Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 07/07/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Satu Mare: Services d'entretien de l'éclairage public

2020/S 129-317047  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 07/07/2020 S129 Services - Avis d'attribution de marché - Procédure ouverte Roumanie-Satu Mare: Services d'entretien de l'éclairage public 2020/S 129-317047 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Municipiul Satu Mare Numéro national d'identification: 4038806 Adresse postale: Str. 25 Octombrie nr. 1 Ville: Satu Mare Code NUTS: RO115 Satu Mare Code postal: 440026 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Andrea Szilagyi Courriel: achizitii@primariasm.ro Téléphone: +40 261807517 Fax: +40 261807510 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.satu-mare.ro Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro http://www.satu-mare.ro www.e-licitatie.ro
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Între?inerea ?i men?inerea în stare de func?ionare a sistemului de iluminat public din municipiul Satu Mare Numéro de référence: 4038806/2019/S06
II.1.2) Code CPV principal 50232100 Services d'entretien de l'éclairage public
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Având în vedere obligativitatea prim?riilor ce decurge din Legea nr. 230/2006 de a asigura un iluminat optim al localit??ilor ?i ?inând cont c ultimul contract subsecvent al acordului-cadru prin care se asigur serviciile de între?inere a iluminatului public stradal ?i iluminatului public ornamental din municipiul Satu Mare expir la 30.6.2019, se impune demararea unei proceduri de achizi?ie pentru încheierea unui nou acord-cadru. Iluminatul public stradal ?i ornamental este necesar s asigure: (a) ridicarea gradului de civilizatie a confortului si a calitatii vietii; (b) cresterea gradului de securitate individuala si colectiva in cadrul comunitatilor locale, precum si a gradului de siguranta a circulatiei rutiere si pietonale; (c) punerea in valoare, prin iluminat adecvat, a elementelor arhitectonice si peisagistice ale localitatilor, precum si marcarea evenimentelor festive si a sarbatorilor legale sau religioase; (d) sustinerea si stimularea dezvoltarii economico-sociale a localitatilor; (e) functionarea si exploatarea in conditii de siguranta, rentabilitate si eficienta economica a infrastructurii aferente serviciului de iluminat public. Conf. prev. art. 160 (2) din Legea 98/2016 modificat prin OUG 107/2017, autoritatea contractanta va raspunde la clarificari in a 10-a zi inainte de termenul-limita de depunere a ofertelor. Totodata numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este de 15 zile.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 13 022 875.86 RON
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO115 Satu Mare Lieu principal d'exécution:
Municipiul Satu Mare.
II.2.4) Description des prestations:
Având în vedere obligativitatea prim?riilor, ce decurge din Legea nr. 230/2006 de a asigura un iluminat optim al localit??ilor ?i ?inând cont c ultimul contract subsecvent al acordului-cadru prin care se asigur serviciile de între?inere a iluminatului public stradal ?i iluminatului public ornamental din municipiul Satu Mare expir la 30.6.2019, se impune demararea unei proceduri de achizi?ie pentru încheierea unui nou acord-cadru. Iluminatul public stradal ?i ornamental este necesar s asigure: (a) ridicarea gradului de civilizatie a confortului si a calitatii vietii; (b) cresterea gradului de securitate individuala si colectiva in cadrul comunitatilor locale, precum si a gradului de siguranta a circulatiei rutiere si pietonale; (c) punerea in valoare, prin iluminat adecvat, a elementelor arhitectonice si peisagistice ale localitatilor, precum si marcarea evenimentelor festive si a sarbatorilor legale sau religioase; (d) sustinerea si stimularea dezvoltarii economico-sociale a localitatilor; (e) functionarea si exploatarea in conditii de siguranta, rentabilitate si eficienta economica a infrastructurii aferente serviciului de iluminat public. Valoarea achizi?iei-estimativ pe patru ani este de 15 046 326,56 RON f?r TVA ?i s-a estimat prin luarea în conformitate cu prevederile art. 14 din Legea nr. 98/2016 privind achizi?iile publice actualizat?, "valoarea maxim estimat?, f?r TVA, a tuturor contractelor de achizi?ie public subsecvente care se anticipeaz c vor fi atribuite în baza acordului-cadru [...] pe întreaga sa durat?". În baza acordului-cadru vor fi atribuite contracte subsecvente cu o frecven? de cel pu?in patru contracte pe an. Valoarea maxim care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent este de: 940 395,41 RON (f?r TVA). Acordul-cadru ?i contractele subsecvente se vor încheia cu un singur operator economic.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2019/S 097-235056
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 155-22576 Intitulé:
Între?inerea ?i men?inerea în stare de func?ionare a sistemului de iluminat public din municipiul Satu Mare
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
21/05/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 4 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 4 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Interconect Numéro national d'identification: RO14112381 Adresse postale: Str. Transilvania nr. 2 Ville: Satu Mare Code NUTS: RO115 Satu Mare Code postal: 440007 Pays: Roumanie Courriel: cristina.ulici@yahoo.com Téléphone: +40 361411206 Fax: +40 361411206 Adresse internet: www.inreconect.ro www.inreconect.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 11 645 680.32 RON Valeur totale du marché/du lot: 299 684.76 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 18982-137 Intitulé:
Între?inerea ?i men?inerea în stare de func?ionare a sistemului de iluminat public din municipiul Satu Mare
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
27/04/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 4 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 4 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Interconect Numéro national d'identification: RO14112381 Adresse postale: Strada Transilvania nr. 2 Ville: Satu Mare Code NUTS: RO115 Satu Mare Code postal: 440007 Pays: Roumanie Courriel: cristina.ulici@yahoo.com Téléphone: +40 361411206 Fax: +40 361411206 Adresse internet: www.inreconect.ro www.inreconect.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 11 645 680.32 RON Valeur totale du marché/du lot: 145 308.99 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 156-22935 Intitulé:
