Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/01/2022
Date de péremption : 22/02/2022
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Satu Mare: Produits base de viande

2022/S 18-042858  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
26/01/2022 S18 Roumanie-Satu Mare: Produits base de viande 2022/S 018-042858 Avis de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului a judetului Satu Mare NumÈro national d'identification: 15418983 Adresse postale: Strada: Corvinilor, nr. 18 Ville: Satu Mare Code NUTS: RO115 Satu Mare Code postal: 440080 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Biroul achizitii publice- Coruian Laura, Stan Mariana Ioana Courriel: achizitiidgaspcsm@gmail.com TÈlÈphone: +40 261768830 Fax: +40 261768830 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.dgaspcsm.ro Adresse du profil díacheteur: www.e-licitatie.ro
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100135708 Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes au(x) point(s) de contact susmentionnÈ(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) ActivitÈ principale Protection sociale
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Acord -cadru de furnizare de preparate din carne ñ LOT 1, carne de porc ?i past? de mici (refrigerata)ñ LOT 2 ?i conserve din carne ?i pate ñ LOT 3 NumÈro de rÈfÈrence: 15418983_2022_PAAPD1334982
II.1.2) Code CPV principal 15130000 Produits base de viande
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Acord-cadru pentru furnizarea de produse impartite pe loturi, dupa cum urmeaza: LOT 1 ñ Preparate din carne: caltabos, carnat cabanos, carnat trandafir, ciola fiert si afumat cu os, crenvusti porc/ vita, crenvusti pui, jambon fiert si afumat, fara os specific sarbatorilor pascale, jumari, kaizer, parizer porc/ vita, parizer pui, salam de porc, salam de vara afumat si uscat, salam Victoria, slanina afumata, cu soric , slanina fiarta si afumata cu boia, sunca presata porc, toba, untura de porc, costita fiarta si afumata. LOT 2 - Carne de porc si past? de mici (refrigerata): ceafa de porc cu os fara slanina, costita porc cu os fara soric cu slanina de maxim 1 cm grosime, pupla porc cu os fara slanina, pasta pentru mici (formati). LOT 3 ñ Conserve din carne si pate: conserva carne de porc, conserva carne de vita, conserva fasole cu carnaciori, conserva fasole cucostita, pate ficat de porc si pate vegetal Autoritatea contractanta va semna un acordu-cadru cu ofertantii clasati pe primele 3 (trei) locuri in clasamentul ofertelor admisibile (indiferent daca numarul acestora este mai mare de 3). In situatia in care la un lot vor fi depuse mai putin de 3 (trei) oferte admisibile va fi incheiat acordul-cadru cu ofertantii care au depus aceste oferte. Elementul care face obiectul reluarii competitiei este "PRETUL". Atribuirea contractelor subsecvente se va realiza prin reluarea competitiei intre operatorii economici semnatari ai acordului-cadru/lot, conform prevederilor art.119 din Legea nr.98/22016, coroborat cu art.109 alin.(2) din HG nr.395/2016, Achizi?ia acestor produse este de strict? necesitate pentru asigurarea hranei, fiind luate m?surile privind asigurarea necesarului acestor produse, f?r? Óntrerupere, pentru beneficiarii din unit??ile publice de asisten?? social? destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilit??i si persoanelor v'rstnice, precum ?i copiilor/tinerilor din sistemul de protec?ie. Produsele vor fi achizi?ionate pentru casele/centrele din subordinea autorit??ii contractante Ón cantitatile, caracteristicile ( specificatiile) tehnice ?i Ón conditiile solicitate Ón caietul de sarcini. Obiectul licitatiei publice deschise Ól constituie Óncheierea unui acord-cadru avand durata de 36 de luni. Se vor Óncheia contracte subsecvente anual/semestrial/trimestrial , Ón func?ie de existen?a resurselor financiare alocate cu aceast? destina?ie motivat de faptul c?, la momentul demar?rii procedurii de achizi?ie, datorit? fluctua?iei beneficiarilor din cadrul caselor/centrelor aflate Ón subordinea Direc?iei Generale de Asisten?? Social? ?i Protec?ia Copilului Satu Mare, nu se poate stabili cu exactitate cantitatea de produse necesar? atribuirii unui contract de furnizare, raportat? la nevoile proprii de aceste produse aferente unui an bugetar. Operatorii econoimici interesati vor transmite solicitarile de clarificari cu cel tarziu 15 zile inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor, conform art. 160 si 161 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, modificata si completata. Autoritatea contractanta va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari/informatiilor suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire Ón a10-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor, Ón masura Ón care aceste solicitari vor fi adresate Ón termenul prevazut.
