Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 12/02/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie : Services de transport aérien non régulier : Servicii de transport aerian

2024/S 2024-086983  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
86983-2024 - Résultats
Roumanie – Services de transport aérien non régulier – Servicii de transport aerian
OJ S 30/2024 12/02/2024
Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Services

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Directia Nationala de Probatiune
Forme juridique de l’acheteur: Autorité publique centrale
Activité du pouvoir adjudicateur: Ordre et sécurité publics

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Servicii de transport aerian
Description: Asigurarea serviciilor de transport aerian (rezervare si emitere bilete de avion) pentru personalul Direc?iei Na?ionale de Proba?iune si/sau persoane care participa la întâlnirile / evenimentele organizate de institu?ie conform caietului de sarcini din documentatie.
Identifiant de la procédure: 741f9ac5-104d-4c08-9823-5bfdc3defe2b
Identifiant interne: 32967779/2020/01/25
Type de procédure: Ouverte
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 60420000 Services de transport aérien non régulier
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/24/UE

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0000
Titre: Default lot
Description: Servicii de transport aerian în cadrul proiectelor “Corec?ional” (“Correctional”) ?i “Îmbunata?irea serviciilor corec?ionale în România prin implementarea principiului 4NORM(-ality)”, finan?ate prin programul „Justi?ie”, în cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2014 – 2021. Descrierea achizi?iei publice: Autoritatea contractanta inten?ioneaza achizi?ionarea de servicii de transport aerian (aproximativ 156 bilete avion, cu destina?ii în/din Europa, Asia, America), , astfel: a) servicii de rezervare ?i emitere bilete de transport aerian interna?ional pentru persoanele desemnate de Autoritatea Contractanta, pentru deplasari efectuate în interes de serviciu, la diverse activita?i, precum întâlniri de lucru, conferin?e, cursuri; b) servicii conexe, cum ar fi asigurarea formalita?ilor de check-in, preselectarea locului din avion, asigurari medicale pentru pasageri ?.a., în func?ie de necesita?ile Autorita?ii Contractante ?i în limita bugetului alocat cu aceasta destina?ie. Servicii de transport aerian – maximum 156 bilete avion, cu destina?ii în/din Europa, Asia, America.
Identifiant interne: 32967779/2020/01/25
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 60420000 Services de transport aérien non régulier
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Bucuresti (RO321)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: Bucuresti
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 40 Mois
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
Informations complémentaires: În prezent, Direc?ia Na?ionala de Proba?iune implementeaza în parteneriat cu Administratia Nationala Penitenciarelor, dar si cu al?i parteneri din Romania si Norvegia, doua proiecte „Corec?ional (Correctional)” ?i „Îmbunatatirea serviciilor corectionale în România prin implementarea principiului normalita?ii - 4NORM(-ality)”, finan?ate prin Programul „Justi?ie”, în cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2014 – 2021. Proiectul „Corec?ional (Correctional)” urmare?te implementarea principiului corec?ional „seamless” care se refera la facilitarea tranzi?iei de?inu?ilor libera?i condi?ionat din sistemul penitenciar catre cel de proba?iune ?i ulterior în comunitate. Acest proiect se concentreaza pe aplicarea unor masuri de reintegrare sociala în 4 unita?i penitenciare pilot, în ultimele luni de executare a unei pedepse ?i în primele luni dupa liberare, în vederea asigurarii unei tranzi?ii de succes a de?inu?ilor în societate. Astfel, vor fi implementate programe speciale de reabilitare pentru de?inu?i, iar personalul de penitenciare ?i de proba?iune va fi instruit pentru a aplica aceste programe. Capacitatea serviciilor de proba?iune va fi consolidata, iar personalul din penitenciar ?i cel de proba?iune va fi pregatit profesional în domenii relevante pentru managementul persoanelor condamnate. De asemenea, în activita?ile proiectului vor fi implica?i reprezentan?i ai comunita?ii ?i ai sistemului judiciar. Prin intermediul acestor masuri este vizata inclusiv dezvoltarea de programe de interven?ie pentru persoanele aflate în executarea unor masuri neprivative de libertate în supravegherea serviciilor de proba?iune, cu scopul diminuarii ratei de recidiva. Proiectul vizeaza grupuri ?inta precum, de?inu?i, fo?ti de?inu?i, persoane care au savâr?it infrac?iuni, inclusiv cele aflate în supravegherea serviciilor de proba?iune, personalul sistemelor de proba?iune ?i penitenciare, precum ?i al?i profesioni?ti. Proiectul „Îmbunata?irea serviciilor corec?ionale în România prin implementarea principiului normalita?ii - 4NORM(-ality)” vizeaza implementarea principiului normalita?ii la nivelul serviciilor corec?ionale din România, în vederea cre?terii ?anselor de reintegrare sociala a persoanelor sanc?ionate. Acest principiu a fost implementat cu succes în Norvegia, aliniindu-se Recomandarilor Consiliului Europei asupra Regulilor de deten?ie din 2006. Astfel, potrivit principiului normalita?ii, persoanele condamnate aflate în deten?ie trebuie sa beneficieze de acelea?i condi?ii pe care le-ar fi avut în mod normal în via?a lor de zi cu zi, daca s-ar fi aflat în libertate. Practic, cu cât este mai redusa diferen?a dintre via?a sociala din deten?ie si cea din exterior, cu atât va fi mai u?oara tranzi?ia de la deten?ie la libertate.
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Pretul ofertei
Description: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 30

