Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 10/06/2021
Date de péremption : 05/07/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Sfântu Gheorghe: Machines diverses à usage spécifique

2021/S 111-290439  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 10/06/2021 S111 Roumanie-Sfântu Gheorghe: Machines diverses à usage spécifique 2021/S 111-290439 Avis de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Drumuri ?i Poduri Covasna S.A.
Numéro national d'identification: 7028793 Adresse postale: Str. ?igaretei nr. 44 Ville: Sfântu Gheorghe Code NUTS: RO123 Covasna Code postal: 520033 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Ing. Magda Turi Courriel: office@drumcov.ro Téléphone: +40 267351552 Fax: +40 267351569 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.drumcov.ro Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100121701 Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Agence/office régional(e) ou local(e)
I.5) Activité principale Autre activité: Construc?ii
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Achizi?ionare sta?ie de asfalt Numéro de référence: 7028793/2021/1
II.1.2) Code CPV principal 42990000 Machines diverses à usage spécifique
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Se vor achizi?iona urmatoarele echipamente cu montaj: - statie de asfalt - buc.1 (fisa tehnica nr. 1) in cadrul contractului de furnizare privind "Achizitionare statie de asfalt". Fiind vorba de echipamente ce necesita montaj, respectiv punere in functiune, acestea se vor realiza imadiat dupa livrare, prin personal calificat de specialitate. Num?rul de zile înainte de termenul-limit pentru primirea ofertelor pân când ofertan?ii pot solicita clarific?ri: 18 zile. Autoritatea contractant r?spunde in mod clar si complet tuturor solicit?rilor de clarific?ri/informa?ii suplimentare in a 11-a zi inainte de data-limita de depunere a ofertelor. Orice solicitare de clarific?ri trebuie transmis în SEAP http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 7 308 750.00 RON
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO123 Covasna Lieu principal d'exécution:
Cariera de andezit Malnas-Botos, Com. Malnas, Sat Malnas-Bai, Jud. Covasna
II.2.4) Description des prestations:
Autoritatea contractant DRUMURI SI PODURI COVASNA SA elaboreaz prezenta documentatie în scopul derul?rii procedurii de achizi?ie public pentru încheierea Contractului de furnizare privind "Achizitionare statie de asfalt", ce urmeaz a fi finan?at din bugetul propriu al DRUMURI SI PODURI COVASNA SA. Investi?ia este una de procurare de statie de asfalt (inclusiv montaj si punere in functiune). Astfel, in cadrul proiectului, la locul indicat de Autoritatea contractanta va fi livrat si pus in functiune o statie de asfalt, in conformitate cu cerintele formulate in Fisa tehnica, parte a Caietului de sarcini a prezentei achizitii, conform legisla?iei în vigoare. Astfel, s-a intocmit Fisa tehnica a echipamentului, ce se va constitui parte integranta a Caietului de sarcini al procedurii de achizi?ie ?i va sta la baza întocmirii ofertelor pe baza c?rora se va executa contractul de furnizare.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 4 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Ofertan?ii, ter?ii sus?in?tori ?i subcontractan?ii nu trebuie s se reg?seasc în situa?iile prev?zute la art.164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016. Modalitatea de îndeplinire: Se va completa DUAE în conformitate cu art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016. Documentele justificative care probeaz îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaz a fi prezentate, la solicitarea autorit??ii/entit??ii contractante doar ofertantului clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evalu?rii ofertelor sunt: - certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribu?iilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) valabile la momentul prezent?rii, - cazierul judiciar al operatorului economic ?i al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, a?a cum rezult din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv, valabile la momentul prezent?rii, - dup caz, documente prin care se demonstreaz faptul c operatorul economic poate beneficia de derog?rile prev?zute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizi?iile publice, - alte documente edificatoare, dup caz. În cazul în care în ?ara de origine sau ?ara în care este stabilit ofertantul/ter?ul sus?in?tor/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prev?zute mai sus sau respectivele documente nu vizeaz toate situa?iile prev?zute la art.164, 165 ?i 167, autoritatea contractant are obliga?ia de a accepta o declara?ie pe proprie r?spundere sau, dac în ?ara respectiv nu exist prevederi legale referitoare la declara?ia pe propria r?spundere, o declara?ie autentic dat în fa?a unui notar, a unei autorit??i administrative sau judiciare sau a unei asocia?ii profesionale care are competen?e în acest sens. Operatorii economici care depun ofert trebuie s dovedeasc o form de înregistrare în condi?iile legii din ?ara rezident?, din care s reias c operatorul economic este legal constituit, c nu se afl în niciuna din situa?iile de anulare a constituirii, precum ?i faptul c are capacitatea profesional de a realiza activit??ile ce fac obiectul contractului de achizi?ie public?/sectorial?. Cerin?a se aplic inclusiv pentru subcontractan?i ?i/sau ter?i sus?in?tori care completeaz informa?iile aferente situa?iei lor la nivelul unui DUAE distinct. Modalitatea de îndeplinire: Se va completa DUAE de c?tre operatorii economici participan?i la procedura de atribuire a contractului de achizi?ie public?/sectorial cu informa?iile solicitate de c?tre autoritatea contractant - informa?ii referitoare la îndeplinirea cerin?elor privind capacitatea de exercitare a activit??ii profesionale. Documentul justificativ care probeaz îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertan?ilor persoane juridice/fizice str?ine, documentele echivalente emise în ?ara de reziden??, traduse în limba român?, urmeaz s fie prezentate, la solicitarea Autorit??ii/entit??ii contractante, doar de c?tre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evalu?rii ofertelor. In situa?ia în care vor fi executate p?r?i din contract de c?tre subcontractan?i, dovada înregistr?rii ?i coresponden?a activit??ilor principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achizi?iei se va prezenta obligatoriu ?i de c?tre subcontractan?i, pentru partea din contract pe care o vor realiza.
