Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 17/01/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie: Services de déneigement: Acord cadru Servicii de deszapezire a drumurilor judetene din judetul Cluj, 5 Loturi (5 ZONE)

2024/S 2024-033071  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
33071-2024 - Résultats
Roumanie – Services de déneigement – Acord cadru Servicii de deszapezire a drumurilor judetene din judetul Cluj, 5 Loturi (5 ZONE)
OJ S 12/2024 17/01/2024
Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Services

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: JUDETUL CLUJ (CONSILIUL JUDETEAN)
Forme juridique de l’acheteur: Autorité régionale
Activité du pouvoir adjudicateur: Services d’administration générale

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Acord cadru Servicii de deszapezire a drumurilor judetene din judetul Cluj, 5 Loturi (5 ZONE)
Description: pentru fiecare lot pentru care se depune oferta Servicii de deszapezire Cuprinde: Serviciile sunt grupate dupa cum urmeaza:
   1. ) cod 102.1: Pregatirea drumurilor pentru sezonul de iarna;
   2. ) cod 102.2:Aprovizionarea cu materiale pentru combaterea lunecusului;
   3. ) cod 102.5: Deszapezirea manuala si mecanizata;
   4. ) cod 102.6: Informari privind starea drumurilor. Total valoare maxima estimata a tuturor contractelor subsecvente care se anticipeaza ca vor fi atribuite în baza acordului cadru pentru 5 LOTURI = 5 ZONE, pe întreaga sa durata, este de 90.109.616,82 lei fara TVA Valoarea estimata pentru fiecare lot pe durata acordului cadru (CANTITATI MAXIME ESTIMATE ACORD CADRU) lei fara TVA: LOT 1 = 19.895.156,80 lei lei fara TVA LOT 2= 21.010.523,29 lei fara TVA LOT 3= 21.491.067,70 lei fara TVA LOT 4= 16.370.184,84 lei fara TVA LOT 5= 11.342.684,19 lei fara TVA VALOAREA ESTIMATA A ACORDULUI CADRU -CANTITATI MINIME ESTIMATE, lei fara TVA LOT 1=5.014.185,85 lei fara TVA LOT 2=
   5. 353.622,45 lei fara TVA LOT 3 =
   5. 631.305,48 lei fara TVA LOT 4 =
   4. 083.726,21 lei fara TVA LOT 5 =
   2. 849.809,87 lei fara TVA Valoarea estimata aferenta celui mai mare contract subsecvent (CANTITATI MAXIME CONTRACT SUBSECVENT) preconizat a se incheia in cadrul fiecarui lot, lei fara TVA: LOT 1 =5.014.185,85 lei fara TVA LOT 2=5.353.622,45 lei fara TVA LOT 3=
   5. 631.305,48 lei fara TVA LOT 4=4.083.726,21 lei fara TVA LOT 5=
   2. 849.809,87 lei fara TVA VALOAREA ESTIMATA CONTRACT SUBSECVENT -CANTITATI MINIME ESTIMATE, lei fara TVA LOT1=
   2. 507.092,93 lei fara TVA LOT 2=
   2. 676.811,22 lei fara TVA LOT 3=
   2. 815.652,74 lei fara TVA LOT 4=
   2. 041.863,11 lei fara TVA LOT 5=
   1. 425.135,77 lei fara TVA Cantitatile minime si maxime pentru servicii de deszapezire estimate a fi atribuite pe durata acordului cadru sunt cuprinse in Anexa 3, pentru LOT1,LOT2, LOT3 LOT 4, LOT
   5.  Cantitatile minime si maxime estimate a fi atribuite pentru un contract subsecvent de servicii de deszapezire sunt cuprinse in Anexa 4, LOT1,LOT2, LOT3 LOT 4, LOT
   5.  Anexa 3 si 4 se ragaseste in fiseierul Anexe1,2,3,4 .Autoritatea contractanta estimeaza sa incheie minim 2 contracte subsecvente pe an pentru fiecare lot in parte (lunile de iarna) Orice operator economic are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare, semnate cu semnatura electronica extinsa, numai prin intermediul SEAP, intr-un termen de cel mult 18 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. In masura in care solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare au fost adresate in termenul prevazut anterior, raspunsurile autoritatii contractante vor fi publicate in SEAP cu 11 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor
Identifiant de la procédure: 7d280a32-b18c-475d-bbbb-4d7c0625057e
Identifiant interne: 428811020225122
Type de procédure: Ouverte
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 90620000 Services de déneigement
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/24/UE

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: Serviciil de deszapezire pe drumurile judetene din Judetul Cluj LOT 1- ZONA 1
