Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 02/02/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie: Services de conception de réseaux d'énergie électrique: PRESTAREA SERVICIULUI DE PROIECTARE PENTRU LUCRARI DE INVESTITII, RACORDARE LA RED IN INSTALATII MT+JT IN ZONA DE ACTIVITATE AFERENTA DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA SA: JUDETELE GORJ SI VALCEA PE O DURATA DE 36 DE LUNI

2024/S 2024-071961  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
71961-2024 - Résultats
Roumanie – Services de conception de réseaux d'énergie électrique – PRESTAREA SERVICIULUI DE PROIECTARE PENTRU LUCRARI DE INVESTITII, RACORDARE LA RED IN INSTALATII MT+JT IN ZONA DE ACTIVITATE AFERENTA DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA SA – JUDETELE GORJ SI VALCEA PE O DURATA DE 36 DE LUNI
OJ S 24/2024 02/02/2024
Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Services

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA S.A.
Activité de l’entité adjudicatrice: Activités liées à l’électricité

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: PRESTAREA SERVICIULUI DE PROIECTARE PENTRU LUCRARI DE INVESTITII, RACORDARE LA RED IN INSTALATII MT+JT IN ZONA DE ACTIVITATE AFERENTA DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA SA – JUDETELE GORJ SI VALCEA PE O DURATA DE 36 DE LUNI
Description: Obiectul achizitiei il reprezinta prestarea serviciului de proiectare documentatii tehnico economice (DTE) pentru lucrarile de investitii din RED, inclusiv pentru cladirile tehnologice din RED, finantate din sursa proprie sau contributii financiare, precum si pentru lucrarile de extinderi retele si de racordare la RED (realizate pe tarif de racordare si din alte surse atrase) pentru instalatii de MT&JT. Conform Caietului de Sarcini, se vor presta servicii de proiectare constand in: - Elaborare DTE fazele: SS (studiu de solutie) pentru utilizatori tip consumator / producator, SA/SC (studii eliberare amplasament/coexistenta), SF (studiu de fezabilitate), PTE (proiect tehnic de executie). - Ridicari topografice, elaborare documentatii cadastrale, geotehnice, expertize tehnice; - Elaborare documentatii pentru obtinere avize/acorduri, documentatii tehnice pentru obtinerea autorizatiei de construire/desfiintare, documentatii pentru obtinerea dreptului de uz si servitute si alte documentatii impuse de legislatia în vigoare (studii de impact asupra mediului, studii de risc tehnic,documentatii tehnice pentru obtinerea autorizatiei AFER pentru subtraversarea CFR etc); - Obtinerea in numele DEO a Certificatului de Urbanism, a avizelor si acordurilor impuse prin Certificatul de urbanism si respectiv cele necesare executarii lucrarilor si/sau infintarii/modificarii RED, conform legislatiei in vigoare, a Autorizatiei de Construire/Desfiintare precum si a Autorizatiei AFER pentru subtraversarea cailor ferate; - Intocmirea documentatiei GIS in conformitate cu Metodologia DEO (Anexa 4- Metodologie pentru ridicarea topografica, conform precizari pe site DEO, la adresa https://www.distributieoltenia.ro/ro/informatii-utile/documente-tehnice.html) . Se va intocmi odata cu faza PTE si este inclusa in durata de executie a PTE. - Studii de fezabilitate pentru extinderi/electrificari, dezvoltatori in conformitate cu Ord 36/2019 si Ord. 59/2013.
Identifiant de la procédure: 431466e6-26ea-4255-b7b3-94ae1c71142c
Identifiant interne: 2023_356
Type de procédure: Appel d’offres compétitive
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 71323100 Services de conception de réseaux d'énergie électrique
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/25/UE

