Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 28/02/2024
Date de péremption :
Type de procédure :
Type de document : Avis de préinformation avec mise en concurrence
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie : Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de génie civil : Servicii de auditare energetic'? a cl'?dirii, elaborare/revizuire documenta'?ii tehnico-economice (fazele DALI, DTAC/DTAD, DTOE, PT, DE, AS-BUILT) '?i asisten'?'? tehnic'? din partea proiectantului pentru consolidarea unor imobile din municipiul Bucure'?ti

2024/S 2024-122892  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
122892-2024 - Résultats
Roumanie – Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de génie civil – Servicii de auditare energetica a cladirii, elaborare/revizuire documenta?ii tehnico-economice (fazele DALI, DTAC/DTAD, DTOE, PT, DE, AS-BUILT) ?i asisten?a tehnica din partea proiectantului pentru consolidarea unor imobile din municipiul Bucure?ti
OJ S 42/2024 28/02/2024
Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Services

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Administratia Municipala pentru Consolidarea Cladirilor cu Risc Seismic
Forme juridique de l’acheteur: Autorité locale
Activité du pouvoir adjudicateur: Services d’administration générale

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Servicii de auditare energetica a cladirii, elaborare/revizuire documenta?ii tehnico-economice (fazele DALI, DTAC/DTAD, DTOE, PT, DE, AS-BUILT) ?i asisten?a tehnica din partea proiectantului pentru consolidarea unor imobile din municipiul Bucure?ti
Description: Obiectul acordului-cadru : Servicii de auditare energetica a cladirii, elaborare/revizuire documenta?ii tehnico-economice (fazele DALI, DTAC/DTAD, DTOE, PT, DE, AS-BUILT) ?i asisten?a tehnica din partea proiectantului pentru consolidarea a 275 imobile din Municipiul Bucure?ti, cu o suprafa?a desfa?urata totala de cca 550.000 mp. În conformitate cu prevederile legale în domeniul achizi?iilor publice, autoritatea contractanta a luat masura atribuirii pe loturi a acordului-cadru, atât pe baze cantitative, adaptând dimensiunea contractelor subsecvente individuale astfel încât sa corespunda mai bine capacita?ii IMM, cât ?i pe baze calitative, în conformitate cu diferitele meserii ?i specializari implicate, pentru a adapta con?inutul contractelor subsecvente individuale mai îndeaproape la sectoarele specializate ale IMM, dupa cum urmeaza: Fac obiectul Lotului 1 serviciile care se vor presta pentru imobile monument istoric sau situate în zone protejate ori de protec?ie a monumentelor istorice, pentru care, conform prevederilor art. 24 alin. (4) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata, cu modificarile ?i completarile ulterioare, "elaborarea expertizelor tehnice, a proiectelor de consolidare, restaurare, verificarea tehnica a proiectelor ?i dirigentarea lucrarilor se efectueaza numai de exper?i ?i/sau speciali?ti atesta?i de catre Ministerul Culturii, cu respectarea exigen?elor specifice domeniului monumentelor istorice ?i a cerin?elor privind calitatea lucrarilor în construc?ii”. Din acest motiv, pentru aceste imobile, personalul de specialitate solicitat, respectiv speciali?tii care vor elabora/revizui documenta?ia tehnico-economica pentru specialita?ile arhitectura ?i rezisten?a, trebuie sa de?ina ?i calitatea de atestat de catre Ministerul Culturii pe domeniile/specializarile cuprinse în Ordinul nr. 2495/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea speciali?tilor, exper?ilor ?i verificatorilor tehnici în domeniul protejarii monumentelor istorice. Fac obiectul Lotului II serviciile care se vor presta pentru alte imobile decât cele care fac obiectul Lotului I, respectiv imobile cu caracteristici obi?nuite, fara valoare de patrimoniu, care nu sunt monument istoric sau situate în zone protejate ori de protec?ie a monumentelor istorice, pentru care serviciile care fac obiectul prezentului caiet de sarcini se vor realiza de catre exper?i/speciali?ti atesta?i conform precizarilor de la pct.
   8. 2. Profilul exper?ilor principali. Autoritatea contractanta va încheia acorduri-cadru de servicii distincte, câte unul pentru fiecare lot, în cadrul fiecaruia urmând sa fie încheiate contracte subsecvente pentru unul sau mai multe imobile cu caracteristici tehnice similare. Ofertan?ii au posibilitatea de a depune oferta pentru un singur lot sau pentru ambele loturi. Numar zile pâna la care se pot solicita clarificari înainte de data limita de depunere a ofertelor: 18 zile.Termenul limita la care autoritatea contractanta va raspunde în mod clar ?i complet tuturor solicitarilor de clarificare/informa?iilor suplimentare este a 11-a zi anterior datei limita de depunere a ofertelor. Prestarea serviciilor care fac obiectul acordului – cadru se va realiza în conformitate cu cerin?ele prevazute în caietul de sarcini, ata?at prezentei proceduri.
Identifiant de la procédure: e4e6fd19-7beb-4304-931d-d7c0afdb0542
Identifiant interne: 37047959/2023/6S
Type de procédure: Ouverte
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 71322000 Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de génie civil
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/24/UE

