Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 01/03/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie '?? Services d'analyse technique ou services de conseil '?? Servicii de consultanta tehnica necesare in Faza 1 a Proiectului de Retehnologizare a Unitatii 1 CNE Cernavoda

2024/S 2024-128753  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
128753-2024 - Résultats
Roumanie – Services d'analyse technique ou services de conseil – Servicii de consultanta tehnica necesare in Faza 1 a Proiectului de Retehnologizare a Unitatii 1 CNE Cernavoda
OJ S 44/2024 01/03/2024
Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Services

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.
Forme juridique de l’acheteur: Entreprise publique
Activité de l’entité adjudicatrice: Activités liées à l’électricité

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Servicii de consultanta tehnica necesare in Faza 1 a Proiectului de Retehnologizare a Unitatii 1 CNE Cernavoda
Description: Achizitia are ca obiect servicii de consultanta tehnica acordata Entitatii Contractante privind sustinerea capabilitatii reactorului de a functiona peste 210.000 EFPH (Effective Full Power Hours), in perioada de elaborare a studiului de fezabilitate al Proiectului de retehnologizare si pentru derularea etapei actuale si pregatirea si organizarea urmatoarelor etape ale Proiectului de Retehnologizare a Unitatii 1 CNE Cernavoda, privind: a) Managementul si planificarea Proiectului de Retehnologizare; b) Starea materiala a activelor (Condition Assessment); c) Volumul si specificul lucrarilor de Inlocuire a Canalelor de Combustibil, Tuburilor Calandria si a Fiderilor (ICCTCF); d) Modificarile de proiect necesare pentru imbunatatirea securitatii nucleare, a operabilitatii si mentenabilitatii unitatii, inclusiv activitatile necesare implementarii acestora; e) Lucrarile de infrastructura necesare pentru depozitarea deseurilor radioactive rezultate din retehnologizare, depozitarea temporara a apei grele, precum si infrastructura necesara pentru implementarea Proiectului (spatii de birouri, de depozitare, de pregatire si exersare lucrari, etc.); f) Lucrarile de reabilitare a Turbogeneratorului; g) Lucrarile de reabilitare a calculatoarelor de proces (DCC); h) Capabilitatea reactorului de a functiona peste 210.000 EFPH; i) Analiza, evaluarea si/sau estimarea costurilor aferente activitatilor specifice din cadrul Proiectului de Retehnologizare. j) Autorizare si securitate nucleara; k) Alte activitati din cadrul Fazei 1 a Proiectului de Retehnologizare, inclusiv rapoarte informative privind modul de organizare si de desfasurare a unor activitati din urmatoarele etape ale Proiectului. Clarificarile sau informatiile suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire vor fi transmise cu cel putin 16 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Raspunsurile entitatii contractante la aceste solicitari vor fi transmise cu 11 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, in conf cu art 173 din Legea nr. 99/ 2016, cu modificarile si completarile ulterioare in masura in care solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare au fost adresate in termenul prevazut mai sus. Solicitarile de clarificari care vor fi transmise in SEAP in legatura cu documentatia de atribuire vor fi formulate obligatoriu in limba romana. Toate solicitarile de clarificari care au fost transmise SEAP numai in limba engleza vor fi formulate si in limba romana si retransmise in SEAP. Entitatea contractanta va raspunde numai solicitarilor de clarificari formulate/ reformate in limba romana.
Identifiant de la procédure: 6198fa71-c5d4-4a8e-a4d6-0515ca2a9807
Identifiant interne: 10874881/2020/0669.02
Type de procédure: Ouverte
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 71621000 Services d'analyse technique ou services de conseil
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/25/UE