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0000
Titre: Default lot
Description: Volumul maxim estimat al lucrarilor de proiectare prevazut in Acordul Cadru valabil pentru o perioada de 36 de luni: 622 000 OPM (valoare care nu include si nr. de OPM pentru elaborare SS, SA/SC , studiile de fezabilitate pentru extinderi de retele) - numar maxim km ridicari topo -1500; - numar maxim SS consumator -150; - numar maxim SS producator (fara circulatie de puteri) -50; - numar maxim SS producator (cu circulatie de puteri) - 20 - numar maxim SA/SC -100; - numar maxim SF extinderi /dezvoltatori – 200; - numar maxim documentatii GIS - 250. Volumul maxim estimat de lucrari de proiectare (inclusiv SS, SA/SC studii de fezabilitate extinderi / dezvoltatori) ce poate fi solicitat simultan (suma de OPM-uri aferente fazelor de proiectare nereceptionate, cu exceptia contractelor intarziate din vina prestatorului) este de: 120.000 OPM, care poate fi suma a mai multor contracte subsecvente. Volumul minim estimat de lucrari de proiectare pe acord cadru este de: 300 OPM. Valoarea minima estimata a acordului cadru este de
   9. 000 lei. Volumul maxim estimat de lucrari de proiectare pe acord cadru este de: 847.500 OPM + 1500 km topo. Valoarea maxima estimata a unui acordului cadru este de 28.725.000 lei Volumul maxim estimat al unui contract subsecvent este de 40 000 OPM + 150 km topo. Valoarea maxima estimata a unui contract subsecvent este de
   1. 233.000 lei Volumul minim estimat al unui contract subsecvent este de 300 OPM. Valoarea minima estimata a unui contract subsecvent este de
   9. 000 lei. Frecventa de atribuire a contractelor subsecvente: saptamanal.
Identifiant interne: 2023_356
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 71323100 Services de conception de réseaux d'énergie électrique
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Gorj (RO412)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: judetele Gorj, Valcea
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 36 Mois
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Informations complémentaires: sursa de finan?are: fonduri proprii, tarif de racordare
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Qualité
Nom: Nr proiectanti
Description: Punctaj pentru nr.proiectanti - 30 puncte. Nr minim de proiectanti este 2, iar numarul maxim de proiectanti este 10. Ofertantii care vor oferta doar numarul minim de proiectanti, nu vor fi punctati pentru acest factor de evaluare. Ofertantii care vor oferta un numar de 10 proiectanti sau mai mult de 10 proiectati vor obtine 30 de puncte. Pentru ofertantii care vor oferta un numar de proiectanti mai mare de 2 si mai mic de 10, in formula de calcul de mai jos, „numarul ofertat proiectanti cel mai mare” este considerat 10. * in cazul in care nu va fi prezentata nicio oferta de 10 sau mai multi proiectanti, in formula de calcul „numarul ofertat proiectanti cel mai mare” va fi corespunzator ofertei cu cel mai mare nr de proiectanti. Pnr.proiectanti j = (numarul ofertat proiectanti j / numarul oferat proiectanti cel mai mare) x 30 puncte j = 1… n, unde n = nr. de oferte. Ofertele care nu vor indeplini conditiile minimale obligatorii, vor fi considerate neconforme.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 30

Critère:
Type: Prix
Nom: Pretul ofertei
Description: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 40

Critère:
Type: Qualité
Nom: Nr topometristi
Description: Punctaj nr.topometrist - 10 puncte. Nr minim de topometristi este 1, iar numarul maxim de topometristi este
   4.  Ofertantii care vor oferta doar numarul minim de topometristi, nu vor fi punctati pentru acest factor de evaluare. Ofertantii care vor oferta un numar de 4 topometristi sau mai mult de 4 topometristi vor obtine 10 de puncte. Pentru ofertantii care vor oferta un numar de topometristi mai mare de 1 si mai mic de 4, in formula de calcul de mai jos, „numarul ofertat topometristi cel mai mare” este considerat
   4.  * in cazul in care nu va fi prezentata nicio oferta de 4 sau mai multi topometristi, in formula de calcul „numarul ofertat topometristi cel mai mare” va fi corespunzator ofertei cu cel mai mare nr de topometristi. Pnr. topometristi j = (numarul ofertat topometristi j / numarul oferat topometristi cel mai mare) x 10 puncte j = 1… n, unde n = nr. de oferte. Ofertele care nu vor indeplini conditiile minimale obligatorii, vor fi considerate neconforme.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 10

Critère:
Type: Qualité
Nom: Nr verificator de proiect ANRE
Description: Punctaj nr. verificator de proiect-ANRE - 10 puncte Nr minim de verificator de proiect-ANRE este 1, iar numarul maxim de verificator de proiect-ANRE este
   3.  Ofertantii care vor oferta doar numarul minim de verificator de proiect-ANRE, nu vor fi punctati pentru acest factor de evaluare. Ofertantii care vor oferta un numar de 3 verificatori de proiect-ANRE sau mai mult de 3 verificatori de proiect-ANRE vor obtine 10 de puncte. Pentru ofertantii care vor oferta un numar de verificator de proiect-ANRE mai mare de 1 si mai mic de 3, in formula de calcul de mai jos, „numarul ofertat verificator de proiect-ANRE cel mai mare” este considerat
   3.  * in cazul in care nu va fi prezentata nicio oferta de 3 sau mai multi verificatori de proiect-ANRE, in formula de calcul „numarul ofertat verificator de proiect-ANRE cel mai mare” va fi corespunzator ofertei cu cel mai mare nr de verificatori de proiect-ANRE. Pnr. verificator de proiect-ANRE j = (numarul ofertat verificator de proiect-ANRE j / numarul oferat verificator de proiect-ANRE cel mai mare) x 10 puncte j = 1… n, unde n = nr. de oferte. Ofertele care nu vor indeplini conditiile minimale obligatorii, vor fi considerate neconforme
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 10

