Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/06/2024
Date de péremption : 22/07/2024
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie - Services de d'veloppement de logiciels - Achizi'?ie servicii pentru dezvoltarea unei platforme IT JALON 405

2024/S 2024-350287  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
350287-2024 - Mise en concurrence
Roumanie – Services de développement de logiciels – Achizi?ie servicii pentru dezvoltarea unei platforme IT JALON 405
OJ S 114/2024 13/06/2024
Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Services

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI
Forme juridique de l’acheteur: Autorité publique centrale
Activité du pouvoir adjudicateur: Services d’administration générale

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Achizi?ie servicii pentru dezvoltarea unei platforme IT JALON 405
Description: Achizi?ie servicii pentru dezvoltarea unui Tablou de bord TINTA 407. Numar zile pâna la care se pot solicita clarificari cu privire la con?inutul documenta?iei de atribuire înainte de data limita de depunere a ofertelor: 16. Numar zile pana la care se publica raspunsul la solicitarile de clarificari înainte de data limita de depunere a ofertelor: 11, fara a se lua în considerare ziua publicarii. Durata contractului - 6 luni, dar nu mai tarziu de 25.12.2024.
Identifiant de la procédure: 18cd8fbf-c3f1-431f-88e0-1884ae1f2b0e
Identifiant interne: 4283422-2024-5
Type de procédure: Ouverte
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 72262000 Services de développement de logiciels
2.1.3.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 1 662 000,00 RON
2.1.4.
Informations générales
Informations complémentaires: În situa?ia în care doua sau mai multe oferte ob?in acela?i punctaj în urma aplicarii algoritmului de calcul, clasamentul se va stabili în ordinea descrescatoare a clasamentului refacut prin luarea în considerare a punctajului ob?inut de ofertele respective pentru factorii de evaluare ai propunerii tehnice având ponderile cele mai mari (de la mare la mic, prin urmarirea ordinii în care ace?tia sunt preciza?i în documenta?ia de atribuire). În cazul în care prin aplicarea acestui sistem vor rezulta în continuare doua sau mai multe oferte care se claseaza pe pozi?ia 1, autoritatea/entitatea contractanta va reface clasamentul luând considerare ceilal?i factori de evaluare cu ponderi egale (urmarind ordinea precizarii acestora în documenta?ia de atribuire). Acest sistem urmeaza sa fie aplicat ori de câte ori este necesar pâna la realizarea departajarii ofertelor pe pozi?ii distincte în clasament, luându-se în considerare punctajul ob?inut pentru factorul de evaluare subsecvent (urmatorul factor de evaluare a propunerii tehnice conform celor sus-men?ionate). Oferta câ?tigatoare va fi declarata cea care se claseaza pe pozi?ia 1 din clasamentul refacut potrivit acestor reguli. În situa?ia în care prin aplicarea acestui sistem se ajunge la epuizarea factorilor de evaluare ai propunerii tehnice fara însa sa se fi ob?inut o departajare a ofertelor pe pozi?ii distincte în clasament, autoritatea/entitatea contractanta va stabili clasamentul final în func?ie de ordinea descrescatoare a punctajului ob?inut pentru factorul de evaluare “pre?ul ofertei”. În eventualitatea în care nici prin aplicarea acestui sistem nu se va ajunge la o departajare a ofertelor pe pozi?ii distincte în clasament, autoritatea/entitatea contractanta va recurge la solicitarea transmiterii de catre operatorii economici de documente care con?in noi pre?uri (reofertare de pre?). Ulterior, în cazul în care vor continua