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: Servicii de auditare energetica a cladirii, elaborare/revizuire documenta?ii tehnico-economice ?i asisten?a tehnica din partea proiectantului pentru consolidarea imobilelor monument istoric sau situate în zone protejate ori de protec?ie a monumentelor istorice
Description: Servicii de auditare energetica a cladirii, elaborare/revizuire documenta?ii tehnico-economice (fazele DALI, DTAC/DTAD, DTOE, PT, DE, AS-BUILT) ?i asisten?a tehnica din partea proiectantului pentru consolidarea a 225 imobile din Municipiul Bucure?ti, cu o suprafa?a desfa?urata totala de cca 450.000 mp. Fac obiectul Lotului I serviciile care se vor presta pentru imobile monument istoric sau situate în zone protejate ori de protec?ie a monumentelor istorice, pentru care, conform prevederilor art. 24 alin. (4) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata, cu modificarile ?i completarile ulterioare, "elaborarea expertizelor tehnice, a proiectelor de consolidare, restaurare, verificarea tehnica a proiectelor ?i dirigentarea lucrarilor se efectueaza numai de exper?i ?i/sau speciali?ti atesta?i de catre Ministerul Culturii, cu respectarea exigen?elor specifice domeniului monumentelor istorice ?i a cerin?elor privind calitatea lucrarilor în construc?ii”. Din acest motiv, pentru aceste imobile, personalul de specialitate solicitat, respectiv speciali?tii care vor elabora/revizui documenta?ia tehnico-economica pentru specialita?ile arhitectura ?i rezisten?a, trebuie sa de?ina ?i calitatea de atestat de catre Ministerul Culturii pe domeniile/specializarile cuprinse în Ordinul nr. 2495/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea speciali?tilor, exper?ilor ?i verificatorilor tehnici în domeniul protejarii monumentelor istorice. Autoritatea contractanta va încheia acorduri-cadru de servicii distincte, câte unul pentru fiecare lot, în cadrul fiecaruia urmând sa fie încheiate contracte subsecvente pentru unul sau mai multe imobile cu caracteristici tehnice similare. Ofertan?ii au posibilitatea de a depune oferta pentru un singur lot sau pentru ambele loturi. Numar zile pâna la care se pot solicita clarificari înainte de data limita de depunere a ofertelor: 18 zile.Termenul limita la care autoritatea contractanta va raspunde în mod clar ?i complet tuturor solicitarilor de clarificare/informa?iilor suplimentare este a 11-a zi anterior datei limita de depunere a ofertelor. Prestarea serviciilor care fac obiectul acordului – cadru se va realiza în conformitate cu cerin?ele prevazute în caietul de sarcini, ata?at prezentei proceduri.
Identifiant interne: 1
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 71322000 Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de génie civil
Nomenclature supplémentaire (cpv): 71314300 Services de conseil en rendement énergétique, 71356200 Services d'assistance technique
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Bucuresti (RO321)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: Municipiul Bucure?ti
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 48 Mois
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Informations complémentaires: Pentru Lotul 1 cantita?ile minime ?i maxime estimate care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord cadru, precum si ale cantitatilor minime si maxime estimate care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmeaza sa fie atribuite pe durata acordului-cadru, sunt: Estimari ale cantita?ilor minime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru, 739 mp, defalcat dupa cum urmeaza: Elaborare documenta?ii:audit energetic + CPE; DALI; DTAC/DTAD, DTOE; PT, DE; AS-BUILT, DG actualizat; Asisten?a tehnica – 155 mp; Revizuire documenta?ii:audit energetic + CPE; DALI; DTAC/DTAD, DTOE; PT, DE; AS-BUILT, DG actualizat; Asisten?a tehnica – 584 mp. Estimari ale cantita?ilor maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru 450.000 mp, defalcat dupa cum urmeaza: Elaborare documenta?ii: :audit energetic + CPE; DALI; DTAC/DTAD, DTOE; PT, DE; AS-BUILT, DG actualizat; Asisten?a tehnica – 200.000 mp; Revizuire documenta?ii: :audit energetic + CPE; DALI; DTAC/DTAD, DTOE; PT, DE; AS-BUILT, DG actualizat; Asisten?a tehnica – 250.000 mp. Estimari ale cantita?ilor minime care ar putea face obiectul unui contract subsecvent dintre cele care urmeaza sa fie atribuite pe durata acordului-cadru 739 mp, defalcat dupa cum urmeaza: Elaborare documenta?ii:audit energetic + CPE; DALI; DTAC/DTAD, DTOE; PT, DE; AS-BUILT, DG actualizat; Asisten?a tehnica – 155 mp; Revizuire documenta?ii:audit energetic + CPE; DALI; DTAC/DTAD, DTOE; PT, DE; AS-BUILT, DG actualizat; Asisten?a tehnica – 584 mp. Estimari ale cantita?ilor maxime care ar putea face obiectul unui contract subsecvent dintre cele care urmeaza sa fie atribuite pe durata acordului-cadru 12.000 mp, defalcat dupa cum urmeaza: Elaborare documenta?ii:audit energetic + CPE; DALI; DTAC/DTAD, DTOE; PT, DE; AS-BUILT, DG actualizat; Asisten?a tehnica – 10.000 mp; Revizuire documenta?ii: audit energetic + CPE; DALI; DTAC/DTAD, DTOE; PT, DE; AS-BUILT, DG actualizat; Asisten?a tehnica –
