Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 09/02/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie : Services d'action sociale : Servicii sociale cu cazare pe perioad'? determinat'?, organizate ca centre în regim de urgen'?'? pentru protec'?ia victimelor violen'?ei domestice din judeãul Mure'?

2024/S 2024-084791  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
84791-2024 - Résultats
Roumanie – Services d'action sociale – Servicii sociale cu cazare pe perioada determinata, organizate ca centre în regim de urgen?a pentru protec?ia victimelor violen?ei domestice din judetul Mures
OJ S 29/2024 09/02/2024
Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Services

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI MURES
Forme juridique de l’acheteur: Autorité régionale
Activité du pouvoir adjudicateur: Protection sociale

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Servicii sociale cu cazare pe perioada determinata, organizate ca centre în regim de urgen?a pentru protec?ia victimelor violen?ei domestice din judetul Mures
Description: Se va incheia acord-cadru pentru pe o perioada de maxim 36 luni, cuprinsa intre ianuarie 2024 si decembrie 2026, avand ca obiect- servicii sociale cu cazare pe perioada determinata, organizate ca centre în regim de urgen?a pentru protec?ia victimelor violen?ei domestice din judetul Mures Serviciile vor fi acordate unui numar maxim de 12 beneficiari simultan/zi. Serviciile vor fi acordate pe raza judetului Mures, de un furnizor acreditat in conditiile legii nr. 197/2012, în locatii organizate ca si centre de primire în regim de urgenta (adaposturi) în conformitate cu prevederile Ordinului 28/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate prevenirii ?i combaterii violen?ei domestice. Valoarea estimata minima si maxima a acordului-cadru/ celui mai mare contract subsecvent: Valoarea estimata minima a acordului-cadru: 37.920 lei/an/beneficiar :12 luni*1 luna =
   3. 160,00 lei cost standard/loc/1 luna Valoarea estimata maxima a acordului-cadru: 37.920 lei/an/beneficiar *12 beneficiari *3 ani=
   1. 365.120 lei Valoarea estimata minima a CS: 37.920 lei/an/beneficiar :12 luni * 1 luna =
   3. 160,00 lei cost standard/loc/1 luna Valoarea estimata maxima a CS: 37.920 lei/an/beneficiar *12 beneficiari* 12 luni = 455.040 lei Toate aspectele tehnice cu privire la serviciile solicitate si la continutul ofertelor ce vor fi depuse de ofertanti se regasesc in caietul de sarcini. Modul de completare a ofertelor se regaseste in documentul Instructiuni pentru ofertanti si in caietul de sarcini. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor este 14. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare in a 8-a zi dinainte de termenul limita de depunere a ofertelor.
Identifiant de la procédure: 97ee6fac-92c9-4107-8e58-663641cb489b
Identifiant interne: 9719809_2023_PAAPD1437063
Type de procédure: Ouverte
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 85310000 Services d'action sociale
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/24/UE

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0000
Titre: Default lot
Description: Servicii sociale cu cazare pe perioada determinata, organizate ca centre în regim de urgen?a pentru protec?ia victimelor violen?ei domestice din judetul Mures Serviciile vor fi acordate unui numar maxim de 12 beneficiari simultan/zi. Serviciile vor fi acordate pe raza judetului Mures, de un furnizor acreditat in conditiile legii nr. 197/2012, în locatii organizate ca si centre de primire în regim de urgenta (adaposturi) în conformitate cu prevederile Ordinului 28/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate prevenirii ?i combaterii violen?ei domestice. Cantitatile si valorile minime si maxime estimate pentru acordul-cadru si contractele subsecvente se regasesc in Anexa 1 la Caietul de sarcini
Identifiant interne: 9719809_2023_PAAPD1437063
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 85310000 Services d'action sociale
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Mures (RO125)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: Serviciile vor fi acordate pe raza judetului Mures
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 36 Mois
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Informations complémentaires: Ofertantii nu vor tine cont de Factorul "pretul ofertei" asa cum figureaza in aplicatia SEAP -cu punctaj de
   0. 01, acestea este postate automat de aplicatie si nu poate fi sters sau modificat
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Qualité
Nom: Actiuni intreprinse in vederea asigurari integrari/reintegrari sociale a beneficiarilor cu pondere de 40%
Description: - furnizorul asigura beneficiarului mentinerea legaturii cu familia naturala/prieteni, rude, comunitate prin mijloace indirecte de comunicare -telefon, email, etc - 0 puncte - furnizorul organizeaza întâlniri asistate ale beneficiarului cu familia naturala / rude / prieteni –10 puncte - furnizorul pregateste beneficiarul pentru iesirea din adapost: pune la dispozitia acestuia liste, anunturi privind locurile de munca vacante si locatii posibile de locuire, particularizate pentru fiecare beneficiar în parte - 20 puncte - furnizorul asigura pregatirea beneficiarului în vederea accesarii unui loc de munca ( întocmire CV, scrisoare de intentie) si identificarii celei mai potrivite optiuni de rezidenta dupa iesirea din adapost - 30 puncte - furnizorul asigura asistarea beneficiarului cu ocazia participarii la interviu pentru ob?inerea unui loc de munca (pregatire CV, scrisori de intentie, pregatire pentru interviu, asistare, transport la fata locului, etc.) si la vizionarea de locatii în vederea identificarii celei mai potrivite optiuni de rezidenta dupa iesirea din adapost - 40 puncte.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 40

