Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 24/06/2024
Date de péremption : 26/08/2024
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie - Services d'installation de mat'riel 'lectrique - Modernizarea sistemului SCADA în hidroamenajarea r'ului Olt (Olt inferior, Olt Mijlociu, Olt Superior)

2024/S 2024-373649  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
373649-2024 - Mise en concurrence
Roumanie – Services d'installation de matériel électrique – Modernizarea sistemului SCADA în hidroamenajarea râului Olt (Olt inferior, Olt Mijlociu, Olt Superior)
OJ S 121/2024 24/06/2024
Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Services

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: SPEEH HIDROELECTRICA SA
Forme juridique de l’acheteur: Entreprise publique
Activité de l’entité adjudicatrice: Activités liées à l’électricité

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Modernizarea sistemului SCADA în hidroamenajarea râului Olt (Olt inferior, Olt Mijlociu, Olt Superior)
Description: Proiectul „modernizare sistemului SCADA in hidroamenajarea râului Olt (Olt inferior, Olt Mijlociu, Olt Superior)” implica, în principal activita?i care constau în servicii de proiectare a sistemului prin elaborarea specifica?iilor de sistem ca o linie directoare pentru configura?ia hardware ?i software pentru sistemul SCADA (DHE si CHE), livrarea si instalarea echipamentelor, servicii de de proiectare a sistemelor de energie electrica, montajul echipamentelor în loca?iile entita?ii contractAnte, probe si verificari, punere în func?iune ?i instruire personal. Cerintele privind sistemul SCADA DHE, sistemul SCADA CHE ?i sistemul de contorizare si platform MDM (meter data management) sunt prezentate la nivelul documentatiei tehnico-economice in cadrul Vlumului I – Caiet de sarcini Sistem SCADA DHE SH (DH OLT), Volumul II Caiet de sarcini Sistem SCADA CHE ?i Volumul III Caiet de sarcini sistemul de contorizare si platform MDM (meter data management). Aceste Caiete de sarcini cuprind date despre volumul furniturii software si hardware, fazele de execu?ie, executia tuturor serviciilor/lucrarilor si asigurarea tuturor materialelor, echipamentelor permanente si temporare, sculelor, accesoriilor pentru transportul în amplasament inclusiv încarcarea, descarcarea, (daca este necesar reîncarcarea), testarea, participarea la probele tehnologice si punerea în func?iune a sistemelor.
Identifiant de la procédure: 6e426505-93c8-4a93-a666-0b2891f98d4b
Identifiant interne: 13267213/2024/--
Type de procédure: Ouverte
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 51110000 Services d'installation de matériel électrique
2.1.3.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 69 889 558,46 RON
2.1.4.
Informations générales
Informations complémentaires: Ofertantul nu are dreptul, in cadrul aceleiasi proceduri, conform art. 53 din HG nr. 394/2016 sa depuna doua sau mai multe oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau, dupa caz, a celei in care este Ofertant asociat. Solicitarile de clarificari privind Documentatia de atribuire din partea operatorilor economici interesati, si implicit raspunsurile aferente din partea Entitatii contractante, se vor transmite exclusiv prin intermediul SEAP, confom art.172, alin 3 din Legea 99/2016. In conformitate cu prevederile art. 172 alin. (2) din Legea 99/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, Entitatea Contractanta stabileste un termen limita in care va raspunde (CONSOLIDAT) in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare, dupa cum urmeaza: Termenul limita pana la care operatorii economici pot transmite in SEAP solicitari de clarificari a) cu 30 de zile înainte de termenul limita de depunere a Ofertelor; b) cu 20 de zile înainte de termenul limita de depunere a Ofertelor Entitatea Contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari - cu 25 de zile inainte de termenul limita de depunere a Ofertelor pentru solicitarile de clarificari transmise pana la termenul prevazut la lit. a) de mai sus - cu 18 de zile inainte de termenul limita de depunere a Ofertelor pentru solicitarile de clarificari transmise pana la termenul prevazut la lit. b) de mai sus Termenul de raspuns la clarificari au fost stabilite astfel incat operatorii economici sa aiba o perioada adecvata pentru analizarea documentatiei de atribuire si, ulterior, pentru elaborarea Ofertelor prin prisma raspunsurilor oferite de Entitatea Contractanta. Operatorii economici interesa?i de acesta procedura pot solicita clarificari privind documenta?ia de atribuire inclusiv CAIETELE DE SARCINI pana cel tarziu la termenul precizat mai sus. Entitatea contractanta isi rezerva dreptul de a nu raspunde la clarificari privind documentatia de atribuire, transmise ulterior datei precizate mai sus, indiferent de subiectul acestor clarificari. NOTA: In conformitate cu dispozitiile art.29, alin.