Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 28/02/2024
Date de péremption :
Type de procédure :
Type de document : Avis de préinformation avec mise en concurrence
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie : Services de conduite des travaux : Servicii de Supervizare EXECU'?IE LUCR'?RI AUTOSTRADA BAC'?U : PA'?CANI:LOT 1 BAC'?U (SAUCESTI) : TRIFESTI KM 0+000 - KM 30+300 LOT 2 TRIFESTI : GHERAESTI, km 30+300 : km 49+299.0 LOT 3 MIRCESTI : PA'?CANI, km 49+299 - km 77+393.70

2024/S 2024-121846  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
121846-2024 - Résultats
Roumanie – Services de conduite des travaux – Servicii de Supervizare EXECU?IE LUCRARI AUTOSTRADA BACAU – PA?CANI: LOT 1 BACAU (SAUCESTI) – TRIFESTI KM 0+000 - KM 30+300 LOT 2 TRIFESTI – GHERAESTI, km 30+300 – km 49+299.0 LOT 3 MIRCESTI – PA?CANI, km 49+299 - km 77+393.70
OJ S 42/2024 28/02/2024
Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Services

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
Forme juridique de l’acheteur: Entreprise publique, contrôlée par une autorité publique centrale
Activité du pouvoir adjudicateur: Services d’administration générale

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Servicii de Supervizare EXECU?IE LUCRARI AUTOSTRADA BACAU – PA?CANI: LOT 1 BACAU (SAUCESTI) – TRIFESTI KM 0+000 - KM 30+300 LOT 2 TRIFESTI – GHERAESTI, km 30+300 – km 49+299.0 LOT 3 MIRCESTI – PA?CANI, km 49+299 - km 77+393.70
Description: Obiectul contractelor Servicii de Supervizare EXECU?IE LUCRARI AUTOSTRADA BACAU – PA?CANI: LOT 1 BACAU (SAUCESTI) – TRIFESTI KM 0+000 - KM 30+300 LOT 2 TRIFESTI – GHERAESTI, km 30+300 – km 49+299.0 LOT 3 MIRCESTI – PA?CANI, km 49+299 - km 77+393.70 va consta în furnizarea de servicii de supervizare de înalta calitate, atât în timpul perioadei de execu?ie a lucrarilor, cât ?i pe parcursul perioadei de garan?ie a lucrarilor, în conformitate cu prevederile Caietului de Sarcini si ale legislatiei în domeniu. În conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pâna la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare în legatura cu documentatia de atribuire este cu 18 zile înainte de termenul limita de depunere a ofertelor. În conformitate cu prevederile art. 160 alin. (2) din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, Autoritatea Contractanta stabileste un singur termen limita în care va raspunde tuturor solicitarilor de clarificare/ informatiilor suplimentare, dupa cum urmeaza: cu 11 zile înainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Termenul de raspuns la clarificari a fost stabilit astfel încât operatorii economici sa aiba o perioada adecvata pentru analizarea documentatiei de atribuire si, ulterior, pentru elaborarea ofertelor prin prisma raspunsurilor oferite de Autoritatea Contractanta. Pentru fiecare lot in parte, in conformitate cu prevederile art. 104 alin (8) din Legea nr. 98/2016, Autoritatea Contractanta opteaza pentru achizi?ionarea ulterioara de noi servicii similare de la ofertantul a carui oferta va fi declarata câ?tigatoare în cadrul prezentei proceduri de achizi?ie publica în cuantum de
   7. 918.900,37 lei, fara TVA, valoarea reprezentând 20% din valoarea estimata a contractului (fara sumele provizionate), iar Valoarea Estimata Totala a contractului /fiecarui lot (incluzând si serviciile similare) va fi: 51.690.352,38 lei, fara TVA. Valoarea minima a intervalului de la Sectiunea II.1.5 reprezinta valoarea estimata a prezentei proceduri, în functie de care se va elabora si evalua oferta, iar valoarea maxima a intervalului de la Sectiunea II.1.5 reprezinta valoarea estimata ce contine atât valoarea estimata a prezentei proceduri cât si valoarea posibilelor servicii noi similare conform art. 104 alin (8) din Legea nr. 98/2016.
Identifiant de la procédure: 9cc091b4-8cc9-48a1-90f2-19357955f4c2
Identifiant interne: 16054368/2022/3848/S/12
Type de procédure: Ouverte
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 71520000 Services de conduite des travaux
2.1.3.
Valeur
Valeur maximale de l’accord-cadre: 155 071 057,14 RON
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/24/UE

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: Servicii de Supervizare EXECU?IE LUCRARI AUTOSTRADA BACAU – PA?CANI: LOT 1 BACAU (SAUCESTI) – TRIFESTI KM 0+000 - KM 30+300
Description: Obiectivele specifice ale contractului sunt furnizarea de servicii de supervizare de înalta calitate, atat in timpul perioadei de executie a lucrarilor, cat si pe parcursul perioadei de garantie a lucrarilor, in vederea urmaririi corectei utilizari a fondurilor disponibile si pentru a se asigura ca Antreprenorul executa lucrarile in conformitate cu obliga?iile contractuale, in special in ceea ce prive?te durata, cantitatea, calitatea si costul lucrarilor. Supervizorul va avea rolul de Supervizor conform prevederilor Conditiilor Contractului ,,EXECU?IE LUCRARI AUTOSTRADA BACAU – PA?CANI: LOT 1 BACAU (SAUCESTI) – TRIFESTI KM 0+000 - KM 30+300”, respectiv a Conditiilor generale si specifice pentru anumite categorii de contracte de achizitie aferente obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice, aprobate prin H.G. nr. 1/10.01.2018 cu modificarile si completarile ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 221 din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, si cu respectarea articolului 24 din Contractul de servicii, eventualele modificari care pot interveni în perioada de derulare a contractului se refera la urmatoarele, fara a se limita la acestea:
   1. Modificari ale partilor contractante;
   2. Modificari care rezulta din necesitatea efectuarii unor studii suplimentare/expertize;
   3. Modificari care rezulta din implementarea solicitarilor provenite de la diverse institutii/autoritati/entitati care au atributii in legatura cu obiectivul de investitie (ca de exemplu: Ministere, JASPERS, Autoritati/Institutii centale si/sau locale, Verificatori atestati, organisme de control, etc);
   4. Modificari legislative sau de norme tehnice/stas-uri/normative/standarde pe parcursul derularii contractului;
   5. Modificari generate de includerea/introducerea de noi subcontractanti si/sau inlocuirea subcontractantilor initiali;
   6.  Modificari generate de schimbarea/inlocuirea personalului cheie/non-cheie (altul decat expertii/persoanele care au facut obiectul punctarii in cadrul factorilor de evaluare aferenti criteriului de atribuire);
   7. Modificarile privind prelungirea termenelor de predare de catre Prestator a rapoartelor/livrabilelor specificate in contract sau modificari referitoare la verificarea si aprobarea raportelor/livrabilelor de catre Beneficiar
   8.  Modificarea Graficului de Activitati Gantt existent initial in cadrul Contractului pe parcursul Perioadei de Prestare a Serviciilor prin prisma realocarii personalului si/sau a resurselor/economiilor existente.
   9. Realocarea resurselor sau economiilor in cadrul contractului de servicii provenite din: a) neconsumarea zilelor lucratoare datorita nemobilizarii/demobilizarii/mobilizarii reduse a expertilor/personalului; b) probabilitatea ca anumite resurse sa nu mai fi consumate/necesare; c) aplicarea prevederilor art. 20.9 din Contractul de Servicii; d) neconsumarea zilelor lucratoare datorita semnarii cu intarziere a contractului de servicii fata de contractul de executie (in conditiile in care anumite etape ale contractului de executie au fost deja realizate); e) redistribuirea zilelor lucratoare intre experti/persoane si/sau intre etapele/fazele contractului de servicii in scopul corelarii serviciilor de supervizare cu durata/faza/etapa/evolu?ia/stadiul fizic/progresul fizic al contractului de execu?ie lucrari; 10.Prelungirea Perioadei de Prestare a Serviciilor avand la baza modificarile mentionate la punctele de mai sus precum si in urmatoarele situatii: a) prelungirea duratei de executie a lucrarilor si/sau a perioadei de garantie a lucrarilor; b) necesitatea corelarii perioadei de prestare a serviciilor cu durata/faza/etapa/ evolu?ia/ stadiul fizic/ progresul fizic al contractului de proiectare ?i execu?ie lucrari; c) intârzierea în execu?ia lucrarilor ca urmare a unor dificulta?i întâmpinate de Antreprenor; d) suspendarea/rezilierea contractului de executie; e) aparitia unor reglementari/dispozi?ii ale Poli?iei Rutiere ulterior semnarii contractului de executie; f) apari?ia unor lucrari suplimentare in cadrul contractului de executie identificate dupa începerea lucrarilor; g) mobilizarea slaba ?i îndelungata a Antreprenorului; h) aparitia necesitatii utilizarii sumelor aferente rezervelor de implementare; i) aparitia necesitatii realocarii/utilizarii resurselor sau economiilor in cadrul contractului de servicii; j) aparitia riscurilor privind obtinerea avizelor/permiselor/certificatelor/autorizatiilor ce trebuie obtinute de la terti; Modificarile vor fi realizate ulterior semnarii contractului, in conformitate cu prevederile contractuale, numai in conditiile in care acestea nu reprezinta modificari substantiale in sensul prevederilor art. 221 alin. (7) din Legea nr. 98/2016. Prelungirea Perioadei de Prestare a Serviciilor se va realiza in conformitate cu prevederile articolului 24 din Contractul de servicii. Mai multe informatii se regasesc in Contract.
Identifiant interne: 1
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 71520000 Services de conduite des travaux
Options:
Description des options: In conformitate cu prevederile art. 104 alin. (8) din Legea nr. 98/2016, Autoritatea Contractanta opteaza pentru achizitia ulterioara de servicii noi similare de la ofertantul a carui oferta va fi declarata castigatoare in cadrul prezentei proceduri de achizitie publica in cuantum de
   7. 918.900,37 Lei fara TVA, valoarea reprezentand 20% din valoarea estimata a contractului (fara sumele provizionate). Valoarea Estimata Totala a contractului (inclusiv servicii noi similare) este de 51.690.352,38 Lei, fara TVA. A se vedea si informatiile din Sectiunea II.1.4.
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Bucuresti (RO321)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: jud. Bacau, Neamt si Bucuresti
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 164 Mois
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP)
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Pretul ofertei
Description: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 35