II.1.5) Valeur totale estimÈe Valeur hors TVA: 3 516 604.86 RON
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour nombre maximal de lots: 3 Nombre maximal de lots pouvant Ítre attribuÈs un soumissionnaire: 3
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Carne de porc si pasta de mici (refrigerata)
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15130000 Produits base de viande
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO115 Satu Mare Lieu principal d'exÈcution:
Sediile unitatilor din subordinea autoritatii contractante (DGASPC Satu Mare) mentionate in caietul de sarcini.
II.2.4) Description des prestations:
Carne de porc si past? de mici (refrigerata): ceafa de porc cu os fara slanina, costita porc cu os fara soric cu slanina de maxim 1 cm grosime, pupla porc cu os fara slanina, pasta pentru mici (formati). Cantitatile maxime si minime aferente fiecarui lot/acord cadru sunt conform caietului de sarcini. Cantitatile maxime si minime aferente contractelor subsecvente ale fiecarui lot al acordului cadru sunt conform caietului de sarcini. Valoare estimata totala a acordului cadru LOT 2=intre 247.100,50 lei si 741.301,50 lei Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent LOT 2 este de 185.330,50 lei Valoarea estimata a celui mai mic contract subsecvent LOT 2 este de 61.770 lei
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimÈe Valeur hors TVA: 741 301.50 RON
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en mois: 36 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Frecventa si valoarea contractelor ce urmeaza sa fie atribuite: Cantitatile prevazute in caietul de sarcini, sunt orientative si nu se constituie in obligatie contractuala. Aceaste cantitati au fost estimate la nivelul consumului mediu din anii anteriori. Contractele subsecvente se vor atribui semestrial, in functie de necesitatile autoritatii contractante
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Preparate din carne
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15130000 Produits base de viande
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO115 Satu Mare Lieu principal d'exÈcution:
Sediile unitatilor din subordinea autoritatii contractante (DGASPC Satu Mare) mentionate in caietul de sarcini.
II.2.4) Description des prestations:
Preparate din carne: caltabos, carnat cabanos, carnat trandafir, ciola fiert si afumat cu os, crenvusti porc/ vita, crenvusti pui, jambon fiert si afumat, fara os specific sarbatorilor pascale, jumari, kaizer, parizer porc/ vita, parizer pui, salam de porc, salam de vara afumat si uscat, salam Victoria, slanina afumata, cu soric , slanina fiarta si afumata cu boia, sunca presata porc, toba, untura de porc, costita fiarta si afumata. Cantitatile maxime si minime aferente fiecarui lot/acord cadru sunt conform caietului de sarcini. Cantitatile maxime si minime aferente contractelor subsecvente ale fiecarui lot al acordului cadru sunt conform caietului de sarcini. Valoare estimata totala a acordului cadru LOT 1=intre 816.568,60 lei si
   2. 449.705,80 lei Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent LOT 1 este de 612.421,22 lei Valoarea estimata a celui mai mic contract subsecvent LOT 1 este de 204.139,38 lei
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimÈe Valeur hors TVA: 2 449 705.80 RON
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en mois: 36 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Frecventa si valoarea contractelor ce urmeaza sa fie atribuite: Cantitatile prevazute in caietul de sarcini, sunt orientative si nu se constituie in obligatie contractuala. Aceaste cantitati au fost estimate la nivelul consumului mediu din anii anteriori. Contractele subsecvente se vor atribui trimestrial/semestrial si anual in functie de necesitatile autoritatii contractante
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Conserve din carne si pate
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15130000 Produits base de viande 15131000 Conserves et prÈparations base de viande
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO115 Satu Mare Lieu principal d'exÈcution:
Sediile unitatilor din subordinea autoritatii contractante (DGASPC Satu Mare) mentionate in caietul de sarcini.
II.2.4) Description des prestations:
Conserve din carne si pate: conserva carne de porc, conserva carne de vita, conserva fasole cu carnaciori, conserva fasole cu costita, pate ficat de porc si pate vegetal Valoare estimata totala a acordului cadru LOT 3=intre 108.532,52 lei si 325.597,56 lei Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent LOT 3 este de 81.396,56 lei Valoarea estimata a celui mai mic contract subsecvent LOT 3 este de 27.133,80 lei Cantitatile maxime si minime aferente fiecarui lot/acord cadru sunt conform caietului de sarcini. Cantitatile maxime si minime aferente contractelor subsecvente ale fiecarui lot al acordului cadru sunt conform caietului de sarcini.