(3) din HG Nr.394 /2016 - se va raspunde doar la solicitarile de clarificari adresate de op.ec. in termene limita precizate mai sus. Operatorii economici interesa?i de acesta procedura pot solicita clarificari privind documenta?ia de atribuire inclusiv in ceea ce priveste documentatia tehnica descriptiva (CAIETELE DE SARCINI) pana cel tarziu la termenele precizate mai sus. Entitatea contractanta isi rezerva dreptul de a nu raspunde la clarificari privind documentatia de atribuire, transmise ulterior datelor precizate mai sus, indiferent de subiectul acestor clarificari. NOTA: Evaluarea Ofertelor se realizeaza prin acordarea, pentru fiecare ofertant in parte, a unui punctaj rezultat ca urmare a aplicarii algoritmului de calcul stabilit in documentatia de atribuire. Entitatea Contractanta stabileste clasamentul Ofertantuilor prin ordonarea descrescatoare a punctajelor respective, Oferta castigatoare fiind cea de pe primul loc. In cazul in care doua sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face prin aplicarea in prima faza a dispozitiilor Art. 223 alin. (3) si alin. (4) din Legea nr. 99/2016, daca exista in continuare 2 (doua) sau mai multe oferte clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face avand in vedere punctajul obtinut la factorii de evaluare, in ordinea descrescatoare a ponderilor acestora. In situatia in care egalitatea se mentine, entitatea contractanta va solicita noi propuneri financiare Ofertantilor aflati pe primul loc si Oferta castigatoare va fi desemnata cea cu propunerea financiara cea mai mica (Art. 145 din HG 394/2016). * Nota : 28 de luni reprezinta durata executie a contractului, la care se adauga perioada de garantie contractuala Perioada de garantie se oferteaza conform caiete de sarcini. Valabilitatea contractului: perioada de executie + garantia acordata Entitatea contractanta isi rezerva dreptul de a aplica dispozitiile Art. 223 din Legea 99/2016. SITUATII: (a) in cazul in care ofertele prezentate in cadrul procedurii de atribuire contin produse originare din tari terte cu care Uniunea Europeana nu a incheiat niciun acord intr-un cadru multilateral sau bilateral care sa asigure accesul efectiv al entitatilor comunitare la pietele acestor tari terte, aceste oferte POT FI RESPINSE daca proportia produselor originare din tarile terte, determinata in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 952/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii, depaseste 50% din valoarea totala a produselor care constituie Oferta; (b) in cazul in care doua sau mai multe oferte sunt egale sau echivalente din punctul de vedere al punctajului obtinut in urma aplicarii factorilor de evaluare, VA FI ALEASA acea Ofertra care nu poate fi respinsa in temeiul dispozitiilor paragrafului anterior. Valoarea Ofertelor este considerata echivalenta, in cazul in care diferenta dintre preturile prevazute in propunerile financiare nu depaseste 3%. In conditiile REGULAMENTULUI (UE) 2022/576 AL CONSILIULUI din 8 aprilie 2022 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 833/2014 privind masuri restrictive având în vedere ac?iunile Rusiei de destabilizare a situa?iei în Ucraina, daca va fi cazul, entitatea contractanta va pune in aplicare masurile restrictive, aplicaile procesului de atribuire a contractui. Documentul poate fi consultat la urmtorea adresa: https://anap.gov.ro/web/regulamentul-ue-2022-576-al-consiliului-din-8-aprilie-2022-de-modificare-a-regulamentului-ue-nr-833-2014-privind-masuri-restrictive-avand-in-vedere-actiunile-rusiei-de-destabilizare-a-situatiei-i/ OFERTANTUL va transmite Formular 16 odata cu Oferta, pana la data limita de depunere in SEAP. NOTA! Prezenta procedura este supusa legisla?iei achizi?iilor sectoriale în vigoare aplicabila enita?ii contractante.
Base juridique:
Directive 2014/25/UE
2.1.6.
Motifs d’exclusion:
Participation à une organisation criminelleParticipare la o organizatie criminala
CorruptionCoruptie
FraudeFrauda
Infractions terroristes ou infractions liées aux activités terroristesInfractiuni teroriste sau infractiuni legate de activitati teroriste
Blanchiment de capitaux ou financement du terrorismeSpalare de bani sau finantarea terorismului
Travail des enfants et autres formes de traite des êtres humainsExploatarea prin munca a copiilor si alte forme de trafic de persoane
Paiement d’impôts et taxesPlata impozitelor
Paiement des cotisations de sécurité socialePlata asigurarilor sociale

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0000
Titre: Default lot
Description: 1. Furnitura sistem SCADA CHE Dulap SCADA complet echipat: Server A, Server B, Server arhiva, Server oscilo (protec?ii), Server NTP, Switch Layer 2 4SFP+24Eth, Consola KVM, Tavi, kituri de instalare, Sistem de încalzire, ventila?ie si iluminat interior, sistem climatizare, Module de alimentare cu prize tip Schuko, Siguran?e automate, cleme, Accesorii instalare - set cabluri alimentare, accesorii mascare cabluri, etc. Dulapul va fi complet cablat în interior, echipat cu utilita?i ?i accesorii. Sistem de securitate cibernetica inclusiv licen?e aferente montate in dulapurile SCADA CHE compus din - Echipament robust tip1 (“ruggedized”) de protec?ie a re?elelor de date, dedicat mediilor industriale de tip SCADA" Sta?ie de lucru SCADA, Kit tastatura+mouse, 2 monitoare LED 27 inch FHD Invertor 10kVA , ATS 0s, montat in dulap SCADA Licen?e , software - Sistem SCADA CHE Furnitura piese de rezerva Server sistem SCADA Server NTP CHE Switch L2 4SFP+24Eth 3 buc "Sistem de securitate cibernetica inclusiv licen?e aferente montate in dulapurile SCADA CHE compus din - Echipament robust tip1 (“ruggedized”) de protec?ie a re?elelor de date, dedicat mediilor industriale de tip SCADA" Invertor 10kVA , ATS 0s, montat in dulap SCADA.