sa subziste situa?ii de natura celor anterior men?ionate se va reaplica sistemul explicitat în cadrul prezentei note asigurându-se parcurgerea tuturor pa?ilor stabili?i, pâna la momentul în care se va realiza o departajare a ofertelor pe pozi?ii distincte în clasament. Formularul/le DUAE trebuie depus/e odata cu oferta, sub sanctiunea respingerii acesteia din urma ca inacceptabila conform art. 137 alin (2) lit. b) din H.G. nr. 395/2016. Cerin?ele tehnice definite la nivelul anun?ului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o produc?ie/metoda specifica de fabrica?ie/prestare/execu?ie, vor fi în?elese ca fiind înso?ite de men?iunea ”sau echivalent”. Of nu trebuie sa se încadr in prev art. 59-60 din Lg 98/2016 ref la ev confl de int cu pers care detin functii de dec în cadrul AC: Abrudean Mircea Secr Gen, Aghiculesei Eugenia-Madalina Dir adj, Barac Larisa Ioana ?ef serv, Balalau Ileana-Lumini?a Dir, Balteanu Iulian Dir adj, Barbulescu Liliana ?ef serv, Belaconi Daniel Dir, Borbély Laszló Cons de stat, Boteanu Carmen-Mihaela Dir adj, Brâncoveanu Oana Marin Dir, Brînzei Florinel-Constantin Dir adj, Bud Ana-Maria Dir adj, Burcea Mihaela Dir gen adj, Capatîna Natalia Dir, Capota Daniel Dir,Cernega Constantin, ?ef serviciu, Ciortoloman Mihail-Vlad-Gheorghe ?ef serv, Condrea Dragos Dir, Condur Andreea Dir, Crînga?u Daniela Dir cab, Cri?u Cristina Dir gen, Curca Drago? ?ef serv, Cucu Andreea Alexandra Sef bir, Darînga Alexandra Mihaela Dir adj, Deak ?tefania Elena ?ef serv, Diaconescu Mihail Iulian Dir Adj, Dobre Victor-Paul - Secr de Stat, Dobreanu Mihai Dir cab, Dobrota Mihai Dir gen, Draghiciu Beatrice-Florina Cons de stat, Dragne-Ciuceanu Antonina ?ef bir, Drumea Mihnea-Claudiu Secr de Stat, Dumitru Cristian-Alexandru ?ef serv, Enache Mihaela Alexandra ?ef serv, Enescu Alexandra-Adelia ?ef bir, Fatu Bogdan-Alexandru Dir adj, Gâju Silvia-Cristina ?ef serv, Gavril Florin-Alexandru Consr de stat, Geafer Dincer Subsecr de stat, Ghiga Octavian Dir, Ionescu Catalin-Gheorghe ?ef serv, Ioni?a Florina Lelia ?ef serv, Ionita Mihaela Dir adj, Jicol ?tefan Dir adj, Kaitor Mihaela-Ioana Secr de Stat, Leonachescu Dana Mihaela ?ef serv, Lupu Anca ?ef serv, Lupulescu Octavian ?ef serv, Margine Catalin Dir, Marinescu Sergiu Dir adj, Mazilu Lauren?iu-Georgian ?ef serv, Mînzatu Roxana Secr de Stat, Muntean Alin-Cuzma Secr de Stat, Mure?an Manuela-Liliana Dir adj, Nancu Danu? - ?ef serviciu, Nanu Ioan-Alexandru Toma ?ef serv, Neac?u Marian Viceprim-min, Nica Adrian-Nicu?or Secr de stat, Nicolescu Liviu Secr de Stat, Niculai? Loredana Adriana ?ef bir, Ni?u Cristian Dir, Nodi? Isabel-Diana Dir, Oltianu Mirela Dir, Paiu?escu Cristina Anca ?ef serv, Patra?cu?a Oana ?ef bir, Petica Andrei-Mihai?a Dir de cab, Petraru Adriana - ?ef serv, Poenaru-Grigorescu Carmen-Judith Dir, Popa Catalin ?ef serv, Popescu Lucia-Ioana Dir, Popescu Maria - ?ef serv, Preda Marta-Maria ?ef serv, Pricop Marius Dir cab, Radu Catalina- ?ef serviciu, Rusu Petrica Lucian Secr gen adj cu rang de secr de stat, Sapunaru Nini Secr de Stat, Schink Corina-Elena ?ef serv, Schink Cristian Dir adj, Stan Razvan Gabriel ?ef serv, Stancu Loreta-Cristina ?ef ser, Stanescu Cristina-Elena ?ef serviciu, Stoica Cristina ?ef serv, Suciu Alexandru Tudor Dir adj, Sindilariu Thomas – Subsecr de Stat, ?tefanescu Gabriel Drago? Dir, Mihai?a - ?ef birou, Tudor Costin Dir adj, ?âra Corina Mia Dir adj, ?u?uianu Adrian - Secr gen adjunct cu rang de secr de stat, Vasilescu Alexandru-Cristian Secr de stat, Vorvoreanu Angela Director, Vrajitoru Sorinel-Marian Consilier de stat
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
2.1.6.