Critère:
Type: Qualité
Nom: Experienta detinuta de COORDONATORUL DE CONTRACT
Description: Experienta detinuta in pozitia de Coordonator proiect/ contract si/sau Adjunct Coordonator proiect/ contract si/sau Inginer Rezident si/sau Inginer Rezident Adjunct si/sau Manager proiect/ contract si/sau Adjunct Manager proiect/ contract si/sau Director proiect/ contract si/sau Adjunct Director proiect/ contract si/sau Project Manager si/sau Project Manager Adjunct, in cadrul unor contracte de supervizare/consultanta si/sau executie lucrari si/sau proiectare si executie lucrari de constructie noua si/ sau modernizare si/ sau largire si/sau reabilitare de drumuri nationale si/ sau drumuri expres si/ sau autostrazi se va puncta astfel: A. 3 contracte de executie lucrari/ [proiectare si executie lucrari]: 1 punct 4 sau mai multe contracte de executie lucrari/ [proiectare si executie lucrari]: 2 puncte B. 3 contracte de supervizare/consultanta aferente unor contracte de proiectare si executie lucrari: 3 puncte 4 sau mai multe contracte de supervizare/consultanta aferente unor contracte de proiectare si executie lucrari: 4 puncte C. 3 contracte de supervizare/consultanta aferente unor contracte de executie lucrari: 6 puncte 4 contracte de supervizare/consultanta aferente unor contracte de executie lucrari: 8 puncte 5 sau mai multe contracte de supervizare/consultanta aferente unor contracte de executie lucrari: 10 puncte Nota 1: Ofertantii vor depune Anexa nr. 1 la Formularul nr. 4 "Curriculum Vitae" si documente relevante/ recomandari emise de Beneficiar/ Angajator pentru fiecare contract prezentat, din care sa rezulte elementele necesare acordarii punctajului. Nota 2: Ofertantii pot opta fie pentru obtinerea de punctaje conform pct. A + pct. B (cumulate), fie numai pentru obtinerea de punctaje conform pct. C. Punctajul se cumuleaza numai pentru punctele A si B aferente factorului de evaluare, ofertantii putand obtine un punctaj maxim de 6 puncte prin insumarea punctajului maxim pentru pct. A cu punctajul maxim pentru pct. B. Punctajul maxim de 10 puncte se poate obtine numai prin ofertarea pentru cel de-al treilea interval de la pct. C, fara cumularea cu punctele A si B. Nota 3: In sensul prezentului factor de evaluare, prin "supervizare/consultanta" se intelege activitatea desfasurata in cadrul unei firme/ echipe de consultanta/de supervizare angajata de catre Beneficiar/ Investitor, prin care a fost asigurata supravegherea/ verificarea lucrarilor executate sau a activitatilor indeplinite de catre Antreprenor, in ceea ce priveste certificarea valorii lucrarilor executate si certificarea conformitatii calitative si cantitative a acestora cu contractul, documentatia de executie si reglementarilor tehnice si legislative in vigoare. Nota 4: Prin Inginer Rezident se intelege persoana definita ca "Inginer" in cadrul unor Conditii Generale de Contract de tip FIDIC.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 10

Critère:
Type: Qualité
Nom: Experienta detinuta de INGINERUL CONSTRUCTOR - RESPONSABIL DRUM
Description: Experienta profesionala detinuta in pozitia de Inginer Constructor Responsabil Drum si/sau Inginer de Drumuri si/sau Inspector de drumuri, in cadrul unor contracte de supervizare/consultanta si/sau executie lucrari si/sau proiectare si executie lucrari de constructie noua si/ sau modernizare si/ sau largire si/sau reabilitare de drumuri nationale si/ sau drumuri expres si/ sau autostrazi se va puncta astfel: A. 3 contracte de executie lucrari/ [proiectare si executie lucrari]:
   0. 5 puncte 4 sau mai multe contracte de executie lucrari/ [proiectare si executie lucrari]: 1 punct B. 3 contracte de supervizare/consultanta aferente unor contracte de proiectare si executie lucrari: 2 puncte 4 sau mai multe contracte de supervizare/consultanta aferente unor contracte de proiectare si executie lucrari: 3 puncte C. 3 contracte de supervizare/consultanta aferente unor contracte de executie lucrari: 4 puncte 4 sau mai multe contracte de supervizare/consultanta aferente unor contracte de executie lucrari: 5 puncte Nota 1: Ofertantii vor depune Anexa nr. 1 la Formularul nr. 4 "Curriculum Vitae" si documente relevante/ recomandari emise de Beneficiar/ Angajator pentru fiecare contract prezentat, din care sa rezulte elementele necesare acordarii punctajului. Nota 2: Ofertantii pot opta fie pentru obtinerea de punctaje conform pct. A + pct. B (cumulate), fie numai pentru obtinerea de punctaje conform pct. C. Punctajul se cumuleaza numai pentru punctele A si B aferente factorului de evaluare, ofertantii putand obtine un punctaj maxim de 4 puncte prin insumarea punctajului maxim pentru pct. A cu punctajul maxim pentru pct. B. Punctajul maxim de 5 puncte se poate obtine numai prin ofertarea pentru cel de-al doilea interval de la pct. C, fara cumularea cu punctele A si B. Nota 3: In sensul prezentului factor de evaluare, prin "supervizare/consultanta" se intelege activitatea desfasurata in cadrul unei firme/ echipe de consultanta/de supervizare angajata de catre Beneficiar/ Investitor, prin care a fost asigurata supravegherea/ verificarea lucrarilor executate sau a activitatilor indeplinite de catre Antreprenor, in ceea ce priveste certificarea valorii lucrarilor executate si certificarea conformitatii calitative si cantitative a acestora cu contractul, documentatia de executie si reglementarilor tehnice si legislative in vigoare.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 5

Critère:
Type: Qualité
Nom: Experienta detinuta de INGINERUL CONSTRUCTOR - RESPONSABIL PODURI
Description: Experienta detinuta in pozitia de Inginer Constructor - Responsabil structuri si/sau Inginer Constructor – Responsabil poduri si /sau Inginer Structuri si/sau Inginer de Poduri si/sau Inspector de Poduri, in cadrul unui/unor contracte de supervizare/ consultanta si/sau executie lucrari si/sau proiectare si executie lucrari de constructie noua si/ sau modernizare si/ sau largire si/sau reabilitare de drumuri nationale si/ sau drumuri expres si/ sau autostrazi care a/au inclus poduri si/sau pasaje supraterane si/sau viaducte aferente acestor categorii de drum se va puncta astfel: - daca contractul/ contractele aferente experientei expertului (conform algoritmului de calcul) au continut un numar de 2 poduri si/ sau pasaje supraterane si/ sau viaducte, Autoritatea Contractanta acorda 1,25 puncte - daca contractul/ contractele aferente experientei expertului (conform algoritmului de calcul) au continut un numar de 3 poduri si/ sau pasaje supraterane si/ sau viaducte, Autoritatea Contractanta acorda 2,50 puncte - daca contractul/ contractele aferente experientei expertului (conform algoritmului de calcul) au continut un numar de 4 poduri si/ sau pasaje supraterane si/ sau viaducte, Autoritatea Contractanta acorda 3,75 puncte - daca contractul/ contractele aferente experientei expertului (conform algoritmului de calcul) au continut un numar de 5 sau mai multe poduri si/ sau pasaje supraterane si/ sau viaducte, Autoritatea Contractanta acorda 5 puncte Nota 1: Ofertantii vor depune Anexa nr. 1 la Formularul nr. 4 "Curriculum Vitae" si documente relevante/ recomandari emise de Beneficiar/ Angajator pentru fiecare contract prezentat, din care sa rezulte elementele necesare acordarii punctajului. Nota 2: In sensul prezentului factor de evaluare, prin "supervizare/consultanta" se intelege activitatea desfasurata in cadrul unei firme/ echipe de consultanta/de supervizare angajata de catre Beneficiar/ Investitor, prin care a fost asigurata supravegherea/ verificarea lucrarilor executate sau a activitatilor indeplinite de catre Antreprenor, in ceea ce priveste certificarea valorii lucrarilor executate si certificarea conformitatii calitative si cantitative a acestora cu contractul, documentatia de executie si reglementarilor tehnice si legislative in vigoare. Nota 3: Autoritatea Contractanta va acorda punctajul corespunzator in functie de numarul de poduri, indiferent daca acestea se regasesc in cadrul unuia sau mai multor contracte aferente experientei expertului (conform algoritmului de calcul).
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 5

