Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/06/2024
Date de péremption : 09/07/2024
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie - Services de technologies de l'information, conseil, d'veloppement de logiciels, internet et appui - Servicii de dezvoltare software pentru digitalizarea activita'?ii de valorificare a bunurilor intrate în proprietatea privata a statului '?i a celor sechestrate în activitatea de executare silita a crean'?elor bugetare

2024/S 2024-350512  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
350512-2024 - Mise en concurrence
Roumanie – Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui – Servicii de dezvoltare software pentru digitalizarea activita?ii de valorificare a bunurilor intrate în proprietatea privata a statului ?i a celor sechestrate în activitatea de executare silita a crean?elor bugetare
OJ S 114/2024 13/06/2024
Avis de marché ou de concession – régime ordinaire - Avis de changement
Services

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: MINISTERUL FINAN?ELOR
Forme juridique de l’acheteur: Autorité publique centrale
Activité du pouvoir adjudicateur: Services d’administration générale

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Servicii de dezvoltare software pentru digitalizarea activita?ii de valorificare a bunurilor intrate în proprietatea privata a statului ?i a celor sechestrate în activitatea de executare silita a crean?elor bugetare
Description: Servicii de dezvoltare software pentru digitalizarea activita?ii de valorificare a bunurilor intrate în proprietatea privata a statului ?i a celor sechestrate în activitatea de executare silita a crean?elor bugetare. Se achizi?ioneaza servicii de dezvoltare software a unui sistem informatic integrat de licita?ii on-line cu urmatoarele componente integrate: - aplica?ie informatica de case-management ?i eviden?a a bunurilor intrate în proprietatea privata a statului (Active Activity Management – AAM), - platforma informatica de licita?ii online dedicata valorificarii bunurilor intrate în proprietatea privata a statului ?i a bunurilor sechestrate în materie penala ?i fiscala în cadrul careia sa se realizeze ?i promovarea/publicitatea acestora (Online asset sales-OAS). Numarul de zile pâna la care se pot solicita clarificari înainte de data limita de depunere a ofertelor: 18. Autoritatea contractanta va raspunde în mod clar ?i complet tuturor solicitarilor de clarificare/informa?ii suplimentare în a 11-a zi înainte de data limita de depunere a ofertelor.
Identifiant de la procédure: ca2d4ca5-4abe-47a2-9d90-b94e48151a54
Identifiant interne: 2024_PAP_PNRR_R1_003
Type de procédure: Ouverte
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 72000000 Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui
2.1.3.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 12 819 134,00 RON
2.1.4.
Informations générales
Informations complémentaires: 1. Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.
   2.  Modul de realizare a modificarilor contractuale: Autoritatea contractanta va permite modificarea/adaptarea prevederilor contractuale în situa?ia apari?iei unor modificari legislative care au impact asupra contractului de achizi?ie publica, precum ?i în cazul în care modificarile/adaptarile sunt minore ?i nu schimba echilibrul economic al contractului de achizi?ie în favoarea contractantului. Par?ile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului de achizi?ie publica, de a conveni modificarea ?i/sau completarea clauzelor acestuia, fara organizarea unei noi proceduri de atribuire, cu acordul par?ilor, fara a afecta caracterul general al contractului, în limitele dispozi?iilor prevazute de art.221 ?i art.222 din Legea nr. 98/2016. Modificarile nesubstan?iale sunt singurele modificari ale contractului de achizi?ie publica care pot fi facute fara organizarea unei noi proceduri de atribuire. Modificarile contractuale nu trebuie sa afecteze, în niciun caz ?i în niciun fel, rezultatul procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza caruia prestatorul a fost declarat câ?tigator în cadrul procedurii de atribuire. Identificarea circumstan?elor care genereaza modificarea contractului este în sarcina ambelor par?i. Partea care propune modificarea contractului are obliga?ia de a transmite celeilalte par?i propunerea de modificare a contractului înso?ita de justificarea acesteia cu respectarea clauzelor prevazute în contract cu cel pu?in 15 zile lucratoare înainte de data la care se considera ca modificarea ar trebui sa produca efecte. Modificarile contractului se realizeaza de par?i, în cadrul termenului de execu?ie a contractului, ca urmare a: a. identificarii, determinarii ?i documentarii de solu?ii juste ?i necesare, raportat la circumstan?ele care ar putea împiedica îndeplinirea obiectului contractului ?i obiectivelor urmarite de beneficiar, astfel cum sunt precizate aceste obiective în Caietul de sarcini ?i/sau b. concluziilor ob?inute ca urmare a evaluarii activita?ilor, rezultatelor ?i performan?ei prestatorului în cadrul contractului. Par?ile stabilesc, prin consultare, efectele solu?iilor asupra termenului/termenelor de prestare ?i/sau asupra pre?ului contractului ?i/sau asupra serviciilor, astfel cum fac acestea obiectul contractului. Efectele cuantificate ale solu?iilor devin modificari contractuale, putând consta în: i. prelungirea termenului/termenelor de prestare ?i/sau ii. suplimentarea pre?ului contractului, ca urmare a cheltuielilor suplimentare realizate de prestator ?i a profitului rezonabil stabilit de par?i ca necesar a fi asociat cheltuielilor suplimentare. În cazul în care prestatorul înregistreaza întârzieri ?i/sau se produc costuri suplimentare ca urmare a unei erori, omisiuni, viciu în cerin?ele beneficiarului ?i prestatorul dovede?te ca a fost în imposibilitatea de a depista/sesiza o astfel de eroare/omisiune/viciu pâna la depunerea ofertei, prestatorul notifica beneficiarul, având dreptul de a solicita modificarea contractului. Modificarile contractului vor produce efecte doar daca par?ile au convenit asupra acestui aspect prin semnarea unui act adi?ional. Revizuirea contractului se realizeaza ca urmare a evaluarii activita?ilor, rezultatelor ?i performan?elor prestatorului în cadrul contractului. Modificarea contractului prin revizuire intervine cu scopul atingerii obiectului contractului, care consta în prestarea serviciilor de catre prestator în conformitate cu prevederile din prezentul contract, cu dispozi?iile legale ?i conform cerin?elor din Caietul de sarcini. Clauzele de modificare a contractului se pot referi, fara a se limita la: (i) varia?ii ale activita?ilor din contract necesare în scopul îndeplinirii obiectului contractului (diferen?ele dintre cantita?ile estimate ini?ial (în contract) ?i cele real realizate, fara modificarea Caietului de sarcini); (ii) necesitatea extinderii duratei de prestare a serviciilor.
   3.  Clasament Punctajul final al ofertei va fi stabilit prin calcularea sumei punctajelor aferente fiecarui factor de evaluare, calculate conform algoritmilor prezenta?i anterior. Punctaj final = Punctaj financiar + Punctaj tehnic (Factori tehnici) Oferta cu punctajul cel mai mare va fi considerata oferta câ?tigatoare. Conform prevederilor art.139 alin.(3) din Norme, „În cazul în care doua sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul ob?inut la factorii de evaluare în ordinea descrescatoare a ponderilor acestora. În situa?ia în care egalitatea se men?ine, autoritatea contractanta are dreptul sa solicite noi propuneri financiare, ?i oferta câ?tigatoare va fi desemnata cea cu propunerea financiara cea mai mica.”
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
2.1.6.
Motifs d’exclusion:
Participation à une organisation criminelleParticipare la o organizatie criminala
CorruptionCoruptie
FraudeFrauda
Infractions terroristes ou infractions liées aux activités terroristesInfractiuni teroriste sau infractiuni legate de activitati teroriste
Blanchiment de capitaux ou financement du terrorismeSpalare de bani sau finantarea terorismului
Travail des enfants et autres formes de traite des êtres humainsExploatarea prin munca a copiilor si alte forme de trafic de persoane
Paiement d’impôts et taxesPlata impozitelor
Paiement des cotisations de sécurité socialePlata asigurarilor sociale