Description: LOT 1 Servicii de deszapezire pe drumurile judetene din Judetul Cluj – zona 1 , conform documentatiei de atribuire. Drumurile judetene pentru lot 1 -Zona 1 se regasesc in Anexa 2 A Cantitatile minime si maxime estimate pentru acord cadru sunt cuprinse in Anexa 3 LOT 1 -ZONA
   1.  Cantitatile minime si maxime estimate pentru contract subsecvent sun cuprinse in ANEXA 4 LOT1 -ZONA 1 Anexele 3 si 3 se regasesc in fisierul Anexe 1 2 3 4
Identifiant interne: 428811020225122
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 90620000 Services de déneigement
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Cluj (RO113)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: drumurile judetene LOT 1- ZONA 1din anexa 2A
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 48 Mois
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Informations complémentaires: Nu se solicita garantie de participare. Se solicita garantie de buna executie10% din valoarea contractului subsecvent
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Pretul ofertei
Description: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 90

Critère:
Type: Qualité
Nom: Norma de poluare a utilajelor (NP) Componenta tehnica
Description: Punctajul pentru componenta tehnica se va acorda dupa urmatoarea formula: PcT = (Pnp0+ Pnp1+ Pnp2+ Pnp3+ Pnp4+ Pnp5+ Pnp6)/(Numar de autoutilaje) PcT – punctaj – componenta tehnica; Pnp6 – punctaj aferent utilaje Euro 6, Hibrid, Electric; Pnp5 – punctaj aferent utilaje Euro 5 Pnp4 – punctaj aferent utilaje Euro 4 Pnp3 – punctaj aferent utilaje Euro 3 Pnp2 – punctaj aferent utilaje Euro 2 Pnp1 – punctaj aferent utilaje Euro 1 Pnp0 – punctaj aferent utilaje Non-Euro Pentru realizarea punctajului componentei tehnice se vor lua in calcul doar vehivulele care au norme de poluare Euro si sunt prevazute in Anexa
   2. 2, astfel: -A.T.B cu lama (plug) si raspânditor - 8 bucati -Autovehicul revizie drum - 2 bucati Pnp0, Pnp1, Pnp2, Pnp3, Pnp4, Pnp5, Pnp6- se determina inmultind numarul utilajelor cu punctajul aferent mai sus mentionat. Punctajul se calculeaza prin rotunjirea la 2 zecimale. In vederea acordarii punctajelor se solicita prezentarea de documente justificative pentru fiecare utilaj propus pentru factorul tehnic de evaluare (carti de identitate, certificate de inmatriculare, fisa tehnica, sau alte tipuri de documente din care sa reiasa in mod clar si fara echivoc norma de poluare). In cazul in care, in cadrul unei oferte vor fi prezentate mai multe vehicule decat minimul necesar impus de autoritatea contractanta, ofertantul va mentiona in cadrul Propunerii tehnice care vehicule vor fi luate in considerare pentru obtinerea punctajului pentru factorul tehnic. NOTA: În cazul în care ofertantul nu prezinta toate utilajele specificate în anexa nr.2.2, oferta va fi considerata respinsa. Membrii comisiei de evaluare vor acorda fiecarei oferte în parte un punctaj individual. Punctajul individual rezulta prin însumarea punctajelor par?iale ob?inute prin aplicarea algoritmului de calcul pentru fiecare factor de evaluare prezentat în tabelul de mai sus. Prin urmare, punctajul total ob?inut de o oferta va fi media punctajelor individuale acordate de catre membrii comisiei. Ofertele vor fi clasificate în ordinea descrescatoare a punctajului total ob?inut, calculat conform formulei: P total = P1+ P2; unde: P1 – P2 sunt punctajele acordate pentru cei 2 (doi) factori de evaluare. Va fi declarata câ?tigatoare oferta care va întruni cel mai mare punctaj rezultat dintre ofertele declarate admisibile. Punctajul maxim pe care îl poate cumula o oferta este de 100 de puncte.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 10
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Accord-cadre, sans remise en concurrence
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: JUDETUL CLUJ (CONSILIUL JUDETEAN)
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: JUDETUL CLUJ (CONSILIUL JUDETEAN)- Serviciul Lucrari de Achizitii Publice
5.1.
