Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/06/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie - Services de fourniture de logiciels - Diverse pachete software si siteme informatice - Aplicatii Microsoft 365 Enterprise

2024/S 2024-350729  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
350729-2024 - Résultats
Roumanie – Services de fourniture de logiciels – Diverse pachete software si siteme informatice - Aplicatii Microsoft 365 Enterprise
OJ S 114/2024 13/06/2024
Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Services

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA
Forme juridique de l’acheteur: Entreprise publique
Activité de l’entité adjudicatrice: Services de chemin de fer

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Diverse pachete software si siteme informatice - Aplicatii Microsoft 365 Enterprise
Description: Achizitia de licen?e software conduce la o buna desfa?urare a activita?ilor C.N.C.F. “C.F.R.” S.A. în vederea îndeplinirii fara întreruperi a atribu?iilor prevazute de legisla?ia în vigoare. Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari/informa?ii suplimentare în legatura cu documenta?ia de atribuire pana in a 22-a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Entitatea contractanta va raspunde în mod clar ?i complet tuturor solicitarilor de clarificari/informa?ii suplimentare în legatura cu documenta?ia de atribuire în a 12-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. Entitatea contractanta nu va raspunde la solicitarile de clarificari transmise dupa data limita stabilita. Orice solicitare de clarificari trebuie transmisa în SEAP, semnata cu semnatura electronica extinsa.
Identifiant de la procédure: e652201f-641d-4903-b482-6ef897b47c5b
Identifiant interne: 7/4/1775/10.11.2021
Type de procédure: Ouverte
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 72268000 Services de fourniture de logiciels
2.1.3.
Valeur
Valeur maximale de l’accord-cadre: 6 220 870,00 RON
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/25/UE

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0000
Titre: Default lot
Description: Compania Nationala de Cai Ferate „CFR” - SA utilizeaza produse ?i servicii Microsoft în vederea îndeplinirii fara întreruperi a atribu?iilor CNCF ”CFR” - SA, în fluidizarea proceselor de business ?i în unificarea formatului de prezentare a informa?iilor. ”Aplica?iile Microsoft 365 Enterprise - Microsoft 365 Apps for Enterprise” sunt ideale pentru personalulul care are nevoie de toate instrumentele de lucru la distan?a ?i colaborare, spa?iu de stocare sigur în cloud (Teams, OneDrive) ?i aplica?ii Office (Outlook, Word, Excell, Power Point), actualizate/up-date în timp real. Pentru eficientizarea opera?iunilor ?i activita?ilor zilnice ale personalului din CNCF “CFR” SA este necesara achizi?ia de servicii IT ”Diverse pachete software si sisteme informatice - Aplica?ii Microsoft 365 Enterprise. Cantita?i estimate pe durata acordului cadru: - minim: 3043 Aplica?ii Microsoft 365 Enterprise; - maxim: 9129 Aplica?ii Microsoft 365 Enterprise. Cantita?i estimate pe durata celui mai mare contract subsecvent: - minim: 1014 Aplica?ii Microsoft 365 Enterprise; - maxim: 3043 Aplica?ii Microsoft 365 Enterprise. Frecven?a contractelor subsecvente: maxim 1 contract subsecvent/an.
Identifiant interne: 1
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 72268000 Services de fourniture de logiciels
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Bucuresti (RO321)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: Microsoft 365 Apps for Enterprise se vor livra online (drept de acces pentru descarcare de pe site-ul web al producatorului, unde se pot gasi cheile de instalare) sau pe suport fizic împreuna cu documenta?ia de licen?iere ?i celelalte documente care înso?esc pachetul software ofertat. Livrarea aplica?iilor se va face prin e- mailuri de informare cu persoana de contact a companiei Madalina Mirela OTARANU – mirela.otaranu@cfr.ro ?i va fi finalizata când pe portalul Microsoft va fi vizualizat contractul pe numele CNCF ”CFR” SA ?i aplica?iile. Contractantul este responsabil pentru livrarea aplica?iilor în termenul agreat ?i se considera ca a luat în considerare toate dificulta?ile pe care le-ar putea întâmpina în acest sens ?i nu va invoca nici un motiv de întârziere sau costuri suplimentare.
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 36 Mois
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Informations complémentaires: Sursa de finan?are este asigurata din surse proprii ale C.N.C.F.”C.F.R.”S.A prevazute în BVC 2021 repartizate Direc?iei Tehnice la capitolul – Cheltuieli totale din care I)Cheltuieli cu alte servicii executate de ter?i,capitolul 5)Cheltuieli servicii ”Microsoft 365 Enterprise” prevazute în Bugetul de Venituri ?i Cheltuieli al C.N.C.F. „C.F.R.” S.A pe anul 2021, aprobat prin Hotarârea de Guvern nr. 704/29.06.2021 publicata în Monitorul Oficial nr.656/02.07.2021. Pentru anii 2022, 2023 pâna la aprobarea BVC aferent anilor 2022, 2023 sursa de finan?are va fi asigurata în conformitate cu prevederile art.8 din O.G. 26/2013;
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Pretul ofertei
Description: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 85