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0000
Titre: Default lot
Description: Serviciile de consultanta tehnica vor fi asigurate prin 5 experti cheie, dupa cum urmeaza: - Expert in managementul Proiectelor de Retehnologizare. Expertul trebuie sa aiba minim 5 ani vechime in domeniul studiilor superioare absolvite, intr-una din specializarile civil, chimie, fizica, mecanic, electric/automatizari sau inginerie nucleara si trebuie sa fi detinut functia de Director de proiect sau o pozitie echivalenta in cel putin 1 proiect de retehnologizare la centrale nucleare cu reactoare CANDU; - Expert tehnic cu experienta in pregatirea si efectuarea lucrarilor de retehnologizare a partii nucleare a centralei (Nuclear Side of Plant - NSP). Expertul trebuie sa aiba minim 5 ani vechime in domeniul studiilor superioare absolvite, intr-una din specializarile civil, chimie, fizica, mecanic, electric/automatizari sau inginerie nucleara si trebuie sa aiba experienta specifica in pregatirea si efectuarea lucrarilor de retehnologizare a partii nucleare a centralei, inclusiv in elaborarea/verificarea/aprobarea documentatiilor tehnice suport pentru prelungirea duratei de viata peste 210000 EFPH la cel putin o centrala nucleara cu reactoare CANDU; - Expert tehnic cu experienta in pregatirea si efectuarea lucrarilor de retehnologizare a partii clasice a unei centrale nucleare (Balance of Plant - BOP) cu reactoare CANDU. Expertul trebuie sa aiba minim 5 ani vechime in domeniul studiilor superioare absolvite, intr-una din specializarile civil, chimie, fizica, mecanic, electric/automatizari sau inginerie nucleara si trebuie sa aiba experienta specifica in pregatirea si efectuarea lucrarilor de retehnologizare a partii clasice la cel putin o centrala nucleara cu reactoare CANDU; - Expert probleme de securitate nucleara. Expertul trebuie sa aiba minim 5 ani vechime in domeniul studiilor superioare absolvite, intr-una din specializarile civil, chimie, fizica, mecanic, electric/automatizari sau inginerie nucleara si experienta specifica in intocmirea, verificarea, aprobarea analizelor de securitate nucleara si a documentatiilor de securitate nucleara suport in obtinerea autorizatiilor; - Expert in analiza si estimarea costurilor. Expertul trebuie sa aiba minim 5 ani vechime in domeniul studiilor superioare absolvite, tehnice sau economice, si experienta specifica in evaluarea si estimarea costurilor in cadrul a cel putin unui proiect de retehnologizare la o centrala nucleara cu reactoare CANDU. Expertul propus trebuie sa fi facut parte din echipa Beneficiarului sau sa fi lucrat pentru un beneficiar care a implementat un Proiect de retehnologizare, participand la elaborarea si/sau analiza documentatiilor economice/tehnico-economice aferente, inclusiv a celor pentru activitatile de retubare. Cerintele privind prestarea serviciilor se regasesc in Caietul de sarcini al achizitiei si Specificatia Tehnica din Anexa # 1 la Caietul de sarcini. Serviciile asigurate de experti vor fi cuantificate in ore. Cantitatea estimata de servicii pe durata acordului cadru este de minim
   5. 000 de ore – maxim 13.500 de ore. Cantitatea de servicii maxima anticipata aferenta contractelor subsecvente ce urmeaza a se executa în acelasi timp este de
   5. 100 de ore.
Identifiant interne: 1
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 71621000 Services d'analyse technique ou services de conseil
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Bucuresti (RO321)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: Serviciile de consultanta tehnica se vor desfasura la sediul Sucursalei CNE Cernavoda a Achizitorului. Prin exceptie, in situatia in care restrictiile impuse de starea internationala de sanatate impiedica prezenta consultantilor la sediul CNE Cernavoda, consultanta va fi acordata de la sediul Prestatorului.
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 18 Mois
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP)
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Pretul ofertei
Description: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 40

Critère:
Type: Qualité
Nom: Factorul F2 - Componenta tehnica
Description: Algoritm de calcul: Detaliere modului de acordare a punctajului este precizat in Anexa “Algoritm de calcul componenta tehnica” la prezenta documentatie de atribuire. Punctajul factorului de evaluare „Componenta tehnica” – cu o valoare de 60 puncte din valoarea totala de 100 de puncte va fi acordat pe baza aplicarii punctajelor subfactorilor F2.1, F2.2 si F2.3. Punctaj F.2 „Componenta tehnica” = Punctaj F.2.1 (maxim 15 puncte) + Punctaj F.2.2 (maxim 10 puncte) + Punctaj F.2.3 (maxim 35 puncte) Punctaj total = Punctaj factor F1 „Pret” + Punctaj factor F2 „Componenta tehnica” Clasamentul Ofertelor va fi determinat pe baza punctajului total. Pe baza metodei de calcul de mai sus, Ofertantul care are cel mai mare punctaj total va fi clasat pe primul loc.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 60
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Accord-cadre, sans remise en concurrence
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: SN Nuclearelectrica S.A. – Departament Achizitii