Critère:
Type: Qualité
Nom: Nr. verificator de proiect- Legea 10 actualizata
Description: Punctaj nr. verificator de proiect- Legea 10 actualizata - 10 puncte. Nr minim de verificator de proiect- Legea 10 actualizata este 1, iar numarul maxim de verificator de proiect-Legea 10 actualizata este
   3.  Ofertanti care vor oferta doar numarul minim de verificator de proiect- Legea 10 actualizata, nu vor fi punctati pentru acest factor de evaluare. Ofertanti care vor oferta un numar de 3 verificatori de proiect- Legea 10 actualizata sau mai mult de 3 verificatori de proiect- Legea 10 actualizata vor obtine 10 de puncte. Pentru ofertanti care vor oferta un numar de verificator de proiect- Legea 10 actualizata mai mare de 1 si mai mic de 3, in formula de calcul de mai jos, „numarul ofertat verificator de proiect- Legea 10 actualizata cel mai mare” este considerat
   3.  * in cazul in care nu va fi prezentata nicio oferta de 3 sau mai multi verificatori de proiect- Legea 10 actualizata, in formula de calcul „numarul ofertat verificator de proiect- Legea 10 actualizata cel mai mare” va fi corespunzator ofertei cu cel mai mare nr de verificatori de proiect- Legea 10 actualizata Pnr. verificator de proiect- Legea 10 actualizata j = (numarul ofertat verificator de proiect- Legea 10 actualizata j / numarul oferat verificator de proiect- Legea 10 actualizata cel mai mare) x 10 puncte j = 1… n, unde n = nr. de oferte. Ofertele care nu vor indeplini conditiile minimale obligatorii, vor fi considerate neconforme.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 10
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Accord-cadre, sans remise en concurrence
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA S.A.

   6.  Résultats
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0000
Au moins un lauréat a été choisi.
Accord-cadre:
Valeur maximale de l’accord-cadre: 28 710 000,00 RON
Valeur réestimée de l’accord-cadre: 28 725 000,00 RON
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: RALICRI COM
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1120370/CIF: 7992682
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0000
Valeur du résultat: 28 710 000,00 RON
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Valeur de la sous-traitance: 24 116 400,00 RON
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Pourcentage de la sous-traitance: 84
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 240222.0-0
Date de conclusion du marché: 16/01/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues1
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de micro, petite ou moyenne taille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays de l’Espace économique européen autres que le pays de l’acheteur
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays situés en dehors de l’Espace économique européen
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues1
Éventail d’offres
Valeur de l’offre recevable la plus basse28 710 000,00 RON
Valeur de l’offre recevable la plus élevée28 710 000,00 RON

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0004
Nom officiel: DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA S.A.
Numéro d’enregistrement: 14491102
Adresse postale: Strada: CALEA SEVERINULUI NR 97 PARTER, ET 2, 3, 4, nr. 97  
Ville: Craiova
Code postal: 200769
Subdivision pays (NUTS): Dolj (RO411)
Pays: Roumanie
Point de contact: Stanica Valentin
Téléphone: +40 372523365
Télécopieur: +40 372523810
Profil de l’acheteur: https://www.e-licitatie.ro
Rôles de cette organisation
Acheteur
Chef de groupe
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Numéro d’enregistrement: 20329980
Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3  
Ville: Bucure?ti
Code postal: 030084
Subdivision pays (NUTS): Bucuresti (RO321)
Pays: Roumanie
Adresse électronique: office@cnsc.ro
Téléphone: +40 213104641
Télécopieur: +40 213104642
Adresse internet: http://www.cnsc.ro
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Operator SEAP
Numéro d’enregistrement: RO42283735
Adresse postale: Strada: Italiana, nr. 22, Sector: -, Judet: Bucuresti, Localitate: Bucuresti, Cod postal: 020976  
Ville: Bucuresti
Code postal: 020976
Subdivision pays (NUTS): Bucuresti (RO321)
Pays: Roumanie
Point de contact: Roxana Popescu
Adresse électronique: contact.autoritati@e-licitatie.ro
Téléphone: +40 3032997
Adresse internet: https://www.adr.gov.ro/
Rôles de cette organisation
TED eSender
8.1.
ORG-9000
Nom officiel: RALICRI COM
Numéro d’enregistrement: 7992682
Adresse postale: Strada Mincu Ion, arhitect, Nr. 22  
Ville: Craiova
Code postal: 200011
Subdivision pays (NUTS): Dolj (RO411)
Pays: Roumanie
Adresse électronique: ing_proev@yahoo.com
Téléphone: +40 722541144
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
Lauréat de ces lotsLOT-0000
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: 84fecba2-dc0b-4f2e-ad22-9fe5e7aff114 - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 31/01/2024 18:32:18 (UTC+2)
Date d’envoi de l’avis (eSender): 31/01/2024 17:19:21 (UTC+2)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: roumain
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 71961-2024
Numéro de publication au JO S: 24/2024
Date de publication: 02/02/2024

 
 
C L A S S E    C P V
71323100 - Services de conception de réseaux d'énergie électrique