   2. 000 mp. Valoarea estimata maxima, lei fara TVA, acord-cadru, Lot I: 50.227.500,00 din care: Elaborare documenta?ii, lei fara TVA: 25.840.000,00, din care: audit energetic + CPE –
   1. 292.000,00; DALI –
   3. 876.000,00; DTAC/DTAD, DTOE –
   3. 876.000,00; PT, DE :
   9. 044.000,00; AS-BUILT, DG actualizat -
   2. 584.000,00; Asisten?a tehnica –
   5. 168.000,00. Revizuire documenta?ii, lei fara TVA: 24.387.500,00, din care: audit energetic + CPE –
   1. 050.000,00; DALI –
   3. 150.000,00; DTAC/DTAD, DTOE –
   3. 150.000,00; PT, DE-
   7. 347.500,00; AS-BUILT, DG actualizat –
   3. 230.000,00 Asisten?a tehnica –
   6. 460.000,00. Estimarea valorii celui mai mare contract subsecvent care urmeaza sa fie atribuit pe durata acordului cadru, lei fara TVA:
   1. 487.100,00 din care: Elaborare documenta?ii, lei fara TVA:
   1. 292.000,00, din care: Audit Energetic+CPE – 64.600,00; DALI- 193.800,00; DTAC/DTAD, DTOE – 193.800,00 lei; PT, DE – 452.200,00; AS-BUILT, DG actualizat – 129.200,00; Asisten?a tehnica: 258.400,00. Revizuire documenta?ii, lei fara TVA: 195.100,00, din care: audit energetic + CPE –
   8. 400,00 lei; DALI – 25.200,00; DTAC/DTAD, DTOE – 25.200,00; PT, DE- 58.780,00; AS-BUILT, DG actualizat – 25.840,00; Asisten?a tehnica – 51.680,00. Valorile estimate nu includ valoarea avizelor/acordurilor/certificatelor ce vor fi ob?inute de catre Contractant, în calitate de împuternicit al Autorita?ii Contractante. Frecven?a estimata de atribuire a contractelor subsecvente: lunar/trimestrial; autoritatea contractanta va atribui contracte subsecvente fiecarui acord-cadru, în func?ie de necesita?i, autoritatea contractanta va opta pentru atribuirea de contracte subsecvente ce urmeaza sa se execute în acela?i timp. Durata de prestare a serviciilor în cadrul acordului- cadru este de 48 luni, în baza acestora urmând sa se încheie contracte subsecvente distincte, pentru unul sau mai multe imobile. Astfel, durata de prestare a serviciilor de auditare energetica a cladirii, elaborare/ revizuire documenta?ie tehnico-economica, fazele DALI, DTAC/DTAD, DTOE, PT, DE, AS-BUILT se estimeaza astfel: - 15 zile pentru elaborarea auditului energetic; - 45 zile pentru elaborarea/revizuirea documenta?iei DALI; - 45 zile pentru elaborarea/revizuirea DTAC/DTAD ?i DTOE; - 60 zile pentru elaborarea/revizuirea PT ?i DE; de la data men?ionata în ordinele de începere a serviciilor de proiectare pe faze, pâna la semnarea Procesului-verbal de predare primire a documenta?iei tehnice. Durata necesara eventualelor completari/modificari ale documenta?iilor, solicitate fie de catre Comisia de specialitate constituita la nivelul Autorita?ii Contractante, fie de catre verificatorii de proiecte autoriza?i ori de catre autorita?ile emitente de avize/acorduri/certificate este men?ionata la pct. 10.4. lit.a). Depa?irea acesteia va fi penalizata conform prevederilor contractuale. Nota! Durata prestarii serviciilor care fac obiectul prezentului caiet de sarcini nu include: - Durata verificarii documenta?iilor de catre Comisia de specialitate constituita la nivelul Autorita?ii Contractante sau de catre verificatorii de proiecte autoriza?i, asigura?i de Autoritatea Contractanta; - Durata avizarii documenta?iilor fazele DALI ?i PT, DE, în CTE- PMB.; - Durata necesara aprobarii indicatorilor în cadrul ?edin?elor de Consiliu General ale Municipiului Bucure?ti. Durata prestarii serviciilor de asisten?a tehnica se deruleaza începând cu data men?ionata în ordinul de începere a serviciilor de asisten?a tehnica, pâna la finalizarea lucrarilor de consolidare ?i semnarea procesului-verbal de recep?ie finala; la terminarea lucrarilor, Contractantul elaboreaza documenta?ia As-built, actualizeaza devizul general ?i ob?ine Certificatul de performan?a energetica, documente solicitate de catre Comisia de recep?ie la terminarea lucrarilor; durata execu?iei lucrarilor propriu-zise, pe parcursul carora Prestatorul va asigura asisten?a tehnica, este diferita pentru fiecare imobil în parte, în func?ie de complexitatea acestora.
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Pretul ofertei
Description: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 40