Lot: LOT-0002
Titre: Serviciil de deszapezire pe drumurile judetene din Judetul Cluj LOT 2- ZONA 2
Description: LOT 2 Servicii de deszapezire pe drumurile judetene din Judetul Cluj – zona 2 , conform documentatiei de atribuire. Drumurile judetene pentru lot 2 -Zona 2 se regasesc in Anexa 2 B Cantitatile minime si maxime estimate pentru acord cadru sunt cuprinse in Anexa 3 LOT 2 -ZONA
   2.  Cantitatile minime si maxime estimate pentru contract subsecvent sun cuprinse In ANEXA 4 LOT 2 -ZONA 2 Anexele 3 si 4 se regasesc in fisierul Anexe 1 2 3 4
Identifiant interne: 428811020225122
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 90620000 Services de déneigement
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Cluj (RO113)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: drumurile judetene ZONA 2 din ANEXA 2B
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 48 Mois
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Informations complémentaires: Nu se solicita garantie de participare. Se solicita garantie de buna executie10% din valoarea contractului subsecvent
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Pretul ofertei
Description: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 90

Critère:
Type: Qualité
Nom: Norma de poluare a utilajelor (NP) Componenta tehnica
Description: Punctajul pentru componenta tehnica se va acorda dupa urmatoarea formula: PcT = (Pnp0+ Pnp1+ Pnp2+ Pnp3+ Pnp4+ Pnp5+ Pnp6)/(Numar de autoutilaje) PcT – punctaj – componenta tehnica; Pnp6 – punctaj aferent utilaje Euro 6, Hibrid, Electric; Pnp5 – punctaj aferent utilaje Euro 5 Pnp4 – punctaj aferent utilaje Euro 4 Pnp3 – punctaj aferent utilaje Euro 3 Pnp2 – punctaj aferent utilaje Euro 2 Pnp1 – punctaj aferent utilaje Euro 1 Pnp0 – punctaj aferent utilaje Non-Euro Pentru realizarea punctajului componentei tehnice se vor lua in calcul doar vehiculele care au norme de poluare Euro si sunt prevazute in Anexa
   2. 2, astfel: -A.T.B cu lama (plug) si raspânditor - 8 bucati -Autovehicul revizie drum - 2 bucati Pnp0, Pnp1, Pnp2, Pnp3, Pnp4, Pnp5, Pnp6- se determina inmultind numarul utilajelor cu punctajul aferent mai sus mentionat. Punctajul se calculeaza prin rotunjirea la 2 zecimale. In vederea acordarii punctajelor se solicita prezentarea de documente justificative pentru fiecare utilaj propus pentru factorul tehnic de evaluare (carti de identitate, certificate de inmatriculare, fisa tehnica, sau alte tipuri de documente din care sa reiasa in mod clar si fara echivoc norma de poluare). In cazul in care, in cadrul unei oferte vor fi prezentate mai multe vehicule decat minimul necesar impus de autoritatea contractanta, ofertantul va mentiona in cadrul Propunerii tehnice care vehicule vor fi luate in considerare pentru obtinerea punctajului pentru factorul tehnic. NOTA: În cazul în care ofertantul nu prezinta toate utilajele specificate în anexa nr.2.2, oferta va fi considerata respinsa. Membrii comisiei de evaluare vor acorda fiecarei oferte în parte un punctaj individual. Punctajul individual rezulta prin însumarea punctajelor par?iale ob?inute prin aplicarea algoritmului de calcul pentru fiecare factor de evaluare prezentat în tabelul de mai sus. Prin urmare, punctajul total ob?inut de o oferta va fi media punctajelor individuale acordate de catre membrii comisiei. Ofertele vor fi clasificate în ordinea descrescatoare a punctajului total ob?inut, calculat conform formulei: P total = P1+ P2; unde: P1 – P2 sunt punctajele acordate pentru cei 2 (doi) factori de evaluare. Va fi declarata câ?tigatoare oferta care va întruni cel mai mare punctaj rezultat dintre ofertele declarate admisibile. Punctajul maxim pe care îl poate cumula o oferta este de 100 de puncte.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 10
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Accord-cadre, sans remise en concurrence
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: JUDETUL CLUJ (CONSILIUL JUDETEAN)
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: JUDETUL CLUJ (CONSILIUL JUDETEAN)- Serviciul Lucrari de Achizitii Publice
5.1.
Lot: LOT-0003
Titre: Serviciil de deszapezire pe drumurile judetene din Judetul Cluj LOT 3- ZONA 3
Description: LOT 3 Servicii de deszapezire pe drumurile judetene din Judetul Cluj – zona , conform documentatiei de atribuire. Drumurile judetene pentru lot 3 -Zona 3 se regasesc in Anexa 2C Cantitatile minime si maxime estimate pentru acord cadru sunt cuprinse in Anexa 3 LOT 3 -ZONA
   3.  Cantitatile minime si maxime estimate pentru contract subsecvent sun cuprinse in ANEXA 4 LOT 3 -ZONA 3 Anexele 3 si 4 se regasesc in fisierul Anexe 1 2 3 4
Identifiant interne: 428811020225122
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 90620000 Services de déneigement
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Cluj (RO113)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: drumurile judetene ZONA 3 din ANEXA 2C
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 48 Mois
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Informations complémentaires: Nu se solicita garantie de participare. Se solicita garantie de buna executie10% din valoarea contractului subsecvent
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Pretul ofertei
Description: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 90

