Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 25/01/2023
Date de péremption : 13/02/2023
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Sf'ntu Gheorghe:Services liÈs la sylviculture

2023/S 18-048915  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
25/01/2023 S18 Roumanie-Sf'ntu Gheorghe: Services liÈs la sylviculture 2023/S 018-048915 Avis de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA NumÈro national d'identification: RO1590120 Adresse postale: DIRECTIA SILVICA COVASNA, str.Kos Karoly, nr.5A, jud.Covasna Ville: Sfantu Gheorghe (Covasna) Code NUTS: RO123 Covasna Code postal: 520055 Pays: Roumanie Point(s) de contact: KATALIN SINKA Courriel: office@sfgh.rosilva.ro TÈlÈphone: +40 267351890 Fax: +40 267351024 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.rosilva.ro Adresse du profil díacheteur: www.e-licitatie.ro
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100161904 Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes au(x) point(s) de contact susmentionnÈ(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: regie autonoma
I.5) ActivitÈ principale Autre activitÈ: Silvicultura si exploatari forestiere
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Acord cadru de servicii pentru silvicultura - regenerarea padurilor - D.S. Covasna NumÈro de rÈfÈrence: 319/Gh.A.M/17.01.2023
II.1.2) Code CPV principal 77230000 Services liÈs la sylviculture
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Servicii pentru silvicultura - regenerarea p?durilor , conform specificatiilor din caietul de sarcini. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare pana in a 6 a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 9
II.1.5) Valeur totale estimÈe Valeur hors TVA: 2 820 249.48 RON
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour nombre maximal de lots: 2 Nombre maximal de lots pouvant Ítre attribuÈs un soumissionnaire: 2
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Ocolul Silvic Bretcu
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77230000 Services liÈs la sylviculture 09112200 Tourbe 24400000 Engrais et composÈs azotÈs 39541140 Ficelle
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO123 Covasna Lieu principal d'exÈcution:
Fondul forestier administrat de Ocolul Silvic Bretcu
II.2.4) Description des prestations:
Servicii pentru silvicultura - regenerarea p?durilor , conform specificatiilor din caietul de sarcini. Cantitatea celui mai mare contract subsecvent este prezentat in caietul de sarcini.
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimÈe Valeur hors TVA: 930 920.69 RON
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en mois: 9 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Ocolul Silvic Comandau
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77230000 Services liÈs la sylviculture 09112200 Tourbe 24400000 Engrais et composÈs azotÈs 39541140 Ficelle
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO123 Covasna Lieu principal d'exÈcution:
Fondul forestier administrat de Ocolul Silvic Comandau
II.2.4) Description des prestations:
Servicii pentru silvicultura - regenerarea padurilor, conform specificatiilor din caietul de sarcini. Cantitatea celui mai mare contract subsecvent este prezentat in caietul de sarcini.
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimÈe Valeur hors TVA: 1 889 328.79 RON
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en mois: 9 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activitÈ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Ofertantii, terti sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute de art 164,165,167 din Legea nr 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata Óndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza Óndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de c'tre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar Óntocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente sunt: - Certificate consatatatoare privind LIPSA DATORIILOR RESTANTE cu privire la plata impozitelor, taxelor sau contibutiilor bugetul general consolidat ( buget local, buget de stat) la momentul prezentarii, operatorii economici straini vor depune documente echivalente emise Ón conformitate cu legislatia din tara respectiva. - Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum a rezultat din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv, - dupa caz, ducomente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art.166 alin.(2),art.167 alin.(2), art.171 din legea 98/2016 privind achizitiile publice. - alte documente edificatoare, dupa caz. Oferantii, terti sustinatori si subcontractantii trebuie sa respecte regulile de evitare a conflictului de interese prevazute la art.60 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice. Se solicita declaratie conform art.60 din Legea nr.98/2016 care va fi prezentata de toti participantii la procedura odata cu depunerea DUAE. Persoanele cu functii de decizie din cadrul entitatii contractante sunt: Muntean Gheorghe Alexe, Bocan Ioan Marcel, Vura Francisc, Burloiu Livia, Mitroi Sergiu, Pap Mihaly, Sinka Katalin Cerinta nr 1 Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasc? o forma de Ónregistare in condi?iile legii din ?ara de rezident?, s? reias? c? operatorul economic este legal constituit, c? nu se afl? Ón niciuna dintre situa?iile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitatile prin care poate fi demonstrata Óndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza Óndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I Ón clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Informatiile din certificatul constatator va cuprinde informatii reale/actuale la data prezentarii. Cerin?a nr.2 Operatorii economici ce depun oferta trebuie s? fie atestati pentru serviciile prev?zute la art.6, lit.a) ?i b) din O.M.1763/2015 pentru aprobarea Regulamentului privind atestarea persoanelor juridice care realizeaz? lucr?ri de regenerare ?i Óntre?inere a semin?i?urilor ?i planta?iilor, lucr?ri de Óngrijire a arboretelor, precum ?i atestarea persoanelor fizice ?i juridice care efectueaz? proiectarea ?i/execut? lucr?ri de Ómbun?t??iri funciare Ón domeniul silvic, conform art.30, alin.(5) din Legea nr.46/2008 Codul Silvic. Modalitatile prin care poate fi demonstrata Óndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaz? Óndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv Certificat de atestare pentru domeniul B grupele a ?i b (regenerarea p?durilor ñlucr?rile sau prest?rile de servicii pentru favorizarea instal?rii semin?i?ului pe cale natural?, preg?tirea terenului ?i a solului ?i instalarea vegeta?iei lemnoase pe cale artificial? prin Ómp?duriri propriu-zise ?i reÓmp?duriri; Óntre?inerea semin?i?urilor ?i planta?iilor forestiere), sau in cazul ofertan?ilor str?ini, documentele echivalente emise Ón ?ara de reziden?? urmeaz? s? fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I Ón clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Informatiile cuprinse Ón documentele justificative trebuie s? fie reale/actuale la data prezentarii.
III.1.2) CapacitÈ Èconomique et financiËre CritËres de sÈlection tels que mentionnÈs dans les documents de la consultation
III.1.3) CapacitÈ technique et professionnelle Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Loturile: 1,2Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificatOfertantul are obliga?ia s? fac? dovada c? a prestat Ón ultimii trei ani, calculate pana la data limita de depunere a ofertei servicii similare (prin servicii similare se intelege îServicii pentru silviculturaÑ) in valoare CUMULATA DE MINIM 930920 lei pentru lotul nr.1 si in valoare CUMULATA DE MINIM 1889328 lei pentru lotul nr.2, la nivelul unuia sau mai multor contracte Niveau(x) spÈcifique(s) minimal/minimaux exigÈ(s):
Ini?ial se va completa DUAE (conform art. 193 alin (1) din Legea 98/2016). Documentele prezentate Ón vederea sustinerii experientei similare (certificate/documente emise su contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar al serviciilor sau copii de pe procesul verbal/procesele verbale de receptie partiala/finala de la beneficiar din care sa reiasa ca au fost prestate pana la data limita de depunere a ofertelor, servicii similar), vor fi prezentate la finalizarea evalu?rii ofertelor, la solicitarea autorit??ii contractante, doar de c?tre ofertantul clasat pe locul I Ón clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte ProcÈdure accÈlÈrÈe Justification:
Pentru aceasta achizitie a fost publicat Anuntul de intentie nr.PI1002823/01.12.2022,(in JOUE: 2022/S 233-667805), in vederea reducerii termenelor de la 35 de zile la 15 zile pentru depunerea ofertelor in baza art.74, alin.(2) din Legea nr.98/2016. 2022/S 233-667805
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
Le marchÈ implique la mise en place d'un accord-cadre Accord-cadre avec un seul opÈrateur
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 13/02/2023 Heure locale: 15:00
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
roumain
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit Ítre valable jusqu'au: 13/05/2023
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 13/02/2023 Heure locale: 15:00 Lieu:
In SEAP
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: non
VI.3) Informations complÈmentaires:
 