   2. Furnitura sistem SCADA DHE Dulap SCADA A complet echipat: Server A,Server NTP, DC Switch A, Consola KVM,Tavi, kituri de instalar, Sistem de incalzire, ventilatie si iluminat interior, Sistem de monitorizare temperatura cu integrare in SCADA, Module de alimentare vertical cu prize tip Schuko, Sigurante automate, cleme, Accesorii instalare - set cabluri alimentare, accesorii mascare cabluri, etc.Dulapul va fi complet cablat în interior, echipat cu utilita?i si accesorii. Dulap SCADA B complet echipat:Server B, DC Switch B, Switch LAN DMZ, Server C -arhiva istorica, Tavi, kituri de instalare, Sistem de incalzire, ventilatie si iluminat interior, Sistem de monitorizare temperatura cu integrare in SCADA. Module de alimentare cu prize tip Schuko, Sigurante automate, cleme, Accesorii instalare - set cabluri alimentare, accesorii mascare cabluri, etc,Dulapul va fi complet cablat în interior, echipat cu utilita?i si accesorii. Sistem de securitate cibernetica inclusiv licente aferente montate in dulapurile SCADA compus din: Echipament de protec?ie a re?elelor de date de tip 2, Echipament pentru managementul dispozitivelor de protectie, Echipament pentru managementul si vizibilitatea amenintarilor cibernetice cu capabilitati de corelare a evenimentelor de securitate. Sistem de securitate cibernetica inclusiv licente aferente montat in dulapul DMZ compus Din: Echipament robust (“ruggedized”) de protec?ie a re?elelor de date de tip 1, dedicat mediilor industriale de tip SCADA. Statie de lucru SCADA, Kit tastatura+mouse, 2 monitoare LED 27 inch FHD Sistem afisare VideoWall + structura metalica pentru instalare Dulap controler si echipamente sistem distributie sistem video: Server controler video Touch panel/ statie de lucru, Encodere, UPS+baterie, Echipamente de conectare la display Switch comunicatie, Sistem de incalzire, ventilatie si iluminat interior, Module de alimentare cu prize tip Schuko, Sigurante automate, cleme. Etc, Accesorii instalare - set cabluri alimentare, accesorii mascare cabluri, etc,Dulapul va fi complet cablat în interior, echipat cu utilita?i si accesorii. Dulap Electroalimentare complet echipat: Invertor 1 10kVA, Invertor 2 10kVA, Redresor 60A, Baterii 220Vcc, circuite alimentare si distributie cc, circuite alimentare si distributie ca PLC/TNP pentru semnalizari, Sistem de incalzire, ventilatie si iluminat interior, Module de alimentare cu prize tip Schuko, Sigurante automate, cleme, Accesorii instalare - set cabluri alimentare, accesorii mascare cabluri, etc. Dulapul va fi complet cablat în interior, echipat cu utilita?i si accesorii. Laptop inginerie, Core I7 4,7GHz, RAM 16GB DDR4, SSD 2T M.2, 15.6 inch, Windows 11 Pro, adaptor serial/USB. Furnitura Licen?e Licente , software - Sistem SCADA dispecerat 1 buc Licente , software - Sistem VideoWall 1 buc Licente , software HPMS - Sistem SCADA dispecerat 1 buc Furnitura piese de rezerva Server SCADA sistem central 1 buc DC Switch sistem central 1 buc SW DMZ 1 buc Invertor 10kVA , ATS 0s, montat in dulap SCADA Volumul furniturii sistem MDM SH Râmnicu Vâlcea Furnitura va cuprinde:- Furnitura Hardware;- Furnitura Software;- Aplica?ia MDM; Furnitura Hardware: server modern de capacitate mare ca ?i gazda pentru platforma de virtualizare cu urmatoarele caracteristici tehnice minimale din Fisa tehnica nr. 12, Server D Contorizare.Toate materialele necesare pentru montaj. Furnitura Software: Sistemul de operare instalat pe server trebuie sa fie sistem de operare specifice serverelor, de tipul 64- bit, trebuie sa fie versiuni actuale (la momentul achizi?iei) din familiile Windows de preferat, sau Unix, Linux etc. Licen?e Sisteme de operare, Licen?e Software MDM ?i ter?e (daca este necesar), Aplica?ia software MDM (Meter Data Management) Detaliere conform caiete de sarcini
Identifiant interne: 1
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 51110000 Services d'installation de matériel électrique
Nomenclature supplémentaire (cpv): 42961200 Système Scada ou équivalent, 71323100 Services de conception de réseaux d'énergie électrique
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Vâlcea (RO415)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: Conform documentatie
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 28 Mois
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.6.
Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Informations complémentaires: Achizitia este finantata din fonduri proprii ale Entitatii contractante
5.1.9.
Critères de sélection
Critère:
Type: Aptitude à exercer l’activité professionnelle
Nom: III.1.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului
Description: Cerinta 1 - Ofertan?ii, ter?ii sus?inatori ?i subcontractan?ii nu trebuie sa se regaseasca în situa?iile prevazute la art. 177, 178, 180 din Legea nr. 99/2016. Participantii la procedura vor declara pe propria raspundere ca nu se afla in niciuna din situatiile de excludere prevazute la articolele mai sus mentionate. Modalitatea de indeplinire : Declaratia consta in completarea si prezentarea formularului DUAE, in conformitate cu art.202, alin.(1) din Legea nr.99 / 2016. Informatii despre modul de completare a formularului DUAE sunt prezentate la Cap.VI.3 Cerinta 2-Ofertan?ii, ter?ii sus?inatori ?i subcontractan?ii nu trebuie sa se regaseasca în situa?iile prevazute la art. 73 din Legea Nr.99/2016. Participantii la procedura vor declara pe propria raspundere ca nu se afla in niciuna din situatiile prevazute la articolele mai sus mentionate. Modalitatea de indeplinire : Declaratia consta in completarea si prezentarea formularului DUAE, in conformitate cu art.202, alin.(1) din Legea nr.99 / 2016, la care se ataseaza Declaratia de neincadrare a operatorului economic participant in situatiile prevazute de art.73 - Legea Nr.99/2019 - Pentru ca declaratia sa fie emisa in cunostiinta de cauza, entitatea contractanta nominalizeaza persoanele care detin functii de decizie in cadrul entitatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire ( toate persoanele care aproba/semneaza documente emise în legatura cu sau pentru procedura de atribuire, inclusive persoanele care aproba bugetul aferent autoritatii contractante, necesar finantarii contractului de achizitie publica, si anume :