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0000
Titre: Default lot
Description: Termenul de prestare de servicii: 17 luni de la data intrarii în vigoare a contractului, dar nu mai târziu de 31.12.2025.
Identifiant interne: 1
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 72000000 Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Bucuresti (RO321)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: Serviciile vor fi prestate atât la sediul MF - Centrul Na?ional pentru Informa?ii Financiare (CNIF) din str. Col. Poenaru Bordea, nr.3-5, sector 4, Bucure?ti, cât ?i la sediul prestatorului, dupa caz. Adresa exacta va fi comunicata în cadrul contractului. Modificarile aduse sistemului informatic de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii în proprietatea privata a statului ?i a bunurilor sechestrate în activitatea de executare silita a crean?elor bugetare vor fi implementate centralizat la aceea?i adresa. Totodata, activita?ile care se preteaza se pot desfa?ura on-line/remote cu acordul beneficiarului
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 17 Mois
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.6.
Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP)
5.1.9.
Critères de sélection
Critère:
Type: Aptitude à exercer l’activité professionnelle
Nom: III.1.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului
Description: Se va completa DUAE de catre operatorii economici participan?i la procedura de atribuire cu informa?iile aferente situa?iei lor. Operatorii economici participan?i vor prezenta ?i Formularul nr.
   1.  Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE vor fi solicitate de catre autoritatea contractanta doar ofertantului clasat pe primul loc intermediar întocmit în urma aplicarii criteriului de atribuire, conform prevederilor art.132 alin.(2) din Norme. Operatorii economici straini vor depune documente în conformitate cu prevederile art.168 alin.(3) din Legea nr. 98/2016. Cerin?a nr. 1 - Ofertan?ii, ter?ii sus?inatori ?i subcontractan?ii nu trebuie sa se regaseasca în situa?iile prevazute la art.164 din Legea nr. 98/2016. Mod de îndeplinire (doc. just.): cazierul judiciar al operatorului economic ?i al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, a?a cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art.166 alin.(2), art.167 alin.(2), art.171 din Legea nr. 98/2016; alte documente edificatoare, dupa caz.Operatorii economici straini vor depune documente în conformitate cu prevederile art.168 alin.(3) din Legea nr. 98/2016. Cerin?a nr. 2 - Ofertan?ii, ter?ii sus?inatori ?i subcontractan?ii nu trebuie sa se regaseasca în situa?iile prevazute la art.165 din Legea nr. 98/2016. Mod de îndeplinire (doc. just.): certificate de atestare fiscala privind plata impozitelor, taxelor sau a contribu?iilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) pentru sediul principal, valabile la momentul prezentarii, iar pentru sediile secundare/punctele de lucru o declara?ie pe proprie raspundere privind îndeplinirea obliga?iilor de plata a impozitelor, taxelor sau contribu?iilor la bugetul general consolidat datorate: dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art.166 alin.(2), art.167 alin.(2), art.171 din Legea nr. 98/2016; alte documente edificatoare, dupa caz. Operatorii economici straini vor depune documente în conformitate cu prevederile art.168 alin.(3) din Legea nr. 98/2016. În temeiul prevederilor art.1 alin.(1) lit.b) din Ordinul Pre?edintelui Agen?iei Na?ionale de Administrare Fiscala nr. 3654 / 2015 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscala, a certificatului de obliga?ii bugetare, precum ?i a modelului ?i con?inutului acestora, cu modificarile ?i completarile ulterioare, în vederea verificarii lipsei datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribu?iilor la bugetul de stat, autoritatea contractanta va solicita Certificatul de atestare fiscala, în numele ofertantului clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit în urma aplicarii criteriului de atribuire, conform prevederilor art.132 alin.(2) din Norme. Cerin?a nr. 3 - Ofertan?ii, ter?ii sus?inatori ?i subcontractan?ii nu trebuie sa se regaseasca în situa?iile prevazute la art.167 din Legea nr. 98/2016 ?i trebuie sa confirme ca nu se afla în niciuna din situa?iile de excludere men?ionate la art. 59-60 din Legea nr. 98/2016. Mod de îndeplinire (doc. just.): la fel ca la Cerin?a nr.