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimÈe Valeur hors TVA: 325 597.56 RON
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en mois: 36 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Frecventa si valoarea contractelor ce urmeaza sa fie atribuite: Cantitatile prevazute in caietul de sarcini, sunt orientative si nu se constituie in obligatie contractuala. Aceaste cantitati au fost estimate la nivelul consumului mediu din anii anteriori. Contractele subsecvente se vor atribui trimestrial/semestrial si anual, in functie de necesitatile autoritatii contractante
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activitÈ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Cerinta 1: Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractanti nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 59-60, art.164, art.165 si art.167 din Legea nr.98/2016. Operatorul Economic (Candidat individual, membru al unei Asocieri, Subcontractant, Ter? Sus?in?tor) sau orice persoana care este membru al consiliului/organului de administrare, de conducere sau de supervizare al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control Ón cadrul acestuia nu trebuie sa se afle Ón niciuna dintre situa?iile men?ionate la articolul 164 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind motivele de excludere referitoare la condamn?rile penale, articolul 165 alin. (1) ?i (2) din Legea nr. 98/2016 privind motivele de excludere referitoare la plata impozitelor, taxelor sau a contribu?iilor la bugetul general consolidat, respectiv articolul 167 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind motivele de excludere legate de insolven??, conflicte de interese sau abateri profesionale. Operatorii Economici nu vor fi exclu?i din procedura de atribuire, chiar dac? exist? motive de excludere dac? ace?tia demonstreaz? c? se Óncadreaz? Ón oricare dintre situa?iile men?ionate la articolele 165 alin. (3), 166 alin. (2), 167 alin. (2) ?i 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizi?iile publice. Modalitatea prin care poate fi demonstrata Óndeplinirea cerintei: -se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza Óndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 3 (trei) locuri Ón clasamentul intermediar Óntocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi: - certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat ( buget local, buget de stat, etc ) la momentul prezentarii - Certificat de cazier fiscal al operatorului economic, conform Ordonantei nr.39/2015 ; Certificat de cazier judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; - dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016. Cerinta 2: Ofertantii sau dupa caz, ofertantii asociati, tertii sustinatori, subcontractantii declarati nu trebuie sa se regaseasca Ón situatiile prevazute la art. 60 din Legea nr. 98/2016. Declaratie privind neincadrarea in situatii de conflict de interese cf. art. 59-60 din Legea 98/2016, prin completarea formularului DUAE, respectiv Formularul nr. 2, de catre toti participantii la procedura de atribuire (ofertant, asociat, subcontractant si tert sustinator). Pentru a preveni, a identifica ?i a remedia Ón mod eficient conflictele de interese care pot ap?rea pe parcursul derul?rii procedurii de atribuire, astfel Ónc't s? se evite orice denaturare a concuren?ei ?i s? se asigure un tratament egal pentru to?i Operatorii Economici, Autoritatea Contractant? comunic? Ón cele ce urmeaz? numele persoanelor cu func?ie de decizie Ón cadrul Autorit??ii Contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire: Dragos Mariana- director general, Pop Marcela Aurelia- director general adj.economic, Crisan Anca Maria- director general adjunct, Radu C?lina- sef birou achizitii publice, Gorgan Adriana Mariana- sef serviciu buget, finante, contabilitate, Bonea Iulia Alina - consilier juridic, Coruian Laura- consilier juridic Stan Mariana Ioana- consilier achizitii publice In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor solicitate in prezeta sectiune sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, autoritatea contractanta va accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens. Toate documentele mentionate in prezenta sectiune (de exemplu caziere judiciare, certificate de atestare fiscale etc.) redactate in alta limba decat romana vor fi insotite de traducerea autorizata. De asemenea, toate documentele din prezenta sectiune incarcate pe S.E.A.P. vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa. Operatorii economici care depun oferta trebuie s? dovedeasca o form? de Ónregistrare Ón conditiile legii din tara de rezidenta, din care s? reias? c? operatorul economic este legal constituit, c? nu se afla Ón niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul c? are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN autorizat din Certificatul Constatator. Solicitarea acestui document devine fundamentala in contextul in care un operator economic ce nu are obiectul de activitate autorizat principal sau secundar, corespondent al obiectului contractului, nu se poate angaja din punct de vedere legal in derularea si gestionarea acestuia. Informatiile cuprinse in certificatul constatator emis de ONRC trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii. Modalitatea de indeplinire: Se va completa DUAE de c?tre operatorii economici participan?i la procedura de atribuire cu informa?iile aferente situa?iei lor. Ca urmare a unei solicit?ri exprese din partea Autorit??ii Contractante ?i Ónainte de atribuirea contractului de achizi?ie public?