   1.  Karoly BORBELY - Presedinte Directorat CEO
   2.  Marian FETITA - Membru Directorat CFO
   3.  Bogdan Nicolae BADEA - Membru Directorat CIO
   4.  Radu Ioan CONSTANTIN – Membru Directorat CAO
   5.  Ianas RADOI – Membru Directorat COO
   6.  Daniela IORDANESCU – Manager Departament Retehnologizare
   8.  Silvia Achilina SOLOGIUC – Manager Departament Procurement
   9.  Ion MONCEA - Manager Departament Juridic 10. Marian-Viorel DINCA - Sef Serviciul Contracte 11. Constantin TÎR?I - Manager SH Rm. Valcea 12. Madalin LUPU – expert SMRCPEE 13. Constantin RUSTA - Sef serviciu, Departament IT ?i Comunica?ii 14. Ionu? GLON? – Inginer, SMRCPEE 15. Viorel BARDAC - Inginer, SMRCPEE 16. Romulus DUMITRU – Sef serviciu Serviciul Tehnologia Informatiei si Comunicati, SH Râmnicu Vâlcea 17. Bogdan ONETIU - Sef serviciu Serviciul Tehnologia Informatiei si Comunicatii, SH Sebe? 18. Cristian SANDU – Inginer, Biroul Aplicatii Industriale si Automatizari, UH Sibiu 19. Cornel TATUC – Sef birou Aplicatii Industriale si Automatizari, SH Rm. Vâlcea 20. Daniel VOICU – Inginer sistem Aplicatii Industriale si Automatizari, SH Rm. Vâlcea 21. Marian GRADINARU – Inginer, Departament IT ?i Comunica?ii, UH Slatina 22. Cristian BILTOG - Sef birou Aplicatii Industriale si Automatizari, SH Sebes 23. Marius BOARNA – Manager de proiect, Serviciul Managementul Programelor ?i Proiectelor 24. Florentina BADOIU – Expert, Departament Retehnologizare 25. Gheorghe PARASCHIV – Inginer Sef Uzina, UH Lotru 26. Radu SIMA – Consilier juridic, Birou Litigii, SH Râmnicu Vâlcea 27. Claudiu CÎMPUREANU - Manager de proiect, Serviciul Managementul Programelor ?i Proiectelor 28. Daniela-Sorana PISICA - Consilier juridic, Serv. Contracte, Dep. Procurement 29. Sandel URSU - Consilier juridic, Serv. Contracte, Dep. Procurement. Înainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii, se va solicita ofertantului/ ofertantilor asociati clasat/i pe primul loc, dupa aplicarea criteriului de atribuire, depunerea de documente, valabile la data prezentarii, care sa certifice informatiile prezentate. Acestea se vor depune in SEAP semnate cu semnatura electronica extinsa. Aceste documente sunt : 1) cert. constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local - sediul social si punctele de lucru, buget de stat etc.) valabile la momentul prezentarii acestora ; Pentru sediile secundare/punctele de lucru, se va prezenta o declaratie pe propria raspundere privind îndeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul general. 2) cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/act constitutiv; 3) dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin. 2, art. 180, alin. 2, art. 184 din Legea nr. 99/2016; 4) orice alte documente relevante in sustinerea cerintei. La formularul DUAE se anexeaza:
   1.  Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 73 din Legea nr. 99/2016 care se prezinta de ofertanti, ofertanti asociati, terti sustinatori, subcontractanti – Formular 7;
   2.  Declaratie privind partea/partile din oferta - propunerea tehnica si financiara si alte documente - care au caracter confidential - Formular 9; NOTA: a) In cazul in care oferta este depusa in asociere, fiecare asociat va completa formularul DUAE integrat in SEAP. b) In cazul in care oferta are sustinere tehnica/profesionala/financiara sau contine propuneri de subcontractanti, persoana care asigura sustinerea (tert sustinator) sau subcontractantul va completa formularul DUAE integrat in SEAP susmentionat.
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Aptitude à exercer l’activité professionnelle
Nom: III.1.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale
Description: CERINTA 1 - Operatorii economici care depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în condi?iile legii din ?ara rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna din situa?iile de anulare a constituirii, precum ?i faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activita?ile ce fac obiectul contractului de achizi?ie sectoriala. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. Cerin?a se aplica inclusiv pentru subcontractan?i ?i/sau ter?i sus?inatori care completeaza informa?iile aferente situa?iei lor la nivelul unui DUAE distinct. CERINTA 2 - Pentru domeniile reglementate, ofertantul (Candidat individual, membru al Asocierii, Subcontractantul nominalizat, pentru partea de contract pe care o realizeaza efectiv) va face dovada de?inerii de Autoriza?ii / Atestari în domeniile reglementate de ANRE, dupa cum urmeaza:
   1.  Atestate ANRE, conform prevederilor Ordinului nr. 134/2021, privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiecteaza, executa si verifica instalatii electrice, respectiv: a) Atestat de tip E1 - proiectare de posturi de transformare, statii electrice si de instalatii apartinând partii electrice a centralelor cu orice tensiuni nominale standardizate b) Atestat de tip E2 - executare de posturi de transformare, statii electrice si de lucrari la partea electrica a centralelor cu orice tensiuni nominale standardizate. Ca dovada preliminara pentru verificarea capacitatii tehnice si profesionale, Ofertantul (Ofertant individual, fiecare membru al unei Asocieri sau Tert Sustinator, in conditiile art. 196 alin (2) din Legea nr. 99/2016) trebuie sa prezinte o declaratie pe propria raspundere. Declaratia pe proprie raspundere este reprezentata de Formularul DUAE in care se va nominaliza personalul numit in posturile/pozitiile solicitate, necesar pentru a putea fi realizate lucrarile asumate, cu respectarea cadrului normativ ce guverneaza domeniul de activitate in care activeaza fiecare dintre persoanele nominalizate. Se va completa in SEAP odata cu depunerea OFERTEI, Formularul DUAE, conform Sectiune IV.4.3.-Modul de prezentare al Ofertei. Capacitatea tehnica si profesionala este identificata in Partea IV: Criterii de selectie, sectiunea C din DUAE "Capacitatea tehnica si profesionala". Nota - In cazul in care Ofertantul: (1) este o Asociere de Operatori Economici, (2) propune Tert sustinator, se va completa separat cate un DUAE pentru fiecare participant, in conditiile descrise mai sus. Informatii suplimentare se regasesc in documentul " Instructiunile catre ofertanti"