   1.  Persoanele cu functie de decizie din cadrul autorita?ii contractante, în ceea ce prive?te organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sau care pot influen?a rezultatul acesteia sunt urmatoarele: Secretar general adjunct – domnul Petronel MUNTEANU Secretar de stat – domnul Mihai DIACONU Secretar de stat – doamna Carmen MORARU Director general al Direc?iei generale juridice – domnul Ciprian Sebastian BADEA Director general al Direc?iei generale economice – doamna Lacramioara ALEXANDRU Director general al Centrului Na?ional pentru Informa?ii Financiare (CNIF) – domnul Marius Daniel Pe?tina Director general al ANAF, Direc?ia Generala Executari Silite cazuri Speciale – domnul Toma-Bogdan COSTREIE Manager proiect TIC, ?ef serviciu CNIF – domnul Marius-Lauren?iu BUCUR Manager proiect Business, Director al ANAF, Direc?ia Generala Executari Silite Cazuri Speciale – domnul Lilian ILIE Director general al Direc?iei generale de servicii interne ?i achizi?ii publice (DGSIAP) – doamna Cornelia NAGY Director general adjunct al DGSIAP – domnul Claudiu PÂRVU ?ef serviciu în cadrul DGSIAP – domnul Marius-Leon TANASIE Responsabil achizi?ie, Consilier achizi?ii publice în cadrul DGSIAP – doamna Marilena NEDELOIU Cerin?a nr. 4 - Ofertan?ii, ter?ii sus?inatori ?i subcontractan?ii nu trebuie sa se regaseasca în situa?iile prevazute la art.5K din Regulamentul (UE) 2022/576 al Consiliului din 8 aprilie 2022 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 833/2014 privind masuri restrictive având în vedere ac?iunile Rusiei de destabilizare a situa?iei în Ucraina Mod de îndeplinire (doc. just.): la fel ca la Sec?iunea III.1.1.b).
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Aptitude à exercer l’activité professionnelle
Nom: III.1.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale
Description: Înscrierea în Registrul Comer?ului ?i Declara?ie privind beneficiarul real al ofertantului. Se va completa DUAE de catre operatorii economici participan?i la procedura de atribuire cu informa?iile aferente situa?iei lor. Modalita?i de îndeplinire:Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/Subcontractantul va completa DUAE - Sectiunea "Criteriile de selectie" -punctul A "Indicatie globala pentru toate criteriile de selectie". In ceea ce priveste "Criteriile de selectie" - punctul A "Indicatie globala pentru toate criteriile de selectie", autoritatea contractanta solicita ca acestia sa declare daca indeplinesc sau nu toate criteriile de selectie stabilite in documentele achizitiei si mentionate in anuntul de participare. Autoritatea contractanta solicita ca operatorii economici ce depun oferta (ofertantul individual/ofertantul asociat/subcontractantul propus) sa dovedeasca o forma de înregistrare în condi?iile legii din ?ara de reziden?a, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, structura ac?ionariatului/asocia?ilor acestuia, ca nu se afla în niciuna dintre situa?iile de anulare a constituirii, precum ?i faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activita?ile care fac obiectul contractului. Autoritatea contractanta solicita prezentarea unui document emis de Oficiul Na?ional al Registrului Comer?ului, care sa ateste ca obiectul contractului are corespondent în codul C.A.E.N. De asemenea, prin acest document trebuie sa se reflecte structura ac?ionariatului/asocia?ilor societa?ii comerciale. ? pentru persoanele juridice/fizice straine: documente care dovedesc o forma de înregistrare/atestare ori apartenen?a din punct de vedere profesional. Documentele vor fi prezentate împreuna cu traducerea autorizata în limba româna. ? certificatul constatator trebuie sa certifice faptul ca societatea comerciala apar?ine categoriei profesionale impuse de îndeplinirea contractului, respectiv are activitate corespunzatoare obiectului achizi?iei publice. ? informatiile cuprinse în certificatul constatator trebuie sa fie reale/valabile la data prezentarii. ? certificatul constatator va trebui prezentat de ofertant sau ofertant asociat, daca este cazul, pentru partea de contract pe care o realizeaza. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza sa fie prezentate la solicitarea autorita?ii contractante, doar de catre ofertantului clasat pe primul loc în clasamentul întocmit în urma aplicarii criteriului de atribuire, conform prevederilor art.132 alin.(2) din Norme sunt: a) Documentul emis de ONRC pe care autoritatea contractanta îl va ob?ine prin interogarea bazei de date a ONRC în baza Protocolului nr. 308.813 / 23.06.2017, diminuând în acest fel efortul administrativ necesar a fi depus de ofertan?i. În cazul persoanelor straine se vor prezenta documente care dovedesc în mod similar cerin?a. Documentele vor fi prezentate împreuna cu traducerea autorizata în limba româna. b) Documentul eliberat de catre ONRC, în temeiul prevederilor art. 56 din Legea nr. 129/2019 sau declara?ie pe proprie raspundere a reprezentantului legal cu privire la de?inatorii/beneficiarii reali ai ac?iunilor la purtator precum ?i modalitatea de exercitare a controlului. În cazul persoanelor straine se vor prezenta documente care dovedesc în mod similar cerin?a. Documentele vor fi prezentate împreuna cu traducerea autorizata în limba româna.
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité économique et financière
Utilisation de ce critère: Non utilisé

Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Nom: Certificat ISO/IEC 27001:2013 sau un standard de management al securita?ii informa?iilor echivalent, emis de o institu?ie acreditata.
Description: Se va completa DUAE în conformitate cu Notificarea ANAP nr. 240/2016.Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza sa fie prezentate la solicitarea autorita?ii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit în urma aplicarii criteriului de atribuire, conform prevederilor art.132 alin.(2) din Norme. Acesta va prezenta certificatul - ISO 27001 sau echivalent (standarde transpuse în legisla?ia ?arii de origine a ofertantului). Se accepta ?i ca ofertantul/ofertan?ii care dovede?te/dovedesc ca raportul de audit a fost finalizat ?i din el reiese ca ofertantul/ofertan?ii va/vor primi certificarea. Se va prezenta în acest caz raportul de audit.
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Nom: Pentru contractele de achizi?ie de servicii: prestarea de servicii de tipul specificat.
Description: Se va completa DUAE în conformitate cu Notificarea ANAP nr. 240/2016 coroborat cu Notifcarea ANAP nr. 1/2021 cu privire la posibilitatea de completare a DUAE conferita de Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/7 al Comisiei din 5 ianuarie 2016 de stabilire a formularului standard pentru documentul european de achizi?ie unic. Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii de operatori economici împreuna) trebuie sa faca dovada serviciilor similare prestate în ultimii 3 ani, calcula?i de la termenul limita pentru depunerea ofertelor, din care sa rezulte ca acesta a prestat servicii celor care fac obiectul procedurii de atribuire pentru care se depune oferta la nivelul a maximum 3 contracte, cu indicarea valorilor, datelor ?i a beneficiarilor publici sau priva?i în valoare cumulata de minimum 12.500.000 lei fara TVA. Valorile experien?ei similare vor fi convertite din euro, la cursul leu/euro mediu comunicat de Banca Na?ionala a României pentru anul respectiv. Ofertan?ii care trebuie sa efectueze conversia altor monede decât euro vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de catre Banca Centrala Europeana. Prin sintagma "servicii similare" se va în?elege servicii de dezvoltare ?i implementare de software, respectiv sisteme/aplica?ii informatice/func?ionalita?i noi sau pentru extinderea unui sistem informatic existent. Modul de calcul al perioadei de 3 ani va corespunde eventualelor decalari ale termenului limita prevazut în anun?ul de participare publicat ini?ial, sens în care daca se decaleaza termenul de depunere al oferelor, se va extinde corespunzator (cu zilele decalate) ?i perioada aferenta experien?ei similare.
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Nom: Propor?ia de subcontractare
Description: Se va completa DUAE cu denumirea subcontractantilor si datele de contact ale acestora, partea/partile din contract care urmeaza a fi îndeplinite de catre acestia, procentul din contract la care se ridica partea/partile respective.
Utilisation de ce critère: Utilisé
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Pretul ofertei
Description: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 40