/acordului-cadru, Ofertantii (Ofertant individual sau Asociere de Operatori Economici) clasati pe primele 3 (trei) locuri, dup? aplicarea criteriului de atribuire s? prezinte documente justificative actualizate prin care s? demonstreze Óndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, Ón conformitate cu informa?iile cuprinse Ón DUAE. Cerin?a de a prezenta documente justificative actualizate este aplicabil? tuturor Operatorilor Economici care au leg?tur? cu Ofertantul Ón aceast? procedur? (Subcontractan?i sau Ter?i sus?in?tori), dac? este cazul. Documentele suport actualizate trebuie s?: i. sus?in? toate declara?iile incluse Ón DUAE Ón sec?iunea/sec?iunile solicitat?(e) ii. demonstreze c?: a. Operatorul Economic este constituit Ón mod legal Ón ?ara sa de origine ?i nu se afl? Ón niciuna dintre situa?iile de anulare a constituirii, b. Ó?i desf??oar? activitatea profesional? Ón mod legal pe pia??: exist? coresponden?? Óntre obiectul principal al Contractului/Acordului-cadru ?i activitatea economic? indicat? Ón Actul Constitutiv al operatorului Economic sub forma codului CAEN (Clasificarea statistic? a activit??ilor economice Ón Comunitatea European?) Documentele justificative considerate adecvate pentru demonstrarea informa?iile incluse Ón DUAE pe care Operatorul Economic le poate propune Autorit??ii Contractante includ, se limiteaz? la: i. certificate eliberate de registrul profesional sau de registrul comer?ului sau documente echivalente emise de autorit??ile competente din ?ara Ón care este stabilit Operatorul Economic; alte dovezi pe care Operatorul Economic le poate prezenta Ón conformitate cu legisla?ia ??rii Ón care este stabilit.
III.1.2) CapacitÈ Èconomique et financiËre CritËres de sÈlection tels que mentionnÈs dans les documents de la consultation
III.1.3) CapacitÈ technique et professionnelle Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Loturile: 1,2,3Pentru contractele de achizitie de bunuri: esantioane, descrieri sau fotografii, fara certificate de autenticitateIn vederea verificarii conformitatii produselor cu propunerea tehnica prezentata autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita ofertantilor esantionae, descrieri sau fotografii ale produselor care urmeaza a fi livrate Loturile: 1,2,3Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatOfertantul va prezenta o list? cu principalele furniz?ri de produse de natura celor care fac obiectul contractului, efectuate Ón ultimii 3 ani, respectiv 2019, 2020 si 2021, con?in'nd valori, date, perioade de livrare, beneficiari, indiferent dac? ace?tia din urm? sunt autorit??i contractante sau clien?i priva?i.Prin lista principalelor furniz?ri de produse de natura celor care fac obiectul contractului, ofertantul trebuie fac? dovada ca Ón ultimii 3 ani, respectiv 2019, 2020 si 2021, calculati p'n? la data limita stabilit? pentru depunerea ofertelor au fost livrate produse similare cu cele care fac obiectul achizitiei, cu o valoare cumulat? de minim valoarea lotului pentru care se depune oferta, respectiv:ï 612.421 lei pentru lotul 1ï 185.330 lei pentru lotul 2ï 81.396 lei pentru lotul 3Cerinta privind experienta similara poate fi Óndeplinita prin prezentarea a unul sau a mai multor contracte la nivelul c?rora s? fi fost executate livrari similare sau de natura ?i complexitatea similar?/comparabil? cu cele care fac obiectul contractului. Certificarile probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE urm'nd a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 3(trei) locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.Capacitatea tehnica si/ sau profesionala poate fi dovedita prin sustinere, in conformitate cu prevederile art.182 din Legea 98/2016 Niveau(x) spÈcifique(s) minimal/minimaux exigÈ(s):
Ofertantul va prezenta la solicitarea autoritatii contractante esantioane, descrieri sau fotografii ale produselor care urmeaza a fi livrate Se va prezenta DUAE in conformitate cu prevederile art 193 alin (1) din Legea 98/2016, iar documentele justificative constau in: unul sau mai multe contracte, procese-verbale de receptie, recomand?ri, documente reprezentand certificari de buna executie pentru acele produse pe care ofertantul considera ca autoritatea contractanta trebuie sa le ia in considerare pentru evaluarea indeplinirii cerintei privind experienta similara. Respectivele certificari vor trebui sa indice: a) obiectul contractului astfel incat sa fie furnizate toate informatiile solicitate si necesare pentru a se verifica indeplinirea cerintei privind experienta similara, b) beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati, c) valoarea-in lei fara tva, d) perioada, mai exact intervalul periodic (data de inceput si data de finalizare) in care