Critère:
Type: Qualité
Nom: Norma de poluare a utilajelor (NP) Componenta tehnica
Description: Punctajul pentru componenta tehnica se va acorda dupa urmatoarea formula: PcT = (Pnp0+ Pnp1+ Pnp2+ Pnp3+ Pnp4+ Pnp5+ Pnp6)/(Numar de autoutilaje) PcT – punctaj – componenta tehnica; Pnp6 – punctaj aferent utilaje Euro 6, Hibrid, Electric; Pnp5 – punctaj aferent utilaje Euro 5 Pnp4 – punctaj aferent utilaje Euro 4 Pnp3 – punctaj aferent utilaje Euro 3 Pnp2 – punctaj aferent utilaje Euro 2 Pnp1 – punctaj aferent utilaje Euro 1 Pnp0 – punctaj aferent utilaje Non-Euro Pentru realizarea punctajului componentei tehnice se vor lua in calcul doar vehiculele care au norme de poluare Euro si sunt prevazute in Anexa
   2. 2, astfel: -A.T.B cu lama (plug) si raspânditor - 8 bucati -Autovehicul revizie drum - 2 bucati Pnp0, Pnp1, Pnp2, Pnp3, Pnp4, Pnp5, Pnp6- se determina inmultind numarul utilajelor cu punctajul aferent mai sus mentionat. Punctajul se calculeaza prin rotunjirea la 2 zecimale. In vederea acordarii punctajelor se solicita prezentarea de documente justificative pentru fiecare utilaj propus pentru factorul tehnic de evaluare (carti de identitate, certificate de inmatriculare, fisa tehnica, sau alte tipuri de documente din care sa reiasa in mod clar si fara echivoc norma de poluare). In cazul in care, in cadrul unei oferte vor fi prezentate mai multe vehicule decat minimul necesar impus de autoritatea contractanta, ofertantul va mentiona in cadrul Propunerii tehnice care vehicule vor fi luate in considerare pentru obtinerea punctajului pentru factorul tehnic. NOTA: În cazul în care ofertantul nu prezinta toate utilajele specificate în anexa nr.2.2, oferta va fi considerata respinsa. Membrii comisiei de evaluare vor acorda fiecarei oferte în parte un punctaj individual. Punctajul individual rezulta prin însumarea punctajelor par?iale ob?inute prin aplicarea algoritmului de calcul pentru fiecare factor de evaluare prezentat în tabelul de mai sus. Prin urmare, punctajul total ob?inut de o oferta va fi media punctajelor individuale acordate de catre membrii comisiei. Ofertele vor fi clasificate în ordinea descrescatoare a punctajului total ob?inut, calculat conform formulei: P total = P1+ P2; unde: P1 – P2 sunt punctajele acordate pentru cei 2 (doi) factori de evaluare. Va fi declarata câ?tigatoare oferta care va întruni cel mai mare punctaj rezultat dintre ofertele declarate admisibile. Punctajul maxim pe care îl poate cumula o oferta este de 100 de puncte.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 10
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Accord-cadre, sans remise en concurrence
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: JUDETUL CLUJ (CONSILIUL JUDETEAN)
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: JUDETUL CLUJ (CONSILIUL JUDETEAN)- Serviciul Lucrari de Achizitii Publice
5.1.
Lot: LOT-0004
Titre: Serviciil de deszapezire pe drumurile judetene din Judetul Cluj LOT 4- ZONA 4
Description: LOT 4 Servicii de deszapezire pe drumurile judetene din Judetul Cluj – zona , conform documentatiei de atribuire. Drumurile judetene pentru lot 4 -Zona 4 se regasesc in Anexa 2D Cantitatile minime si maxime estimate pentru acord cadru sunt cuprinse in Anexa 3 LOT 4 -ZONA
   4.  Cantitatile minime si maxime estimate pentru contract subsecvent sun cuprinse in ANEXA 4 LOT 4 -ZONA 4 Anexele 3 si 4 se regasesc in fisierul Anexe 1 2 3 4
Identifiant interne: 428811020225122
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 90620000 Services de déneigement
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Cluj (RO113)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: drumurile judetene ZONA 4 din Anexa 2D
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 48 Mois
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Informations complémentaires: Nu se solicita garantie de participare. Se solicita garantie de buna executie10% din valoarea contractului subsecvent
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Pretul ofertei
Description: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 90

Critère:
Type: Qualité
Nom: Norma de poluare a utilajelor (NP) Componenta tehnica
Description: Punctajul pentru componenta tehnica se va acorda dupa urmatoarea formula: PcT = (Pnp0+ Pnp1+ Pnp2+ Pnp3+ Pnp4+ Pnp5+ Pnp6)/(Numar de autoutilaje) PcT – punctaj – componenta tehnica; Pnp6 – punctaj aferent utilaje Euro 6, Hibrid, Electric; Pnp5 – punctaj aferent utilaje Euro 5 Pnp4 – punctaj aferent utilaje Euro 4 Pnp3 – punctaj aferent utilaje Euro 3 Pnp2 – punctaj aferent utilaje Euro 2 Pnp1 – punctaj aferent utilaje Euro 1 Pnp0 – punctaj aferent utilaje Non-Euro Pentru realizarea punctajului componentei tehnice se vor lua in calcul doar vehiculele care au norme de poluare Euro si sunt prevazute in Anexa