Critère:
Type: Qualité
Nom: Experienta detinuta de INGINERUL ASIGURAREA CALITATII - RESPONSABIL CALITATE
Description: Experienta detinuta in pozitia de Inginer pentru Asigurarea Calitatii si/sau Inginer Responsabil Calitate si/ sau Inspector Asigurarea Calitatii si/sau Inginer Calitate si/ sau Responsabil calitate si/ sau Responsabil tehnic cu calitatea si/ sau Responsabil cu asigurarea calitatii si/sau Inspector materiale si/sau Inginer materiale, in cadrul unor contracte de supervizarea/consultanta si/sau executie lucrari si/sau proiectare si executie lucrari de constructie noua si/ sau modernizare si/ sau largire si/sau reabilitare de drumuri nationale si/ sau drumuri expres si/ sau autostrazi se va puncta astfel: 3 contracte: 2 puncte; 4 contracte: 4 puncte; 5 contracte: 6 puncte; 6 sau mai multe contracte: 8 puncte. Nota 1: Ofertantii vor depune Anexa nr. 1 la Formularul nr. 4 "Curriculum Vitae" si documente relevante/ recomandari emise de Beneficiar/ Angajator pentru fiecare contract prezentat, din care sa rezulte elementele necesare acordarii punctajului. Nota 2: In sensul prezentului factor de evaluare, prin "supervizare/consultanta" se intelege activitatea desfasurata in cadrul unei firme/ echipe de consultanta/de supervizare angajata de catre Beneficiar/ Investitor, prin care a fost asigurata supravegherea/ verificarea lucrarilor executate sau a activitatilor indeplinite de catre Antreprenor, in ceea ce priveste certificarea valorii lucrarilor executate si certificarea conformitatii calitative si cantitative a acestora cu contractul, documentatia de executie si reglementarilor tehnice si legislative in vigoare.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 8

Critère:
Type: Qualité
Nom: Experienta detinuta de INGINERUL CONSTRUCTOR - RESPONSABIL CANTITATI
Description: Experienta detinuta in pozitia de Inginer Constructor - Responsabil Cantitati si/sau Responsabil Cantitati si/sau Inginer Cantitate si/sau Inspector Cantitati, in cadrul unor contracte de supervizarea/consultanta si/sau executie lucrari si/sau proiectare si executie lucrari de constructie noua si/ sau modernizare si/ sau largire si/sau reabilitare de drumuri nationale si/ sau drumuri expres si/ sau autostrazi se va puncta astfel: 3 contracte: 1,75 puncte; 4 contracte: 3,50 puncte; 5 contracte: 5,25 puncte; 6 sau mai multe contracte: 7 puncte. Nota 1: Ofertantii vor depune Anexa nr. 1 la Formularul nr. 4 "Curriculum Vitae" si documente relevante/ recomandari emise de Beneficiar/ Angajator pentru fiecare contract prezentat, din care sa rezulte elementele necesare acordarii punctajului. Nota 2: In sensul prezentului factor de evaluare, prin "supervizare/consultanta" se intelege activitatea desfasurata in cadrul unei firme/ echipe de consultanta/de supervizare angajata de catre Beneficiar/ Investitor, prin care a fost asigurata supravegherea/ verificarea lucrarilor executate sau a activitatilor indeplinite de catre Antreprenor, in ceea ce priveste certificarea valorii lucrarilor executate si certificarea conformitatii calitative si cantitative a acestora cu contractul, documentatia de executie si reglementarilor tehnice si legislative in vigoare.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 7

Critère:
Type: Qualité
Nom: Metodologia de prestare a serviciilor
Description: A. 1) AC acorda 14 puncte pentru ofertantii care propun o METODOLOGIE DE PRESTARE A SERVICIILOR ce contine detalierea TUTUROR activitatilor si sub-activitatilor specifice prevazute la cap.
   5. 2 din Caietul de Sarcini, in succesiunea logica a acestora, in corelare cu riscurile si ipotezele identificate, precum si in corelare cu rezultatele asteptate; 2) AC acorda 12 puncte pentru ofertantii care propun o METODOLOGIE DE PRESTARE A SERVICIILOR ce contine detalierea TUTUROR activitatilor specifice prevazute la cap.
   5. 2 din Caietul de Sarcini, in succesiunea logica a acestora, in corelare cu riscurile si ipotezele identificate, precum si in corelare cu rezultatele asteptate, fara insa a fi detaliate si TOATE sub-activitatile corespunzatoare 3) AC acorda 8 puncte pentru ofertantii care propun o METODOLOGIE DE PRESTARE A SERVICIILOR care contine detalierea TUTUROR activitatilor si sub-activitatilor specifice prevazute la cap.
   5. 2 din Caietul de Sarcini dar: fie nu se respecta succesiunea logica a acestora, fie nu sunt corelate cu riscurile si ipotezele identificate, fie nu sunt corelate cu rezultatele asteptate; 4) AC acorda 6 puncte pentru ofertantii care propun o METODOLOGIE DE PRESTARE A SERVICIILOR ce contine detalierea DOAR A ANUMITOR ACTIVITATI specifice prevazute la cap.
   5. 2 din Caietul de Sarcini, in succesiunea logica a acestora, in corelare cu riscurile si ipotezele identificate, precum si cu rezultatele asteptate 5) AC acorda 3 puncte pentru ofertantii care propun o METODOLOGIE DE PRESTARE A SERVICIILOR ce contine detalierea DOAR A ANUMITOR ACTIVITATI specifice prevazute la cap.
   5. 2 din Caietul de Sarcini si: fie nu se respecta succesiunea logica a acestora, fie nu sunt corelate cu riscurile si ipotezele identificate, fie nu sunt corelate cu rezultatele asteptate; B. 1) Autoritatea Contractanta acorda 5 puncte pentru ofertantii care prezinta IN MOD DETALIAT abordarea propusa de acestia privind modalitatea de tratare a situatiilor descrise in clauza 12 din Conditiile Generale ale Contractului de Lucrari cu scopul indeplinirii de catre Antreprenor a obligatiilor asumate. 2) Autoritatea Contractanta acorda 2 puncte pentru ofertantii care prezinta IN MOD SUCCINT/SUMAR/INCOMPLET abordarea propusa de acestia privind modalitatea de tratare a situatiilor descrise in clauza 12 din Conditiile Generale ale Contractului de Lucrari cu scopul indeplinirii de catre Antreprenor a obligatiilor asumate. C. 1) AC acorda 3 puncte pt ofertantii care prezinta IN MOD DETALIAT abordarea propusa de acestia privind modalitatea de tratare a revendicarilor Antreprenorului prin prisma prevederilor Clauzelor 69c si 69a din Conditiile Generale de Contract. 2) AC acorda 1 punct pt ofertantii care prezinta IN MOD SUCCINT/SUMAR/INCOMPLET abordarea propusa de acestia privind modalitatea de tratare a revendicarilor Antreprenorului prin prisma prevederilor Clauzelor 69c si 69a din Conditiile Generale de Contract [...] A se vedea Anexa 1 la Documentatia de Atribuire
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 22