Motifs d’exclusion:
Participation à une organisation criminelleParticipare la o organizatie criminala
CorruptionCoruptie
FraudeFrauda
Infractions terroristes ou infractions liées aux activités terroristesInfractiuni teroriste sau infractiuni legate de activitati teroriste
Blanchiment de capitaux ou financement du terrorismeSpalare de bani sau finantarea terorismului
Travail des enfants et autres formes de traite des êtres humainsExploatarea prin munca a copiilor si alte forme de trafic de persoane
Paiement d’impôts et taxesPlata impozitelor
Paiement des cotisations de sécurité socialePlata asigurarilor sociale

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0000
Titre: Default lot
Description: Achizi?ie servicii pentru dezvoltarea unei platforme IT Jaon 405 - conform caietului de sarcini.
Identifiant interne: 1
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 72262000 Services de développement de logiciels
Nomenclature supplémentaire (cpv): 72268000 Services de fourniture de logiciels
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Bucuresti (RO321)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: La sediul Secretariatului General al Guvernului, Piata Victoriei nr. 1, sector 1, Bucuresti, Romania.
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 6 Mois
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.6.
Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l’exécution du marché doivent être mentionnés: Non requises
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP)
Informations complémentaires: Fonduri PNRR
5.1.9.
Critères de sélection
Critère:
Type: Aptitude à exercer l’activité professionnelle
Nom: III.1.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului
Description: Of ?i subcontr nu trebuie sa se regaseasca în situa?iile prev la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016. Mod de îndepl Op ec (lider, asociat, subcontr) va completa cerin?a coresp în form DUAE. Încadrarea în sit prev la art. 164, 165, 167 din Lg nr. 98/2016 atrage excluderea of din proc aplicata pentru atrib contr de achiz publ. Doc justif care prob îndepl celor asumate prin compl form DUAE trebuie prez, doar la solic AC, numai de of clasat pe primul loc la finalizarea ev of. Pers jur române: - CAZIERUL JUDICIAR al op ec (firma) ?i al membrilor org de adm, de cond sau de suprav al respectiv op ec sau a celor ce au putere de repr, de decizie sau de control în cadrul acestuia, a?a cum rezulta din certif const emis de O.N.R.C./actul constit. - CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA pentru pers jur, eliberat de M.F.P. sau subunit subordonate care au calitatea de creditor bugetar (din acest certificat trebuie sa reiasa ca of nu are dat rest la MOML DEP certif) pentru sediul princ; - CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA priv imp ?i taxele locale în cazul pers jur, eliberat de Consiliul Local (din acest certificat trebuie sa reiasa ca of nu are datorii restante la MOM DEP certif); - DECL PE PROPRIA RASP priv îndepl oblig de plata a imp, taxelor sau contrib la bugetul gen consolidat datorate, pentru sediile sec/punctele de lucru. Pers jurid straine: Doc edif, elib de autorit competente din ?ara în care ace?tia sunt reziden?i, prin care se atesta situa?ia judiciara a acestora. Doc edif, elib de autorit competente din ?ara în care ace?tia sunt reziden?i, prin care se atesta sit judiciara fiscala, contab, disciplina fin a acestora. (Caz fiscal repr un mijloc de eviden?a ?i urmarire a respectarii discipl fiscale, contabile ?i fin de catre contrib, în care se ?ine ev pers fiz, jur ?i a entit fara personalit jurid care au sav fapte sanc?ionate de legile fiscale, contab, vamale ?i de cele care priv disciplina fin). Doc edif, elib de autorit competente din ?ara în care ace?tia sunt reziden?i, prin care sa doved îndepl oblig rest de plata a imp catre bugetul de stat ?i bugetul local, în conf cu legisl din ?ara de reziden?a. Doc se vor prezenta înso?ite de trad autoriz a acestora în limba româna. Dupa caz, doc prin care se dem faptul ca op ec poate benef de derog prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016. Ofertantii vor completa ref la ev conflictului de int cu pers care detin functii de decizie în cadrul AC în ceea ce priv org, derul ?i finaliz proc de atrib, respectiv pers care aproba/semneaza doc emise în leg cu sau pentru proc de atrib, inclusiv pers care aproba bugetul af AC, necesar finan?arii contr de achiz publica, cum ar fi:
   1.  Abrudean Mircea - Secr Gen
