Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/01/2022
Date de péremption : 24/02/2022
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Satu Mare: Poulets

2022/S 18-042925  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
26/01/2022 S18 Roumanie-Satu Mare: Poulets 2022/S 018-042925 Avis de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului a judetului Satu Mare Numéro national d'identification: 15418983 Adresse postale: Strada: Corvinilor, nr. 18 Ville: Satu Mare Code NUTS: RO115 Satu Mare Code postal: 440080 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Biroul achizitii publice: Stan Mariana Ioana Courriel: achizitiidgaspcsm@gmail.com Téléphone: +40 261768830 Fax: +40 261768830 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.dgaspcsm.ro Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100135745 Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Protection sociale
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Acord -cadru de furnizare de carne de pui si organe de pasare, porc si vita - congelate (lot 1), file de peste - congelat (lot 2) si oua de gaina (lot 3) Numéro de référence: 15418983_2022_PAAPD1334987
II.1.2) Code CPV principal 15112130 Poulets
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Acord-cadru pentru furnizarea de produse impartite pe loturi, dupa cum urmeaza: Lot 1 - Carne de pui si organe de pasare, porc si vita ( congelate) aripi de pui, pui intreg, pulpe pui intregi fara spate, piept pui dezosat fara piele, spate pui, ficat de pasare, pipote pasare, ceafa porc cu os, costita porc, cotlet porc fara os, pulpa porc cu os, carne tocata amestec porc/vita, carne manzat cu os, carne manzat fara os, burta vita fideluta). Lot 2 - File de peste( congelat) Lot 3 - Oua de gaina Achizi?ia acestor produse este de strict? necesitate pentru asigurarea hranei, fiind luate m?surile privind asigurarea necesarului acestor produse, f?r? întrerupere, pentru beneficiarii din unit??ile publice de asisten?? social? destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilit??i si persoanelor vârstnice, precum ?i copiilor/tinerilor din sistemul de protec?ie. Produsele vor fi achizi?ionate pentru casele/centrele din subordinea autorit??ii contractante în cantitatile, caracteristicile ( specificatiile) tehnice ?i în conditiile solicitate în caietul de sarcini. Obiectul licitatiei publice deschise îl constituie încheierea unui acord-cadru avand durata de 36 de luni. Se vor încheia contracte subsecvente anual/semestrial/trimestrial , în func?ie de existen?a resurselor financiare alocate cu aceast? destina?ie motivat de faptul c?, la momentul demar?rii procedurii de achizi?ie, datorit? fluctua?iei beneficiarilor din cadrul caselor/centrelor aflate în subordinea Direc?iei Generale de Asisten?? Social? ?i Protec?ia Copilului Satu Mare, nu se poate stabili cu exactitate cantitatea de produse necesar? atribuirii unui contract de furnizare, raportat? la nevoile proprii de aceste produse aferente unui an bugetar. Operatorii econoimici interesati vor transmite solicitarile de clarificari cu cel tarziu 15 zile inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor, conform art. 160 si 161 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, modificata si completata. Autoritatea contractanta va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari/informatiilor suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire în a10-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor, în masura în care aceste solicitari vor fi adresate în termenul prevazut.
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 3 246 971.40 RON
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour nombre maximal de lots: 3 Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire: 3
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Oua de gaina
Lot nº: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 03142500 OEufs
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO115 Satu Mare Lieu principal d'exécution:
Sediile unitatilor din subordinea autoritatii contractante (DGASPC Satu Mare) mentionate in caietul de sarcini.