Critère:
Type: Qualité
Nom: Termen de livrare
Description: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru termen de livrare a serviciilor ofertate TL(n) între 1 zi ?i 9 zile punctajul PTL(n) se calculeaza propor?ional astfel: PTL(n) = [TL(max) /TL(n)] x 15 puncte, unde TL(max) = 1 zi. b) Pentru un termen de livrare a serviciilor ofertate în perioada prevazuta în Anexa – Graficul de livrare - caietului de sarcini (10 - 40 zile) oferta va fi considerata conforma ?i nu va primi punctaj. c) Pentru un termen de livrare a serviciilor ofertate mai mare de 40 zile, oferta va fi considerata neconforma, implicit respinsa. Nota: Termenul de livrare este necesar sa fie acela?i pentru fiecare contract subsecvent ce urmeaza a fi încheiat în baza acordului cadru.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 15
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Accord-cadre, sans remise en concurrence
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA

   6.  Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 5 341 667,24 RON
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0000
Au moins un lauréat a été choisi.
Accord-cadre:
Valeur maximale de l’accord-cadre: 6 073 341,12 RON
Valeur réestimée de l’accord-cadre: 6 220 870,00 RON
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: CRAYON SOFTWARE EXPERTS ROMANIA SRL
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1078949/CIF: RO41889483
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0000
Valeur du résultat: 2 129 695,40 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 83
Date de conclusion du marché: 21/05/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: oui
Lauréat:
Nom officiel: CRAYON SOFTWARE EXPERTS ROMANIA SRL
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1078949/CIF: RO41889483
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0000
Valeur du résultat: 6 073 341,12 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 50
Date de conclusion du marché: 12/05/2022
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: oui
Lauréat:
Nom officiel: CRAYON SOFTWARE EXPERTS ROMANIA SRL
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1078949/CIF: RO41889483
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0000
Valeur du résultat: 6 073 341,12 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 77
Date de conclusion du marché: 12/05/2023
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: oui
Lauréat:
Nom officiel: CRAYON SOFTWARE EXPERTS ROMANIA SRL
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1078949/CIF: RO41889483
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0000
Valeur du résultat: 6 073 341,12 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 37
Date de conclusion du marché: 18/04/2022
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: non
6.1.4.
Informations statistiques:
Éventail d’offres
Valeur de l’offre recevable la plus basse5 283 591,33 RON
Valeur de l’offre recevable la plus élevée6 075 075,63 RON

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0004
Nom officiel: Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA
Numéro d’enregistrement: RO 11054529
Adresse postale: Strada: Golescu Dinicu, nr. 38  
Ville: Bucuresti
Code postal: 010873
Subdivision pays (NUTS): Bucuresti (RO321)
Pays: Roumanie
Point de contact: Alin - Mihai MUNTEANU
Adresse électronique: iulian.stanescu@cfr.ro
Téléphone: +40 372843233
Télécopieur: +40 213192401
Adresse internet: https://www.cfr.ro
Profil de l’acheteur: https://www.e-licitatie.ro
Rôles de cette organisation
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Numéro d’enregistrement: 20329980
Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3  
Ville: Bucure?ti
Code postal: 030084
Subdivision pays (NUTS): Bucuresti (RO321)
Pays: Roumanie
Adresse électronique: office@cnsc.ro
Téléphone: +40 213104641
Télécopieur: +40 213104642
Adresse internet: http://www.cnsc.ro
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Operator SEAP
Numéro d’enregistrement: RO42283735
Adresse postale: Strada: Italiana, nr. 22, Sector: -, Judet: Bucuresti, Localitate: Bucuresti, Cod postal: 020976  
Ville: Bucuresti
Code postal: 020976
Subdivision pays (NUTS): Bucuresti (RO321)
Pays: Roumanie
Point de contact: Roxana Popescu
Adresse électronique: contact.autoritati@e-licitatie.ro
Téléphone: +40 3032997
Adresse internet: https://www.adr.gov.ro/
Rôles de cette organisation
TED eSender
8.1.
ORG-9000
Nom officiel: CRAYON SOFTWARE EXPERTS ROMANIA SRL
Numéro d’enregistrement: RO41889483
Adresse postale: Strada Aricescu D. Constantin, Nr. 18, Sector: 1  
Ville: Bucuresti
Code postal: 014467
Subdivision pays (NUTS): Bucuresti (RO321)
Pays: Roumanie
Adresse électronique: sorina.ivan@crayon.com
Téléphone: +40 739652008
Adresse internet: https://www.crayon.com/ro
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
Lauréat de ces lotsLOT-0000
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: cca2590b-fa95-49fb-b07e-5b3b912dc06f - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 12/06/2024 12:52:37 (UTC+3)
Date d’envoi de l’avis (eSender): 12/06/2024 10:07:07 (UTC+3)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: roumain
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 350729-2024
Numéro de publication au JO S: 114/2024
Date de publication: 13/06/2024

 
 
C L A S S E    C P V
72268000 - Services de fourniture de logiciels