   2.  Aghiculesei Eugenia-Madalina - Dir adj
   3.  Barac Larisa Ioana - ?ef serv, etc (a se vedea Sectiunea Vi.3). Modalitatea de îndeplinire: Doc justif care prob îndepl cerin?ei: prezentarea DUAE. Nota: Ref la compl DUAE, în conf cu art. 193 alin (6) din Lg nr. 98/2016, AC a activat optiunea A: Ind globala pentru toate crit de selectie din sect crit de selectie, astfel încât op ec se va limita la compl în DUAE a acestui câmp, fara a trebui sa compl nicio alta parte din sectiunea Criterii de sel. În ceea ce priv crit de selectie, AC cere op ec sa decl ca acesta îndepl toate crit de selectie impuse indicate în anuntul relevant sau în documen achiz mentionate în anunt. a. În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte doc mai sus men?ionate. Doc solic pentru neîncadrarea în prev art. 165 ?i 167 din Lg nr. 98/2016 trebuie prez de of/of asociat ?i de subcontr, daca este cazul. b. AC exclude din proc de atrib orice pers fizica sau juridica, având calitatea de of indiv/of asoc/candidat/subcontr, care nu se încadreaza în def de la art. 3 alin. (1) lit. jj), fara a mai fi nec verif încadrarii în preve art. 164, 165 si 167 – conf. art. 53 din Lg nr. 98/2016. c. În conf cu prev art. 170 din Lg nr. 98/2016: “(1) AC are obliga?ia de a verifica inexisten?a unei situa?ii de excludere prevazute la art. 164, 165 ?i 167 în legatura cu subcontractan?ii propu?i. (2) În cazul în care este identificata o situa?ie de excludere, cu aplicarea în mod corespunzator a dispozi?iilor art. 171, autoritatea contractanta solicita ofertantului/candidatului o singura data sa înlocuiasca un subcontractant în legatura cu care a rezultat, în urma verificarii, ca se afla în aceasta situa?ie. (3) În scopul verificarii prevazute la alin. (1), subcontractantul completeaza declara?ia pe proprie raspundere în conformitate cu prevederile art. 193 - 195, precizând ca nu se afla în nici una dintre situa?iile ce atrag excluderea din procedura de atribuire”.
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Aptitude à exercer l’activité professionnelle
Nom: III.1.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale
Description: Se va compl DUAE de catre op ec part la proc de atrib. În cazul în care grupurile de op ec, inclusiv asocia?iile temp, participa împreuna la proc de achizi?ii publice, trebuie prezentat un DUAE separat. Cerin?a se aplica inclusiv pentru subcontr care compl un DUAE distinct. Doc justif care prob îndepl celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certif constatator emis de O.N.R.C., sau în cazul of pers juridice/fizice straine, doc echiv emise în ?ara de reziden?a, traduse în limba româna, urmeaza sa fie prez, la solic AC, doar de catre of clasat pe locul I în clas întocmit la finaliz eval of. În sit în care vor fi exec par?i din contr de catre subcontr, dovada înreg ?i coresp activ princ/sec din cadrul acestuia cu ob achiz se va prezenta oblig ?i de catre subcontr pentru partea din contr pe care o vor realiza. Nota: Ref la compl DUAE, în conf cu art. 193 alin (6) din Lg nr. 98/2016, AC a activat optiunea A: Ind globala pentru toate crit de selectie din sectiunea crit de selectie, astfel încât op ec se va limita la compl în DUAE a acestui câmp, fara a trebui sa compl nicio alta parte din sectiunea Crit de selectie. În ceea ce priveste crit de selectie, AC cere op ec sa decl ca acesta îndepl toate crit de sel impuse indicate în anuntul relevant sau în docum achiz ment în anunt. Având în vedere prevederile Instruc?iunii M.I.P.E. nr. 6, rev2/07.06.2023, ref la ob? unor date ?i inf priv verif ex-ante a benef real al destinat fondurilor din cadrul PNRR pentru proc de achiz publica, op ec sit pe primul loc va transm împreuna cu docum suport DUAE, inf priv benef real al fondurilor (Formular nr. 3), dupa cum urmeaza: a) pentru of a caror ac? sunt pers fizi sau pers jurid inreg pe teritoriul României, se va depune un extras ONRC. b) pentru ofof declarat(i) ca?tigator(i) are/au în struct ac?ionar entita?i jurid straine, AC colecteaza de la of o decl pe proprie raspundere data de catre reprez legal, conf prev art 326 din Codul Penal priv falsul in decl, ce va con?ine datele priv benef reali ai entita?ilor jur straine (cel pu?in numele, prenumele si data na?terii), in conf cu Lg 129/2019. c) pentru of straini, înregistra?i in afara Romaniei, acestia vor depune docum justif, certif sau alte înscrisuri eliberate de autorit resp de datele benef real din ?ara ofertantului, înso?it de trad în limba româna, certificata de