   2. 2, astfel: -A.T.B cu lama (plug) si raspânditor - 8 bucati -Autovehicul revizie drum - 2 bucati Pnp0, Pnp1, Pnp2, Pnp3, Pnp4, Pnp5, Pnp6- se determina inmultind numarul utilajelor cu punctajul aferent mai sus mentionat. Punctajul se calculeaza prin rotunjirea la 2 zecimale. In vederea acordarii punctajelor se solicita prezentarea de documente justificative pentru fiecare utilaj propus pentru factorul tehnic de evaluare (carti de identitate, certificate de inmatriculare, fisa tehnica, sau alte tipuri de documente din care sa reiasa in mod clar si fara echivoc norma de poluare). In cazul in care, in cadrul unei oferte vor fi prezentate mai multe vehicule decat minimul necesar impus de autoritatea contractanta, ofertantul va mentiona in cadrul Propunerii tehnice care vehicule vor fi luate in considerare pentru obtinerea punctajului pentru factorul tehnic. NOTA: În cazul în care ofertantul nu prezinta toate utilajele specificate în anexa nr.2.2, oferta va fi considerata respinsa. Membrii comisiei de evaluare vor acorda fiecarei oferte în parte un punctaj individual. Punctajul individual rezulta prin însumarea punctajelor par?iale ob?inute prin aplicarea algoritmului de calcul pentru fiecare factor de evaluare prezentat în tabelul de mai sus. Prin urmare, punctajul total ob?inut de o oferta va fi media punctajelor individuale acordate de catre membrii comisiei. Ofertele vor fi clasificate în ordinea descrescatoare a punctajului total ob?inut, calculat conform formulei: P total = P1+ P2; unde: P1 – P2 sunt punctajele acordate pentru cei 2 (doi) factori de evaluare. Va fi declarata câ?tigatoare oferta care va întruni cel mai mare punctaj rezultat dintre ofertele declarate admisibile. Punctajul maxim pe care îl poate cumula o oferta este de 100 de puncte.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 10
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Accord-cadre, sans remise en concurrence
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: JUDETUL CLUJ (CONSILIUL JUDETEAN)
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: JUDETUL CLUJ (CONSILIUL JUDETEAN)- Serviciul Lucrari de Achizitii Publice
5.1.
Lot: LOT-0005
Titre: Serviciil de deszapezire pe drumurile judetene din Judetul Cluj LOT 5- ZONA 5
Description: LOT 5 Servicii de deszapezire pe drumurile judetene din Judetul Cluj – zona , conform documentatiei de atribuire. Drumurile judetene pentru lot 5 -Zona 5 se regasesc in Anexa 2E Cantitatile minime si maxime estimate pentru acord cadru sunt cuprinse in Anexa 3 LOT 5 -ZONA
   5.  Cantitatile minime si maxime estimate pentru contract subsecvent sun cuprinse in ANEXA 4 LOT 5 -ZONA 5 Anexele 3 si 4 se regasesc in fisierul Anexe 1 2 3 4
Identifiant interne: 428811020225122
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 90620000 Services de déneigement
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Cluj (RO113)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: drumurile judetene ZONA 5 din Anexa 2E
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 48 Mois
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Informations complémentaires: Nu se solicita garantie de participare. Se solicita garantie de buna executie10% din valoarea contractului subsecvent
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Pretul ofertei
Description: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 90

Critère:
Type: Qualité
Nom: Norma de poluare a utilajelor (NP) Componenta tehnica
Description: Punctajul pentru componenta tehnica se va acorda dupa urmatoarea formula: PcT = (Pnp0+ Pnp1+ Pnp2+ Pnp3+ Pnp4+ Pnp5+ Pnp6)/(Numar de autoutilaje) PcT – punctaj – componenta tehnica; Pnp6 – punctaj aferent utilaje Euro 6, Hibrid, Electric; Pnp5 – punctaj aferent utilaje Euro 5 Pnp4 – punctaj aferent utilaje Euro 4 Pnp3 – punctaj aferent utilaje Euro 3 Pnp2 – punctaj aferent utilaje Euro 2 Pnp1 – punctaj aferent utilaje Euro 1 Pnp0 – punctaj aferent utilaje Non-Euro Pentru realizarea punctajului componentei tehnice se vor lua in calcul doar vehivulele care au norme de poluare Euro si sunt prevazute in Anexa
   2. 2, astfel: -A.T.B cu lama (plug) si raspânditor - 6 bucati -Autovehicul revizie drum - 2 bucati Pnp0, Pnp1, Pnp2, Pnp3, Pnp4, Pnp5, Pnp6- se determina inmultind numarul utilajelor cu punctajul aferent mai sus mentionat. Punctajul se calculeaza prin rotunjirea la 2 zecimale. In vederea acordarii punctajelor se solicita prezentarea de documente justificative pentru fiecare utilaj propus pentru factorul tehnic de evaluare (carti de identitate, certificate de inmatriculare, fisa tehnica, sau alte tipuri de documente din care sa reiasa in mod clar si fara echivoc norma de poluare). In cazul in care, in cadrul unei oferte vor fi prezentate mai multe vehicule decat minimul necesar impus de autoritatea contractanta, ofertantul va mentiona in cadrul Propunerii tehnice care vehicule vor fi luate in considerare pentru obtinerea punctajului pentru factorul tehnic. NOTA: În cazul în care ofertantul nu prezinta toate utilajele specificate în anexa nr.2.2, oferta va fi considerata respinsa. Membrii comisiei de evaluare vor acorda fiecarei oferte în parte un punctaj individual. Punctajul individual rezulta prin însumarea punctajelor par?iale ob?inute prin aplicarea algoritmului de calcul pentru fiecare factor de evaluare prezentat în tabelul de mai sus. Prin urmare, punctajul total ob?inut de o oferta va fi media punctajelor individuale acordate de catre membrii comisiei. Ofertele vor fi clasificate în ordinea descrescatoare a punctajului total ob?inut, calculat conform formulei: P total = P1+ P2; unde: P1 – P2 sunt punctajele acordate pentru cei 2 (doi) factori de evaluare. Va fi declarata câ?tigatoare oferta care va întruni cel mai mare punctaj rezultat dintre ofertele declarate admisibile. Punctajul maxim pe care îl poate cumula o oferta este de 100 de puncte.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 10