II.2.4) Description des prestations:
Oua de gaina Valoare estimata totala a acordului cadru LOT 3=intre 87.272 lei si 261.816 lei Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent LOT 3 este de 65.453,60 lei Valoarea estimata a celui mai mic contract subsecvent LOT 3 este de 21.817,60 lei Cantitatile maxime si minime aferente fiecarui lot/acord cadru sunt conform caietului de sarcini. Cantitatile maxime si minime aferente contractelor subsecvente ale fiecarui lot al acordului cadru sunt conform caietului de sarcini.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 261 816.00 RON
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 36 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Frecventa si valoarea contractelor ce urmeaza sa fie atribuite: Cantitatile prevazute in caietul de sarcini, sunt orientative si nu se constituie in obligatie contractuala. Aceaste cantitati au fost estimate la nivelul consumului mediu din anii anteriori. Contractele subsecvente se vor atribui trimestrial/semestrial si anual, in functie de necesitatile autoritatii contractante
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
File de peste (congelat)
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15119600 Chair de poisson
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO115 Satu Mare Lieu principal d'exécution:
Sediile unitatilor din subordinea autoritatii contractante (DGASPC Satu Mare) mentionate in caietul de sarcini.
II.2.4) Description des prestations:
File de peste (congelat) Cantitatile maxime si minime aferente fiecarui lot/acord cadru sunt conform caietului de sarcini. Cantitatile maxime si minime aferente contractelor subsecvente ale fiecarui lot al acordului cadru sunt conform caietului de sarcini. Valoare estimata totala a acordului cadru LOT 2=intre 60.129 lei si 180.387 lei Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent LOT 2 este de 45.101 lei Valoarea estimata a celui mai mic contract subsecvent LOT 2 este de 15.028 lei
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 180 387.00 RON
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 36 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Frecventa si valoarea contractelor ce urmeaza sa fie atribuite: Cantitatile prevazute in caietul de sarcini, sunt orientative si nu se constituie in obligatie contractuala. Aceaste cantitati au fost estimate la nivelul consumului mediu din anii anteriori. Contractele subsecvente se vor atribui semestrial, in functie de necesitatile autoritatii contractante.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Carne de pui si organe de pasare, porc si vita (congelate)
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15112130 Poulets 15111200 Viande de veau 15113000 Viande de porc
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO115 Satu Mare Lieu principal d'exécution:
Sediile unitatilor din subordinea autoritatii contractante (DGASPC Satu Mare) mentionate in caietul de sarcini.
II.2.4) Description des prestations:
Carne de pui si organe de pasare, porc si vita ( congelate) aripi de pui, pui intreg, pulpe pui intregi fara spate, piept pui dezosat fara piele, spate pui, ficat de pasare, pipote pasare, ceafa porc cu os, costita porc, cotlet porc fara os, pulpa porc cu os, carne tocata amestec porc/vita, carne manzat cu os, carne manzat fara os, burta vita fideluta). Cantitatile maxime si minime aferente fiecarui lot/acord cadru sunt conform caietului de sarcini. Cantitatile maxime si minime aferente contractelor subsecvente ale fiecarui lot al acordului cadru sunt conform caietului de sarcini. Valoare estimata totala a acordului cadru LOT 1=intre 934.922,80 lei si
   2. 804.768,40 lei Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent LOT 1 este de 701.193.30 lei Valoarea estimata a celui mai mic contract subsecvent LOT 1 este de 233.728,90 lei
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 2 804 768.40 RON
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 36 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Frecventa si valoarea contractelor ce urmeaza sa fie atribuite: Cantitatile prevazute in caietul de sarcini, sunt orientative si nu se constituie in obligatie contractuala. Aceaste cantitati au fost estimate la nivelul consumului mediu din anii anteriori. Contractele subsecvente se vor atribui trimestrial/semestrial si anual in functie de necesitatile autoritatii contractante.