traducatori autoriza?i, în cond legii. d) pentru ofertan?ii de tipul asoc si funda?iilor, AC colecteaza de la acestia un extras de la MJ (Reg Na? ONG) priv benef reali ai asoc/funda?iei; in cazul in care asocia?ia/funda?ia este o entitate straina sau are benef reali persoane straine, AC colecteaza de la of o decl pe proprie rasp data de catre reprez legal/pres, conf prev art 326 din CP privind falsul in declara?ii, ce va con?ine datele priv benef reali ai entita?ilor jur (cel pu?in numele, prenumele si data na?terii), in conf cu Lg 129/2019. a) Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/subcontractant) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila. b) Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: acordul de subcontractare - Formular nr. 7 ?i/sau acordul de asociere – Formular nr. 8, dupa caz. Înainte de semnarea contractului, ofertantul câ?tigator va prezenta acordul de subcontractare/ acordul de asociere, în original sau în copie legalizata. c) În cazul în care la procedura de achizi?ie participa un grup de op ec care depun oferta comuna, cerin?a trebuie îndepl de fiecare membru al asoc pentru partea de contract pe care o realizeaza. d) În sit în care forma de org a op ec ofertant/candidat, sau subcontractant la procedura este de societate pe actiuni, cu capital social reprezentat prin actiuni la purtator op ec are oblig de a comunica datele de identif a detinatorilor/benef reali ai actiunilor la purtator, respectiv reprez legal al op ec va depune o decl pe propria rasp cu priv la de?inatorii/beneficiarii reali ai ac?iunilor la purtator, sub sanc?iunile prevazute de art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Cod penal. e) AC exclude din proc de atrib orice pers fiz sau jur, având calit de of indiv/of asociat/candidat/ subcontr, care nu se încadreaza în defini?ia de la art. 3 alin. (1) lit. jj), fara a mai fi necesara verificarea încadrarii în prev art. 164,165 ?i 167 – conform art. 53, alin. (1^1) din Lg nr. 98/2016.
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité économique et financière
Utilisation de ce critère: Non utilisé

Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Nom: Proportia de subcontractare Propor?ia de subcontractare. Ofertantul trebuie sa precizeze în oferta partea/par?ile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze ?i datele de identificare ale subcontractan?ilor propu?i.
Description: Se va completa DUAE de catre operatorii economici participan?i la procedura de atribuire cu informa?iile aferente situa?iei lor ?i, daca este cazul, în cazul în care ofertantul utilizeaza capacita?ile subcontractantului/ subcontractan?ilor pentru a îndeplini criteriile de calificare, se va prezenta câte un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractan?i, completat ?i semnat în mod corespunzator de catre fiecare dintre ace?tia si va avea anexat acordul de subcontractare (Formular nr. 7). Subcontractantii pe a caror capacitati ofertantul/candidatul se bazeaza pentru demonstrarea îndeplinirii anumitor criterii de calificare si selectie sunt considerati si terti sustinatori, Astfel, se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al ter?ului sus?inator din care rezulta modul efectiv în care se va materializa sus?inerea acestuia ?i/sau acordul de subcontractare, dupa caz. Nota: a) În situatia în care forma de organizare a operatorului economic ofertant/candidat, tert sustinator sau subcontractant la procedura este de societate pe actiuni, cu capital social reprezentat prin actiuni la purtator operatorul economic are obligatia de a comunica datele de identificare a detinatorilor/beneficiarilor reali ai actiunilor la purtator, respectiv reprezentantul legal al operatorului economic va depune o declara?ie pe propria raspundere cu privire la detinatorii/beneficiarii reali ai actiunilor la purtator, sub sanctiunile prevazute de art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare. Autoritatea contractanta exclude din procedura de atribuire orice persoana fizica sau juridica, având calitatea de ofertant individual/ofertant asociat/candidat/ter? sus?inator/subcontractant, care nu se încadreaza în defini?ia de la art. 3 alin. (1) lit. jj), fara a mai fi necesara verificarea încadrarii în prevederile art. 164, 165 ?i 167, conform art. 53, alin. (1^1) din Legea nr. 98/2016 privind achizi?iile publice. b) Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/ter? sus?inator/subcontractant) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila.