   6.  Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 4 213 296,00 EUR
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0000
Au moins un lauréat a été choisi.
Accord-cadre:
Valeur maximale de l’accord-cadre: 1 944 000,00 EUR
Valeur réestimée de l’accord-cadre: 2 256 525,00 EUR
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: CANADIAN NUCLEAR PARTNERS
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1060558/CIF: 41388610
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0000
Valeur du résultat: 720 000,00 EUR
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 2/ 774/16.05.2022
Date de conclusion du marché: 16/05/2022
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: oui
Lauréat:
Nom officiel: CANADIAN NUCLEAR PARTNERS
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1060558/CIF: 41388610
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0000
Valeur du résultat: 1 944 000,00 EUR
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: AC 833
Date de conclusion du marché: 16/07/2021
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: non
Lauréat:
Nom officiel: CANADIAN NUCLEAR PARTNERS
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1060558/CIF: 41388610
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0000
Valeur du résultat: 436 608,00 EUR
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 3/RUEC 1/03.01.2023
Date de conclusion du marché: 09/01/2023
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: oui
Lauréat:
Nom officiel: CANADIAN NUCLEAR PARTNERS
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1060558/CIF: 41388610
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0000
Valeur du résultat: 378 288,00 EUR
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 4 / RUEC 1017/11.07.2023
Date de conclusion du marché: 14/07/2023
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: oui
Lauréat:
Nom officiel: CANADIAN NUCLEAR PARTNERS
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1060558/CIF: 41388610
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0000
Valeur du résultat: 734 400,00 EUR
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 1/ RUEC 834/07.07.2021
Date de conclusion du marché: 16/07/2021
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: oui
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues2
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de micro, petite ou moyenne taille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues2
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays de l’Espace économique européen autres que le pays de l’acheteur
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays situés en dehors de l’Espace économique européen
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues2
Éventail d’offres
Valeur de l’offre recevable la plus basse436 608,00 RON
Valeur de l’offre recevable la plus élevée436 608,00 RON

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0004
Nom officiel: Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.
Numéro d’enregistrement: 10874881
Adresse postale: Strada: Polona, nr. 65  
Ville: Bucuresti
Code postal: 010494
Subdivision pays (NUTS): Bucuresti (RO321)
Pays: Roumanie
Point de contact: Elena IONESCU - Departament Achizitii ; Directia Retehnologizare: Valeria ZAHARIA
Adresse électronique: seapsnn@nuclearelectrica.ro
Téléphone: +40 212038281
Télécopieur: +40 213169400
Profil de l’acheteur: https://www.e-licitatie.ro
Rôles de cette organisation
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Numéro d’enregistrement: 20329980
Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3  
Ville: Bucure?ti
Code postal: 030084
Subdivision pays (NUTS): Bucuresti (RO321)
Pays: Roumanie
Adresse électronique: office@cnsc.ro
Téléphone: +40 213104641
Télécopieur: +40 213104642
Adresse internet: http://www.cnsc.ro
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
8.1.
ORG-0005
Nom officiel: SN Nuclearelectrica S.A. – Departament Achizitii
Numéro d’enregistrement: 10874881_3
Adresse postale: str. Polona nr. 65 sector 1,  
Ville: Bucuresti
Code postal: 010494
Subdivision pays (NUTS): Bucuresti (RO321)
Pays: Roumanie
Adresse électronique: office@nuclearelectrica.ro
Téléphone: +40 212031304
Télécopieur: +40 212031315
Rôles de cette organisation
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Operator SEAP
Numéro d’enregistrement: RO42283735
Adresse postale: Strada: Italiana, nr. 22, Sector: -, Judet: Bucuresti, Localitate: Bucuresti, Cod postal: 020976  
Ville: Bucuresti
Code postal: 020976
Subdivision pays (NUTS): Bucuresti (RO321)
Pays: Roumanie
Point de contact: Roxana Popescu
Adresse électronique: contact.autoritati@e-licitatie.ro
Téléphone: +40 3032997
Adresse internet: https://www.adr.gov.ro/
Rôles de cette organisation
TED eSender
8.1.
ORG-9000
Nom officiel: CANADIAN NUCLEAR PARTNERS
Numéro d’enregistrement: 41388610
Adresse postale: Strada Dinu Vintila, Nr. 11, Sector: 2  
Ville: Bucuresti
Code postal: 021101
Subdivision pays (NUTS): Bucuresti (RO321)
Pays: Roumanie
Adresse électronique: saroudis.john@laurentisenergy.com
Téléphone: +4 722219710
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
Lauréat de ces lotsLOT-0000
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: 2b8af57c-91f9-4072-8cf3-b2f511939381 - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 29/02/2024 14:38:37 (UTC+2)
Date d’envoi de l’avis (eSender): 29/02/2024 14:26:00 (UTC+2)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: roumain
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 128753-2024
Numéro de publication au JO S: 44/2024
Date de publication: 01/03/2024

 
 
C L A S S E    C P V
71621000 - Services d'analyse technique ou services de conseil