Critère:
Type: Prix
Nom: Pretul ofertei
Description: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 0.01

Critère:
Type: Qualité
Nom: Factorul pret:Contributia financiara a furnizorului de servicii la asigurarea standardului minim de cost – cu pondere de : 60%
Description: Algoritm de calcul: -- 0% 0 puncte, - 0,1-4,99% 10 puncte,- 5-9,99% 20 puncte, - 10-19,99% 30 puncte,- 20-24,99% 40 puncte, - 25- 29,99% 50 puncte, - peste 30% 60 puncte
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 59.99
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Accord-cadre, sans remise en concurrence
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI MURES
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI MURES-serviciul juridic contencios

   6.  Résultats
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0000
Au moins un lauréat a été choisi.
Accord-cadre:
Valeur maximale de l’accord-cadre: 1 363 754,88 RON
Valeur réestimée de l’accord-cadre: 1 365 120,00 RON
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: Institutul Est European de Sanatate a Reproducerii
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1120622/CIF: 9028390
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0000
Valeur du résultat: 432 588,36 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 2669
Date de conclusion du marché: 16/01/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
Lauréat:
Nom officiel: Institutul Est European de Sanatate a Reproducerii
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1120622/CIF: 9028390
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0000
Valeur du résultat: 1 363 754,88 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: AC 2667
Date de conclusion du marché: 16/01/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false
6.1.4.
Informations statistiques:
Éventail d’offres
Valeur de l’offre recevable la plus basse432 588,36 RON
Valeur de l’offre recevable la plus élevée432 588,36 RON

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0004
Nom officiel: DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI MURES
Numéro d’enregistrement: 9719809
Adresse postale: Strada: Trebely, nr. 7  
Ville: Targu Mures
Code postal: 540081
Subdivision pays (NUTS): Mures (RO125)
Pays: Roumanie
Point de contact: Diana Paula Rad
Adresse électronique: seap_achizitii@dgaspcmures.ro
Téléphone: +40 0265219235
Télécopieur: +40 0265219235
Adresse internet: https://www.dgaspcmures.ro
Profil de l’acheteur: https://www.e-licitatie.ro
Rôles de cette organisation
Acheteur
Chef de groupe
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Numéro d’enregistrement: 20329980
Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3  
Ville: Bucure?ti
Code postal: 540081
Subdivision pays (NUTS): Bucuresti (RO321)
Pays: Roumanie
Adresse électronique: office@cnsc.ro
Téléphone: +40 213104641
Télécopieur: +40 213104642
Adresse internet: http://www.cnsc.ro
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
8.1.
ORG-0005
Nom officiel: DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI MURES-serviciul juridic contencios
Numéro d’enregistrement: 9719809
Adresse postale: Strada Trebely, Nr. 7  
Ville: Targu Mures
Code postal: 540081
Subdivision pays (NUTS): Mures (RO125)
Pays: Roumanie
Adresse électronique: seap_achizitii@dgaspcmures.ro
Téléphone: +40 265219235
Télécopieur: +40 265211561
Adresse internet: https://www.dgaspcmures.ro
Rôles de cette organisation
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Operator SEAP
Numéro d’enregistrement: RO42283735
Adresse postale: Strada: Italiana, nr. 22, Sector: -, Judet: Bucuresti, Localitate: Bucuresti, Cod postal: 020976  
Ville: Bucuresti
Code postal: 020976
Subdivision pays (NUTS): Bucuresti (RO321)
Pays: Roumanie
Point de contact: Roxana Popescu
Adresse électronique: contact.autoritati@e-licitatie.ro
Téléphone: +40 3032997
Adresse internet: https://www.adr.gov.ro/
Rôles de cette organisation
TED eSender
8.1.
ORG-9000
Nom officiel: Institutul Est European de Sanatate a Reproducerii
Numéro d’enregistrement: 9028390
Adresse postale: Strada Moldovei, Nr. 1  
Ville: Targu Mures
Code postal: 540493
Subdivision pays (NUTS): Mures (RO125)
Pays: Roumanie
Adresse électronique: cchirilean@eeirh.org
Téléphone: +40 265255532
Télécopieur: +40 265255370
Adresse internet: https://www.eeirh.org
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
Lauréat de ces lotsLOT-0000
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: 82ac9162-8b7a-4335-b557-c7953878ee1b - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 08/02/2024 15:51:25 (UTC+2)
Date d’envoi de l’avis (eSender): 08/02/2024 14:18:55 (UTC+2)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: roumain
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 84791-2024
Numéro de publication au JO S: 29/2024
Date de publication: 09/02/2024

 
 
C L A S S E    C P V
85310000 - Services d'action sociale