Critère:
Type: Qualité
Nom: Planificarea adecvata a resurselor tehnice si umane in corelare cu specificul si complexitatea activitatilor desfasurate in cadrul contractului de supervizare
Description: 1) Autoritatea Contractanta acorda 8 puncte daca resursele pentru realizarea activitatilor si subactivitatilor specifice prevazute la cap.
   5. 2 din Caietul de Sarcini sunt corect alocate, in sensul ca ofertantul aloca atat resurse tehnice, cat si resurse umane pentru realizarea tuturor activitatilor si subactivitatilor, iar acestea sunt suficiente si adecvate pentru indeplinirea activitatilor si subactivitatilor. 2) Autoritatea Contractanta acorda 5 puncte daca resursele pentru realizarea activitatilor si subactivitatilor specifice prevazute la cap.
   5. 2 din Caietul de Sarcini sunt partial alocate, in sensul ca: fie sunt identificate doar resursele tehnice, fie sunt identificate doar resursele umane, fie nu sunt alocate resurse pentru toate activitatile si subactivitatile specifice prevazute la cap.
   5. 2 din Caietul de Sarcini. 3) Autoritatea Contractanta acorda 2 puncte daca ofertantul realizeaza o prezentare generala a resurselor tehnice si umane identificate ca fiind necesare pentru indeplinirea contractului, fara ca acestea sa fie alocate pe activitati/ sub-activitati.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 8
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Directia Achizitii Publice - Serviciul Achizitii Produse si Servicii
5.1.
Lot: LOT-0002
Titre: Servicii de Supervizare EXECU?IE LUCRARI AUTOSTRADA BACAU – PA?CANI: LOT 2 TRIFESTI – GHERAESTI, km 30+300 – km 49+299.0
Description: Obiectivele specifice ale contractului sunt furnizarea de servicii de supervizare de înalta calitate, atat in timpul perioadei de executie a lucrarilor, cat si pe parcursul perioadei de garantie a lucrarilor, in vederea urmaririi corectei utilizari a fondurilor disponibile si pentru a se asigura ca Antreprenorul executa lucrarile in conformitate cu obliga?iile contractuale, in special in ceea ce prive?te durata, cantitatea, calitatea si costul lucrarilor. Supervizorul va avea rolul de Supervizor conform prevederilor Conditiilor Contractului ,,EXECU?IE LUCRARI AUTOSTRADA BACAU – PA?CANI: LOT 2 TRIFESTI – GHERAESTI, km 30+300 – km 49+299.0”, respectiv a Conditiilor generale si specifice pentru anumite categorii de contracte de achizitie aferente obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice, aprobate prin H.G. nr. 1/10.01.2018 cu modificarile si completarile ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 221 din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, si cu respectarea articolului 24 din Contractul de servicii, eventualele modificari care pot interveni în perioada de derulare a contractului se refera la urmatoarele, fara a se limita la acestea:
   1. Modificari ale partilor contractante;
   2. Modificari care rezulta din necesitatea efectuarii unor studii suplimentare/expertize;
   3. Modificari care rezulta din implementarea solicitarilor provenite de la diverse institutii/autoritati/entitati care au atributii in legatura cu obiectivul de investitie (ca de exemplu: Ministere, JASPERS, Autoritati/Institutii centale si/sau locale, Verificatori atestati, organisme de control, etc);
   4. Modificari legislative sau de norme tehnice/stas-uri/normative/standarde pe parcursul derularii contractului;
   5. Modificari generate de includerea/introducerea de noi subcontractanti si/sau inlocuirea subcontractantilor initiali;
   6.  Modificari generate de schimbarea/inlocuirea personalului cheie/non-cheie (altul decat expertii/persoanele care au facut obiectul punctarii in cadrul factorilor de evaluare aferenti criteriului de atribuire);
   7. Modificarile privind prelungirea termenelor de predare de catre Prestator a rapoartelor/livrabilelor specificate in contract sau modificari referitoare la verificarea si aprobarea raportelor/livrabilelor de catre Beneficiar
   8.  Modificarea Graficului de Activitati Gantt existent initial in cadrul Contractului pe parcursul Perioadei de Prestare a Serviciilor prin prisma realocarii personalului si/sau a resurselor/economiilor existente.
   9. Realocarea resurselor sau economiilor in cadrul contractului de servicii provenite din: a) neconsumarea zilelor lucratoare datorita nemobilizarii/demobilizarii/mobilizarii reduse a expertilor/personalului; b) probabilitatea ca anumite resurse sa nu mai fi consumate/necesare; c) aplicarea prevederilor art. 20.9 din Contractul de Servicii; d) neconsumarea zilelor lucratoare datorita semnarii cu intarziere a contractului de servicii fata de contractul de executie (in conditiile in care anumite etape ale contractului de executie au fost deja realizate); e) redistribuirea zilelor lucratoare intre experti/persoane si/sau intre etapele/fazele contractului de servicii in scopul corelarii serviciilor de supervizare cu durata/faza/etapa/evolu?ia/stadiul fizic/progresul fizic al contractului de execu?ie lucrari; 10.Prelungirea Perioadei de Prestare a Serviciilor avand la baza modificarile mentionate la punctele de mai sus precum si in urmatoarele situatii: a) prelungirea duratei de executie a lucrarilor si/sau a perioadei de garantie a lucrarilor; b) necesitatea corelarii perioadei de prestare a serviciilor cu durata/faza/etapa/ evolu?ia/ stadiul fizic/ progresul fizic al contractului de proiectare ?i execu?ie lucrari; c) intârzierea în execu?ia lucrarilor ca urmare a unor dificulta?i întâmpinate de Antreprenor; d) suspendarea/rezilierea contractului de executie; e) aparitia unor reglementari/dispozi?ii ale Poli?iei Rutiere ulterior semnarii contractului de executie; f) apari?ia unor lucrari suplimentare in cadrul contractului de executie identificate dupa începerea lucrarilor; g) mobilizarea slaba ?i îndelungata a Antreprenorului; h) aparitia necesitatii utilizarii sumelor aferente rezervelor de implementare; i) aparitia necesitatii realocarii/utilizarii resurselor sau economiilor in cadrul contractului de servicii; j) aparitia riscurilor privind obtinerea avizelor/permiselor/certificatelor/autorizatiilor ce trebuie obtinute de la terti; Modificarile vor fi realizate ulterior semnarii contractului, in conformitate cu prevederile contractuale, numai in conditiile in care acestea nu reprezinta modificari substantiale in sensul prevederilor art. 221 alin. (7) din Legea nr. 98/2016. Prelungirea Perioadei de Prestare a Serviciilor se va realiza in conformitate cu prevederile articolului 24 din Contractul de servicii. Mai multe informatii se regasesc in Contract.
Identifiant interne: 2
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 71520000 Services de conduite des travaux
Options:
Description des options: In conformitate cu prevederile art. 104 alin. (8) din Legea nr. 98/2016, Autoritatea Contractanta opteaza pentru achizitia ulterioara de servicii noi similare de la ofertantul a carui oferta va fi declarata castigatoare in cadrul prezentei proceduri de achizitie publica in cuantum de
   7. 918.900,37 Lei fara TVA, valoarea reprezentand 20% din valoarea estimata a contractului (fara sumele provizionate). Valoarea Estimata Totala a contractului (inclusiv servicii noi similare) este de 51.690.352,38 Lei, fara TVA. A se vedea si informatiile din Sectiunea II.1.4.
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Bucuresti (RO321)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: Jud. Neam? si Bucuresti
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 164 Mois
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP)
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Pretul ofertei
Description: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 35

Critère:
Type: Qualité
Nom: Experienta detinuta de COORDONATORUL DE CONTRACT
Description: Experienta detinuta in pozitia de Coordonator proiect/ contract si/sau Adjunct Coordonator proiect/ contract si/sau Inginer Rezident si/sau Inginer Rezident Adjunct si/sau Manager proiect/ contract si/sau Adjunct Manager proiect/ contract si/sau Director proiect/ contract si/sau Adjunct Director proiect/ contract si/sau Project Manager si/sau Project Manager Adjunct, in cadrul unor contracte de supervizare/consultanta si/sau executie lucrari si/sau proiectare si executie lucrari de constructie noua si/ sau modernizare si/ sau largire si/sau reabilitare de drumuri nationale si/ sau drumuri expres si/ sau autostrazi se va puncta astfel: A. 3 contracte de executie lucrari/ [proiectare si executie lucrari]: 1 punct 4 sau mai multe contracte de executie lucrari/ [proiectare si executie lucrari]: 2 puncte B. 3 contracte de supervizare/consultanta aferente unor contracte de proiectare si executie lucrari: 3 puncte 4 sau mai multe contracte de supervizare/consultanta aferente unor contracte de proiectare si executie lucrari: 4 puncte C. 3 contracte de supervizare/consultanta aferente unor contracte de executie lucrari: 6 puncte 4 contracte de supervizare/consultanta aferente unor contracte de executie lucrari: 8 puncte 5 sau mai multe contracte de supervizare/consultanta aferente unor contracte de executie lucrari: 10 puncte Nota 1: Ofertantii vor depune Anexa nr. 1 la Formularul nr. 4 "Curriculum Vitae" si documente relevante/ recomandari emise de Beneficiar/ Angajator pentru fiecare contract prezentat, din care sa rezulte elementele necesare acordarii punctajului. Nota 2: Ofertantii pot opta fie pentru obtinerea de punctaje conform pct. A + pct. B (cumulate), fie numai pentru obtinerea de punctaje conform pct. C. Punctajul se cumuleaza numai pentru punctele A si B aferente factorului de evaluare, ofertantii putand obtine un punctaj maxim de 6 puncte prin insumarea punctajului maxim pentru pct. A cu punctajul maxim pentru pct. B. Punctajul maxim de 10 puncte se poate obtine numai prin ofertarea pentru cel de-al treilea interval de la pct. C, fara cumularea cu punctele A si B. Nota 3: In sensul prezentului factor de evaluare, prin "supervizare/consultanta" se intelege activitatea desfasurata in cadrul unei firme/ echipe de consultanta/de supervizare angajata de catre Beneficiar/ Investitor, prin care a fost asigurata supravegherea/ verificarea lucrarilor executate sau a activitatilor indeplinite de catre Antreprenor, in ceea ce priveste certificarea valorii lucrarilor executate si certificarea conformitatii calitative si cantitative a acestora cu contractul, documentatia de executie si reglementarilor tehnice si legislative in vigoare. Nota 4: Prin Inginer Rezident se intelege persoana definita ca "Inginer" in cadrul unor Conditii Generale de Contract de tip FIDIC.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 10

Critère:
Type: Qualité
Nom: Experienta detinuta de INGINERUL CONSTRUCTOR - RESPONSABIL DRUM
Description: Experienta profesionala detinuta in pozitia de Inginer Constructor Responsabil Drum si/sau Inginer de Drumuri si/sau Inspector de drumuri, in cadrul unor contracte de supervizare/consultanta si/sau executie lucrari si/sau proiectare si executie lucrari de constructie noua si/ sau modernizare si/ sau largire si/sau reabilitare de drumuri nationale si/ sau drumuri expres si/ sau autostrazi se va puncta astfel: A. 3 contracte de executie lucrari/ [proiectare si executie lucrari]:
   0. 5 puncte 4 sau mai multe contracte de executie lucrari/ [proiectare si executie lucrari]: 1 punct B. 3 contracte de supervizare/consultanta aferente unor contracte de proiectare si executie lucrari: 2 puncte 4 sau mai multe contracte de supervizare/consultanta aferente unor contracte de proiectare si executie lucrari: 3 puncte C. 3 contracte de supervizare/consultanta aferente unor contracte de executie lucrari: 4 puncte 4 sau mai multe contracte de supervizare/consultanta aferente unor contracte de executie lucrari: 5 puncte Nota 1: Ofertantii vor depune Anexa nr. 1 la Formularul nr. 4 "Curriculum Vitae" si documente relevante/ recomandari emise de Beneficiar/ Angajator pentru fiecare contract prezentat, din care sa rezulte elementele necesare acordarii punctajului. Nota 2: Ofertantii pot opta fie pentru obtinerea de punctaje conform pct. A + pct. B (cumulate), fie numai pentru obtinerea de punctaje conform pct. C. Punctajul se cumuleaza numai pentru punctele A si B aferente factorului de evaluare, ofertantii putand obtine un punctaj maxim de 4 puncte prin insumarea punctajului maxim pentru pct. A cu punctajul maxim pentru pct. B. Punctajul maxim de 5 puncte se poate obtine numai prin ofertarea pentru cel de-al doilea interval de la pct. C, fara cumularea cu punctele A si B. Nota 3: In sensul prezentului factor de evaluare, prin "supervizare/consultanta" se intelege activitatea desfasurata in cadrul unei firme/ echipe de consultanta/de supervizare angajata de catre Beneficiar/ Investitor, prin care a fost asigurata supravegherea/ verificarea lucrarilor executate sau a activitatilor indeplinite de catre Antreprenor, in ceea ce priveste certificarea valorii lucrarilor executate si certificarea conformitatii calitative si cantitative a acestora cu contractul, documentatia de executie si reglementarilor tehnice si legislative in vigoare.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 5

