Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 12/02/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie : Services de gardiennage : :PRESTAREA SERVICIILOR DE PAZ'? '?N CADRUL REGISTRULUI AUTO ROM'?N - R.A. PENTRU SEDIUL CENTRAL RAR-RA '?I REPREZENTAN'?A RAR VOLUNTARI'?'

2024/S 2024-087999  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
87999-2024 - Résultats
Roumanie – Services de gardiennage – “PRESTAREA SERVICIILOR DE PAZA ÎN CADRUL REGISTRULUI AUTO ROMÂN - R.A. PENTRU SEDIUL CENTRAL RAR-RA ?I REPREZENTAN?A RAR VOLUNTARI”
OJ S 30/2024 12/02/2024
Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Services

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: REGISTRUL AUTO ROMAN - R.A.
Forme juridique de l’acheteur: Entreprise publique
Activité du pouvoir adjudicateur: Services d’administration générale

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: “PRESTAREA SERVICIILOR DE PAZA ÎN CADRUL REGISTRULUI AUTO ROMÂN - R.A. PENTRU SEDIUL CENTRAL RAR-RA ?I REPREZENTAN?A RAR VOLUNTARI”
Description: - Obiectul acordului-cadru consta în achizitia de servicii de paza în cadrul REGISTRULUI AUTO ROMÂN - R.A. SEDIUL CENTRAL RAR-RA ?I REPREZENTAN?A RAR VOLUNTARI, achizi?ie care se realizeaza din fonduri proprii. - Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare în legatura cu documentatia de atribuire (art. 160 alin (1) din Legea 98/2016 ?i art 103 alin (1) din HG 395 cu modificarile ?i completarile ulterioare), cu respectarea unui termenlimita de 18 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor. - Autoritatea contractanta va raspunde consolidat, în mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare în a 11-a zi de dinainte de termenul-limita stabilit pentru depunerea ofertelor (art. 160 alin. (2) ?i 161 alin. (1) din Legea 98/2016 ?i art. 27 alin. (2)-(4) si art. 103 alin. (2) din HG 395/2016). - Autoritatea contractanta nu va raspunde la o solicitare de clarificari/informatii suplimentare, primita în intervalul de 17 zile anterior termenului-limita stabilit pentru depunerea ofertelor, solicitarea fiind considerata a fi fost transmisa tardiv.
Identifiant de la procédure: 2f22a19f-b548-4673-abd6-860d3a8cbe3d
Identifiant interne: 1590236 /2023/669
Type de procédure: Ouverte
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 79713000 Services de gardiennage
2.1.3.
Valeur
Valeur maximale de l’accord-cadre: 4 672 210,00 RON
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/24/UE

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0000
Titre: Default lot
Description: Obiectul contractului consta în achizitia de servicii de paza pentru REGISTRUl AUTO ROMÂN - R.A. SEDIUL CENTRAL RAR-RA ?I REPREZENTAN?A RAR VOLUNTARI, conform cerin?elor precizate în documenta?ia descriptiva. Paza cu personal specializat se va efectua prin posturi fixe si mobile (patrulare) atât în exterior cât si în interior, cu acoperirea întregului perimetru, în conformitate cu planul de paza. Operatiunile din prezentul Caiet de sarcini se aplica la Sediul Central R.A.R – R.A. din Bucuresti, Calea Grivitei nr. 391A si respectiv Reprezentan?a RAR Voluntari din orasul Voluntari, str. Bârsei nr. 1, jude?ul Ilfov apartinând Registrului Auto Român - R.A., astfel: ? 2 posturi de paza, permanente 24 ore din 24 (în medie 30,5 zile/luna x 24 ore/zi) adica 2 posturi X 732 ore/luna X 36 luni = 52.704 ore/36 luni la Sediul Central R.A.R.-R.A. din Bucuresti, Calea Grivitei nr. 391A, sector 1 ?i ? 2 posturi de paza, permanente 24 ore din 24 (în medie 30,5 zile/luna x 24 ore/zi) adica 2 posturi X 732 ore/luna X 36 luni = 52.704 ore/36 luni reprezentan?a RAR Voluntari din orasul Voluntari, str. Bârsei nr. 1, jude?ul Ilfov. Totalul actual de ore ce urmeaza a fi prestate în decursul unei luni calendaristice este de
   2. 928 ore. Pe parcursul derularii viitorului acord-cadru / contracte subsecvente pot surveni modificari ale numarului de ore prestate, astfel: - pentru Anul II = 2 posturi x 732 ore =
   1. 464 ore, suplimentar fa?a de anul I; - pentru Anul III = 2 postruri x 732 ore =
   1. 464 ore, suplimentar fa?a de anul II. - pentru acordul cadru: • valoarea minima acord cadru:
   3. 114.807 lei fara TVA* ; • valoarea maxima acord cadru:
   4. 672.210 lei fara TVA**; • cantitatea minima acord cadru: 105.408 ore; • cantitatea maxima acord cadru: 158.112 ore; - pentru contractul subsecvent: • valoarea celui mai mic contract subsecvent:
   1. 038.269 lei fara TVA***; • valoarea celui mai mare contract subsecvent:
   2. 076.538 lei fara TVA****; • cantitatea estimata a celui mai mic contract subsecvent: 35.136 ore; • cantitatea estimata a celui mai mare contract subsecvent: 70.272 ore.
Identifiant interne: 1590236 /2023/669
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 79713000 Services de gardiennage
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Bucuresti (RO321)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: REGISTRULUI AUTO ROMÂN - R.A. SEDIUL CENTRAL RAR-RA ?I REPREZENTAN?A RAR VOLUNTARI
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 36 Mois
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP)
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Pretul ofertei
Description: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 90