Critère:
Type: Qualité
Nom: Factor tehnic Expert cheie E1: Manager de proiect – 1 persoana
Description: Experien?a concretizata în 1 proiect similar/ comparabil în care respectivul expert a îndeplinit acela?i tip de activita?i sau activita?i similare celor pe care urmeaza sa le îndeplineasca în viitorul contract = 0 puncte Experien?a concretizata în 2 proiecte similare/ comparabile în care respectivul expert a îndeplinit acela?i tip de activita?i sau activita?i similare celor pe care urmeaza sa le îndeplineasca în viitorul contract = 3 puncte Experien?a concretizata în 3 proiecte similare/ comparabile în care respectivul expert a îndeplinit acela?i tip de activita?i sau activita?i similare celor pe care urmeaza sa le îndeplineasca în viitorul contract = 6 puncte Experien?a concretizata în mai mult de 3 proiecte similare/comparabile în care respectivul expert a îndeplinit acela?i tip de activita?i sau activita?i similare celor pe care urmeaza sa le îndeplineasca în viitorul contract = 9 puncte
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 9

Critère:
Type: Qualité
Nom: Expert cheie E2.: Arhitect de Sistem – 1 persoana
Description: Experien?a concretizata în 1 proiect similar/comparabil în care respectivul expert a îndeplinit acela?i tip de activita?i sau activita?i similare celor pe care urmeaza sa le îndeplineasca în viitorul contract = 0 puncte Experien?a concretizata în 2 proiecte similare/comparabile în care respectivul expert a îndeplinit acela?i tip de activita?i sau activita?i similare celor pe care urmeaza sa le îndeplineasca în viitorul contract = 2 puncte Experien?a concretizata în 3 proiecte similare/ comparabile în care respectivul expert a îndeplinit acela?i tip de activita?i sau activita?i similare celor pe care urmeaza sa le îndeplineasca în viitorul contract = 4 puncte Experien?a concretizata în mai mult de 3 proiecte similare/ comparabile în care respectivul expert a îndeplinit acela?i tip de activita?i sau activita?i similare celor pe care urmeaza sa le îndeplineasca în viitorul contract = 6 puncte
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 6

Critère:
Type: Qualité
Nom: Expert cheie E3: Arhitect de aplica?ii/ Coordonator tehnic – 1 persoana
Description: Experien?a concretizata în 1 proiect similar/ comparabil în care respectivul expert a îndeplinit acela?i tip de activita?i sau activita?i similare celor pe care urmeaza sa le îndeplineasca în viitorul contract = 0 puncte Experien?a concretizata în 2 proiecte similare/ comparabile în care respectivul expert a îndeplinit acela?i tip de activita?i sau activita?i similare celor pe care urmeaza sa le îndeplineasca în viitorul contract = 2 puncte Experien?a concretizata în 3 proiecte similare/ comparabile în care respectivul expert a îndeplinit acela?i tip de activita?i sau activita?i similare celor pe care urmeaza sa le îndeplineasca în viitorul contract = 4 puncte Experien?a concretizata în mai mult de 3 proiecte similare/ comparabile în care respectivul expert a îndeplinit acela?i tip de activita?i sau activita?i similare celor pe care urmeaza sa le îndeplineasca în viitorul contract = 6 puncte
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 6

Critère:
Type: Qualité
Nom: Expert cheie E4: Expert analist de business –1 persoana
Description: Experien?a concretizata în 1 proiect similar/comparabil în care respectivul expert a îndeplinit acela?i tip de activita?i sau activita?i similare celor pe care urmeaza sa le îndeplineasca în viitorul contract = 0 puncte Experien?a concretizata în 2 proiecte similare/comparabile în care respectivul expert a îndeplinit acela?i tip de activita?i sau activita?i similare celor pe care urmeaza sa le îndeplineasca în viitorul contract = 2 puncte Experien?a concretizata în 3 proiecte similare/ comparabile în care respectivul expert a îndeplinit acela?i tip de activita?i sau activita?i similare celor pe care urmeaza sa le îndeplineasca în viitorul contract = 4 puncte Experien?a concretizata în mai mult de 3 proiecte similare/ comparabile în care respectivul expert a îndeplinit acela?i tip de activita?i sau activita?i similare celor pe care urmeaza sa le îndeplineasca în viitorul contract = 6 puncte
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 6

Critère:
Type: Qualité
Nom: Expert cheie E5: Expert Coordonator de Testare/ Tester – 1 persoana
Description: Experien?a concretizata în 1 proiect similar/comparabil în care respectivul expert a îndeplinit acela?i tip de activita?i sau activita?i similare celor pe care urmeaza sa le îndeplineasca în viitorul contract = 0 puncte Experien?a concretizata în 2 proiecte similare/ comparabile în care respectivul expert a îndeplinit acela?i tip de activita?i sau activita?i similare celor pe care urmeaza sa le îndeplineasca în viitorul contract = 2 puncte Experien?a concretizata în 3 proiecte similare/ comparabile în care respectivul expert a îndeplinit acela?i tip de activita?i sau activita?i similare celor pe care urmeaza sa le îndeplineasca în viitorul contract = 4 puncte Experien?a concretizata în mai mult de 3 proiecte similare/comparabile în care respectivul expert a îndeplinit acela?i tip de activita?i sau activita?i similare celor pe care urmeaza sa le îndeplineasca în viitorul contract = 6 puncte
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 6