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité économique et financière
Nom: Cifra de afaceri medie anuala
Description: Informa?ii privind cifra medie de afaceri anuala, ce vizeaza activitatea din ultimile 3 exerci?ii financiare disponibile). Cerin?a minima: Candidatul (Operator Economic individual sau Asociere de Operatori Economici) trebuie sa dovedeasca o medie a cifrei de afaceri globala în ultimele 3 (trei) exerci?ii financiare disponibile (2021, 2022, 2023) de cel putin
   5. 000.000 Lei. Modalitatea de îndeplinire - Ca dovada preliminara pentru verificarea situatiei economice si financiare, Operatorii Economici (Ofertant individual, membru al unei Asocieri, Tertul sustinator) trebuie sa prezinte o declaratie pe propria raspundere. Declaratia pe proprie raspundere este reprezentata de Formularul DUAE. Se va completa in SEAP odata cu depunerea OFERTEI, Formularul DUAE, conform Sectiune IV.4.3.-Modul de prezentare a Ofertei. Capacitatea economica si financiara este identificata in Partea IV: Criterii de selectie, sectiunea B din DUAE "Situatia Economica si Financiara"-"Cifra de afaceri medie anuala”. Informatiile privind cifra de afaceri medie anuala vor fi prezentate in moneda procedurii [lei]. Pentru echivalenta monetara se va utiliza cursul de schimb mediu valabil pentru fiecare an in parte publicat de Banca Centrala Europeana: https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/index.en.html) NOTA 1: In cazul in care Ofertantul: (1) este o Asociere de Operatori Economici, (2) propune Tert sustinator, se va completa separat cate un DUAE pentru fiecare participant, in conditiile descrise mai sus. DOCUMENTE SUPORT: Documentele justificative (suport) includ, fara a se limita: - Bilanturi contabile pentru cel mult ultimele 3 exercitii financare disponibile (2021, 2022, 2023) sau situatii financiare/ rapoarte de audit financiar (extrase ale bilanturilor contabile – contul de profit/pierdere) din care sa rezulte cifrele de afaceri; - Orice alt document justificativ (suport) relevant pentru demonstrarea cerintei de calificare, daca pentru motive obiective si justificate, Ofertantul (Ofertant individual, fiecare membru al unei Asocieri sau Tert Sustinator) nu este in masura sa furnizeze documentele prezentate la lit. i.; - In cazul Ofertantilor (ofertant individual, membru al unei asocieri, tert sustinator), persoane juridice/fizice straine documentele vor fi transmise in limba in care au fost emise, insotite de o traducere a acestora in limba romana.
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité économique et financière
Nom: Indicator financiar
Description: Lichiditatea generala ce vizeaza activitatea din ultimul exercitiu financiar disponibil (2023). Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o lichiditate generala pentru anul 2023 de minim 1 (sau minim 100%). In cazul participarii in asociere, atunci cerinta privind lichiditatea generala se va aplica fiecarui participant in asociere. Lichiditate generala = Active Circulante / Datorii Curente, unde: Active Circulante = stocuri + creante + casa, conturi la banci si alte investitii pe termen scurt + cheltuieli in avans de reluat într-o perioada de pâna la un an + alte active circulante Datorii Curente = furnizori + datorii pe termen scurt + portiunea curenta a datoriilor pe termen lung + venituri in avans de reluat intr-o perioada de pana la un an + obligatii fiscale pe termen scurt + alte datorii curente . Datele din formulele de calcul se refera la valorile existente in contabilitate la data ultimului bilant contabil sau a ultimului raport de audit financiar. Datele utilizate in calculul indicatorului sa fie insotite de documentele suport aferente (e.g. bilant si cont de profit si pierdere, declaratii financiare auditate, raportul auditorului etc.). Modalitatea de îndeplinire: Ca dovada preliminara pentru verificarea lichiditatii generale, Ofertantul (Ofertant individual, fiecare membru al unei Asocieri) trebuie sa prezinte o declaratie pe propria raspundere. Declaratia pe proprie raspundere este reprezentata de Formularul DUAE. Se va completa in SEAP odata cu depunerea OFERTEI, Formularul DUAE, conform Sectiune IV.4.3.-Modul de prezentare al Ofertei. Lichiditatea generala este identificata in Partea IV: Criterii de selectie, sectiunea B din DUAE "Situatia Economica si Financiara"- "Indicatori financiari”. NOTA1: In cazul in care Ofertantul este o Asociere de Operatori Economici, se va completa separat cate un DUAE pentru fiecare participant, in conditiile descrise mai sus. Documentele justificative (suport) includ, fara a se limita: - Documente edificatoare care probeaza indeplinirea cerintei minime de calificare cum ar fi, situatii financiare anuale sau alte documente prin care Ofertantul isi poate demonstra situatia economica si financiara din ultimul exercitiu financiar disponibil 2022. Situatiile financiare prezentate trebuie sa fie auditate/certificate, conform reglementarilor in vigoare in tara de origine a Ofertantului. In acest sens, se va prezenta raportul de audit financiar sau alte documente doveditoare. Documentele vor fi vizate si inregistrate la organele competente, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in tara de origine a Ofertantului. - Orice alt document justificativ (suport) relevant pentru demonstrarea lichiditatii generale, daca pentru motive obiective si justificate, Ofertantul (Ofertantul individual, fiecare membru al unei Asocieri) nu este in masura sa furnizeze documentele prezentate la lit. i.; - In cazul Ofertantilor (ofertanti individual, membru al unei asocieri), persoane juridice/fizice straine documentele vor fi transmise in limba in care au fost emise, insotite de o traducere a acestora in limba romana; NOTA2: Indeplinirea cerintei minime de catre o Asociere de Operatori Economici: Daca un grup de operatori economici depune o Oferta comuna, atunci cerinta minima privind indicatorul de lichiditate SE DEMONSTREAZA INDIVIDUAL, DE FIECARE MEMBRU AL GRUPULUI (ASOCIERII). NU SE ACCEPTA DEMONSTRAREA CERINTEI PRIN INTERMEDIUL UNUIA SAU MAI MULTOR TERTI SUSTINATORI