Critère:
Type: Qualité
Nom: Numarul agentilor de paza implicati în îndeplinirea contractului care sunt unici întretinatori de familie (NCUIF)
Description: Punctajul [(NCUIFn = max 10 pct.]) se acorda astfel: a) Pt. oferta cu cel mai mare numar al agen?ilor de paza implica?i în îndeplinirea contractului care sunt unici între?inatori de familie, se acorda punctajul maxim; b) Pt. celelalte oferte, punctajul se acorda propor?ional, astfel: (NCUIFn) = (NCUIF(n) / NCUIFmax.) x 10 pct Legenda: ,,NCUIF(n)” - Numarul agen?ilor de paza implica?i în îndeplinirea contractului care sunt unici între?inatori de familie pentru care se calculeaza punctajul; ,,NCUIF(max)” - Cel mai mare numar de agen?i de paza implica?i în îndeplinirea contractului care sunt unici între?inatori de familie.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 10
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Accord-cadre, sans remise en concurrence
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: REGISTRUL AUTO ROMAN - R.A.
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Registrul Auto Român - R.A. - Compartimentul Juridic

   6.  Résultats
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0000
Au moins un lauréat a été choisi.
Accord-cadre:
Valeur maximale de l’accord-cadre: 3 616 021,44 RON
Valeur réestimée de l’accord-cadre: 4 672 210,00 RON
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: TMG GUARD SRL
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1120626/CIF: 35469698
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0000
Valeur du résultat: 3 616 021,44 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 18
Date de conclusion du marché: 31/01/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false
Lauréat:
Nom officiel: TMG GUARD SRL
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1120626/CIF: 35469698
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0000
Valeur du résultat: 803 560,32 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 19
Date de conclusion du marché: 31/01/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues9
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de micro, petite ou moyenne taille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays de l’Espace économique européen autres que le pays de l’acheteur
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays situés en dehors de l’Espace économique européen
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues9
Éventail d’offres
Valeur de l’offre recevable la plus basse3 616 021,44 RON
Valeur de l’offre recevable la plus élevée4 061 897,28 RON

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0004
Nom officiel: REGISTRUL AUTO ROMAN - R.A.
Numéro d’enregistrement: RO 1590236
Adresse postale: Strada: Calea Grivitei, nr. 391A  
Ville: Bucuresti
Code postal: 010719
Subdivision pays (NUTS): Bucuresti (RO321)
Pays: Roumanie
Point de contact: ION DUMITRESCU
Adresse électronique: ionut@rarom.ro
Téléphone: +40 212027000-296
Télécopieur: +40 213197433
Adresse internet: https://www.rarom.ro
Profil de l’acheteur: https://www.e-licitatie.ro
Rôles de cette organisation
Acheteur
Chef de groupe
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Numéro d’enregistrement: 20329980
Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3  
Ville: Bucure?ti
Code postal: 030084
Subdivision pays (NUTS): Bucuresti (RO321)
Pays: Roumanie
Adresse électronique: office@cnsc.ro
Téléphone: +40 213104641
Télécopieur: +40 213104642
Adresse internet: http://www.cnsc.ro
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
8.1.
ORG-0005
Nom officiel: Registrul Auto Român - R.A. - Compartimentul Juridic
Numéro d’enregistrement: 1590236
Adresse postale: Calea Grivitei nr. 391A, sector 1  
Ville: Bucuresti
Code postal: 010719
Subdivision pays (NUTS): Bucuresti (RO321)
Pays: Roumanie
Adresse électronique: rarom@rarom.ro
Téléphone: +40 212027000
Télécopieur: +40 213181754
Adresse internet: https://www.rarom.ro
Rôles de cette organisation
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Operator SEAP
Numéro d’enregistrement: RO42283735
Adresse postale: Strada: Italiana, nr. 22, Sector: -, Judet: Bucuresti, Localitate: Bucuresti, Cod postal: 020976  
Ville: Bucuresti
Code postal: 020976
Subdivision pays (NUTS): Bucuresti (RO321)
Pays: Roumanie
Point de contact: Roxana Popescu
Adresse électronique: contact.autoritati@e-licitatie.ro
Téléphone: +40 3032997
Adresse internet: https://www.adr.gov.ro/
Rôles de cette organisation
TED eSender
8.1.
ORG-9000
Nom officiel: TMG GUARD SRL
Numéro d’enregistrement: 35469698
Adresse postale: Strada 1 Decembrie 1918, Nr. 71  
Ville: Targu Jiu
Code postal: 210244
Subdivision pays (NUTS): Gorj (RO412)
Pays: Roumanie
Adresse électronique: tgguardoffice@yahoo.com
Téléphone: +40 752029201
Télécopieur: +40 0253238227
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
Lauréat de ces lotsLOT-0000
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: f18ba11f-a277-4ae3-8a11-efd3b91bb375 - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 09/02/2024 11:52:36 (UTC+2)
Date d’envoi de l’avis (eSender): 09/02/2024 10:17:46 (UTC+2)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: roumain
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 87999-2024
Numéro de publication au JO S: 30/2024
Date de publication: 12/02/2024

 
 
C L A S S E    C P V
79713000 - Services de gardiennage