Utilisation de ce critère: Utilisé
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Qualité
Nom: Perioada de garantie si suport ofertata
Description: Valoare minima admisa 12 luni – 0 puncte Garan?ia ?i suportul platformei sunt compuse, conform centralizatorului din Sec?iunea II, capitolul 6, din cele 4 componente respectiv cele 3 licen?e software de la pozi?iile 1-3 ?i garan?ia produsului software dezvoltat. Pentru fiecare an suplimentar oferit la fiecare din cele patru componente se acorda 10 puncte, distribuite propor?ional pentru fiecare din cele 4 componente (câte 2,5 puncte pentru fiecare) rezultând un total de 10 puncte pentru fiecare an suplimentar oferit. Perioada de garan?ie ?i suport ofertata pe o perioada mai mare de 36 de luni nu va fi punctata cu mai mult de 20 de puncte.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 20

Critère:
Type: Prix
Nom: Pretul ofertei
Description: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 40

Critère:
Type: Qualité
Nom: Experti, conf CS: (EC 1)-Manager de proiect–1 pers-10 p; (EC 2)–Expert in domeniul analizei de business si a sistemelor informationale-1 pers-6 p; (EC 3)-Expert architect solutie informatica–1 pers-6 p; (EC 4)-Expert team leader echipa dezvoltare solutie informatica-1 pers-6 p; (EC 5)-Expert infrastructura ?i securitate–1 pers-6 p; (EC 6)-Expert quality assurance–1 pers-6 p
Description: (EC 1) - Manager de proiect – 1 persoana Algoritm de calcul Participarea în minim 1 proiect/contract ce a avut ca obiect implementarea unui proiect în domeniul inovarii în calitate de manager de proiect/coordonator de proiect (1 proiect - 0 puncte, pentru fiecare proiect/contract suplimentar se acorda câte 2,5 puncte pâna la max. 10 puncte); EC2 - Expert în domeniul analizei de business ?i a sistemelor informa?ionale – 1 persoana Punctajul se acorda astfel: Participarea în minim un proiect/contract, ce a avut ca obiect implementarea unei solu?ii ce presupune dezvoltarea unor instrumente informatice complexe, unde a avut responsabilita?i similare (1 proiect - 0 puncte, pentru fiecare proiect/contract suplimentar se acorda câte 2 puncte pâna la maxim 6 puncte); EC3 - Expert arhitect solu?ie informatica – 1 persoana Algoritm de calcul Punctajul se acorda astfel: Participarea în minim un proiect/contract, ce a avut ca obiect implementarea unei solu?ii ce presupune dezvoltarea unor instrumente informatice complexe, unde a avut responsabilita?i similare (1 proiect - 0 puncte, pentru fiecare proiect/contract suplimentar se acorda câte 2 puncte pâna la maxim 6 puncte); EC4 - Expert team leader echipa dezvoltare solu?ie informatica – 1 persoana Algoritm de calcul Punctajul se acorda astfel: Participarea în minim 1 proiect/contract ce a avut ca scop dezvoltarea ?i implementarea unor solu?ii software complexe (dedicate informatizarii ?i automatizarii proceselor interne sau digitalizarii fluxurilor institu?ionale) în cadrul unor proiecte ce au vizat implementarea unor instrumente informatice pentru punerea în aplicarea a unor reglementari na?ionale/interna?ionale, masurarea impactului unor politici publice sau oferirea suportului decizional necesar normarii unor activita?i de interes public. (1 proiect - 0 puncte, pentru fiecare proiect/contract suplimentar se acorda câte 2 puncte pâna la maxim 6 puncte); EC5 - Expert infrastructura ?i securitate - 1 persoana Algoritm de calcul Punctajul se acorda astfel: Participarea în minim un proiect/contract, ce a avut ca obiect implementarea unei solu?ii ce presupune dezvoltarea unor instrumente informatice complexe, unde a avut responsabilita?i similare (1 proiect - 0 puncte, pentru fiecare proiect/contract suplimentar se acorda câte 2 puncte pâna la maxim 6 puncte); EC6 - Expert quality assurance – 1 persoana Punctajul se acorda astfel: Participarea în minim un proiect/contract, ce a avut ca obiect implementarea unei solu?ii ce presupune dezvoltarea unor instrumente informatice complexe, unde a avut responsabilita?i similare (1 proiect - 2 puncte, pentru fiecare proiect/contract suplimentar se acorda câte 2 puncte pâna la maxim 6 puncte);
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 40
5.1.11.