Critère:
Type: Qualité
Nom: Experien?a profesionala - Auditor energetic, grad profesional I, specialitatea construc?ii ?i instala?ii AE Ici, atestat conform Ordinului 2237/2010
Description: Pentru ca oferta sa fie conforma, expertul cheie propus trebuie sa de?ina experien?a profesionala dovedita prin participarea la minimum 1 proiect/ contract în care a îndeplinit acela?i tip de activita?i cu cele ce urmeaza sa le îndeplineasca în viitorul contract. Experien?a profesionala a fiecaruia din cei 6 exper?i cheie propu?i va fi punctata astfel: a). între 2-4 proiecte/contracte, se acorda ½ din punctajul maxim; b). pentru 5 ?i peste 5 proiecte/contracte, se acorda punctajul maxim. Nota: prezentarea unui singur contract/proiect nu se puncteaza.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 3

Critère:
Type: Qualité
Nom: Experien?a profesionala - Arhitect cu drept de semnatura, atestat Ministerul Culturii, specialitate C ?ef de proiect complex, domeniul 1- restaurare arhitectura sau domeniul 2- urbanism istoric
Description: Pentru ca oferta sa fie conforma, expertul cheie propus trebuie sa de?ina experien?a profesionala dovedita prin participarea la minimum 1 proiect/ contract în care a îndeplinit acela?i tip de activita?i cu cele ce urmeaza sa le îndeplineasca în viitorul contract. Experien?a profesionala a fiecaruia din cei 6 exper?i cheie propu?i va fi punctata astfel: a). între 2-4 proiecte/contracte, se acorda ½ din punctajul maxim; b). pentru 5 ?i peste 5 proiecte/contracte, se acorda punctajul maxim. Nota: prezentarea unui singur contract/proiect nu se puncteaza.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 10

Critère:
Type: Qualité
Nom: Experien?a profesionala - Inginer proiectant structura de rezisten?a; atestat Ministerul Culturii, specialitate D- ?ef proiect de specialitate, domeniul 4- consolidare/restaurare, structuri istorice
Description: Pentru ca oferta sa fie conforma, expertul cheie propus trebuie sa de?ina experien?a profesionala dovedita prin participarea la minimum 1 proiect/ contract în care a îndeplinit acela?i tip de activita?i cu cele ce urmeaza sa le îndeplineasca în viitorul contract. Experien?a profesionala a fiecaruia din cei 6 exper?i cheie propu?i va fi punctata astfel: a). între 2-4 proiecte/contracte, se acorda ½ din punctajul maxim; b). pentru 5 ?i peste 5 proiecte/contracte, se acorda punctajul maxim. Nota: prezentarea unui singur contract/proiect nu se puncteaza.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 10

Critère:
Type: Qualité
Nom: Experien?a profesionala – Inginer proiectant instala?ii sanitare/ termice/ ventilare/climatizare
Description: Pentru ca oferta sa fie conforma, expertul cheie propus trebuie sa de?ina experien?a profesionala dovedita prin participarea la minimum 1 proiect/ contract în care a îndeplinit acela?i tip de activita?i cu cele ce urmeaza sa le îndeplineasca în viitorul contract. Experien?a profesionala a fiecaruia din cei 6 exper?i cheie propu?i va fi punctata astfel: a). între 2-4 proiecte/contracte, se acorda ½ din punctajul maxim; b). pentru 5 ?i peste 5 proiecte/contracte, se acorda punctajul maxim. Nota: prezentarea unui singur contract/proiect nu se puncteaza.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 6

Critère:
Type: Qualité
Nom: Experien?a profesionala- Inginer proiectant instala?ii electrice ?i curen?i slabi, autorizat ANRE minimum gradul IIA
Description: Pentru ca oferta sa fie conforma, expertul cheie propus trebuie sa de?ina experien?a profesionala dovedita prin participarea la minimum 1 proiect/ contract în care a îndeplinit acela?i tip de activita?i cu cele ce urmeaza sa le îndeplineasca în viitorul contract. Experien?a profesionala a fiecaruia din cei 6 exper?i cheie propu?i va fi punctata astfel: a). între 2-4 proiecte/contracte, se acorda ½ din punctajul maxim; b). pentru 5 ?i peste 5 proiecte/contracte, se acorda punctajul maxim. Nota: prezentarea unui singur contract/proiect nu se puncteaza.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 3

Critère:
Type: Qualité
Nom: Experien?a profesionala- Inginer proiectant instala?ii gaze naturale, autorizat ANRE tip PGIU
Description: Pentru ca oferta sa fie conforma, expertul cheie propus trebuie sa de?ina experien?a profesionala dovedita prin participarea la minimum 1 proiect/ contract în care a îndeplinit acela?i tip de activita?i cu cele ce urmeaza sa le îndeplineasca în viitorul contract. Experien?a profesionala a fiecaruia din cei 6 exper?i cheie propu?i va fi punctata astfel: a). între 2-4 proiecte/contracte, se acorda ½ din punctajul maxim; b). pentru 5 ?i peste 5 proiecte/contracte, se acorda punctajul maxim. Nota: prezentarea unui singur contract/proiect nu se puncteaza.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 3