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Accord-cadre, sans remise en concurrence
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: JUDETUL CLUJ (CONSILIUL JUDETEAN)
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: JUDETUL CLUJ (CONSILIUL JUDETEAN)- Serviciul Lucrari de Achizitii Publice

   6.  Résultats
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0003
Au moins un lauréat a été choisi.
Accord-cadre:
Valeur maximale de l’accord-cadre: 15 658 351,57 RON
Valeur réestimée de l’accord-cadre: 21 491 067,70 RON
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: MAXI PREST RCE S.R.L.
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1086703/LOT-0003/CIF: RO 209296
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0003
Valeur du résultat: 210 000,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 49389/265
Date de conclusion du marché: 14/12/2023
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
Lauréat:
Nom officiel: MAXI PREST RCE S.R.L.
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1086703/LOT-0003/CIF: RO 209296
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0003
Valeur du résultat: 15 658 351,57 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 33687/281
Date de conclusion du marché: 22/08/2022
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false
Lauréat:
Nom officiel: MAXI PREST RCE S.R.L.
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1086703/LOT-0003/CIF: RO 209296
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0003
Valeur du résultat: 15 658 351,57 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 35699
Date de conclusion du marché: 06/09/2022
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
Lauréat:
Nom officiel: MAXI PREST RCE S.R.L.
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1086703/LOT-0003/CIF: RO 209296
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0003
Valeur du résultat: 15 658 351,57 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 38554/189
Date de conclusion du marché: 28/09/2023
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
Lauréat:
Nom officiel: MAXI PREST RCE S.R.L.
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1086703/LOT-0003/CIF: RO 209296
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0003
Valeur du résultat: 15 658 351,57 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 42049/368
Date de conclusion du marché: 18/10/2022
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
Lauréat:
Nom officiel: MAXI PREST RCE S.R.L.
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1086703/LOT-0003/CIF: RO 209296
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0003
Valeur du résultat: 15 658 351,57 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 52018/429
Date de conclusion du marché: 22/12/2022
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
6.1.4.
Informations statistiques:
Éventail d’offres
Valeur de l’offre recevable la plus basse210 000,00 RON
Valeur de l’offre recevable la plus élevée210 000,00 RON
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
Au moins un lauréat a été choisi.
Accord-cadre:
Valeur maximale de l’accord-cadre: 15 267 204,00 RON
Valeur réestimée de l’accord-cadre: 19 895 156,80 RON
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: MAXI PREST RCE S.R.L.
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1086703/LOT-0001/CIF: RO 209296
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
Valeur du résultat: 170 000,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 49453/269
Date de conclusion du marché: 14/12/2023
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
Lauréat:
Nom officiel: MAXI PREST RCE S.R.L.
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1086703/LOT-0001/CIF: RO 209296
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
Valeur du résultat: 15 267 204,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 42047/369
Date de conclusion du marché: 18/10/2022
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
Lauréat:
Nom officiel: MAXI PREST RCE S.R.L.
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1086703/LOT-0001/CIF: RO 209296
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
Valeur du résultat: 15 267 204,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 33685/279
Date de conclusion du marché: 22/08/2022
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false
Lauréat:
Nom officiel: MAXI PREST RCE S.R.L.
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1086703/LOT-0001/CIF: RO 209296
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
Valeur du résultat: 15 267 204,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 52017/425
Date de conclusion du marché: 22/12/2022
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
Lauréat:
Nom officiel: MAXI PREST RCE S.R.L.
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1086703/LOT-0001/CIF: RO 209296
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
Valeur du résultat: 15 267 204,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 35704/290
Date de conclusion du marché: 06/09/2022
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
Lauréat:
Nom officiel: MAXI PREST RCE S.R.L.