Critère:
Type: Qualité
Nom: Experienta detinuta de INGINERUL CONSTRUCTOR - RESPONSABIL PODURI
Description: Experienta detinuta in pozitia de Inginer Constructor - Responsabil structuri si/sau Inginer Constructor – Responsabil poduri si /sau Inginer Structuri si/sau Inginer de Poduri si/sau Inspector de Poduri, in cadrul unui/unor contracte de supervizare/ consultanta si/sau executie lucrari si/sau proiectare si executie lucrari de constructie noua si/ sau modernizare si/ sau largire si/sau reabilitare de drumuri nationale si/ sau drumuri expres si/ sau autostrazi care a/au inclus poduri si/sau pasaje supraterane si/sau viaducte aferente acestor categorii de drum se va puncta astfel: - daca contractul/ contractele aferente experientei expertului (conform algoritmului de calcul) au continut un numar de 2 poduri si/ sau pasaje supraterane si/ sau viaducte, Autoritatea Contractanta acorda 1,25 puncte - daca contractul/ contractele aferente experientei expertului (conform algoritmului de calcul) au continut un numar de 3 poduri si/ sau pasaje supraterane si/ sau viaducte, Autoritatea Contractanta acorda 2,50 puncte - daca contractul/ contractele aferente experientei expertului (conform algoritmului de calcul) au continut un numar de 4 poduri si/ sau pasaje supraterane si/ sau viaducte, Autoritatea Contractanta acorda 3,75 puncte - daca contractul/ contractele aferente experientei expertului (conform algoritmului de calcul) au continut un numar de 5 sau mai multe poduri si/ sau pasaje supraterane si/ sau viaducte, Autoritatea Contractanta acorda 5 puncte Nota 1: Ofertantii vor depune Anexa nr. 1 la Formularul nr. 4 "Curriculum Vitae" si documente relevante/ recomandari emise de Beneficiar/ Angajator pentru fiecare contract prezentat, din care sa rezulte elementele necesare acordarii punctajului. Nota 2: In sensul prezentului factor de evaluare, prin "supervizare/consultanta" se intelege activitatea desfasurata in cadrul unei firme/ echipe de consultanta/de supervizare angajata de catre Beneficiar/ Investitor, prin care a fost asigurata supravegherea/ verificarea lucrarilor executate sau a activitatilor indeplinite de catre Antreprenor, in ceea ce priveste certificarea valorii lucrarilor executate si certificarea conformitatii calitative si cantitative a acestora cu contractul, documentatia de executie si reglementarilor tehnice si legislative in vigoare. Nota 3: Autoritatea Contractanta va acorda punctajul corespunzator in functie de numarul de poduri, indiferent daca acestea se regasesc in cadrul unuia sau mai multor contracte aferente experientei expertului (conform algoritmului de calcul).
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 5

Critère:
Type: Qualité
Nom: Experienta detinuta de INGINERUL ASIGURAREA CALITATII - RESPONSABIL CALITATE
Description: Experienta detinuta in pozitia de Inginer pentru Asigurarea Calitatii si/sau Inginer Responsabil Calitate si/ sau Inspector Asigurarea Calitatii si/sau Inginer Calitate si/ sau Responsabil calitate si/ sau Responsabil tehnic cu calitatea si/ sau Responsabil cu asigurarea calitatii si/sau Inspector materiale si/sau Inginer materiale, in cadrul unor contracte de supervizarea/consultanta si/sau executie lucrari si/sau proiectare si executie lucrari de constructie noua si/ sau modernizare si/ sau largire si/sau reabilitare de drumuri nationale si/ sau drumuri expres si/ sau autostrazi se va puncta astfel: 3 contracte: 2 puncte; 4 contracte: 4 puncte; 5 contracte: 6 puncte; 6 sau mai multe contracte: 8 puncte. Nota 1: Ofertantii vor depune Anexa nr. 1 la Formularul nr. 4 "Curriculum Vitae" si documente relevante/ recomandari emise de Beneficiar/ Angajator pentru fiecare contract prezentat, din care sa rezulte elementele necesare acordarii punctajului. Nota 2: In sensul prezentului factor de evaluare, prin "supervizare/consultanta" se intelege activitatea desfasurata in cadrul unei firme/ echipe de consultanta/de supervizare angajata de catre Beneficiar/ Investitor, prin care a fost asigurata supravegherea/ verificarea lucrarilor executate sau a activitatilor indeplinite de catre Antreprenor, in ceea ce priveste certificarea valorii lucrarilor executate si certificarea conformitatii calitative si cantitative a acestora cu contractul, documentatia de executie si reglementarilor tehnice si legislative in vigoare.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 8

Critère:
Type: Qualité
Nom: Experienta detinuta de INGINERUL CONSTRUCTOR - RESPONSABIL CANTITATI
Description: Experienta detinuta in pozitia de Inginer Constructor - Responsabil Cantitati si/sau Responsabil Cantitati si/sau Inginer Cantitate si/sau Inspector Cantitati, in cadrul unor contracte de supervizarea/consultanta si/sau executie lucrari si/sau proiectare si executie lucrari de constructie noua si/ sau modernizare si/ sau largire si/sau reabilitare de drumuri nationale si/ sau drumuri expres si/ sau autostrazi se va puncta astfel: 3 contracte: 1,75 puncte; 4 contracte: 3,50 puncte; 5 contracte: 5,25 puncte; 6 sau mai multe contracte: 7 puncte. Nota 1: Ofertantii vor depune Anexa nr. 1 la Formularul nr. 4 "Curriculum Vitae" si documente relevante/ recomandari emise de Beneficiar/ Angajator pentru fiecare contract prezentat, din care sa rezulte elementele necesare acordarii punctajului. Nota 2: In sensul prezentului factor de evaluare, prin "supervizare/consultanta" se intelege activitatea desfasurata in cadrul unei firme/ echipe de consultanta/de supervizare angajata de catre Beneficiar/ Investitor, prin care a fost asigurata supravegherea/ verificarea lucrarilor executate sau a activitatilor indeplinite de catre Antreprenor, in ceea ce priveste certificarea valorii lucrarilor executate si certificarea conformitatii calitative si cantitative a acestora cu contractul, documentatia de executie si reglementarilor tehnice si legislative in vigoare.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 7

Critère:
Type: Qualité
Nom: Metodologia de prestare a serviciilor
Description: A. 1) AC acorda 14 puncte pentru ofertantii care propun o METODOLOGIE DE PRESTARE A SERVICIILOR ce contine detalierea TUTUROR activitatilor si sub-activitatilor specifice prevazute la cap.
   5. 2 din Caietul de Sarcini, in succesiunea logica a acestora, in corelare cu riscurile si ipotezele identificate, precum si in corelare cu rezultatele asteptate; 2) AC acorda 12 puncte pentru ofertantii care propun o METODOLOGIE DE PRESTARE A SERVICIILOR ce contine detalierea TUTUROR activitatilor specifice prevazute la cap.
   5. 2 din Caietul de Sarcini, in succesiunea logica a acestora, in corelare cu riscurile si ipotezele identificate, precum si in corelare cu rezultatele asteptate, fara insa a fi detaliate si TOATE sub-activitatile corespunzatoare 3) AC acorda 8 puncte pentru ofertantii care propun o METODOLOGIE DE PRESTARE A SERVICIILOR care contine detalierea TUTUROR activitatilor si sub-activitatilor specifice prevazute la cap.
   5. 2 din Caietul de Sarcini dar: fie nu se respecta succesiunea logica a acestora, fie nu sunt corelate cu riscurile si ipotezele identificate, fie nu sunt corelate cu rezultatele asteptate; 4) AC acorda 6 puncte pentru ofertantii care propun o METODOLOGIE DE PRESTARE A SERVICIILOR ce contine detalierea DOAR A ANUMITOR ACTIVITATI specifice prevazute la cap.
   5. 2 din Caietul de Sarcini, in succesiunea logica a acestora, in corelare cu riscurile si ipotezele identificate, precum si cu rezultatele asteptate 5) AC acorda 3 puncte pentru ofertantii care propun o METODOLOGIE DE PRESTARE A SERVICIILOR ce contine detalierea DOAR A ANUMITOR ACTIVITATI specifice prevazute la cap.
   5. 2 din Caietul de Sarcini si: fie nu se respecta succesiunea logica a acestora, fie nu sunt corelate cu riscurile si ipotezele identificate, fie nu sunt corelate cu rezultatele asteptate; B. 1) Autoritatea Contractanta acorda 5 puncte pentru ofertantii care prezinta IN MOD DETALIAT abordarea propusa de acestia privind modalitatea de tratare a situatiilor descrise in clauza 12 din Conditiile Generale ale Contractului de Lucrari cu scopul indeplinirii de catre Antreprenor a obligatiilor asumate. 2) Autoritatea Contractanta acorda 2 puncte pentru ofertantii care prezinta IN MOD SUCCINT/SUMAR/INCOMPLET abordarea propusa de acestia privind modalitatea de tratare a situatiilor descrise in clauza 12 din Conditiile Generale ale Contractului de Lucrari cu scopul indeplinirii de catre Antreprenor a obligatiilor asumate. C. 1) AC acorda 3 puncte pt ofertantii care prezinta IN MOD DETALIAT abordarea propusa de acestia privind modalitatea de tratare a revendicarilor Antreprenorului prin prisma prevederilor Clauzelor 69c si 69a din Conditiile Generale de Contract. 2) AC acorda 1 punct pt ofertantii care prezinta IN MOD SUCCINT/SUMAR/INCOMPLET abordarea propusa de acestia privind modalitatea de tratare a revendicarilor Antreprenorului prin prisma prevederilor Clauzelor 69c si 69a din Conditiile Generale de Contract [...] A se vedea Anexa 1 la Documentatia de Atribuire
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 22

