 Pays: Roumanie Courriel: valdomedica.licitatii@gmail.com TÈlÈphone: +40 214344299 Fax: +40 214344299 Adresse internet: www.valdomedica.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: MEDICAL ORTOVIT NumÈro national d'identification: RO 9625593 Adresse postale: Strada Miron Costin, Nr. 8, Sector: 1 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 011098 Pays: Roumanie Courriel: office@ortovit.eu TÈlÈphone: +40 0212228067/ +40 0212228068/ +40 0212228069 Fax: +40 0212228072 Adresse internet: www.ortovit.eu
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 1 032 000.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 574 560.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 5144
Lot n : 2 IntitulÈ:
Contract
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
08/03/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: MEDICAL ORTOVIT NumÈro national d'identification: RO 9625593 Adresse postale: Strada Miron Costin, Nr. 8, Sector: 1 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 011098 Pays: Roumanie Courriel: office@ortovit.eu TÈlÈphone: +40 0212228067/ +40 0212228068/ +40 0212228069 Fax: +40 0212228072 Adresse internet: www.ortovit.eu
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 357 600.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 5 960.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 5134
Lot n : 8 IntitulÈ:
Contract
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
07/03/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: STRYKER ROMANIA NumÈro national d'identification: 12704530 Adresse postale: Strada Maniu Iuliu, Nr. 7, Sector: 6 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 061072 Pays: Roumanie Courriel: cristina.iakab@stryker.com TÈlÈphone: +40 215299115 Fax: +40 215299199 Adresse internet: www.stryker.com
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 1 584 000.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 46 200.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 5137
Lot n : 20 IntitulÈ:
Contract
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
08/03/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 3
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: STRYKER ROMANIA NumÈro national d'identification: 12704530 Adresse postale: Strada Maniu Iuliu, Nr. 7, Sector: 6 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 061072 Pays: Roumanie Courriel: cristina.iakab@stryker.com TÈlÈphone: +40 215299115 Fax: +40 215299199 Adresse internet: www.stryker.com
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 168 000.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 10 150.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 5128
Lot n : 1 IntitulÈ:
Contract
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
08/03/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ZIMMER BIOMET ROMANIA NumÈro national d'identification: RO39696626 Adresse postale: Strada Independen?ei, Nr. 319L, Sector: 6 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 060044 Pays: Roumanie Courriel: giorgiana.cojocaru@zimmerbiomet.com TÈlÈphone: +40 753153535 Fax: +40 317107298 Adresse internet: www.zimmerbiometromania.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 387 960.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 3 233.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 5138
Lot n : 34 IntitulÈ:
Contract
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
08/03/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: MEDICAL ORTOVIT NumÈro national d'identification: RO 9625593 Adresse postale: Strada Miron Costin, Nr. 8, Sector: 1 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 011098 Pays: Roumanie Courriel: office@ortovit.eu TÈlÈphone: +40 0212228067/ +40 0212228068/ +40 0212228069 Fax: +40 0212228072 Adresse internet: www.ortovit.eu
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 833 400.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 13 890.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 5145
Lot n : 39 IntitulÈ:
Contract
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
08/03/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: MEDICAL ORTOVIT NumÈro national d'identification: RO 9625593 Adresse postale: Strada Miron Costin, Nr. 8, Sector: 1 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 011098 Pays: Roumanie Courriel: office@ortovit.eu TÈlÈphone: +40 0212228067/ +40 0212228068/ +40 0212228069 Fax: +40 0212228072 Adresse internet: www.ortovit.eu
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 586 800.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 2 280.00 RON
V.2.5) InfoFURNIZARE MATERIALE ENDOPROTEZE 2022 22/05/2023 ROU National
 
 
C L A S S E    C P V
33183100 - Implants orthopédiques