Documents de marché
5.1.12.
Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Adresse de présentation: https://www.e-licitatie.ro
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: roumain
Catalogue électronique: Non autorisée
Variantes: Non autorisée
Date limite de réception des offres: 22/07/2024 15:00:00 (UTC+3)
Date limite de validité de l’offre: 5 Mois
Informations relatives à l’ouverture publique:
Date d'ouverture: 22/07/2024 15:00:00 (UTC+3)
Lieu: In SEAP
Informations complémentaires: Comisia de evaluare aa ofertelor
Conditions du marché:
Facturation en ligne: Requise
La commande en ligne sera utilisée: non
Le paiement en ligne sera utilisé: non
Forme juridique que doit revêtir un groupe de soumissionnaires auquel un marché est attribué: Asociere conform art. 53 din Legea privind achizi?iile publice nr. 98/2016.
Informations relatives aux délais de recours: Art. 8 din Legea nr. 101/2016
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI
Organisation qui reçoit les demandes de participation: SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI
Organisation qui traite les offres: SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0004
Nom officiel: SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI
Numéro d’enregistrement: 4283422
Adresse postale: Pia?a Victoriei nr. 1  
Ville: Bucuresti
Code postal: 011791
Subdivision pays (NUTS): Bucuresti (RO321)
Pays: Roumanie
Point de contact: al Guvernului Secretariatul General
Adresse électronique: investitii@gov.ro
Téléphone: +40 213139825
Télécopieur: +40 213191536
Adresse internet: https://www.sgg.gov.ro
Profil de l’acheteur: https://www.e-licitatie.ro
Rôles de cette organisation
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
Organisation qui reçoit les demandes de participation
Organisation qui traite les offres
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Numéro d’enregistrement: 20329980
Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3  
Ville: Bucure?ti
Code postal: 030084
Subdivision pays (NUTS): Bucuresti (RO321)
Pays: Roumanie
Adresse électronique: office@cnsc.ro
Téléphone: +40 213104641
Télécopieur: +40 213104642
Adresse internet: http://www.cnsc.ro
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Operator SEAP
Numéro d’enregistrement: RO42283735
Adresse postale: Strada: Italiana, nr. 22, Sector: -, Judet: Bucuresti, Localitate: Bucuresti, Cod postal: 020976  
Ville: Bucuresti
Code postal: 020976
Subdivision pays (NUTS): Bucuresti (RO321)
Pays: Roumanie
Point de contact: Roxana Popescu
Adresse électronique: contact.autoritati@e-licitatie.ro
Téléphone: +40 3032997
Adresse internet: https://www.adr.gov.ro/
Rôles de cette organisation
TED eSender
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: fb27ac4d-5541-43f4-85ea-56a848ed20a1 - 01
Type de formulaire: Mise en concurrence
Type d’avis: Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 12/06/2024 14:00:39 (UTC+3)
Date d’envoi de l’avis (eSender): 12/06/2024 12:01:21 (UTC+3)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: roumain
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 350287-2024
Numéro de publication au JO S: 114/2024
Date de publication: 13/06/2024

 
 
C L A S S E    C P V
72262000 - Services de développement de logiciels