Critère:
Type: Qualité
Nom: Planificarea adecvata a resurselor tehnice si umane in corelare cu specificul si complexitatea activitatilor desfasurate in cadrul contractului de supervizare
Description: 1) Autoritatea Contractanta acorda 8 puncte daca resursele pentru realizarea activitatilor si subactivitatilor specifice prevazute la cap.
   5. 2 din Caietul de Sarcini sunt corect alocate, in sensul ca ofertantul aloca atat resurse tehnice, cat si resurse umane pentru realizarea tuturor activitatilor si subactivitatilor, iar acestea sunt suficiente si adecvate pentru indeplinirea activitatilor si subactivitatilor. 2) Autoritatea Contractanta acorda 5 puncte daca resursele pentru realizarea activitatilor si subactivitatilor specifice prevazute la cap.
   5. 2 din Caietul de Sarcini sunt partial alocate, in sensul ca: fie sunt identificate doar resursele tehnice, fie sunt identificate doar resursele umane, fie nu sunt alocate resurse pentru toate activitatile si subactivitatile specifice prevazute la cap.
   5. 2 din Caietul de Sarcini. 3) Autoritatea Contractanta acorda 2 puncte daca ofertantul realizeaza o prezentare generala a resurselor tehnice si umane identificate ca fiind necesare pentru indeplinirea contractului, fara ca acestea sa fie alocate pe activitati/ sub-activitati.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 8
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Directia Achizitii Publice - Serviciul Achizitii Produse si Servicii
5.1.
Lot: LOT-0003
Titre: Servicii de Supervizare EXECU?IE LUCRARI AUTOSTRADA BACAU – PA?CANI: LOT 3 MIRCESTI – PA?CANI, km 49+299 - km 77+393.70
Description: Obiectivele specifice ale contractului sunt furnizarea de servicii de supervizare de înalta calitate, atat in timpul perioadei de executie a lucrarilor, cat si pe parcursul perioadei de garantie a lucrarilor, in vederea urmaririi corectei utilizari a fondurilor disponibile si pentru a se asigura ca Antreprenorul executa lucrarile in conformitate cu obliga?iile contractuale, in special in ceea ce prive?te durata, cantitatea, calitatea si costul lucrarilor. Supervizorul va avea rolul de Supervizor conform prevederilor Conditiilor Contractului ,,EXECU?IE LUCRARI AUTOSTRADA BACAU – PA?CANI: LOT 3 MIRCESTI – PA?CANI, km 49+299 - km 77+393.70”, respectiv a Conditiilor generale si specifice pentru anumite categorii de contracte de achizitie aferente obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice, aprobate prin H.G. nr. 1/10.01.2018 cu modificarile si completarile ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 221 din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, si cu respectarea articolului 24 din Contractul de servicii, eventualele modificari care pot interveni în perioada de derulare a contractului se refera la urmatoarele, fara a se limita la acestea:
   1. Modificari ale partilor contractante;
   2. Modificari care rezulta din necesitatea efectuarii unor studii suplimentare/expertize;
   3. Modificari care rezulta din implementarea solicitarilor provenite de la diverse institutii/autoritati/entitati care au atributii in legatura cu obiectivul de investitie (ca de exemplu: Ministere, JASPERS, Autoritati/Institutii centale si/sau locale, Verificatori atestati, organisme de control, etc);
   4. Modificari legislative sau de norme tehnice/stas-uri/normative/standarde pe parcursul derularii contractului;
   5. Modificari generate de includerea/introducerea de noi subcontractanti si/sau inlocuirea subcontractantilor initiali;
   6.  Modificari generate de schimbarea/inlocuirea personalului cheie/non-cheie (altul decat expertii/persoanele care au facut obiectul punctarii in cadrul factorilor de evaluare aferenti criteriului de atribuire);
   7. Modificarile privind prelungirea termenelor de predare de catre Prestator a rapoartelor/livrabilelor specificate in contract sau modificari referitoare la verificarea si aprobarea raportelor/livrabilelor de catre Beneficiar
   8.  Modificarea Graficului de Activitati Gantt existent initial in cadrul Contractului pe parcursul Perioadei de Prestare a Serviciilor prin prisma realocarii personalului si/sau a resurselor/economiilor existente.
   9. Realocarea resurselor sau economiilor in cadrul contractului de servicii provenite din: a) neconsumarea zilelor lucratoare datorita nemobilizarii/demobilizarii/mobilizarii reduse a expertilor/personalului; b) probabilitatea ca anumite resurse sa nu mai fi consumate/necesare; c) aplicarea prevederilor art. 20.9 din Contractul de Servicii; d) neconsumarea zilelor lucratoare datorita semnarii cu intarziere a contractului de servicii fata de contractul de executie (in conditiile in care anumite etape ale contractului de executie au fost deja realizate); e) redistribuirea zilelor lucratoare intre experti/persoane si/sau intre etapele/fazele contractului de servicii in scopul corelarii serviciilor de supervizare cu durata/faza/etapa/evolu?ia/stadiul fizic/progresul fizic al contractului de execu?ie lucrari; 10.Prelungirea Perioadei de Prestare a Serviciilor avand la baza modificarile mentionate la punctele de mai sus precum si in urmatoarele situatii: a) prelungirea duratei de executie a lucrarilor si/sau a perioadei de garantie a lucrarilor; b) necesitatea corelarii perioadei de prestare a serviciilor cu durata/faza/etapa/ evolu?ia/ stadiul fizic/ progresul fizic al contractului de proiectare ?i execu?ie lucrari; c) intârzierea în execu?ia lucrarilor ca urmare a unor dificulta?i întâmpinate de Antreprenor; d) suspendarea/rezilierea contractului de executie; e) aparitia unor reglementari/dispozi?ii ale Poli?iei Rutiere ulterior semnarii contractului de executie; f) apari?ia unor lucrari suplimentare in cadrul contractului de executie identificate dupa începerea lucrarilor; g) mobilizarea slaba ?i îndelungata a Antreprenorului; h) aparitia necesitatii utilizarii sumelor aferente rezervelor de implementare; i) aparitia necesitatii realocarii/utilizarii resurselor sau economiilor in cadrul contractului de servicii; j) aparitia riscurilor privind obtinerea avizelor/permiselor/certificatelor/autorizatiilor ce trebuie obtinute de la terti; Modificarile vor fi realizate ulterior semnarii contractului, in conformitate cu prevederile contractuale, numai in conditiile in care acestea nu reprezinta modificari substantiale in sensul prevederilor art. 221 alin. (7) din Legea nr. 98/2016. Prelungirea Perioadei de Prestare a Serviciilor se va realiza in conformitate cu prevederile articolului 24 din Contractul de servicii. Mai multe informatii se regasesc in Contract.
Identifiant interne: 3
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 71520000 Services de conduite des travaux
Options:
Description des options: In conformitate cu prevederile art. 104 alin. (8) din Legea nr. 98/2016, Autoritatea Contractanta opteaza pentru achizitia ulterioara de servicii noi similare de la ofertantul a carui oferta va fi declarata castigatoare in cadrul prezentei proceduri de achizitie publica in cuantum de
   7. 918.900,37 Lei fara TVA, valoarea reprezentand 20% din valoarea estimata a contractului (fara sumele provizionate). Valoarea Estimata Totala a contractului (inclusiv servicii noi similare) este de 51.960.352,38 Lei, fara TVA. A se vedea si informatiile din Sectiunea II.1.4.
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Bucuresti (RO321)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: Jud. Bacau, Ia?i ?i Bucuresti
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 164 Mois
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP)
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Pretul ofertei
Description: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 35

Critère:
Type: Qualité
Nom: Experienta detinuta de COORDONATORUL DE CONTRACT
Description: Experienta detinuta in pozitia de Coordonator proiect/ contract si/sau Adjunct Coordonator proiect/ contract si/sau Inginer Rezident si/sau Inginer Rezident Adjunct si/sau Manager proiect/ contract si/sau Adjunct Manager proiect/ contract si/sau Director proiect/ contract si/sau Adjunct Director proiect/ contract si/sau Project Manager si/sau Project Manager Adjunct, in cadrul unor contracte de supervizare/consultanta si/sau executie lucrari si/sau proiectare si executie lucrari de constructie noua si/ sau modernizare si/ sau largire si/sau reabilitare de drumuri nationale si/ sau drumuri expres si/ sau autostrazi se va puncta astfel: A. 3 contracte de executie lucrari/ [proiectare si executie lucrari]: 1 punct 4 sau mai multe contracte de executie lucrari/ [proiectare si executie lucrari]: 2 puncte B. 3 contracte de supervizare/consultanta aferente unor contracte de proiectare si executie lucrari: 3 puncte 4 sau mai multe contracte de supervizare/consultanta aferente unor contracte de proiectare si executie lucrari: 4 puncte C. 3 contracte de supervizare/consultanta aferente unor contracte de executie lucrari: 6 puncte 4 contracte de supervizare/consultanta aferente unor contracte de executie lucrari: 8 puncte 5 sau mai multe contracte de supervizare/consultanta aferente unor contracte de executie lucrari: 10 puncte Nota 1: Ofertantii vor depune Anexa nr. 1 la Formularul nr. 4 "Curriculum Vitae" si documente relevante/ recomandari emise de Beneficiar/ Angajator pentru fiecare contract prezentat, din care sa rezulte elementele necesare acordarii punctajului. Nota 2: Ofertantii pot opta fie pentru obtinerea de punctaje conform pct. A + pct. B (cumulate), fie numai pentru obtinerea de punctaje conform pct. C. Punctajul se cumuleaza numai pentru punctele A si B aferente factorului de evaluare, ofertantii putand obtine un punctaj maxim de 6 puncte prin insumarea punctajului maxim pentru pct. A cu punctajul maxim pentru pct. B. Punctajul maxim de 10 puncte se poate obtine numai prin ofertarea pentru cel de-al treilea interval de la pct. C, fara cumularea cu punctele A si B. Nota 3: In sensul prezentului factor de evaluare, prin "supervizare/consultanta" se intelege activitatea desfasurata in cadrul unei firme/ echipe de consultanta/de supervizare angajata de catre Beneficiar/ Investitor, prin care a fost asigurata supravegherea/ verificarea lucrarilor executate sau a activitatilor indeplinite de catre Antreprenor, in ceea ce priveste certificarea valorii lucrarilor executate si certificarea conformitatii calitative si cantitative a acestora cu contractul, documentatia de executie si reglementarilor tehnice si legislative in vigoare. Nota 4: Prin Inginer Rezident se intelege persoana definita ca "Inginer" in cadrul unor Conditii Generale de Contract de tip FIDIC.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 10