1.Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ofertantilor Ón circumstante exceptionale Ónainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei prelungirea acestei perioade.OEn cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei aceasta va fi prelungita Ón mod corespunzator. Ofertantul are obligatia de a comunica autoritatii contractante daca este sau nu de acord cu prelungiera perioadei de valabilitate a ofertei. Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se considera ca si-a retras oferta fara ca acest fapt sa atraga pierderea garantiei de participare.
   2. In temeiul Art. 217 din Legea nr. 98 /2016 cu modificarile si completarile ulterioare, documentele prezentate de ofertanti au caracter de documente publice. Accesul oricarei persoane la acestea nu poate fi restrictionat decat in masura in care aceste informatii sunt confidentiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuala. Conform Art. 123 alin. (1) din HG 395 /2016, ofertantii vor indica informatiile prezentate in cadrul procedurii care sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala. Indicatia se va face PE FIECARE PAGINA a documentelor aflate in aceasta situatie. In lipsa acestei indicatii, autoritatea contractanta va intelege ca ofertantul este de acord cu caracterul public al tuturor documentelor prezentate in cadrul procedurii.
   3.  îCerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea îsau echivalentî
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: www.cnsc.ro
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
In conditiile si in termenul prevazut de Legea nr. 101 /2016 cu modificarile si completarile ulterioar
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Oficiul Juridic al Directiei Silvice Covasna Adresse postale: str.Kos Karoly, nr.5A, jud.Covasna Ville: Sfantu Gheorghe (Covasna) Code postal: 520055 Pays: Roumanie Fax: +40 267351024 Adresse internet: www.rosilva.ro
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
20/01/2023 Acord cadru de servicii pentru silvicultura - regenerarea padurilor - D.S. Covasna 13/02/2023 25/01/2023 ROU National
 
 
C L A S S E    C P V
09112200 - Tourbe 
24400000 - Engrais et composés azotés 
39541140 - Ficelle 
77230000 - Services liés à la sylviculture