Critère:
Type: Qualité
Nom: Discount (DS) oferit la valoarea biletelor de avion, regasita în ofertele publice ale Companiilor de zbor
Description: Algoritm de calcul: a) Pentru cel mai mare discount DS se acorda punctajul maxim – 70 puncte; b) Pentru celelalte discount-uri oferite, punctajul P(n) se calculeaza propor?ional, astfel: P(n) = (DS ofertat/cel mai mare DS ofertat) x punctaj maxim alocat . Discountul (DS) se va exprima in procent (%) Defini?ie: Prin DS se în?elege discount-ul ofertat, aplicat valorii serviciilor de transport, respectiv procentul de reducere aplicat la valoarea tarifelor publice practicate de companiile aeriene. Punctajul total al ofertei se ob?ine dupa urmatoarea formula: Punctaj total = Punctaj Factor 1 + Punctaj Factor
   2. 
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 70
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Accord-cadre, avec remise en concurrence
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Directia Nationala de Probatiune
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Directia Nationala de Probatiune - Serviciul Juridic

   6.  Résultats
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0000
Au moins un lauréat a été choisi.
Accord-cadre:
Valeur maximale de l’accord-cadre: 6 110,00 RON
Valeur réestimée de l’accord-cadre: 479 733,02 RON
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: OLIMPIC INTERNATIONAL TURISM
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1051369/CIF: RO 6519768
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0000
Valeur du résultat: 24,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 3/12.07.2023
Date de conclusion du marché: 12/07/2023
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
Lauréat:
Nom officiel: MARSHAL TURISM
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1051369/CIF: RO 5511863
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0000
Valeur du résultat: 89,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 3
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 269/64896/24.02.2021
Date de conclusion du marché: 25/02/2021
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false
Lauréat:
Nom officiel: SC J'INFO TOURS SRL
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1051369/CIF: RO 445220
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0000
Valeur du résultat: 85,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 2
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 2/03.03.2023
Date de conclusion du marché: 03/03/2023
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
Lauréat:
Nom officiel: OLIMPIC INTERNATIONAL TURISM
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1051369/CIF: RO 6519768
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0000
Valeur du résultat: 24,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 269/64896/24.02.2021
Date de conclusion du marché: 25/02/2021
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false
Lauréat:
Nom officiel: SC J'INFO TOURS SRL
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1051369/CIF: RO 445220
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0000
Valeur du résultat: 85,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 2
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 269/64896/24.02.2021
Date de conclusion du marché: 25/02/2021
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false
Lauréat:
Nom officiel: SC J'INFO TOURS SRL
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1051369/CIF: RO 445220
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0000
Valeur du résultat: 85,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 2
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: Contract subsecvent nr. 4/06.10.2023
Date de conclusion du marché: 06/10/2023
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
Lauréat:
Nom officiel: SC J'INFO TOURS SRL
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1051369/CIF: RO 445220
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0000
Valeur du résultat: 85,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 2
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 5/03.11.2023
Date de conclusion du marché: 03/11/2023
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
Lauréat:
Nom officiel: SC J'INFO TOURS SRL
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1051369/CIF: RO 445220
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0000
Valeur du résultat: 85,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 2
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 1703/144/2022/14.11.2023
Date de conclusion du marché: 14/11/2023
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
Lauréat:
Nom officiel: SC J'INFO TOURS SRL
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1051369/CIF: RO 445220
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0000
Valeur du résultat: 4 440,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 2
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Valeur de la sous-traitance: 4 440,00 RON
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Pourcentage de la sous-traitance: 100
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 8/22.12.2023
Date de conclusion du marché: 22/12/2023
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
Lauréat:
Nom officiel: SC J'INFO TOURS SRL
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1051369/CIF: RO 445220
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0000
Valeur du résultat: 6 110,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 2
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Valeur de la sous-traitance: 6 110,00 RON
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Pourcentage de la sous-traitance: 100
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: Contract nr. 549/152/2022/07.02.2024
Date de conclusion du marché: 07/02/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
Lauréat:
Nom officiel: SC J'INFO TOURS SRL
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1051369/CIF: RO 445220
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0000
Valeur du résultat: 85,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 2
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: Contract subsecvent nr. 1
Date de conclusion du marché: 31/03/2022
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
6.1.4.
Informations statistiques:
Éventail d’offres
Valeur de l’offre recevable la plus basse24,00 RON
Valeur de l’offre recevable la plus élevée89,00 RON