s-au furnizat produsele ) f) sa precizeze daca au fost efectuate Ón conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sf'rsit. Certificarile probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE urm'nd a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 3 (trei) locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.Solicitarea acestei cerinte asigura autoritatea contractanta ca furnizorul caruia i se va incredinta contractul are experienta necesara pentru furnizarea produselor, similare din punct de vedere al complexitatii cu cele ce fac obiectul contractului de achizitie publica. Aceasata cerinta asigura autoritatea contractanta ca furnizorul are experienta necesara in domeniu, confirmata prin furnizarea de produse de buna calitate si in termenii contractuali. Experienta similara reprezinta asigurarea suplimentara a autoritatii contractante privind capacitatea ofertantului castigator de a-si indeplini clauzele contractuale, asumate prin caietul de sarcini.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
Le marchÈ implique la mise en place d'un accord-cadre Accord-cadre avec plusieurs opÈrateurs Nombre maximal envisagÈ de participants l'accord-cadre: 3
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 22/02/2022 Heure locale: 15:00
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
roumain
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit Ítre valable jusqu'au: 22/05/2022
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 22/02/2022 Heure locale: 15:00 Lieu:
In SEAP Informations sur les personnes autorisÈes et les modalitÈs d'ouverture:
Comisia de evaluare
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: non
VI.3) Informations complÈmentaires:
Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea îsau echivalentî.
   1. In cadrul documentelor atasate anuntului de participare publicat in SEAP, DUAE este configurat direct in SEAP si pus la dispozitia operatorilor economici interesati. Operatorii economici participanti vor completa in SEAP in mod direct, in acest document informatiile/ raspunsurile aferente incadrarii/neincadrarii in motivele de excludere, respectiv indeplinirii criteriilor de calificare solicitate de catre autoritatea contractanta desemnata, tanand cont de calitatea in care acestia participa la procedura de atribuire, respectiv ofertant, ofertant asociat, subcontractant, tert sustinator, dupa caz.
   2. Pentru vizualizarea documentelor atasate, operatorii economici trebuie sa detina un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic.
   3.  Operatorii economici au dreptul de a transmite oferta (DUAE completat, declaratia privind neincadrarea in prevederile art59-.60 din Legea nr.98/2016, Propunerea tehnica, Propunerea financiara, documentul doveditor privind constituirea garantiei de participare si, daca este cazul, Angajamentul de sustinere al tertului sustinator, acordurile de asociere si/sau subcontractare ), numai Ón format electronic, semnate cu semnatura electronica extinsa si numai pana la data si ora limita stabilita pentru depunerea ofertelor in anuntul de participare.
   4. Solicitarile de clarificari referitoare la prezenta documentatie de atribuire, se vor adresa Ón mod exclusiv Ón SEAP in cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, autoritatea contractanta desemnata urm'nd sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decat cea stabilita. Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari, sau informatii suplimentare Ón legatura cu documenta?ia de atribuire, cu respectarea termenului limita precizat de autoritatea contractanta , solicitarile de clarificari depuse dupa acest termen nu vor mai fi luate in considerare.
   5. OEn cazul Ón care autoritatea contractanta solicita prezentarea anumitor clarificari/completari Ón scopul verificarii conformitatii ofertei cu cerintele impuse, atat solicitarea, cat si raspunsul ofertantului se transmit Ón SEAP doar Ón format electronic, semnate cu semnatura electronica extinsa. In situatia in care raspunsul ofertantului este postat in SEAP fara semnatura electronica extinsa, oferta sa va fi asimilata prevederilor art.137 alin.(2) lit.j din HG 395/2016, fiind respinsa ca inacceptabila
   6. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatiilor suplimentare. R?spunsul autorit??ii contractante la aceste solicit?ri va fi transmis cu cel pu?in 10 zile Ónainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor, conform art.161 alin (1) / Legea 98/2016. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 15 zile.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro TÈlÈphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Legea nr. 101/2016 privind remediile ?i c?ile de atac Ón materie de atribuire a contractelor de achizi?ie public?, cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
21/01/2022 Roumanie-Satu Mare: Produits base de viandeType díacheteur: Organisme de droit publicType díavis: Avis de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Fournitures 22/02/2022 26/01/2022 RO National
 
 
C L A S S E    C P V
15130000 - Produits à base de viande 
15131000 - Conserves et préparations à base de viande