Critère:
Type: Qualité
Nom: Expert cheie E6: Administrator de baze de date Oracle – 1 persoana
Description: Experien?a concretizata în 1 proiect similar/ comparabil în care respectivul expert a îndeplinit acela?i tip de activita?i sau activita?i similare celor pe care urmeaza sa le îndeplineasca în viitorul contract = 0 puncte Experien?a concretizata în 2 proiecte similare/ comparabile în care respectivul expert a îndeplinit acela?i tip de activita?i sau activita?i similare celor pe care urmeaza sa le îndeplineasca în viitorul contract = 1 punct Experien?a concretizata în 3 proiecte similare/ comparabile în care respectivul expert a îndeplinit acela?i tip de activita?i sau activita?i similare celor pe care urmeaza sa le îndeplineasca în viitorul contract = 2 puncte Experien?a concretizata în mai mult de 3 proiecte similare/ comparabile în care respectivul expert a îndeplinit acela?i tip de activita?i sau activita?i similare celor pe care urmeaza sa le îndeplineasca în viitorul contract = 3 puncte
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 3

Critère:
Type: Qualité
Nom: Factor tehnic: Demonstrarea unei metodologii adecvate de implementare a Contractului ?i o planificare adecvata a resurselor umane ?i a activita?ilor în intervalul de timp alocat în cadrul Caietului de sarcini, reprezentat prin perioada de execu?ie
Description: Algoritm de calcul: Abordarea propusa se bazeaza în mare masura pe o serie de metodologii, metode ?i/sau instrumente testate, recunoscute ?i care demonstreaza o foarte buna în?elegere a contextului, respectiv a particularita?ii sarcinilor stabilite prin Caietul de Sarcini, în corela?ie cu aspectele-cheie, precum ?i cu riscurile ?i ipotezele identificate. Abordarea propusa are la baza: exprimarea tehnica adecvata în mare masura domeniului proiectului, terminologie adecvata, grupare coerenta în mare masura a informa?iilor prezentate, relevan?a în mare masura a informa?iilor prezentate în contextul proiectului, concizie în mare masura a prezentarii informa?iilor. Prezentarea metodologiei, metodelor, etc. propuse este facuta cu referire strict la proiect ?i demonstreaza explicit modul în care Prestatorul le aplica concret în proiect. Descrierea activita?ilor ?i subactivita?ilor necesare implementarii Contractului este facuta clar, coerent ?i utilizând o exprimarea tehnica adecvata. - FOARTE BINE, 6 PUNCTE; Abordarea propusa se bazeaza par?ial pe metodologii, metode ?i/sau instrumente testate, recunoscute ?i care demonstreaza în?elegerea contextului, respectiv a particularita?ii sarcinilor stabilite prin Caietul de Sarcini, în corela?ie cu aspectele-cheie, precum ?i cu riscurile ?i ipotezele identificate. Abordarea propusa are la baza: exprimarea tehnica par?ial adecvata domeniului proiectului, terminologie par?ial adecvata domeniului proiectului, grupare par?ial coerenta, relevan?a par?iala a informa?iilor prezentate în contextul proiectului, concizie par?iala a prezentarii informa?iilor. Prezentarea metodologiei, metodelor, etc. propuse nu este facuta cu referire strict la proiect ?i nu demonstreaza în totalitate modul în care Prestatorul le aplica. Descrierea activita?ilor ?i subactivita?ilor necesare implementarii Contractului nu scoate în eviden?a în totalitate aspectele-cheie ?i se utilizeaza o exprimare tehnica par?ial adecvata . - BINE, 4 PUNCTE; Abordarea propusa nu are la baza metodologii, metode ?i/sau instrumente testate, recunoscute ?i arata o în?elegere limitata a contextului, respectiv a particularita?ii sarcinilor stabilite prin Caietul de Sarcini. Abordarea propusa are la baza: exprimarea tehnica în mica masura adecvata domeniului proiectului, terminologie în mica masura adecvata domeniului proiectului, grupare în mica masura coerenta a informa?iilor prezentate, relevan?a în mica masura a informa?iilor prezentate în contextul proiectului, concizie în mica masura a prezentarii informa?iilor. Prezentarea este facuta cu referire vaga la proiect ?i nu demonstreaza explicit modul în care Prestatorul le aplica concret. Descrierea activita?ilor ?i subactivita?ilor necesare implementarii Contractului este facuta neclar ?i arata o în?elegere limitata a contextului, respectiv a particularita?ilor sarcinilor stabilite prin Caietul de Sarcini, în corela?ie cu aspectele-cheie ?i utilizând o exprimarea tehnica în mica masura adecvat. -ACCEPTABIL, 2
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 6