Critère:
Type: Qualité
Nom: Gradul de adecvare a planului de lucru propus – durata, succesiunea logica ?i cronologica a activita?ilor, resursele umane implicate în Contract– pentru realizarea activita?ilor în cadrul Contractului prin raportare la metodologia prezentata
Description: Alocarea calificativelor ?i alocarea puntajelor este descrisa în caietul de sarcini pct. 11.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 25
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Accord-cadre, avec remise en concurrence
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Administratia Municipala pentru Consolidarea Cladirilor cu Risc Seismic
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Serviciul Achizi?ii Publice
5.1.
Lot: LOT-0002
Titre: Servicii de auditare energetica a cladirii, elaborare/revizuire documenta?ii tehnico-economice ?i asisten?a tehnica din partea proiectantului pentru consolidarea imobilelor cu caracteristici obi?nuite, fara valoare de patrimoniu
Description: Servicii de auditare energetica a cladirii, elaborare/revizuire documenta?ii tehnico-economice (fazele DALI, DTAC/DTAD, DTOE, PT, DE, AS-BUILT) ?i asisten?a tehnica din partea proiectantului pentru consolidarea a 50 imobile cu caracteristici obi?nuite, fara valoare de patrimoniu, cu o suprafa?a desfa?urata totala de cca 100.000 mp. Fac obiectul Lotului II serviciile care se vor presta pentru alte imobile decât cele care fac obiectul Lotului I, respectiv imobile cu caracteristici obi?nuite, fara valoare de patrimoniu, care nu sunt monument istoric sau situate în zone protejate ori de protec?ie a monumentelor istorice, pentru care serviciile care fac obiectul prezentului caiet de sarcini se vor realiza de exper?i/speciali?ti atesta?i conform precizarilor de la pct.
   8. 2. Profilul exper?ilor principali. Autoritatea contractanta va încheia acorduri-cadru de servicii distincte, câte unul pentru fiecare lot, în cadrul fiecaruia urmând sa fie încheiate contracte subsecvente pentru unul sau mai multe imobile cu caracteristici tehnice similare. Ofertan?ii au posibilitatea de a depune oferta pentru un singur lot sau pentru ambele loturi. Numar zile pâna la care se pot solicita clarificari înainte de data limita de depunere a ofertelor: 18 zile.Termenul limita la care autoritatea contractanta va raspunde în mod clar ?i complet tuturor solicitarilor de clarificare/informa?iilor suplimentare este a 11-a zi anterior datei limita de depunere a ofertelor. Prestarea serviciilor care fac obiectul acordului – cadru se va realiza în conformitate cu cerin?ele prevazute în caietul de sarcini, ata?at prezentei proceduri.
Identifiant interne: 2
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 71322000 Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de génie civil
Nomenclature supplémentaire (cpv): 71314300 Services de conseil en rendement énergétique, 71356200 Services d'assistance technique
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Bucuresti (RO321)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: Municipiul Bucure?ti
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 48 Mois
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Informations complémentaires: Pentru Lotul 2 cantita?ile maxime ?i minime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru, precum ?i ale cantita?ile maxime ?i minime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmeaza sa fie atribuite pe durata acordului-cadru sunt: Estimari ale cantita?ilor minime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru
   2. 500 mp, defalcat dupa cum urmeaza: Elaborare documenta?ii:audit energetic + CPE; DALI; DTAC/DTAD, DTOE; PT, DE; AS-BUILT, DG actualizat; Asisten?a tehnica –
   2. 000 mp; Revizuire documenta?ii:audit energetic + CPE; DALI; DTAC/DTAD, DTOE; PT, DE; AS-BUILT, DG actualizat; Asisten?a tehnica – 500 mp. Estimari ale cantita?ilor maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru 100.000 mp defalcat dupa cum urmeaza: Elaborare documenta?ii: :audit energetic + CPE; DALI; DTAC/DTAD, DTOE; PT, DE; AS-BUILT, DG actualizat; Asisten?a tehnica – 50.000 mp; Revizuire documenta?ii: :audit energetic + CPE; DALI; DTAC/DTAD, DTOE; PT, DE; AS-BUILT, DG actualizat; Asisten?a tehnica – 50.000 mp. Estimari ale cantita?ilor minime care ar putea face obiectul unui contract subsecvent dintre cele care urmeaza sa fie atribuite pe durata acordului cadru
   2. 500 mp, defalcat dupa cum urmeaza: Elaborare documenta?ii:audit energetic + CPE; DALI; DTAC/DTAD, DTOE; PT, DE; AS-BUILT, DG actualizat; Asisten?a tehnica –