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Nom: Pentru contractele de achizi?ie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat
Description: CERINTA 1 Declara?ie privind lista principalelor servicii/lucrari similare executate în ultimii 7 ani. Cerin?a minima: Candidatul va prezenta unul sau mai multe contracte (maximum 7 contracte), care sa con?ina servicii/lucrari similare executate în ultimii 7 ani, a caror valoare însumata sa fie de minim
   9. 000.000 lei fara TVA. Volumul serviciilor/lucrarilor efectuate în cadrul contractelor similare prezentate trebuie sa cuprinda însumat fabricatie, montaj ?i punere în func?iune sisteme SCADA. Volumul serviciilor/lucrarilor similare prestate in cadrul contractelor prezentate trebuie sa cuprinda insumat servicii similare conform cerintelor de mai jos. Prin servicii similare se vor activita?i de furnizare, livrare, montaj ?i punere în func?iune de sisteme complexe ?i complete de automatizare, protec?ii, comanda, control ?i SCADA instalatii de actionare hidraulica. Ca dovada preliminara pentru verificarea capacitatii tehnice si profesionale, Ofertantul (Ofertant individual, fiecare membru al unei Asocieri si daca este cazul Tertul Sustinator nominalizat in conditiile Art. 196 din Legea nr. 99/2016 actualizata) trebuie sa prezinte o declaratie pe propria raspundere. Declaratia pe proprie raspundere este reprezentata de Formularul DUAE. Se va completa in SEAP odata cu depunerea OFERTEI, Formularul DUAE, conform Sectiune IV.4.3.-Modul de prezentare al Ofertei. Capacitatea tehnica si profesionala este identificata in Partea IV: Criterii de selectie, sectiunea C din DUAE "Capacitatea tehnica si profesionala"-"Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat”. NOTA2: In cazul in care Ofertantul: (1) este o Asociere de Operatori Economici, (2) propune Tert sustinator, se va completa separat cate un DUAE pentru fiecare participant, in conditiile descrise mai sus. Documentele justificative (suport) includ, fara a se limita: i. recomandari/certificari de buna executie/procese verbale de receptie/documente privind modul de indeplinire a obligatiilor contractuale, emise de beneficiar sau orice alte documente edificatoare, din care sa rezulte, in mod obligatoriu, cel putin urmatoarele informatii: a. Beneficiarul contractului; b. Obiectul contractului; c. Perioada contractului; d. Calitatea in care a fost implicat ofertantul in cadrul contractului respectiv; e. Precizarea in clar a activitatii serviciilor efectuate de catre ofertant, valorile aferente pentru aceste activitati, precum si perioada derularii lor si data la care au fost receptionate; f. Precizarea de catre beneficiar, daca activitatile efectuate de catre ofertant au fost realizate in conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca acestea au fost duse la bun sfarsit. ii. Orice alt document justificativ (suport) relevant pentru demonstrarea cerintei de calificare din care sa rezulte, in mod obligatoriu, cel putin informatiile de la lit. i.; iii. In cazul Ofertantului (ofertant individual, membru al unei asocieri, tert sustinator), persoane juridice/fizice straine documentele vor fi transmise in limba in care au fost emise, insotite de o traducere a acestora in limba romana. CERINTA 2 Declara?ie privind lista principalelor servicii similare prestate în ultimii 7 ani. Cerin?a minima: Candidatul (Operator Economic individual sau Asociere de Operatori Economici) trebuie sa demonstreze ca în ultimii 7 ani pâna la data limita de depunere a Ofertei, a dus la bun sfâr?it servicii de proiectare pentru sisteme SCADA cu cele care fac obiectul achizi?iei. Ca dovada preliminara pentru verificarea capacitatii tehnice si profesionale, Ofertantul (Ofertant individual, fiecare membru al unei Asocieri si daca este cazul Tertul Sustinator nominalizat in conditiile Art. 196 din Legea nr. 99/2016 actualizata) trebuie sa prezinte o declaratie pe propria raspundere. Declaratia pe proprie raspundere este reprezentata de Formularul DUAE. Se va completa in SEAP odata cu depunerea OFERTEI, Formularul DUAE, conform Sectiune IV.4.3.-Modul de prezentare al Ofertei. Capacitatea tehnica si profesionala este identificata in Partea IV: Criterii de selectie, sectiunea C din DUAE "Capacitatea tehnica si profesionala"-"Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat”. NOTA2: In cazul in care Ofertantul: (1) este o Asociere de Operatori Economici, (2) propune Tert sustinator, se va completa separat cate un DUAE pentru fiecare participant, in conditiile descrise mai sus. Documentele justificative (suport) includ, fara a se limita: iv. recomandari/certificari de buna executie/procese verbale de receptie/documente privind modul de indeplinire a obligatiilor contractuale, emise de beneficiar sau orice alte documente edificatoare, din care sa rezulte, in mod obligatoriu, cel putin urmatoarele informatii: a. Beneficiarul contractului; b. Obiectul contractului; c. Perioada contractului; d. Calitatea in care a fost implicat ofertantul in cadrul contractului respectiv; e. Precizarea in clar a activitatii serviciilor efectuate de catre ofertant, valorile aferente pentru aceste activitati, precum si perioada derularii lor si data la care au fost receptionate; f. Precizarea de catre beneficiar, daca activitatile efectuate de catre ofertant au fost realizate in conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca acestea au fost duse la bun sfarsit. v. Orice alt document justificativ (suport) relevant pentru demonstrarea cerintei de calificare din care sa rezulte, in mod obligatoriu, cel putin informatiile de la lit. i.; - In cazul Ofertantului (ofertant individual, membru al unei asocieri, tert sustinator), persoane juridice/fizice straine documentele vor fi transmise in limba in care au fost emise, insotite de o traducere a acestora in limba romana.
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Nom: Pentru contractele de achizi?ie de lucrari: tehnicieni sau organisme tehnice pentru executarea lucrarilor
Description: Declara?ie referitoare la personalul cu rol de reprezentare a Ofertantului/Candidatului, Tehnicieni sau organisme tehnice pentru realizarea contractului. Cerin?a minima: Candidatul (Operator Economic individual sau Asociere de Operatori Economici) va prezenta pentru executarea contractului o echipa de proiect cu rol de reprezentare, cu o componen?a minima: i) Manager de Proiect ii) Coordonator echipa de proiectare iii) Coordonator ?efilor de ?antier. Ca dovada preliminara pentru verificarea capacitatii tehnice si profesionale, Ofertantul (Ofertant individual, fiecare membru al unei Asocieri) trebuie sa prezinte o declaratie pe propria raspundere. Declaratia pe proprie raspundere este reprezentata de Formularul DUAE in care se va nominaliza personalul numit in posturile/pozitiile solicitate, necesar pentru a putea fi realizate serviciile asumate, cu respectarea cadrului normativ ce guverneaza domeniul de activitate in care activeaza fiecare dintre persoanele nominalizate. Se va completa in SEAP odata cu depunerea OFERTEI, Formularul DUAE, conform Sectiune IV.4.3.-Modul de prezentare al Ofertei. Capacitatea tehnica si profesionala este identificata in Partea IV: Criterii de selectie, sectiunea C din DUAE "Capacitatea tehnica si profesionala"-"Pentru contractele de achizitie de lucrari: tehnicieni sau organisme tehnice pentru executarea lucrarilor”. Documentele justificative (suport) includ, fara a se limita: Pentru fiecare persoana nominalizata ca personal de reprezentare, se vor anexa urmatoarele categorii de documente fara a se limita, Scrisoare/Scrisori de recomandare din partea angajatorului/contractul individual de munca, din care sa reiasa experienta in cel putin doua proiecte la nivelul caruia sa fi desfasurat activitati similare celor pentru care a fost propus: i) Manager de Proiect - experien?a profesionala specifica va fi demonstrata prin prezentarea dovezii participarii în cel pu?in doua proiecte/contracte (a?a cum este definit în Sec?iunea 2, la Art. 3, alin (1), 12.l), din Legea nr. 99/2016), pentru centrale electrice dispecerizabile noi sau modernizate/retehnologizate, la nivelul caruia sa fi ocupat pozi?ia de Manager de Proiect/Director de Proiect/Responsabil de contract. ii) Coordonator echipa de proiectare - experien?a profesionala specifica, demonstrata prin prezentarea dovezii faptului ca a activat într-o func?ie de coordonare/conducere a activita?ilor de proiectare în cel pu?in doua proiecte/contracte în domeniul specific obiectului contractului, respectiv activita?i de proiectare pentru proiecte aferente centralelor electrice dispecerizabile noi sau retehnologizate/modernizate, în care a acumulat experien?a specifica. iii) Coordonatoulr ?efilor de ?antier - experien?a profesionala specifica va fi demonstrata prin prezentarea dovezii participarii în cel pu?in doua proiecte/contracte (a?a cum este definit în Sec?iunea 2, la Art. 3, alin (1), 12.l), din Legea nr. 99/2016), pentru centrale electrice dispecerizabile noi sau modernizate/retehnologizate, la nivelul caruia sa fi activat într-o func?ie de conducere/coordonare a activita?ilor similare cu cele care fac obiectul achizi?iei ii. Orice alt document justificativ (suport) relevant pentru demonstrarea cerintei de calificare din care sa rezulte, in mod obligatoriu, cel putin informatiile de la lit. i.; iii. In cazul Ofertantilor (ofertant individual, membru al unei asocieri, tert sustinator), persoane juridice/fizice straine documentele vor fi transmise in limba in care au fost emise, insotite de o traducere a acestora in limba romana.
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Nom: Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calita?ii
Description: Se solicita ofertan?ilor sa faca dovada implementarii unui sistem de calitate conform ISO 9001 sau echivalent în domeniul activita?ilor convergente cu natura ?i obiectul contractului.
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Nom: Certificate emise de organisme independente cu privire la sistemele sau standardele de management de mediu
Description: Se solicita ofertan?ilor sa faca dovada implementarii unui sistem de de mediu conform ISO 14001 sau echivalent (pentru execu?ie), în domeniul activita?ilor convergente cu natura ?i obiectul contractului.
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Aptitude à exercer l’activité professionnelle
Nom: Înscrierea în registrul comer?ului
Description: Operatorii economici care depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în condi?iile legii din ?ara rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna din situa?iile de anulare a constituirii, precum ?i faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activita?ile ce fac obiectul contractului de achizi?ie sectoriala. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. Cerin?a se aplica inclusiv pentru subcontractan?i ?i/sau ter?i sus?inatori care completeaza informa?iile aferente situa?iei lor la nivelul unui DUAE distinct. Modalitatea de indeplinire : Declaratia consta in completarea si prezentarea formularului DUAE, in conformitate cu art. 202 alin. (1) din Legea nr. 99/2016. Documentele suport care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE: - certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I, dupa aplicarea criteriului de atribuire. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/valide la data prezentarii acestora. In cazul asocierii cerintele privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale trebuie sa fie indeplinita de fiecare asociat pentru partea de contract pe care o realizeaza.
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Aptitude à exercer l’activité professionnelle
Nom: Pentru contractele de achizi?ie de servicii: este necesara o anumita autoriza?ie
Description: Pentru domeniile reglementate, ofertantul (Candidat individual, membru al Asocierii, Subcontractantul nominalizat, pentru partea de contract pe care o realizeaza efectiv) va face dovada de?inerii de Autoriza?ii / Atestari în domeniile reglementate de ANRE, dupa cum urmeaza:
   1.  Atestate ANRE, conform prevederilor Ordinului nr. 134/2021, privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiecteaza, executa si verifica instalatii electrice, respectiv: a) Atestat de tip E1 - proiectare de posturi de transformare, statii electrice si de instalatii apartinând partii electrice a centralelor cu orice tensiuni nominale standardizate b) Atestat de tip E2 - executare de posturi de transformare, statii electrice si de lucrari la partea electrica a centralelor cu orice tensiuni nominale standardizate. Ca dovada preliminara pentru verificarea capacitatii tehnice si profesionale, Ofertantul (Ofertant individual, fiecare membru al unei Asocieri sau Tert Sustinator, in conditiile art. 196 alin (2) din Legea nr. 99/2016) trebuie sa prezinte o declaratie pe propria raspundere. Declaratia pe proprie raspundere este reprezentata de Formularul DUAE in care se va nominaliza personalul numit in posturile/pozitiile solicitate, necesar pentru a putea fi realizate lucrarile asumate, cu respectarea cadrului normativ ce guverneaza domeniul de activitate in care activeaza fiecare dintre persoanele nominalizate. Se va completa in SEAP odata cu depunerea OFERTEI, Formularul DUAE, conform Sectiune IV.4.3.-Modul de prezentare al Ofertei. Capacitatea tehnica si profesionala este identificata in Partea IV: Criterii de selectie, sectiunea C din DUAE "Capacitatea tehnica si profesionala".
Utilisation de ce critère: Utilisé
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Pretul ofertei
Description: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 40

Critère:
Type: Qualité
Nom: punctaj tehnic
Description: Pentru o perioada de garan?ie extinsa cu 1 an, Gn1, se acorda 6 puncte Pentru o perioada de garan?ie extinsa cu 2 ani, Gn2, se acorda 24 puncte Pentru o perioada de garan?ie extinsa cu 3 ani, Gn3 ,se acorda 60 puncte
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 60
5.1.11.
Documents de marché
5.1.12.
Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Adresse de présentation: https://www.e-licitatie.ro
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: roumain
Catalogue électronique: Non autorisée
Variantes: Non autorisée
Date limite de réception des offres: 26/08/2024 15:00:00 (UTC+3)
Date limite de validité de l’offre: 4 Mois
Informations relatives à l’ouverture publique:
Date d'ouverture: 26/08/2024 15:00:00 (UTC+3)
Lieu: In SEAP
Conditions du marché:
Facturation en ligne: Requise
La commande en ligne sera utilisée: non
Le paiement en ligne sera utilisé: non
Forme juridique que doit revêtir un groupe de soumissionnaires auquel un marché est attribué: Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016
Montage financier: Surse proprii ale entitatii contractante
Informations relatives aux délais de recours: Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art. 8 alin. 1, lit. a) din Legea nr. 101/2016
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: SPEEH HIDROELECTRICA SA
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: HIDROELECTRICA S.A – Serviciul contractare, Dep. Procurement Executiv
Organisation qui reçoit les demandes de participation: SPEEH HIDROELECTRICA SA
Organisation qui traite les offres: SPEEH HIDROELECTRICA SA

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0004
Nom officiel: SPEEH HIDROELECTRICA SA
Numéro d’enregistrement: RO 13267213
Adresse postale: Strada: Mihalache Ion, nr. 15-17  
Ville: Bucuresti
Code postal: 011171
Subdivision pays (NUTS): Bucuresti (RO321)
Pays: Roumanie
Point de contact: Sorana Pisica
Adresse électronique: sorana.pisica@hidroelectrica.ro
Téléphone: +40 213032500
Télécopieur: +40 213032564
Adresse internet: https://www.hidroelectrica.ro
Profil de l’acheteur: https://www.e-licitatie.ro
Rôles de cette organisation
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
Organisation qui reçoit les demandes de participation
Organisation qui traite les offres
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Numéro d’enregistrement: 20329980
Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3  
Ville: Bucuresti
Code postal: 030084
Subdivision pays (NUTS): Bucuresti (RO321)
Pays: Roumanie
Adresse électronique: office@cnsc.ro
Téléphone: +40 213104641
Télécopieur: +40 213104642
Adresse internet: http://www.cnsc.ro
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
8.1.
ORG-0005
Nom officiel: HIDROELECTRICA S.A – Serviciul contractare, Dep. Procurement Executiv
Numéro d’enregistrement: RO 13267213_3
Adresse postale: Bd Ion Mihalache nr. 15-17 Sector 1  
Ville: Bucium-Sat
Code postal: 011171
Subdivision pays (NUTS): Bucuresti (RO321)
Pays: Roumanie
Adresse électronique: sorana.pisica@hidroelectrica.ro
Téléphone: +4 0213032522
Télécopieur: +40 213032545
Adresse internet: http://www.hidroelectrica.ro
Rôles de cette organisation
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Operator SEAP
Numéro d’enregistrement: RO42283735
Adresse postale: Strada: Italiana, nr. 22, Sector: -, Judet: Bucuresti, Localitate: Bucuresti, Cod postal: 020976  
Ville: Bucuresti
Code postal: 020976
Subdivision pays (NUTS): Bucuresti (RO321)
Pays: Roumanie
Point de contact: Roxana Popescu
Adresse électronique: contact.autoritati@e-licitatie.ro
Téléphone: +40 3032997
Adresse internet: https://www.adr.gov.ro/
Rôles de cette organisation
TED eSender
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: 1bf3b50a-bf0a-4833-8b05-d9d47862a558 - 01
Type de formulaire: Mise en concurrence
Type d’avis: Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 21/06/2024 14:38:33 (UTC+3)
Date d’envoi de l’avis (eSender): 21/06/2024 12:04:41 (UTC+3)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: roumain
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 373649-2024
Numéro de publication au JO S: 121/2024
Date de publication: 24/06/2024

 
 
C L A S S E    C P V
42961200 - Système Scada ou équivalent 
51110000 - Services d'installation de matériel électrique 
71323100 - Services de conception de réseaux d'énergie électrique