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1086703/LOT-0001/CIF: RO 209296
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
Valeur du résultat: 15 267 204,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 38546/187
Date de conclusion du marché: 28/09/2023
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
6.1.4.
Informations statistiques:
Éventail d’offres
Valeur de l’offre recevable la plus basse15 267 204,00 RON
Valeur de l’offre recevable la plus élevée18 499 280,00 RON
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0002
Au moins un lauréat a été choisi.
Accord-cadre:
Valeur maximale de l’accord-cadre: 15 546 372,70 RON
Valeur réestimée de l’accord-cadre: 21 010 523,29 RON
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: MAXI PREST RCE S.R.L.
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1086703/LOT-0002/CIF: RO 209296
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0002
Valeur du résultat: 15 546 372,70 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 33686/280
Date de conclusion du marché: 22/08/2022
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false
Lauréat:
Nom officiel: MAXI PREST RCE S.R.L.
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1086703/LOT-0002/CIF: RO 209296
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0002
Valeur du résultat: 15 546 372,70 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 38552/188
Date de conclusion du marché: 28/09/2023
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
Lauréat:
Nom officiel: MAXI PREST RCE S.R.L.
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1086703/LOT-0002/CIF: RO 209296
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0002
Valeur du résultat: 15 546 372,70 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 35694/292
Date de conclusion du marché: 06/09/2022
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
Lauréat:
Nom officiel: MAXI PREST RCE S.R.L.
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1086703/LOT-0002/CIF: RO 209296
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0002
Valeur du résultat: 85 000,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 49448/267
Date de conclusion du marché: 14/12/2023
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
Lauréat:
Nom officiel: MAXI PREST RCE S.R.L.
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1086703/LOT-0002/CIF: RO 209296
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0002
Valeur du résultat: 15 546 372,70 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 42304/371
Date de conclusion du marché: 19/10/2022
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
Lauréat:
Nom officiel: MAXI PREST RCE S.R.L.
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1086703/LOT-0002/CIF: RO 209296
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0002
Valeur du résultat: 15 546 372,70 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 52042/427
Date de conclusion du marché: 22/12/2022
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
6.1.4.
Informations statistiques:
Éventail d’offres
Valeur de l’offre recevable la plus basse15 546 372,70 RON
Valeur de l’offre recevable la plus élevée19 064 784,37 RON
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0004
Au moins un lauréat a été choisi.
Accord-cadre:
Valeur maximale de l’accord-cadre: 13 025 668,48 RON
Valeur réestimée de l’accord-cadre: 16 370 184,84 RON
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: OPENTRANS
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1086703/LOT-0004/CIF: RO15219174
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0004
Valeur du résultat: 13 025 668,48 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 38560/190
Date de conclusion du marché: 28/09/2023
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
Lauréat:
Nom officiel: OPENTRANS
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1086703/LOT-0004/CIF: RO15219174
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0004
Valeur du résultat: 13 025 668,48 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 33688/282
Date de conclusion du marché: 22/08/2022
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false
Lauréat:
Nom officiel: OPENTRANS
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1086703/LOT-0004/CIF: RO15219174
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0004
Valeur du résultat: 13 025 668,48 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 42305/373
Date de conclusion du marché: 19/10/2022
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
Lauréat:
Nom officiel: OPENTRANS
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1086703/LOT-0004/CIF: RO15219174
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0004
Valeur du résultat: 261 000,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 49413/268
Date de conclusion du marché: 14/12/2023
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
Lauréat:
Nom officiel: OPENTRANS
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1086703/LOT-0004/CIF: RO15219174
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0004
Valeur du résultat: 13 025 668,48 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 52079/426
Date de conclusion du marché: 22/12/2022
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
6.1.4.
Informations statistiques:
Éventail d’offres
Valeur de l’offre recevable la plus basse13 025 668,48 RON
Valeur de l’offre recevable la plus élevée16 043 250,48 RON
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0005
Au moins un lauréat a été choisi.