Critère:
Type: Qualité
Nom: Factorul tehnic - Demonstrarea unei metodologii adecvate de implementare a contractului ?i o planificare adecvata a resurselor umane ?i a activita?ilor
Description: Algoritm de calcul: Resursele identificate ?i realizarile indicate sunt corelate deplin / în mare masura cu complexitatea fiecarei activita?i propuse (corelarea este argumentata). - FOARTE BINE, 6 PUNCTE; Resursele identificate ?i realizarile indicate sunt par?ial corelate cu complexitatea fiecarei activita?i propuse (corelarea este par?ial argumentata). - BINE, 4 PUNCTE; Resursele identificate sau realizarile indicate sunt corelate într-un mod limitat cu complexitatea activita?ii propuse (corelarea este argumentata într-un mod limitat).- ACCEPTABIL, 2 PUNCTE.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 6

Critère:
Type: Qualité
Nom: Factorul tehnic - Demonstrarea unei metodologii adecvate de implementare a contractului ?i o planificare adecvata a resurselor umane ?i a activita?ilor
Description: Algoritm de calcul: Sunt indicate clar responsabilita?ile în execu?ia Contractului ?i interac?iunea între membrii echipei, cele referitoare la Managementul Contractului, inclusiv Managementul Schimbarilor, activita?ile de suport ?i, daca este cazul, distribuirea ?i interac?iunea sarcinilor ?i responsabilita?ilor între operatorii din cadrul grupului. - FOARTE BINE, 6 PUNCTE; Sunt indicate par?ial responsabilita?ile în execu?ia Contractului ?i interac?iunea între membrii echipei, cele referitoare la Managementul Contractului, inclusiv Managementul Schimbarilor, activita?ile de suport ?i distribuirea ?i interac?iunea sarcinilor ?i responsabilita?ilor între operatorii din cadrul grupului (daca este cazul). - BINE, 4 PUNCTE; Sunt indicate în mod limitat responsabilita?ile în execu?ia Contractului sau interac?iunea între membrii echipei, cele referitoare la Managementul Contractului, inclusiv Managementul Schimbarilor ?i activita?ile de suport sau distribuirea ?i interac?iunea sarcinilor ?i responsabilita?ilor între operatorii din cadrul grupului (daca este cazul). - ACCEPTABIL, 2 PUNCTE.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 6

Critère:
Type: Qualité
Nom: Factorul tehnic - Demonstrarea unei metodologii adecvate de implementare a contractului ?i o planificare adecvata a resurselor umane ?i a activita?ilor
Description: Algoritm de calcul: Durata activita?ilor corespunde deplin complexita?ii acestora, iar succesiunea dintre acestea, inclusiv perioada de desfa?urare, este stabilita în func?ie de logica rela?iei dintre acestea. Durata prevazuta pentru fiecare opera?iune principala necesara este corelata cu activita?ile prevazute a fi realizate în lunile respective ?i resursele identificate pentru desfa?urarea acestora. Punctele de reper identificate sunt semnificative pentru execu?ia Contractului, sunt încadrate corect în timp ?i corelate corespunzator cu rapoartele prevazute în Caietul de Sarcini. - FOARTE BINE, 6 PUNCTE; Durata activita?ilor corespunde par?ial complexita?ii acestora, iar succesiunea dintre acestea, inclusiv perioada de desfa?urare, este corelata doar par?ial cu logica rela?iei dintre acestea. Durata prevazuta pentru fiecare opera?iune principala necesara este corelata par?ial cu activita?ile prevazute a fi realizate în lunile respective ?i resursele estimate pentru desfa?urarea acestora. Punctele de reper identificate sunt în mica masura semnificative pentru execu?ia Contractului, dar sunt încadrate corect în timp ?i corelate corespunzator cu rapoartele prevazute în Caietul de Sarcini.- BINE, 4 PUNCTE; Durata activita?ilor este în mica masura potrivita complexita?ii acestora sau succesiunea dintre acestea, inclusiv perioada de desfa?urare, este stabilita într-un mod foarte pu?in adecvat cu logica rela?iei dintre acestea sau durata prevazuta pentru fiecare opera?iune principala necesara este corelata în mica masura cu activita?ile prevazute a fi realizate în lunile respective ?i resursele estimate pentru desfa?urarea acestora. De asemenea, punctele de reper sunt identificate, dar nu sunt semnificative sau nu sunt încadrate corect în timp sau nu sunt corelate corespunzator cu rapoartele prevazute în Caietul de Sarcini. - ACCEPTABIL, 2 PUNCTE
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 6
5.1.11.
Documents de marché
5.1.12.
Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Adresse de présentation: https://www.e-licitatie.ro
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: roumain
Catalogue électronique: Non autorisée
Variantes: Non autorisée
Date limite de réception des offres: 09/07/2024 15:00:00 (UTC+3)
Date limite de validité de l’offre: 4 Mois
Informations relatives à l’ouverture publique:
Date d'ouverture: 09/07/2024 15:00:00 (UTC+3)
Lieu: In SEAP
Informations complémentaires: Comisia de evaluare
Conditions du marché:
Facturation en ligne: Requise
La commande en ligne sera utilisée: non
Le paiement en ligne sera utilisé: non
Forme juridique que doit revêtir un groupe de soumissionnaires auquel un marché est attribué: Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016
Montage financier: Proiectul reprezinta un important obiectiv de investi?ii inclus în Planul Na?ional de Redresare ?i Rezilien?a (PNRR), Componenta 8, Reforma 1 – Reforma Agen?iei Na?ionale de Administrare Fiscala (ANAF) prin digitalizare, Investi?ia 1 - Cre?terea conformarii voluntare a contribuabililor prin dezvoltarea serviciilor digitale, Jalonul nr. 218. Plata serviciilor se va efectua în lei în baza facturilor fiscale emise în sistemul Ro-eFactura, potrivit prevederilor OUG nr. 120/2021, aprobata cu modificari ?i completari prin Legea nr. 139/2022 cu modificarile ?i completarile ulterioare, înso?ite de Procesele verbale de recep?ie cantitativa ?i calitativa intermediar/final semnate fara obiec?iuni de catre Comisia de recep?ie a proiectului ?i de catre prestator, pentru serviciile prestate în perioada stabilita ?i prezentate în Rapoartele de activitate periodice de progres (lunare), Raportul de activitate intermediar ?i respectiv Raportul de activitate final pentru perioada aferenta contractului
Informations relatives aux délais de recours: Conform prevederilor Legii nr. 101/2016.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: MINISTERUL FINAN?ELOR
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Ministerul Finan?elor - Direc?ia generala juridica
Organisation qui reçoit les demandes de participation: MINISTERUL FINAN?ELOR
Organisation qui traite les offres: MINISTERUL FINAN?ELOR