   2. 000 mp; Revizuire documenta?ii:audit energetic + CPE; DALI; DTAC/DTAD, DTOE; PT, DE; AS-BUILT, DG actualizat; Asisten?a tehnica – 500 mp. Estimari ale cantita?ilor maxime care ar putea face obiectul unui contract subsecvent dintre cele care urmeaza sa fie atribuite pe durata acordului-cadru 22.000 mp, defalcat dupa cum urmeaza: : Elaborare documenta?ii:audit energetic + CPE; DALI; DTAC/DTAD, DTOE; PT, DE; AS-BUILT, DG actualizat; Asisten?a tehnica – 20.000 mp; Revizuire documenta?ii: audit energetic + CPE; DALI; DTAC/DTAD, DTOE; PT, DE; AS-BUILT, DG actualizat; Asisten?a tehnica –
   2. 000 mp. Valoarea estimata maxima, lei fara TVA, acord-cadru, Lot II: 10.218.000,00 lei din care: Elaborare documenta?ii, lei fara TVA:
   5. 781.500,00, din care: audit energetic + CPE – 274.500,00 ; DALI – 823.500,00; DTAC/DTAD, DTOE – 823.500,00; PT, DE :
   1. 922.000,00; AS-BUILT, DG actualizat - 646.000,00; Asisten?a tehnica –
   1. 292.000,00. Revizuire documenta?ii, lei fara TVA
   4. 436.500,00, din care: audit energetic + CPE – 178.500,00; DALI – 535.500,00; DTAC/DTAD, DTOE – 535.500,00; PT, DE –
   1. 249.000,00; AS-BUILT, DG actualizat – 646.000,00 Asisten?a tehnica –
   1. 292.000,00. Estimarea valorii celui mai mare contract subsecvent care urmeaza sa fie atribuit pe durata acordului cadru, lei fara TVA:
   2. 490.060,00 lei din care: Elaborare documenta?ii, lei fara TVA:
   2. 312.600,00, din care: Audit Energetic+CPE – 109.800,00 ; DALI- 329.400,00; DTAC/DTAD, DTOE – 329.400,00; PT, DE – 768.800,00; AS-BUILT, DG actualizat – 258.400,00; Asisten?a tehnica: 516.800,00. Revizuire documenta?ii, lei fara TVA: 177.460,00, din care: audit energetic + CPE –
   7. 140,00; DALI – 21.420,00; DTAC/DTAD, DTOE – 21.420,00; PT, DE - 49.960,00; AS-BUILT, DG actualizat – 25.840,00; Asisten?a tehnica – 51.680,00. Valorile estimate nu includ valoarea avizelor/acordurilor/certificatelor ce vor fi ob?inute de catre Contractant, în calitate de împuternicit al Autorita?ii Contractante. Frecven?a estimata de atribuire a contractelor subsecvente: lunar/trimestrial; autoritatea contractanta va atribui contracte subsecvente fiecarui acord-cadru, în func?ie de necesita?i, autoritatea contractanta va opta pentru atribuirea de contracte subsecvente ce urmeaza sa se execute în acela?i timp. Durata de prestare a serviciilor în cadrul acordului- cadru este de 48 luni, în baza acestora urmând sa se încheie contracte subsecvente distincte, pentru unul sau mai multe imobile. Astfel, durata de prestare a serviciilor de auditare energetica a cladirii, elaborare/ revizuire documenta?ie tehnico-economica, fazele DALI, DTAC/DTAD, DTOE, PT, DE, AS-BUILT se estimeaza astfel: - 15 zile pentru elaborarea auditului energetic; - 45 zile pentru elaborarea/revizuirea documenta?iei DALI; - 45 zile pentru elaborarea/revizuirea DTAC/DTAD ?i DTOE; - 60 zile pentru elaborarea/revizuirea PT ?i DE; de la data men?ionata în ordinele de începere a serviciilor de proiectare pe faze, pâna la semnarea Procesului-verbal de predare primire a documenta?iei tehnice. Durata necesara eventualelor completari/modificari ale documenta?iilor, solicitate fie de catre Comisia de specialitate constituita la nivelul Autorita?ii Contractante, fie de catre verificatorii de proiecte autoriza?i ori de catre autorita?ile emitente de avize/acorduri/certificate este men?ionata la pct. 10.4. lit.a). Depa?irea acesteia va fi penalizata conform prevederilor contractuale. Nota! Durata prestarii serviciilor care fac obiectul prezentului caiet de sarcini nu include: - Durata verificarii documenta?iilor de catre Comisia de specialitate constituita la nivelul Autorita?ii Contractante sau de catre verificatorii de proiecte autoriza?i, asigura?i de Autoritatea Contractanta; - Durata avizarii documenta?iilor fazele DALI ?i PT, DE, în CTE- PMB; - Durata necesara aprobarii indicatorilor în cadrul ?edin?elor de Consiliu General ale Municipiului Bucure?ti. Durata prestarii serviciilor de asisten?a tehnica se deruleaza începând cu data men?ionata în ordinul de începere a serviciilor de asisten?a tehnica, pâna la finalizarea lucrarilor de consolidare ?i semnarea procesului-verbal de recep?ie finala; la terminarea lucrarilor, Contractantul elaboreaza documenta?ia As-built, actualizeaza devizul general ?i ob?ine Certificatul de performan?a energetica, documente solicitate de catre Comisia de recep?ie la terminarea lucrarilor; durata execu?iei lucrarilor propriu-zise, pe parcursul carora Prestatorul va asigura asisten?a tehnica, este diferita pentru fiecare imobil în parte, în func?ie de complexitatea acestora.
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Pretul ofertei
Description: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 40