Critère:
Type: Qualité
Nom: Experienta detinuta de INGINERUL CONSTRUCTOR - RESPONSABIL DRUM
Description: Experienta profesionala detinuta in pozitia de Inginer Constructor Responsabil Drum si/sau Inginer de Drumuri si/sau Inspector de drumuri, in cadrul unor contracte de supervizare/consultanta si/sau executie lucrari si/sau proiectare si executie lucrari de constructie noua si/ sau modernizare si/ sau largire si/sau reabilitare de drumuri nationale si/ sau drumuri expres si/ sau autostrazi se va puncta astfel: A. 3 contracte de executie lucrari/ [proiectare si executie lucrari]:
   0. 5 puncte 4 sau mai multe contracte de executie lucrari/ [proiectare si executie lucrari]: 1 punct B. 3 contracte de supervizare/consultanta aferente unor contracte de proiectare si executie lucrari: 2 puncte 4 sau mai multe contracte de supervizare/consultanta aferente unor contracte de proiectare si executie lucrari: 3 puncte C. 3 contracte de supervizare/consultanta aferente unor contracte de executie lucrari: 4 puncte 4 sau mai multe contracte de supervizare/consultanta aferente unor contracte de executie lucrari: 5 puncte Nota 1: Ofertantii vor depune Anexa nr. 1 la Formularul nr. 4 "Curriculum Vitae" si documente relevante/ recomandari emise de Beneficiar/ Angajator pentru fiecare contract prezentat, din care sa rezulte elementele necesare acordarii punctajului. Nota 2: Ofertantii pot opta fie pentru obtinerea de punctaje conform pct. A + pct. B (cumulate), fie numai pentru obtinerea de punctaje conform pct. C. Punctajul se cumuleaza numai pentru punctele A si B aferente factorului de evaluare, ofertantii putand obtine un punctaj maxim de 4 puncte prin insumarea punctajului maxim pentru pct. A cu punctajul maxim pentru pct. B. Punctajul maxim de 5 puncte se poate obtine numai prin ofertarea pentru cel de-al doilea interval de la pct. C, fara cumularea cu punctele A si B. Nota 3: In sensul prezentului factor de evaluare, prin "supervizare/consultanta" se intelege activitatea desfasurata in cadrul unei firme/ echipe de consultanta/de supervizare angajata de catre Beneficiar/ Investitor, prin care a fost asigurata supravegherea/ verificarea lucrarilor executate sau a activitatilor indeplinite de catre Antreprenor, in ceea ce priveste certificarea valorii lucrarilor executate si certificarea conformitatii calitative si cantitative a acestora cu contractul, documentatia de executie si reglementarilor tehnice si legislative in vigoare.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 5

Critère:
Type: Qualité
Nom: Experienta detinuta de INGINERUL CONSTRUCTOR - RESPONSABIL PODURI
Description: Experienta detinuta in pozitia de Inginer Constructor - Responsabil structuri si/sau Inginer Constructor – Responsabil poduri si /sau Inginer Structuri si/sau Inginer de Poduri si/sau Inspector de Poduri, in cadrul unui/unor contracte de supervizare/ consultanta si/sau executie lucrari si/sau proiectare si executie lucrari de constructie noua si/ sau modernizare si/ sau largire si/sau reabilitare de drumuri nationale si/ sau drumuri expres si/ sau autostrazi care a/au inclus poduri si/sau pasaje supraterane si/sau viaducte aferente acestor categorii de drum se va puncta astfel: - daca contractul/ contractele aferente experientei expertului (conform algoritmului de calcul) au continut un numar de 2 poduri si/ sau pasaje supraterane si/ sau viaducte, Autoritatea Contractanta acorda 1,25 puncte - daca contractul/ contractele aferente experientei expertului (conform algoritmului de calcul) au continut un numar de 3 poduri si/ sau pasaje supraterane si/ sau viaducte, Autoritatea Contractanta acorda 2,50 puncte - daca contractul/ contractele aferente experientei expertului (conform algoritmului de calcul) au continut un numar de 4 poduri si/ sau pasaje supraterane si/ sau viaducte, Autoritatea Contractanta acorda 3,75 puncte - daca contractul/ contractele aferente experientei expertului (conform algoritmului de calcul) au continut un numar de 5 sau mai multe poduri si/ sau pasaje supraterane si/ sau viaducte, Autoritatea Contractanta acorda 5 puncte Nota 1: Ofertantii vor depune Anexa nr. 1 la Formularul nr. 4 "Curriculum Vitae" si documente relevante/ recomandari emise de Beneficiar/ Angajator pentru fiecare contract prezentat, din care sa rezulte elementele necesare acordarii punctajului. Nota 2: In sensul prezentului factor de evaluare, prin "supervizare/consultanta" se intelege activitatea desfasurata in cadrul unei firme/ echipe de consultanta/de supervizare angajata de catre Beneficiar/ Investitor, prin care a fost asigurata supravegherea/ verificarea lucrarilor executate sau a activitatilor indeplinite de catre Antreprenor, in ceea ce priveste certificarea valorii lucrarilor executate si certificarea conformitatii calitative si cantitative a acestora cu contractul, documentatia de executie si reglementarilor tehnice si legislative in vigoare. Nota 3: Autoritatea Contractanta va acorda punctajul corespunzator in functie de numarul de poduri, indiferent daca acestea se regasesc in cadrul unuia sau mai multor contracte aferente experientei expertului (conform algoritmului de calcul).
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 5

Critère:
Type: Qualité
Nom: Experienta detinuta de INGINERUL ASIGURAREA CALITATII - RESPONSABIL CALITATE
Description: Experienta detinuta in pozitia de Inginer pentru Asigurarea Calitatii si/sau Inginer Responsabil Calitate si/ sau Inspector Asigurarea Calitatii si/sau Inginer Calitate si/ sau Responsabil calitate si/ sau Responsabil tehnic cu calitatea si/ sau Responsabil cu asigurarea calitatii si/sau Inspector materiale si/sau Inginer materiale, in cadrul unor contracte de supervizarea/consultanta si/sau executie lucrari si/sau proiectare si executie lucrari de constructie noua si/ sau modernizare si/ sau largire si/sau reabilitare de drumuri nationale si/ sau drumuri expres si/ sau autostrazi se va puncta astfel: 3 contracte: 2 puncte; 4 contracte: 4 puncte; 5 contracte: 6 puncte; 6 sau mai multe contracte: 8 puncte. Nota 1: Ofertantii vor depune Anexa nr. 1 la Formularul nr. 4 "Curriculum Vitae" si documente relevante/ recomandari emise de Beneficiar/ Angajator pentru fiecare contract prezentat, din care sa rezulte elementele necesare acordarii punctajului. Nota 2: In sensul prezentului factor de evaluare, prin "supervizare/consultanta" se intelege activitatea desfasurata in cadrul unei firme/ echipe de consultanta/de supervizare angajata de catre Beneficiar/ Investitor, prin care a fost asigurata supravegherea/ verificarea lucrarilor executate sau a activitatilor indeplinite de catre Antreprenor, in ceea ce priveste certificarea valorii lucrarilor executate si certificarea conformitatii calitative si cantitative a acestora cu contractul, documentatia de executie si reglementarilor tehnice si legislative in vigoare.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 8

Critère:
Type: Qualité
Nom: Experienta detinuta de INGINERUL CONSTRUCTOR - RESPONSABIL CANTITATI
Description: Experienta detinuta in pozitia de Inginer Constructor - Responsabil Cantitati si/sau Responsabil Cantitati si/sau Inginer Cantitate si/sau Inspector Cantitati, in cadrul unor contracte de supervizarea/consultanta si/sau executie lucrari si/sau proiectare si executie lucrari de constructie noua si/ sau modernizare si/ sau largire si/sau reabilitare de drumuri nationale si/ sau drumuri expres si/ sau autostrazi se va puncta astfel: 3 contracte: 1,75 puncte; 4 contracte: 3,50 puncte; 5 contracte: 5,25 puncte; 6 sau mai multe contracte: 7 puncte. Nota 1: Ofertantii vor depune Anexa nr. 1 la Formularul nr. 4 "Curriculum Vitae" si documente relevante/ recomandari emise de Beneficiar/ Angajator pentru fiecare contract prezentat, din care sa rezulte elementele necesare acordarii punctajului. Nota 2: In sensul prezentului factor de evaluare, prin "supervizare/consultanta" se intelege activitatea desfasurata in cadrul unei firme/ echipe de consultanta/de supervizare angajata de catre Beneficiar/ Investitor, prin care a fost asigurata supravegherea/ verificarea lucrarilor executate sau a activitatilor indeplinite de catre Antreprenor, in ceea ce priveste certificarea valorii lucrarilor executate si certificarea conformitatii calitative si cantitative a acestora cu contractul, documentatia de executie si reglementarilor tehnice si legislative in vigoare.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 7