Accord-cadre:
Valeur maximale de l’accord-cadre: 10 715 487,78 RON
Valeur réestimée de l’accord-cadre: 11 342 684,19 RON
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: DIFERIT AG
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1086703/LOT-0005/CIF: RO25113978
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0005
Valeur du résultat: 10 715 487,78 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 33689/283
Date de conclusion du marché: 22/08/2022
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false
Lauréat:
Nom officiel: DIFERIT AG
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1086703/LOT-0005/CIF: RO25113978
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0005
Valeur du résultat: 10 715 487,78 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 38562/191
Date de conclusion du marché: 28/09/2023
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
Lauréat:
Nom officiel: DIFERIT AG
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1086703/LOT-0005/CIF: RO25113978
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0005
Valeur du résultat: 10 715 487,78 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 42302/372
Date de conclusion du marché: 19/10/2022
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
Lauréat:
Nom officiel: DIFERIT AG
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1086703/LOT-0005/CIF: RO25113978
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0005
Valeur du résultat: 10 715 487,78 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 52097/428
Date de conclusion du marché: 22/12/2022
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
Lauréat:
Nom officiel: DIFERIT AG
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1086703/LOT-0005/CIF: RO25113978
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0005
Valeur du résultat: 336 134,45 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 49419/266
Date de conclusion du marché: 14/12/2023
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues2
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de micro, petite ou moyenne taille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues2
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays de l’Espace économique européen autres que le pays de l’acheteur
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays situés en dehors de l’Espace économique européen
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues2
Éventail d’offres
Valeur de l’offre recevable la plus basse10 715 487,78 RON
Valeur de l’offre recevable la plus élevée10 715 487,78 RON

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0004
Nom officiel: JUDETUL CLUJ (CONSILIUL JUDETEAN)
Numéro d’enregistrement: 4288110
Adresse postale: Strada: calea dorobantilor, nr. 106  
Ville: Cluj-Napoca
Code postal: 400094
Subdivision pays (NUTS): Cluj (RO113)
Pays: Roumanie
Point de contact: Cretu Alexandru Simion
Adresse électronique: cjc@cjcluj.ro
Téléphone: +40 372640060
Télécopieur: +40 372640074
Adresse internet: https://www.cjcluj.ro
Profil de l’acheteur: https://www.e-licitatie.ro
Rôles de cette organisation
Acheteur
Chef de groupe
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Numéro d’enregistrement: 20329980
Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3  
Ville: Bucure?ti
Code postal: 030084
Subdivision pays (NUTS): Bucuresti (RO321)
Pays: Roumanie
Adresse électronique: office@cnsc.ro
Téléphone: +40 213104641
Télécopieur: +40 213104642
Adresse internet: http://www.cnsc.ro
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
8.1.
ORG-0005
Nom officiel: JUDETUL CLUJ (CONSILIUL JUDETEAN)- Serviciul Lucrari de Achizitii Publice
Numéro d’enregistrement: 4288110
Adresse postale: Calea Dorobantilor, Nr. 106  
Ville: Cluj-Napoca
Code postal: 400094
Subdivision pays (NUTS): Cluj (RO113)
Pays: Roumanie
Adresse électronique: cjc@cjcluj.ro
Téléphone: +40 372640060
Télécopieur: +40 372640074
Adresse internet: https://www.cjcluj.ro
Rôles de cette organisation
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Operator SEAP
Numéro d’enregistrement: RO42283735
Adresse postale: Strada: Italiana, nr. 22, Sector: -, Judet: Bucuresti, Localitate: Bucuresti, Cod postal: 020976  
Ville: Bucuresti
Code postal: 020976
Subdivision pays (NUTS): Bucuresti (RO321)
Pays: Roumanie
Point de contact: Roxana Popescu
Adresse électronique: contact.autoritati@e-licitatie.ro
Téléphone: +40 3032997
Adresse internet: https://www.adr.gov.ro/
Rôles de cette organisation
TED eSender
8.1.
ORG-9012
Nom officiel: MAXI PREST RCE S.R.L.
Numéro d’enregistrement: RO 209296
Adresse postale: Comuna Luna, sat Luna, Nr. FN, judetul Cluj  
Ville: Luna
Code postal: 405100
Subdivision pays (NUTS): Cluj (RO113)
Pays: Roumanie
Adresse électronique: termopanemaxiprest@yahoo.com
Téléphone: +40 264368679
Télécopieur: +40 264368473
Adresse internet: http://www.maxiprest.ro
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
Lauréat de ces lotsLOT-0003 LOT-0001 LOT-0002
8.1.
ORG-9014
Nom officiel: DIFERIT AG
Numéro d’enregistrement: RO25113978
Adresse postale: Strada Muncii, Nr. 18  
Ville: Cluj-Napoca
Code postal: 400641
Subdivision pays (NUTS): Cluj (RO113)
Pays: Roumanie
Adresse électronique: diferitag@diferit.eu
Téléphone: +40 264452311
Adresse internet: http://www.diferitag.ro
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
Lauréat de ces lotsLOT-0005
8.1.
ORG-9013
Nom officiel: OPENTRANS
Numéro d’enregistrement: RO15219174
Adresse postale: Strada -, Nr. 141  
Ville: Coroieni
Code postal: 437126
Subdivision pays (NUTS): Maramures (RO114)
Pays: Roumanie
Adresse électronique: ofertare@opentrans.ro
Téléphone: +40 364110624
Télécopieur: +40 364110624
Adresse internet: http://www.opentrans.ro
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
Lauréat de ces lotsLOT-0004
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: eeb2da72-efbc-4342-8ad1-b3b8af8df491 - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 16/01/2024 09:36:09 (UTC+2)
Date d’envoi de l’avis (eSender): 16/01/2024 11:40:52 (UTC+2)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: roumain
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 33071-2024
Numéro de publication au JO S: 12/2024
Date de publication: 17/01/2024

 
 
C L A S S E    C P V
90620000 - Services de déneigement