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Cerinta 1: Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractanti nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 59-60, art.164, art.165 si art.167 din Legea nr.98/2016. Operatorul Economic (Candidat individual, membru al unei Asocieri, Subcontractant, Ter? Sus?in?tor) sau orice persoana care este membru al consiliului/organului de administrare, de conducere sau de supervizare al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia nu trebuie sa se afle în niciuna dintre situa?iile men?ionate la articolul 164 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind motivele de excludere referitoare la condamn?rile penale, articolul 165 alin. (1) ?i (2) din Legea nr. 98/2016 privind motivele de excludere referitoare la plata impozitelor, taxelor sau a contribu?iilor la bugetul general consolidat, respectiv articolul 167 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind motivele de excludere legate de insolven??, conflicte de interese sau abateri profesionale. Operatorii Economici nu vor fi exclu?i din procedura de atribuire, chiar dac? exist? motive de excludere dac? ace?tia demonstreaz? c? se încadreaz? în oricare dintre situa?iile men?ionate la articolele 165 alin. (3), 166 alin. (2), 167 alin. (2) ?i 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizi?iile publice. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: -se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi: - certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat ( buget local, buget de stat, etc ) la momentul prezentarii - Certificat de cazier fiscal al operatorului economic, conform Ordonantei nr.39/2015 ; Certificat de cazier judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; - dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016. Cerinta 2: Ofertantii sau dupa caz, ofertantii asociati, tertii sustinatori, subcontractantii declarati nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 60 din Legea nr. 98/2016. Declaratie privind neincadrarea in situatii de conflict de interese cf. art. 59-60 din Legea 98/2016, prin completarea formularului DUAE, respectiv Formularul nr. 2, de catre toti participantii la procedura de atribuire (ofertant, asociat, subcontractant si tert sustinator). Pentru a preveni, a identifica ?i a remedia în mod eficient conflictele de interese care pot ap?rea pe parcursul derul?rii procedurii de atribuire, astfel încât s? se evite orice denaturare a concuren?ei ?i s? se asigure un tratament egal pentru to?i Operatorii Economici, Autoritatea Contractant? comunic? în cele ce urmeaz? numele persoanelor cu func?ie de decizie în cadrul Autorit??ii Contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire: Dragos Mariana- director general, Pop Marcela Aurelia- director general adj.economic, Crisan Anca Maria- director general adjunct, Radu C?lina- sef birou achizitii publice, Gorgan Adriana Mariana- sef serviciu buget, finante, contabilitate, Bonea Iulia Alina - consilier juridic, Coruian Laura- consilier juridic Stan Mariana Ioana- consilier achizitii publice In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor solicitate in prezeta sectiune sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, autoritatea contractanta va accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens. Toate documentele mentionate in prezenta sectiune (de exemplu caziere judiciare, certificate de atestare fiscale etc.) redactate in alta limba decat romana vor fi insotite de traducerea autorizata. De asemenea, toate documentele din prezenta sectiune incarcate pe S.E.A.P. vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa Operatorii economici care depun oferta trebuie s? dovedeasca o form? de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, din care s? reias? c? operatorul economic este legal constituit, c? nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul c? are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN autorizat din Certificatul Constatator. Solicitarea acestui document devine fundamentala in contextul in care un operator economic ce nu are obiectul de activitate autorizat principal sau secundar, corespondent al obiectului contractului, nu se poate angaja din punct de vedere legal in derularea si gestionarea acestuia. Informatiile cuprinse in certificatul constatator emis de ONRC trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii. Modalitatea de indeplinire: Se va completa DUAE de c?tre operatorii economici participan?i la procedura de atribuire cu informa?iile aferente situa?iei lor. Ca urmare a unei solicit?ri exprese din partea Autorit??ii Contractante ?i înainte de atribuirea contractului de achizi?ie public?/acordului-cadru, Ofertantii (Ofertant individual sau Asociere de Operatori Economici) clasat pe primul loc dup? aplicarea criteriului de atribuire s? prezinte documente justificative actualizate prin care s? demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu informa?iile cuprinse în DUAE. Cerin?a de a prezenta documente justificative actualizate este aplicabil? tuturor Operatorilor Economici care au leg?tur? cu Ofertantul în aceast? procedur? (Subcontractan?i sau Ter?i sus?in?tori), dac? este cazul. Documentele suport actualizate trebuie s?: i. sus?in? toate declara?iile incluse în DUAE în sec?iunea/sec?iunile solicitat?