Critère:
Type: Qualité
Nom: Experien?a similara- Auditor energetic, grad profesional I, specialitatea construc?ii ?i instala?ii AE Ici, atestat conform Ordinului 2237/2010
Description: Pentru ca oferta sa fie conforma, expertul cheie propus trebuie sa de?ina experien?a similara dovedita prin participarea la minimum 1 proiect/ contract în care a îndeplinit acela?i tip de activita?i cu cele ce urmeaza sa le îndeplineasca în viitorul contract. Experien?a similara a fiecaruia din cei 6 exper?i cheie propu?i va fi punctata astfel: a). între 2-4 proiecte/contracte, se acorda ½ din punctajul maxim; b). pentru 5 ?i peste 5 proiecte/contracte, se acorda punctajul maxim. Nota: prezentarea unui singur contract/proiect nu se puncteaza.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 3

Critère:
Type: Qualité
Nom: Experien?a similara- Arhitect cu drept de semnatura, atestat OAR
Description: Pentru ca oferta sa fie conforma, expertul cheie propus trebuie sa de?ina experien?a similara dovedita prin participarea la minimum 1 proiect/ contract în care a îndeplinit acela?i tip de activita?i cu cele ce urmeaza sa le îndeplineasca în viitorul contract. Experien?a similara a fiecaruia din cei 6 exper?i cheie propu?i va fi punctata astfel: a). între 2-4 proiecte/contracte, se acorda ½ din punctajul maxim; b). pentru 5 ?i peste 5 proiecte/contracte, se acorda punctajul maxim. Nota: prezentarea unui singur contract/proiect nu se puncteaza.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 10

Critère:
Type: Qualité
Nom: Experien?a similara- Inginer proiectant structura de rezisten?a
Description: Pentru ca oferta sa fie conforma, expertul cheie propus trebuie sa de?ina experien?a similara dovedita prin participarea la minimum 1 proiect/ contract în care a îndeplinit acela?i tip de activita?i cu cele ce urmeaza sa le îndeplineasca în viitorul contract. Experien?a similara a fiecaruia din cei 6 exper?i cheie propu?i va fi punctata astfel: a). între 2-4 proiecte/contracte, se acorda ½ din punctajul maxim; b). pentru 5 ?i peste 5 proiecte/contracte, se acorda punctajul maxim. Nota: prezentarea unui singur contract/proiect nu se puncteaza.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 10

Critère:
Type: Qualité
Nom: Experien?a profesionala – Inginer proiectant instala?ii sanitare/ termice/ ventilare/climatizare
Description: Pentru ca oferta sa fie conforma, expertul cheie propus trebuie sa de?ina experien?a similara dovedita prin participarea la minimum 1 proiect/ contract în care a îndeplinit acela?i tip de activita?i cu cele ce urmeaza sa le îndeplineasca în viitorul contract. Experien?a similara a fiecaruia din cei 6 exper?i cheie propu?i va fi punctata astfel: a). între 2-4 proiecte/contracte, se acorda ½ din punctajul maxim; b). pentru 5 ?i peste 5 proiecte/contracte, se acorda punctajul maxim. Nota: prezentarea unui singur contract/proiect nu se puncteaza.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 6

Critère:
Type: Qualité
Nom: Experien?a similara- Inginer proiectant instala?ii electrice ?i curen?i slabi, autorizat ANRE minimum gradul IIA
Description: Pentru ca oferta sa fie conforma, expertul cheie propus trebuie sa de?ina experien?a similara dovedita prin participarea la minimum 1 proiect/ contract în care a îndeplinit acela?i tip de activita?i cu cele ce urmeaza sa le îndeplineasca în viitorul contract. Experien?a similara a fiecaruia din cei 6 exper?i cheie propu?i va fi punctata astfel: a). între 2-4 proiecte/contracte, se acorda ½ din punctajul maxim; b). pentru 5 ?i peste 5 proiecte/contracte, se acorda punctajul maxim. Nota: prezentarea unui singur contract/proiect nu se puncteaza.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 3

Critère:
Type: Qualité
Nom: Experien?a similara- Inginer proiectant instala?ii gaze naturale, autorizat ANRE tip PGIU
Description: Pentru ca oferta sa fie conforma, expertul cheie propus trebuie sa de?ina experien?a similara dovedita prin participarea la minimum 1 proiect/ contract în care a îndeplinit acela?i tip de activita?i cu cele ce urmeaza sa le îndeplineasca în viitorul contract. Experien?a similara a fiecaruia din cei 6 exper?i cheie propu?i va fi punctata astfel: a). între 2-4 proiecte/contracte, se acorda ½ din punctajul maxim; b). pentru 5 ?i peste 5 proiecte/contracte, se acorda punctajul maxim. Nota: prezentarea unui singur contract/proiect nu se puncteaza.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 3

Critère:
Type: Qualité
Nom: Gradul de adecvare a planului de lucru propus – durata, succesiunea logica ?i cronologica a activita?ilor, resursele umane implicate în Contract– pentru realizarea activita?ilor în cadrul Contractului prin raportare la metodologia prezentata
Description: Alocarea calificativelor ?i alocarea puntajelor este descrisa în caietul de sarcini pct. 11.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 25
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Accord-cadre, avec remise en concurrence
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Administratia Municipala pentru Consolidarea Cladirilor cu Risc Seismic
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Serviciul Achizi?ii Publice