Critère:
Type: Qualité
Nom: Metodologia de prestare a serviciilor
Description: A. 1) AC acorda 14 puncte pentru ofertantii care propun o METODOLOGIE DE PRESTARE A SERVICIILOR ce contine detalierea TUTUROR activitatilor si sub-activitatilor specifice prevazute la cap.
   5. 2 din Caietul de Sarcini, in succesiunea logica a acestora, in corelare cu riscurile si ipotezele identificate, precum si in corelare cu rezultatele asteptate; 2) AC acorda 12 puncte pentru ofertantii care propun o METODOLOGIE DE PRESTARE A SERVICIILOR ce contine detalierea TUTUROR activitatilor specifice prevazute la cap.
   5. 2 din Caietul de Sarcini, in succesiunea logica a acestora, in corelare cu riscurile si ipotezele identificate, precum si in corelare cu rezultatele asteptate, fara insa a fi detaliate si TOATE sub-activitatile corespunzatoare 3) AC acorda 8 puncte pentru ofertantii care propun o METODOLOGIE DE PRESTARE A SERVICIILOR care contine detalierea TUTUROR activitatilor si sub-activitatilor specifice prevazute la cap.
   5. 2 din Caietul de Sarcini dar: fie nu se respecta succesiunea logica a acestora, fie nu sunt corelate cu riscurile si ipotezele identificate, fie nu sunt corelate cu rezultatele asteptate; 4) AC acorda 6 puncte pentru ofertantii care propun o METODOLOGIE DE PRESTARE A SERVICIILOR ce contine detalierea DOAR A ANUMITOR ACTIVITATI specifice prevazute la cap.
   5. 2 din Caietul de Sarcini, in succesiunea logica a acestora, in corelare cu riscurile si ipotezele identificate, precum si cu rezultatele asteptate 5) AC acorda 3 puncte pentru ofertantii care propun o METODOLOGIE DE PRESTARE A SERVICIILOR ce contine detalierea DOAR A ANUMITOR ACTIVITATI specifice prevazute la cap.
   5. 2 din Caietul de Sarcini si: fie nu se respecta succesiunea logica a acestora, fie nu sunt corelate cu riscurile si ipotezele identificate, fie nu sunt corelate cu rezultatele asteptate; B. 1) Autoritatea Contractanta acorda 5 puncte pentru ofertantii care prezinta IN MOD DETALIAT abordarea propusa de acestia privind modalitatea de tratare a situatiilor descrise in clauza 12 din Conditiile Generale ale Contractului de Lucrari cu scopul indeplinirii de catre Antreprenor a obligatiilor asumate. 2) Autoritatea Contractanta acorda 2 puncte pentru ofertantii care prezinta IN MOD SUCCINT/SUMAR/INCOMPLET abordarea propusa de acestia privind modalitatea de tratare a situatiilor descrise in clauza 12 din Conditiile Generale ale Contractului de Lucrari cu scopul indeplinirii de catre Antreprenor a obligatiilor asumate. C. 1) AC acorda 3 puncte pt ofertantii care prezinta IN MOD DETALIAT abordarea propusa de acestia privind modalitatea de tratare a revendicarilor Antreprenorului prin prisma prevederilor Clauzelor 69c si 69a din Conditiile Generale de Contract. 2) AC acorda 1 punct pt ofertantii care prezinta IN MOD SUCCINT/SUMAR/INCOMPLET abordarea propusa de acestia privind modalitatea de tratare a revendicarilor Antreprenorului prin prisma prevederilor Clauzelor 69c si 69a din Conditiile Generale de Contract [...] A se vedea Anexa 1 la Documentatia de Atribuire
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 22

Critère:
Type: Qualité
Nom: Planificarea adecvata a resurselor tehnice si umane in corelare cu specificul si complexitatea activitatilor desfasurate in cadrul contractului de supervizare
Description: 1) Autoritatea Contractanta acorda 8 puncte daca resursele pentru realizarea activitatilor si subactivitatilor specifice prevazute la cap.
   5. 2 din Caietul de Sarcini sunt corect alocate, in sensul ca ofertantul aloca atat resurse tehnice, cat si resurse umane pentru realizarea tuturor activitatilor si subactivitatilor, iar acestea sunt suficiente si adecvate pentru indeplinirea activitatilor si subactivitatilor. 2) Autoritatea Contractanta acorda 5 puncte daca resursele pentru realizarea activitatilor si subactivitatilor specifice prevazute la cap.
   5. 2 din Caietul de Sarcini sunt partial alocate, in sensul ca: fie sunt identificate doar resursele tehnice, fie sunt identificate doar resursele umane, fie nu sunt alocate resurse pentru toate activitatile si subactivitatile specifice prevazute la cap.
   5. 2 din Caietul de Sarcini. 3) Autoritatea Contractanta acorda 2 puncte daca ofertantul realizeaza o prezentare generala a resurselor tehnice si umane identificate ca fiind necesare pentru indeplinirea contractului, fara ca acestea sa fie alocate pe activitati/ sub-activitati.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 8
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Directia Achizitii Publice - Serviciul Achizitii Produse si Servicii

   6.  Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 72 460 096,36 RON
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: PEYCO PROYECTOS, ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES, S.A., SEPTEMBRIE CONSULTING
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1121676/LOT-0001/CIF: RO 18031328
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
Valeur du résultat: 36 230 048,18 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 92/17979
Date de conclusion du marché: 21/02/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: non
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues6
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de micro, petite ou moyenne taille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues4
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays de l’Espace économique européen autres que le pays de l’acheteur
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues4
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays situés en dehors de l’Espace économique européen
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues6
Éventail d’offres
Valeur de l’offre recevable la plus basse36 230 048,18 RON
Valeur de l’offre recevable la plus élevée42 653 650,18 RON
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0003
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: PEYCO PROYECTOS, ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES, S.A., SEPTEMBRIE CONSULTING
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1121676/LOT-0003/CIF: RO 18031328
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0003
Valeur du résultat: 36 230 048,18 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 92/17983
Date de conclusion du marché: 21/02/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: non
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues6
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de micro, petite ou moyenne taille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues5
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays de l’Espace économique européen autres que le pays de l’acheteur
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues5
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays situés en dehors de l’Espace économique européen
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues6
Éventail d’offres
Valeur de l’offre recevable la plus basse36 230 048,18 RON
Valeur de l’offre recevable la plus élevée42 653 650,18 RON
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0002
Le lauréat n’a pas encore été choisi, mais le concours est toujours en cours.

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0004
Nom officiel: COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
Numéro d’enregistrement: 16054368
Adresse postale: B-dul Dinicu Golescu, nr. 38  
Ville: Bucuresti
Code postal: 010873
Subdivision pays (NUTS): Bucuresti (RO321)
Pays: Roumanie
Point de contact: NICOLAE HORIA
Adresse électronique: sicapachizitii@andnet.ro
Téléphone: +40 212643202
Télécopieur: +40 213120984
Adresse internet: https://www.cnadnr.ro
Profil de l’acheteur: https://www.e-licitatie.ro
Rôles de cette organisation
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Numéro d’enregistrement: 20329980
Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3  
Ville: Bucure?ti
Code postal: 030084
Subdivision pays (NUTS): Bucuresti (RO321)
Pays: Roumanie
Adresse électronique: office@cnsc.ro
Téléphone: +40 213104641
Télécopieur: +40 213104642
Adresse internet: http://www.cnsc.ro
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
8.1.
ORG-0005
Nom officiel: Directia Achizitii Publice - Serviciul Achizitii Produse si Servicii
Numéro d’enregistrement: 16054368_3
Adresse postale: Bulevardul Dinicu Golescu, numarul 38, Sector 1  
Ville: Bucuresti
Code postal: 010873
Subdivision pays (NUTS): Bucuresti (RO321)
Pays: Roumanie
Adresse électronique: victor.stefan@andnet.ro
Téléphone: +40 212643299
Télécopieur: +40 212643298
Adresse internet: https://www.cnadnr.ro
Rôles de cette organisation
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Operator SEAP
Numéro d’enregistrement: RO42283735
Adresse postale: Strada: Italiana, nr. 22, Sector: -, Judet: Bucuresti, Localitate: Bucuresti, Cod postal: 020976  
Ville: Bucuresti
Code postal: 020976
Subdivision pays (NUTS): Bucuresti (RO321)
Pays: Roumanie
Point de contact: Roxana Popescu
Adresse électronique: contact.autoritati@e-licitatie.ro
Téléphone: +40 3032997
Adresse internet: https://www.adr.gov.ro/
Rôles de cette organisation
TED eSender
8.1.
ORG-9000
Nom officiel: SEPTEMBRIE CONSULTING
Numéro d’enregistrement: RO 18031328
Adresse postale: Strada Knappe Carol, Nr. 20, Sector: 1  
Ville: Bucuresti
Code postal: 011507
Subdivision pays (NUTS): Bucuresti (RO321)
Pays: Roumanie
Adresse électronique: office@septembrie-consulting.ro
Téléphone: +40 213199463
Télécopieur: +40 213108481
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
Lauréat de ces lotsLOT-0001 LOT-0003
8.1.
ORG-9001
Nom officiel: PEYCO PROYECTOS, ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES, S.A.
Numéro d’enregistrement: A78315348
Adresse postale: Strada SERRANO, Nr. 43-45  
Ville: MADRID
Code postal: 28001
Subdivision pays (NUTS): Madrid (ES300)
Pays: Espagne
Adresse électronique: ofertas@grupo-peyco.com
Téléphone: +34 915264504
Adresse internet: https://peyco.es/
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
Lauréat de ces lotsLOT-0001 LOT-0003
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: 482109bc-950d-43c9-972a-999989ad7a6d - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 27/02/2024 11:42:54 (UTC+2)
Date d’envoi de l’avis (eSender): 27/02/2024 10:35:07 (UTC+2)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: roumain
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 121846-2024
Numéro de publication au JO S: 42/2024
Date de publication: 28/02/2024

 
 
C L A S S E    C P V
71520000 - Services de conduite des travaux