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0004
Nom officiel: Directia Nationala de Probatiune
Numéro d’enregistrement: 32967779
Adresse postale: Strada: Apolodor, nr. 17, Sector 5  
Ville: Bucuresti
Code postal: 050741
Subdivision pays (NUTS): Bucuresti (RO321)
Pays: Roumanie
Point de contact: Fanel MICU
Adresse électronique: achizitiidnp@just.ro
Téléphone: +40 726755246
Adresse internet: https://www.probatiune.just.ro
Profil de l’acheteur: https://www.e-licitatie.ro
Rôles de cette organisation
Acheteur
Chef de groupe
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Numéro d’enregistrement: 20329980
Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3  
Ville: Bucure?ti
Code postal: 030084
Subdivision pays (NUTS): Bucuresti (RO321)
Pays: Roumanie
Adresse électronique: office@cnsc.ro
Téléphone: +40 213104641
Télécopieur: +40 213104642
Adresse internet: http://www.cnsc.ro
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
8.1.
ORG-0005
Nom officiel: Directia Nationala de Probatiune - Serviciul Juridic
Numéro d’enregistrement: 32967779
Adresse postale: Str. Apolodor 17, sector 5  
Ville: Bucuresti
Code postal: 050700
Subdivision pays (NUTS): Bucuresti (RO321)
Pays: Roumanie
Adresse électronique: dp@just.ro
Téléphone: +40 738672618
Adresse internet: https://www.just.ro
Rôles de cette organisation
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Operator SEAP
Numéro d’enregistrement: RO42283735
Adresse postale: Strada: Italiana, nr. 22, Sector: -, Judet: Bucuresti, Localitate: Bucuresti, Cod postal: 020976  
Ville: Bucuresti
Code postal: 020976
Subdivision pays (NUTS): Bucuresti (RO321)
Pays: Roumanie
Point de contact: Roxana Popescu
Adresse électronique: contact.autoritati@e-licitatie.ro
Téléphone: +40 3032997
Adresse internet: https://www.adr.gov.ro/
Rôles de cette organisation
TED eSender
8.1.
ORG-9000
Nom officiel: MARSHAL TURISM
Numéro d’enregistrement: RO 5511863
Adresse postale: Strada Calea Dorobantilor , Nr. 50B, Sector: 1  
Ville: Bucuresti
Code postal: 012254
Subdivision pays (NUTS): Bucuresti (RO321)
Pays: Roumanie
Adresse électronique: office@marshal.ro
Téléphone: +40 213194455
Télécopieur: +40 213194456
Adresse internet: https://www.marshal.ro
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
Lauréat de ces lotsLOT-0000
8.1.
ORG-9001
Nom officiel: OLIMPIC INTERNATIONAL TURISM
Numéro d’enregistrement: RO 6519768
Adresse postale: Strada Visana, Nr. 5, Sector: 4  
Ville: Bucuresti
Code postal: 040392
Subdivision pays (NUTS): Bucuresti (RO321)
Pays: Roumanie
Adresse électronique: congress@olimpic.ro
Téléphone: +40 213305658
Télécopieur: +40 213305123
Adresse internet: https://www.olimpic.ro
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
Lauréat de ces lotsLOT-0000
8.1.
ORG-9002
Nom officiel: SC J'INFO TOURS SRL
Numéro d’enregistrement: RO 445220
Adresse postale: Strada Jules Michelet, Nr. 1  
Ville: Bucuresti
Code postal: 10000
Subdivision pays (NUTS): Bucuresti (RO321)
Pays: Roumanie
Adresse électronique: office@jinfotours.ro
Téléphone: +40 722212202
Adresse internet: https://www.jinfotours.ro
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
Lauréat de ces lotsLOT-0000
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: bc49210d-7873-463c-9f61-81b97e549e9a - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 09/02/2024 13:16:30 (UTC+2)
Date d’envoi de l’avis (eSender): 09/02/2024 12:17:12 (UTC+2)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: roumain
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 86983-2024
Numéro de publication au JO S: 30/2024
Date de publication: 12/02/2024

 
 
C L A S S E    C P V
60420000 - Services de transport aérien non régulier