   6.  Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 701 051,86 RON
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0002
Au moins un lauréat a été choisi.
Accord-cadre:
Valeur maximale de l’accord-cadre: 10 167 000,00 RON
Valeur réestimée de l’accord-cadre: 10 218 000,00 RON
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: LEVIATAN DESIGN
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1115206/LOT-0002/CIF: 30329499
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0002
Valeur du résultat: 9 401 000,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 750
Date de conclusion du marché: 03/11/2023
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: non
Lauréat:
Nom officiel: POPP & ASOCIATII
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1115206/LOT-0002/CIF: 14770662
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0002
Valeur du résultat: 10 167 000,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 2
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 750
Date de conclusion du marché: 03/11/2023
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: non
6.1.4.
Informations statistiques:
Éventail d’offres
Valeur de l’offre recevable la plus basse9 401 000,00 RON
Valeur de l’offre recevable la plus élevée10 167 000,00 RON
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
Au moins un lauréat a été choisi.
Accord-cadre:
Valeur maximale de l’accord-cadre: 49 975 500,00 RON
Valeur réestimée de l’accord-cadre: 50 227 500,00 RON
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: LEVIATAN DESIGN
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1115206/LOT-0001/CIF: 30329499
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
Valeur du résultat: 195 548,75 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 760
Date de conclusion du marché: 12/01/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: oui
Lauréat:
Nom officiel: LEVIATAN DESIGN
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1115206/LOT-0001/CIF: 30329499
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
Valeur du résultat: 82 022,47 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 761
Date de conclusion du marché: 12/01/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: oui
Lauréat:
Nom officiel: LEVIATAN DESIGN
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1115206/LOT-0001/CIF: 30329499
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
Valeur du résultat: 46 204 500,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 756
Date de conclusion du marché: 22/11/2023
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: non
Lauréat:
Nom officiel: POPP & ASOCIATII
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1115206/LOT-0001/CIF: 14770662
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
Valeur du résultat: 423 480,64 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 2
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 775
Date de conclusion du marché: 23/02/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: oui
Lauréat:
Nom officiel: POPP & ASOCIATII
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1115206/LOT-0001/CIF: 14770662
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
Valeur du résultat: 49 975 500,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 2
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 756
Date de conclusion du marché: 22/11/2023
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: non
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues3
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de micro, petite ou moyenne taille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues3
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays de l’Espace économique européen autres que le pays de l’acheteur
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays situés en dehors de l’Espace économique européen
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues3
Éventail d’offres
Valeur de l’offre recevable la plus basse195 548,75 RON
Valeur de l’offre recevable la plus élevée205 835,15 RON

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0004
Nom officiel: Administratia Municipala pentru Consolidarea Cladirilor cu Risc Seismic
Numéro d’enregistrement: 37047959
Adresse postale: Strada: Regina Elisabeta, nr. 47  
Ville: Bucuresti
Code postal: 050013
Subdivision pays (NUTS): Bucuresti (RO321)
Pays: Roumanie
Point de contact: Carmen Bogdan
Adresse électronique: ana.rizea@amccrs-pmb.ro
Téléphone: +40 213715050
Adresse internet: https://www.amccrs-pmb.ro
Profil de l’acheteur: https://www.e-licitatie.ro
Rôles de cette organisation
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Numéro d’enregistrement: 20329980
Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3  
Ville: Bucure?ti
Code postal: 030084
Subdivision pays (NUTS): Bucuresti (RO321)
Pays: Roumanie
Adresse électronique: office@cnsc.ro
Téléphone: +40 213104641
Télécopieur: +40 213104642
Adresse internet: http://www.cnsc.ro
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
8.1.
ORG-0005
Nom officiel: Serviciul Achizi?ii Publice
Numéro d’enregistrement: 37047959_3
Adresse postale: Bd. Iancu de Hunedoara nr. 48, sector
   1. 
  
Ville: Bucure?ti
Code postal: 011745
Subdivision pays (NUTS): Bucuresti (RO321)
Pays: Roumanie
Adresse électronique: carmen.bogdan@amccrs-pmb.ro
Téléphone: +40 213715050
Adresse internet: http://amccrs.pmb.ro/
Rôles de cette organisation
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Operator SEAP
Numéro d’enregistrement: RO42283735
Adresse postale: Strada: Italiana, nr. 22, Sector: -, Judet: Bucuresti, Localitate: Bucuresti, Cod postal: 020976  
Ville: Bucuresti
Code postal: 020976
Subdivision pays (NUTS): Bucuresti (RO321)
Pays: Roumanie
Point de contact: Roxana Popescu
Adresse électronique: contact.autoritati@e-licitatie.ro
Téléphone: +40 3032997
Adresse internet: https://www.adr.gov.ro/
Rôles de cette organisation
TED eSender
8.1.
ORG-9000
Nom officiel: LEVIATAN DESIGN
Numéro d’enregistrement: 30329499
Adresse postale: Strada Splaiul Unirii , Nr. 247-251, Sector: 3  
Ville: Bucuresti
Code postal: 030137
Subdivision pays (NUTS): Bucuresti (RO321)
Pays: Roumanie
Adresse électronique: achizitii@leviatan.ro
Téléphone: +40 213200138
Télécopieur: +40 374093992
Adresse internet: https://www.leviatan.ro
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
Lauréat de ces lotsLOT-0002 LOT-0001
8.1.
ORG-9001
Nom officiel: POPP & ASOCIATII
Numéro d’enregistrement: 14770662
Adresse postale: Strada Aleea Barajul Cucuteni , Nr. 2  
Ville: Bucuresti
Code postal: 032752
Subdivision pays (NUTS): Bucuresti (RO321)
Pays: Roumanie
Adresse électronique: office@p-a.ro
Téléphone: +402 13178828
Télécopieur: +402 13178830
Adresse internet: https://www.p-a.ro
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
Lauréat de ces lotsLOT-0002 LOT-0001
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: 682b23ec-3fbf-4704-99b5-d5ff8148b3fb - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 27/02/2024 11:25:12 (UTC+2)
Date d’envoi de l’avis (eSender): 27/02/2024 10:39:20 (UTC+2)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: roumain
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 122892-2024
Numéro de publication au JO S: 42/2024
Date de publication: 28/02/2024

 
 
C L A S S E    C P V
71322000 - Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de génie civil