(e) ii. demonstreze c?: a. Operatorul Economic este constituit în mod legal în ?ara sa de origine ?i nu se afl? în niciuna dintre situa?iile de anulare a constituirii, b. î?i desf??oar? activitatea profesional? în mod legal pe pia??: exist? coresponden?? între obiectul principal al Contractului/Acordului-cadru ?i activitatea economic? indicat? în Actul Constitutiv al operatorului Economic sub forma codului CAEN (Clasificarea statistic? a activit??ilor economice în Comunitatea European?) Documentele justificative considerate adecvate pentru demonstrarea informa?iile incluse în DUAE pe care Operatorul Economic le poate propune Autorit??ii Contractante includ, se limiteaz? la: i. certificate eliberate de registrul profesional sau de registrul comer?ului sau documente echivalente emise de autorit??ile competente din ?ara în care este stabilit Operatorul Economic; alte dovezi pe care Operatorul Economic le poate prezenta în conformitate cu legisla?ia ??rii în care este stabilit
III.1.2) Capacité économique et financière Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
Loturile: 1,2,3Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatOfertantul va prezenta o list? cu principalele furniz?ri de produse de natura celor care fac obiectul contractului, efectuate în ultimii 3 ani, respectiv 2019, 2020 si 2021, con?inând valori, date, perioade de livrare, beneficiari, indiferent dac? ace?tia din urm? sunt autorit??i contractante sau clien?i priva?i.Prin lista principalelor furniz?ri de produse de natura celor care fac obiectul contractului, ofertantul trebuie fac? dovada ca în ultimii 3 ani, respectiv 2019, 2020 si 2021, calculati pân? la data limita stabilit? pentru depunerea ofertelor au fost livrate produse similare cu cele care fac obiectul achizitiei, cu o valoare cumulat? de minim valoarea lotului pentru care se depune oferta, respectiv: 701.193 lei pentru lotul 1 45.101 lei pentru lotul 2 65.453 lei pentru lotul 3Cerinta privind experienta similara poate fi îndeplinita prin prezentarea a unul sau a mai multor contracte la nivelul c?rora s? fi fost executate livrari similare sau de natura ?i complexitatea similar?/comparabil? cu cele care fac obiectul contractului. Certificarile probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE urmând a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.Capacitatea tehnica si/ sau profesionala poate fi dovedita prin sustinere, in conformitate cu prevederile art.182 din Legea 98/2016 Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Se va prezenta DUAE in conformitate cu prevederile art 193 alin (1) din Legea 98/2016, iar documentele justificative constau in: unul sau mai multe contracte, procese-verbale de receptie, recomand?ri, documente reprezentand certificari de buna executie pentru acele produse pe care ofertantul considera ca autoritatea contractanta trebuie sa le ia in considerare pentru evaluarea indeplinirii cerintei privind experienta similara. Respectivele certificari vor trebui sa indice: a) obiectul contractului astfel incat sa fie furnizate toate informatiile solicitate si necesare pentru a se verifica indeplinirea cerintei privind experienta similara, b) beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati, c) valoarea-in lei fara tva, d) perioada, mai exact intervalul periodic (data de inceput si data de finalizare) in care s-au furnizat produsele ) f) sa precizeze daca au fost efectuate în conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfârsit. Certificarile probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE urmând a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.Solicitarea acestei cerinte asigura autoritatea contractanta ca furnizorul caruia i se va incredinta contractul are experienta necesara pentru furnizarea produselor, similare din punct de vedere al complexitatii cu cele ce fac obiectul contractului de achizitie publica. Aceasata cerinta asigura autoritatea contractanta ca furnizorul are experienta necesara in domeniu, confirmata prin furnizarea de produse de buna calitate si in termenii contractuali. Experienta similara reprezinta asigurarea suplimentara a autoritatii contractante privind capacitatea ofertantului castigator de a-si indeplini clauzele contractuale, asumate prin caietul de sarcini.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre Accord-cadre avec un seul opérateur
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 24/02/2022 Heure locale: 15:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
roumain
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit être valable jusqu'au: 24/05/2022
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 24/02/2022 Heure locale: 15:00 Lieu:
In SEAP Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:
Comisia de evaluare
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3) Informations complémentaires:
Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea "sau echivalent".