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0004
Nom officiel: MINISTERUL FINAN?ELOR
Numéro d’enregistrement: 4221306
Adresse postale: Strada: Libertatii, nr. 16  
Ville: Bucuresti
Code postal: 050706
Subdivision pays (NUTS): Bucuresti (RO321)
Pays: Roumanie
Point de contact: Marilena NEDELOIU
Adresse électronique: marilena.nedeloiu@mfinante.gov.ro
Téléphone: +40 212261112
Télécopieur: +40 213199792
Adresse internet: https://www.mfinante.ro
Profil de l’acheteur: https://www.e-licitatie.ro
Rôles de cette organisation
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
Organisation qui reçoit les demandes de participation
Organisation qui traite les offres
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Numéro d’enregistrement: 20329980
Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3  
Ville: Bucuresti
Code postal: 030084
Subdivision pays (NUTS): Bucuresti (RO321)
Pays: Roumanie
Adresse électronique: office@cnsc.ro
Téléphone: +40 213104641
Télécopieur: +40 213104641
Adresse internet: http://www.cnsc.ro
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
8.1.
ORG-0005
Nom officiel: Ministerul Finan?elor - Direc?ia generala juridica
Numéro d’enregistrement: 4221306_3
Adresse postale: Strada: Libertatii, nr. 16, Sector: 5, Judet: Bucuresti  
Ville: Bucuresti
Code postal: 050741
Subdivision pays (NUTS): Bucuresti (RO321)
Pays: Roumanie
Adresse électronique: mihai.vasilescu@mfinante.gov.ro
Téléphone: 40 212261250
Adresse internet: https://www.mfinante.gov.ro
Rôles de cette organisation
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Operator SEAP
Numéro d’enregistrement: RO42283735
Adresse postale: Strada: Italiana, nr. 22, Sector: -, Judet: Bucuresti, Localitate: Bucuresti, Cod postal: 020976  
Ville: Bucuresti
Code postal: 020976
Subdivision pays (NUTS): Bucuresti (RO321)
Pays: Roumanie
Point de contact: Roxana Popescu
Adresse électronique: contact.autoritati@e-licitatie.ro
Téléphone: +40 3032997
Adresse internet: https://www.adr.gov.ro/
Rôles de cette organisation
TED eSender
10. Modification
Version de l’avis antérieur à modifier: 0a32d53a-113b-4c4e-a3f1-c99a215819b5-01
Principale raison de la modification: Mise à jour d’informations
Description: Conform Clarificare din oficiu nr. 682571/12.06.2024
10.1.
Modification
Identifiant de la section: LOT-0000
Description des modifications: IV.2.2) Termen limita pentru primirea ofertelor - data
10.1.
Modification
Identifiant de la section: LOT-0000
Description des modifications: Oferta trebuie sa fie valabila pana la data de
10.1.
Modification
Identifiant de la section: LOT-0000
Description des modifications: Data deschiderii
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: 41a20891-7610-4e16-a51e-879623854b24 - 01
Type de formulaire: Mise en concurrence
Type d’avis: Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 21/05/2024 20:08:44 (UTC+3)
Date d’envoi de l’avis (eSender): 12/06/2024 14:01:02 (UTC+3)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: roumain
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 350512-2024
Numéro de publication au JO S: 114/2024
Date de publication: 13/06/2024

 
 
C L A S S E    C P V
72000000 - Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui