Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 17/01/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie: Services de remise en état de voitures à voyageurs: 'EURzServicii de modernizare vagon clasa I seria 1976 ' i achizitie servicii de mentenan»'f vagon clasa I modernizat

2024/S 2024-033293  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
33293-2024 - Résultats
Roumanie – Services de remise en état de voitures à voyageurs – „Servicii de modernizare vagon clasa I seria 1976 ?i achizitie servicii de mentenan?a vagon clasa I modernizat
OJ S 12/2024 17/01/2024
Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Services

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: SNTFC "CFR CALATORI" S.A.
Forme juridique de l’acheteur: Entreprise publique
Activité de l’entité adjudicatrice: Services de chemin de fer

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: „Servicii de modernizare vagon clasa I seria 1976 ?i achizitie servicii de mentenan?a vagon clasa I modernizat
Description: SNTFC „CFR Calatori” S.A. intentioneaza sa atribuie un contract sectorial pentru prestarea de „Servicii de modernizare vagon clasa I seria 1976 ?i achizitie servicii de mentenan?a vagon clasa I modernizat”. Fondurile necesare pentru aceasta procedura de achizitie sectoriala sunt prevazute în Programul anual de achizitii modernizare material rulant, finantate prin PNRR, Componenta 4 Transport sustenabil I2 – Material rulant feroviar si in Programul anual de achizitii servicii de reparatii si mentenanta material rulant modernizat PNRR avand sursa de finantare – fonduri de la bugetul de stat prin Contractul de Servicii Publice încheiat de SNTFC ”CFR Calatori” S.A. cu MTI prin Autoritatea pentru Reforma Feroviara (ARF). si aprobat prin H.G. nr. 1453/2022. Contractul intra în vigoare la data semnarii de catre parti si este valabil 144 (unasutapatruzecisipatru) luni de la semnarea acestuia, perioada ce include efectuarea serviciilor de modernizare pentru toate cele 30 vagoane având ca data de referinta data de 1 Iulie 2026 pentru executia si livrarea ultimului vagon din modernizare, în vederea încadrarii în intervalul stabilit pentru derularea PNRR, urmata de o perioada de 9 ani (108 luni) pentru asigurarea executiei serviciilor de mentenanta pentru ultimul vagon ce va fi livrat din modernizare. Durata contractului sectorial de prestari servicii va fi de 144 (unasutapatruzecisipatru) luni de la data semnarii acestuia si se va încheia dupa finalizarea procedurii de atribuire a contractului de prestari servicii sub urmatoarea conditie: CLAUZA SUSPENSIVA - Având în vedere ca fondurile necesare derularii contractului sunt asigurate prin Contractul de finan?are încheiat de SNTFC ”C.F.R. Calatori” – S.A., în calitate de beneficiar, cu MTI în calitate de coordonator de reforme ?i investi?ii, în cadrul PNRR - Pilonul I, obiectivul ”Componentei C4. Transport sustenabil”, Entitatea Contractanta va încheia contractul cu ofertantul declarat câ?tigator al procedurii de atribuire numai în masura în care fondurile necesare achizi?iei vor fi alocate cu aceasta destina?ie, din fonduri de la bugetul de stat ?i/sau fonduri europene nerambursabile, iar contractul de finan?are va fi semnat. În cazul în care, indiferent de motive, fondurile necesare achizi?iei nu vor fi alocate, din fonduri de la bugetul de stat ?i/sau fonduri europene nerambursabile, iar contractul de finan?are nu va fi semnat, pe o perioada de max 6 luni de la data aprobarii raportului procedurii, procedura de atrib se va anula de drept în conf cu prev art. 225, alin. (1) lit. c), teza a II-a din Legea 99/2016 cu modificarile ?i completarile ulterioare, fiind imposibila încheierea contractului de achizi?ie sectoriala.Ofertan?ii din cadrul acestei proceduri în?eleg ca SNTFC „CFR Calatori” S.A. nu poate fi considerata raspunzatoare pentru vreun prejudiciu în cazul anularii procedurii de atribuire, indiferent de natura acestuia ?i indiferent daca SNTFC „CFR Calatori” S.A. a fost notificata asupra existen?ei unui asemenea prejudiciu. Ofertan?ii din cadrul procedurii accepta utilizarea condi?iilor speciale de mai sus/clauzei suspensive, asumându-?i întreaga raspundere în raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi în situa?ia descrisa. Conf prev art. 236, alin. (1) din Legea nr. 99/2016 privind achizi?iile sectoriale, in contract se va prevede o CLAUZA DE REVIZUIRE, privind posibilitatea suplimentarii perioadei de mentenan?a cu înca 9 ani (mentenan?a ini?iala 9 ani plus înca 9 ani suplimentar), conform cerin?elor din Caietul de Sarcini. Operatorul economic va putea solicita clarificari cu 18 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor, entitatea contractanta raspunzand in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare cu 11 zile inaintea termenului limita de depunere a ofertelor.
Identifiant de la procédure: 1459ffc3-0380-4719-b808-637538918fe7
Identifiant interne: SNTFCMR 24/2023 avand cod unic de identificare A3-RO11054545-2023-poz 5 si A4-RO11054545-2023-poz 3
Type de procédure: Ouverte
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 50224200 Services de remise en état de voitures à voyageurs
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/25/UE

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0000
Titre: Default lot
Description: „Servicii de modernizare vagon clasa I seria 1976 ?i achizitie servicii de mentenan?a vagon clasa I modernizat” Cantitatea contractului sectorial de prestare ce urmeaza a se achizitiona este astfel: - Servicii de modernizare vagoane clasa I seria 1976- 30 bucati; - Servicii de mentenan?a vagoane clasa I modernizate - 51.529.500 km Nota: În stabilirea cantitatii serviciilor de mentenanta a vagoanelor modernizate ce urmeaza a se achizitiona, exprimata in kilometri, s-au avut in vedere urmatoarele considerente: - pentru fiecare vagon modernizat un parcurs mediu zilnic de 550 km/zi si o utilizare anuala de 347 zile/an, adica 190.850 km/an; - numar vagoane modernizate la care se efectueaza servicii de mentenanta: 30 vagoane; - durata efectuarii mentenantei la vagoanele modernizate: 9 ani pentru fiecare vagon, Rezultând un parcurs total estimat pentru 30 vagoane modernizate în 9 ani de 51.529.500 km.
Identifiant interne: SNTFCMR 24/2023 avand cod unic de identificare A3-RO11054545-2023-poz 5 si A4-RO11054545-2023-poz 3
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 50224200 Services de remise en état de voitures à voyageurs
Options:
Description des options: Avand in vedere prevederile art. 236, alin. (1) din Legea nr. 99/2016 privind achizi?iile sectoriale, cu modificarile ?i completarile ulterioare, în modelul de contract sunt prevazute clauze de revizuire, la pct.10.5. Reviziuirea pre?urilor ?i, de asemenea, exista posibilitatea suplimentarii perioadei de mentenan?a cu înca 9 ani (mentenan?a ini?iala 9 ani plus înca 9 ani suplimentar), pentru fiecare vagon în parte, conform cerin?elor din Caietul de Sarcini, sub conditia asigurarii fondurilor necesare prin Contractul de Servicii Publice al Entitatii contractante. Pentru asigurarea continuitatii procesului de mentenanta în scopul mentinerii în activitate a vagoanelor modernizate, Entitatea contractanta îsi va putea exprima intentia de initiere a procesului de aplicare a modificarii perioadei de mentenanta cu înca 9 ani, cel putin cu 6 luni înainte de expirarea duratei de efectuare a mentenantei initiale pentru prima locomotiva primul vagon modernizat. Aceasta suplimentare a duratei de mentenanta se va materializa prin încheierea unui act aditional. Clauzele de revizuire sunt mentionate la art. 10.5 si art.
   6. 3.2 din modelul de contract, referitor la valoarea estimata pentru serviciile de mentenanta aceasta este o valoare minimala si poate fi revizuita in conditiile legii, respectiv in conditiile prevederilor contractuale mentionate anterior. Referitor la valoarea maximala estimata a serviciilor de mentenanta in cazul suplimentarii perioadei de mentenanta cu inca 9 ani se va realiza decat in cazul in care Autoritatea Feroviara AFER – ONFR va elibera Avizul Tehnic de circulatie si o noua durata normala de functionare in cazul proiectelor de modernizare pe o perioada mai mare de 12 ani. Perioada de 12 ani aferenta pentru o noua durata normala de functionare daca indeplineste cumulativ cerintele reglementate prin art. 2 din OMT 1484/2008, dar daca autoritatea Feroviara dupa trecerea celor 12 ani stabileste ca starea tehnica a vagonului ii mai permite o eventuala prelungire abia atunci se va stabili ca vagonul mai poate circula pana la maxim 18 ani. Perioada de 9 ani a fost luata in calcul tinand cont si de valabilitatea de 10 ani a Contractului de Servicii Publice semnat cu Autoritatea de Reforma Feroviara. Fata de cele de mai sus avand in vedere posibilitatea suplimentarii valoarea estimata, sub forma de interval este de: - Valoarea minima estimata a contractului de achizitie aferenta procedurii la care se vor raporta evaluarea ofertelor este de 47.933.325,00 EURO fara TVA, rezultata din valoarea pentru serviciile de modernizare finantata PNRR si valoarea serviciilor de mentenanta; - Valoarea maxima estimata a contractului de achizitie care reprezinta valoarea ce cuprinde eventualele revizuiri/modificari la contract este de 47.933.325 EURO fara TVA + 18.035.325 EURO fara TVA = 65.968.650 EURO fara TVA pentru o perioada de mentenanta de 18 ani. Valoarea serviciilor de mentenanta a fost calculata pentru o perioada de 9 + 9 ani calendaristici, de la punerea in serviciu a vagonului modernizat cu o utilizare anuala de 347 zile si un parcurs mediu zilnic de 550 km/zi.
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Bucuresti (RO321)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: conform caietului de sarcini
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 144 Mois
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP)
Informations complémentaires: Valorile estimate aprobate aferente proiectului, respectiv obiectului prezentei proceduri, sunt dupa cum urmeaza: - pentru Servicii de modernizare vagon clasa I seria 1976 este de 29.898.000,00 EURO, fara TVA - Sursa de finantare PNRR, avand cod CPV principal 50224200-3; - pentru Servicii de mentenanta vagon clasa I modernizat este de 18.035.325,00 EURO, fara TVA avand ca Sursa de finantare Bugetul de stat prin Contractul de Servicii Publice încheiat de SNTFC "CFR Calatori" S.A. cu Ministerul Transporturilor ?i Infrastructurii prin Autoritatea pentru Reforma Feroviara – ARF, aprobat prin HG nr.1453/ 2022, cod CPV secundar 50222000-7. Totodata, având în vedere ca fondurile necesare derularii contractului sunt asigurate prin Contractul de finan?are încheiat de Societatea Na?ionala de Transport Feroviar de Calatori ”C.F.R. Calatori” – S.A., în calitate beneficiar, cu Ministerul Transporturilor ?i Infrastructurii, în calitate de coordonator de reforme ?i investi?ii, în cadrul Planului Na?ional de Redresare ?i Rezilien?a - Pilonul I, obiectivul ”Componentei C4. Transport sustenabil”, Entitatea Contractanta va încheia contractul cu ofertantul declarat câ?tigator al procedurii de atribuire numai în masura în care fondurile necesare achizi?iei vor fi alocate cu aceasta destina?ie, din fonduri de la bugetul de stat ?i/sau fonduri europene nerambursabile, iar contractul de finan?are va fi semnat. În cazul în care, indiferent de motive, fondurile necesare achizi?iei nu vor fi alocate, din fonduri de la bugetul de stat ?i/sau fonduri europene nerambursabile, iar contractul de finan?are nu va fi semnat, pe o perioada de maxim 6 luni de la data aprobarii raportului procedurii, procedura de atribuire se va anula de drept în conformitate cu prevederile art. 225, alin. (1) lit. c), teza a II-a din Legea 99/2016 cu modificarile ?i completarile ulterioare, fiind imposibila încheierea contractului de achizi?ie sectoriala. Ofertan?ii din cadrul acestei proceduri în?eleg ca SNTFC „CFR Calatori” S.A. nu poate fi considerata raspunzatoare pentru vreun prejudiciu în cazul anularii procedurii de atribuire, indiferent de natura acestuia ?i indiferent daca SNTFC „CFR Calatori” S.A. a fost notificata asupra existen?ei unui asemenea prejudiciu. Ofertan?ii din cadrul procedurii accepta utilizarea condi?iilor speciale de mai sus/clauzei suspensive, asumându-?i întreaga raspundere în raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi în situa?ia descrisa.
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Pretul ofertei
Description: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 70

Critère:
Type: Qualité
Nom: Termenul de Garantie – “TG”
Description: Punctajul pentru factorul de evaluare „Termen de garantie”, cu o valoare de 10 puncte din totalul de 100 puncte se va acorda dupa cum urmeaza: - pentru oferta admisibila cu cea mai mare durata a termenului de garantie, 10 puncte; - pentru restul ofertelor admisibile, punctajul se va calcula utiliz?nd urmatoarea formula: PTG(n) = [(TG (n) – 24)/(TG (max) – 24)] × 10, unde: - PTG (n): punctajul obtinut de catre oferta evaluata, dintre ofertele admisibile; - TG (n): termenul de garan?ie al ofertei evaluate dintre ofertele admisibile; - TG (max): cel mai mare termen de garantie dintre cele ale ofertelor admisibile; Se vor puncta propunerile tehnice care prevad termene de garan?ie mai mari de 24 de luni conform caietului de sarcini sau p?na la maxim 36 de luni. Propunerile tehnice cu termen de garantie egale cu 24 luni vor fi conforme, dar nu se acorda punctaj. Propunerile tehnice cu termen de garan?ie mai mic decât termenul prevazut în caietul de sarcini, de 24 luni, vor fi considerate neconforme. Propunerile tehnice cu termen de garan?ie mai mari de 36 de luni nu vor fi punctate suplimentar peste maximul de puncte acordat factorului de evaluare, respectiv 10 puncte.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 10

Critère:
Type: Qualité
Nom: Termenul de imobilizare pentru modernizare - TI
Description: Punctajul pentru factorul de evaluare „Termenul de imobilizare pentru modernizare” cu o valoare de 10 puncte din totalul de 100 puncte se va acorda dupa cum urmeaza: - pentru oferta admisibila cu cea mai mica durata a termenului de imobilizare, 10 puncte - pentru restul ofertelor admisibile, punctajul se va calcula utiliz?nd urmatoarea formula: PTI(n) = [(60 – TI (n))/(60 – TI (min))] × 10, unde: - PTI (n): punctajul obtinut de catre oferta evaluata, dintre ofertele admisibile; - TI (n): termenul de imobilizare al ofertei evaluate dintre ofertele admisibile; - TI (min): cel mai mic termen de imobilizare dintre cele ale ofertelor admisibile Se vor puncta propunerile tehnice care prevad termenul de imobilizare în modernizare mai mic de 60 de zile conform caietului de sarcini sau p?na la maxim de 40 de zile. Propunerile tehnice cu termenul de imobilizare pentru modernizare egale cu 60 zile vor fi considerate conforme, dar nu se acorda punctaj. Propunerile tehnice cu termenul de imobilizare în modernizare mai mare decât termenul prevazut în caietul de sarcini (60 zile) vor fi considerate neconforme. Propunerile tehnice cu termenul de imobilizare în modernizare mai mic de 40 zile calendaristice nu vor fi punctate suplimentar peste maximul de puncte acordat factorului de evaluare, respectiv 10 puncte.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 10

Critère:
Type: Qualité
Nom: Intervalul de timp între doua revizii planificate consecutive - IRP
Description: Punctajul pentru factorul de evaluare „Intervalul de timp între doua revizii planificate consecutive” cu o valoare de 10 puncte din totalul de 100 puncte se va acorda dupa cum urmeaza: - pentru oferta admisibila cu cel mai mare interval de timp între doua revizii planificate consecutive, 10 puncte; - pentru restul ofertelor admisibile, punctajul se va calcula utiliz?nd urmatoarea formula: PIRP(n) = [(IRP (n) – 6)/(IRP (max) – 6)] × 10, unde: - PIRP (n): punctajul obtinut de catre oferta eveluata, dintre ofertele admisibile; - IRP (n): intervalul de timp între doua revizii planificate consecutive al ofertei evaluate dintre ofertele admisibile; - IRP (max): cel mai mare interval de timp între doua revizii planificate consecutive dintre cele ale ofertelor admisibile; Se vor puncta propunerile tehnice care prevad un interval de timp între doua revizii planificate consecutive mai mare de 6 luni conform caietului de sarcini sau p?na la maxim 12 luni. Propunerile tehnice cu intervalul de timp între doua revizii planificate consecutive egale cu 6 luni vor fi conforme, dar nu se acorda punctaj. Propunerile tehnice cu intervalul de timp între doua revizii planificate consecutive mai mic decât cel prevazut în caietul de sarcini (6 luni) vor fi considerate neconforme. Propunerile tehnice cu intervalul de timp între doua revizii planificate consecutive mai mare de 12 luni nu vor fi punctate suplimentar peste maximul de puncte acordat factorului de evaluare, respectiv 10 puncte.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 10
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: SNTFC "CFR CALATORI" S.A.
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Compartiment Avizare si Asistenta juridica al Directiei Achizitii -SNTFC CFR Calatori SA

   6.  Résultats
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0000
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: REMARUL "16 FEBRUARIE"
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1119317/CIF: 201373
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0000
Valeur du résultat: 47 915 325,00 EUR
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 10
Date de conclusion du marché: 11/01/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues1
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de micro, petite ou moyenne taille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues1
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays de l’Espace économique européen autres que le pays de l’acheteur
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays situés en dehors de l’Espace économique européen
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues1
Éventail d’offres
Valeur de l’offre recevable la plus basse47 915 325,00 RON
Valeur de l’offre recevable la plus élevée47 915 325,00 RON

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0004
Nom officiel: SNTFC "CFR CALATORI" S.A.
Numéro d’enregistrement: RO 11054545
Adresse postale: B.dul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1  
Ville: Bucuresti
Code postal: 010873
Subdivision pays (NUTS): Bucuresti (RO321)
Pays: Roumanie
Point de contact: Botezatu Nina
Adresse électronique: nina.botezatu@cfrcalatori.ro
Téléphone: +40 0725503815
Télécopieur: +40 0213151110
Adresse internet: https://www.cfrcalatori.ro
Profil de l’acheteur: https://www.e-licitatie.ro
Rôles de cette organisation
Acheteur
Chef de groupe
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Numéro d’enregistrement: 20329980
Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3  
Ville: Bucure?ti
Code postal: 030084
Subdivision pays (NUTS): Bucuresti (RO321)
Pays: Roumanie
Adresse électronique: office@cnsc.ro
Téléphone: +40 213104641
Télécopieur: +40 213104642
Adresse internet: http://www.cnsc.ro
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
8.1.
ORG-0005
Nom officiel: Compartiment Avizare si Asistenta juridica al Directiei Achizitii -SNTFC CFR Calatori SA
Numéro d’enregistrement: 11054545
Adresse postale: Bdul Dinicu Golescu nr. 38 sector 1  
Ville: Bucuresti
Code postal: 010873
Subdivision pays (NUTS): Bucuresti (RO321)
Pays: Roumanie
Adresse électronique: nina.botezatu@cfrcalatori.ro
Téléphone: +40 725503815
Télécopieur: +40 213151110
Adresse internet: https://www.cfrcalatori.ro
Rôles de cette organisation
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Operator SEAP
Numéro d’enregistrement: RO42283735
Adresse postale: Strada: Italiana, nr. 22, Sector: -, Judet: Bucuresti, Localitate: Bucuresti, Cod postal: 020976  
Ville: Bucuresti
Code postal: 020976
Subdivision pays (NUTS): Bucuresti (RO321)
Pays: Roumanie
Point de contact: Roxana Popescu
Adresse électronique: contact.autoritati@e-licitatie.ro
Téléphone: +40 3032997
Adresse internet: https://www.adr.gov.ro/
Rôles de cette organisation
TED eSender
8.1.
ORG-9002
Nom officiel: REMARUL "16 FEBRUARIE"
Numéro d’enregistrement: 201373
Adresse postale: Strada Vladimirescu Tudor, Nr. 2-4  
Ville: Cluj-Napoca
Code postal: 400225
Subdivision pays (NUTS): Cluj (RO113)
Pays: Roumanie
Adresse électronique: office@remarul.eu
Téléphone: +40 741555551
Télécopieur: +40 264432299
Adresse internet: https://www.remarul.eu
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
Lauréat de ces lotsLOT-0000
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: d7395f84-d746-4e88-8c96-4b546c7cda2a - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 15/01/2024 17:10:53 (UTC+2)
Date d’envoi de l’avis (eSender): 15/01/2024 17:36:49 (UTC+2)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: roumain
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 33293-2024
Numéro de publication au JO S: 12/2024
Date de publication: 17/01/2024

 
 
C L A S S E    C P V
50224200 - Services de remise en état de voitures à voyageurs