Între?inerea ?i men?inerea în stare de func?ionare a sistemului de iluminat public din municipiul Satu Mare
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
22/05/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 4 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 4 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Interconect Numéro national d'identification: RO14112381 Adresse postale: Strada Transilvania nr. 2 Ville: Satu Mare Code NUTS: RO115 Satu Mare Code postal: 440007 Pays: Roumanie Courriel: cristina.ulici@yahoo.com Téléphone: +40 361411206 Fax: +40 361411206 Adresse internet: www.inreconect.ro www.inreconect.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 11 645 680.32 RON Valeur totale du marché/du lot: 457 472.88 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 2918-31 Intitulé:
Între?inerea ?i men?inerea în stare de func?ionare a sistemului de iluminat public din municipiul Satu Mare
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
31/01/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 4 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 4 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Interconect Numéro national d'identification: RO14112381 Adresse postale: Strada Transilvania nr. 2 Ville: Satu Mare Code NUTS: RO115 Satu Mare Code postal: 440007 Pays: Roumanie Courriel: cristina.ulici@yahoo.com Téléphone: +40 361411206 Fax: +40 361411206 Adresse internet: www.inreconect.ro www.inreconect.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 11 645 680.32 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 64-12040 Intitulé:
Între?inerea ?i men?inerea în stare de func?ionare a sistemului de iluminat public din municipiul Satu Mare
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
28/02/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 4 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 4 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Interconect Numéro national d'identification: RO14112381 Adresse postale: Strada Transilvania nr. 2 Ville: Satu Mare Code NUTS: RO115 Satu Mare Code postal: 440007 Pays: Roumanie Courriel: cristina.ulici@yahoo.com Téléphone: +40 361411206 Fax: +40 361411206 Adresse internet: www.inreconect.ro www.inreconect.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 11 645 680.32 RON Valeur totale du marché/du lot: 204 691.17 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 61011-339 Intitulé:
Între?inerea ?i men?inerea în stare de func?ionare a sistemului de iluminat public din municipiul Satu Mare
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
18/12/2019
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 4 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 4 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Interconect Numéro national d'identification: RO14112381 Adresse postale: Strada Transilvania nr. 2 Ville: Satu Mare Code NUTS: RO115 Satu Mare Code postal: 440007 Pays: Roumanie Courriel: cristina.ulici@yahoo.com Téléphone: +40 361411206 Fax: +40 361411206 Adresse internet: www.inreconect.ro www.inreconect.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 11 645 680.32 RON Valeur totale du marché/du lot: 115 147.57 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 338 Intitulé:
Între?inerea ?i men?inerea în stare de func?ionare a sistemului de iluminat public din municipiul Satu Mare
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
18/12/2019
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 4 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 4 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Interconect Numéro national d'identification: RO14112381 Adresse postale: Strada Transilvania nr. 2 Ville: Satu Mare Code NUTS: RO115 Satu Mare Code postal: 440007 Pays: Roumanie Courriel: cristina.ulici@yahoo.com Téléphone: +40 361411206 Fax: +40 361411206 Adresse internet: www.inreconect.ro www.inreconect.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 15 046 326.56 RON Offre la plus basse: 11 645 680.32 RON / Offre la plus élevée: 11 645 680.32 RON prise en considération
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 16702-96 Intitulé:
Între?inerea ?i men?inerea în stare de func?ionare a sistemului de iluminat public din municipiul Satu Mare
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
30/03/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 4 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 4 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Interconect Numéro national d'identification: RO14112381 Adresse postale: Strada Transilvania nr. 2 Ville: Satu Mare Code NUTS: RO115 Satu Mare Code postal: 440007 Pays: Roumanie Courriel: cristina.ulici@yahoo.com Téléphone: +40 361411206 Fax: +40 361411206 Adresse internet: www.inreconect.ro www.inreconect.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 11 645 680.32 RON Valeur totale du marché/du lot: 50 102.90 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 27872-179 Intitulé:
Între?inerea ?i men?inerea în stare de func?ionare a sistemului de iluminat public din municipiul Satu Mare
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
24/06/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 4 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 4 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Interconect Numéro national d'identification: RO14112381 Adresse postale: Strada Transilvania nr. 2 Ville: Satu Mare Code NUTS: RO115 Satu Mare Code postal: 440007 Pays: Roumanie Courriel: cristina.ulici@yahoo.com Téléphone: +40 361411206 Fax: +40 361411206 Adresse internet: www.inreconect.ro www.inreconect.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 11 645 680.32 RON Valeur totale du marché/du lot: 104 787.27 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Consiliul Na?ional de Solu?ionare a Contesta?iilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucure?ti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro Téléphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: www.cnsc.ro www.cnsc.ro
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
02/07/2020
 
 
C L A S S E    C P V
50232100 - Services d'entretien de l'éclairage public