   1. In cadrul documentelor atasate anuntului de participare publicat in SEAP, DUAE este configurat direct in SEAP si pus la dispozitia operatorilor economici interesati. Operatorii economici participanti vor completa in SEAP in mod direct, in acest document informatiile/ raspunsurile aferente incadrarii/neincadrarii in motivele de excludere, respectiv indeplinirii criteriilor de calificare solicitate de catre autoritatea contractanta desemnata, tanand cont de calitatea in care acestia participa la procedura de atribuire, respectiv ofertant, ofertant asociat, subcontractant, tert sustinator, dupa caz.
   2. Pentru vizualizarea documentelor atasate, operatorii economici trebuie sa detina un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic.
   3.  Operatorii economici au dreptul de a transmite oferta (DUAE completat, declaratia privind neincadrarea in prevederile art59-.60 din Legea nr.98/2016, Propunerea tehnica, Propunerea financiara, documentul doveditor privind constituirea garantiei de participare si, daca este cazul, Angajamentul de sustinere al tertului sustinator, acordurile de asociere si/sau subcontractare ), numai în format electronic, semnate cu semnatura electronica extinsa si numai pana la data si ora limita stabilita pentru depunerea ofertelor in anuntul de participare.
   4. Solicitarile de clarificari referitoare la prezenta documentatie de atribuire, se vor adresa în mod exclusiv în SEAP in cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, autoritatea contractanta desemnata urmând sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decat cea stabilita. Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari, sau informatii suplimentare în legatura cu documenta?ia de atribuire, cu respectarea termenului limita precizat de autoritatea contractanta , solicitarile de clarificari depuse dupa acest termen nu vor mai fi luate in considerare.
   5. În cazul în care autoritatea contractanta solicita prezentarea anumitor clarificari/completari în scopul verificarii conformitatii ofertei cu cerintele impuse, atat solicitarea, cat si raspunsul ofertantului se transmit în SEAP doar în format electronic, semnate cu semnatura electronica extinsa. In situatia in care raspunsul ofertantului este postat in SEAP fara semnatura electronica extinsa, oferta sa va fi asimilata prevederilor art.137 alin.(2) lit.j din HG 395/2016, fiind respinsa ca inacceptabila
   6. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatiilor suplimentare. R?spunsul autorit??ii contractante la aceste solicit?ri va fi transmis cu cel pu?in 10 zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor, conform art.161 alin (1) / Legea 98/2016. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 15 zile.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro Téléphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Legea nr. 101/2016 privind remediile ?i c?ile de atac în materie de atribuire a contractelor de achizi?ie public?, cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului a judetului Satu Mare Adresse postale: Strada: Corvinilor, nr. 18, Sector: -, Judet: Satu Mare Ville: Satu Mare Code postal: 440080 Pays: Roumanie Courriel: secretariat@dgaspcsm.ro Téléphone: +40 2768830 Adresse internet: www.dgaspcsm.ro
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
21/01/2022 Roumanie-Satu Mare: PouletsType d'acheteur: Organisme de droit publicType d'avis: Avis de marchéType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Fournitures 24/02/2022 26/01/2022 RO National
 
 
C L A S S E    C P V
03142500 - Œufs 
15111200 - Viande de veau 
15112130 - Poulets 
15113000 - Viande de porc 
15119600 - Chair de poisson