III.1.2) Capacité économique et financière Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat Ofertantul trebuie s fi executat furnizari similare în ultimii 3 ani, raporta?i la data-limit de depunere a ofertelor, în valoare cumulat de cel pu?in
   7. 300.000,00 RON f?r TVA. Se va prezenta lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor si beneficiarilor publici si privati. Se accept însumarea valorilor aferente furnizarilor executate în cadrul a maximum 3 contracte. Prin furnizari similare, se în?elege: - furnizare (inclusiv montare/punere in functiune) statii de asfalt Proportia de subcontractare Se vor preciza partea/p?r?ile din contract pe care operatorul economic inten?ioneaz s le subcontracteze, dac este cazul. Se va indica procentul de subcontractare. Pentru contractele de achizitie de bunuri: certificate emise de organisme de control al calitatii Dovada implementarii sistemului de management al calitatii conform SR EN ISO 9001 sau echivalent pentru activitatea principala ce face obiectul contractului, prin prezentarea unor certificate emise de organisme de certificare acreditate sau alte probe/dovezi. Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Se va completa DUAE de c?tre operatorii economici participan?i la procedura de atribuire cu informa?iile ce descriu nivelul lor de experien??, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunz?tor cerin?elor autorit??ii contractante. Asociatul/asociatii nominalizati va/vor prezenta distinct DUAE în care se vor cuprinde informa?iile solicitate. La nivelul DUAE trebuie precizate urm?toarele informa?ii: num?rul ?i data contractului invocat drept experien? similar?, tipul/categoriile de furnizari executate, valoarea, beneficiarul, data ?i num?rul documentului de recep?ie, precum ?i ponderea ?i activit??ile/categoriile de furnizari pentru care a fost responsabil în execu?ia furnizarilor. Documente justificative care probeaz îndeplinirea cerin?ei, vor fi prezentate la solicitarea autorit??ii contractante, doar de c?tre ofertantul clasat pe locul 1 în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evalu?rii ofertelor. Documentele prin care operatorul economic clasat pe locul 1 poate îndeplini cerin?a privind experien?a similar sunt urm?toarele, f?r a se limita la, enumerarea nefiind cumulativ?: - copii ale unor p?r?i relevante ale contractelor pe care le-au îndeplinit; - certificate de predare-primire; - recomand?ri; - procese-verbale de recep?ie; - certific?ri de bun execu?ie; - certificate constatatoare. ?i/sau alte documente din care sa reias urmatoarele informa?ii: beneficiarul, cantitatea (indicatori tehnici ce caracterizeaz obiectul furnizarii), perioada (inclusiv data încheierii contractului) ?i locul execu?iei furnizarilor, precum si in mod obligatoriu cel putin o scrisoare de recomandare din partea unui fost beneficiar. Ofertantul are obliga?ia de a preciza partea/p?r?ile din contract pe care urmeaz s le subcontracteze ?i datele de recunoa?tere ale subcontractan?ilor propu?i, dac ace?tia sunt cunoscu?i la momentul depunerii ofertei. DUAE completat de ofertant în care va include ?i informa?ii privind partea din contract care urmeaz a fi subcontractat ?i va avea anexat acordul de subcontractare (model orientativ Formular nr. 3). Subcontractan?ii pe a c?ror capacit??i se bazeaz ofertantul vor completa la rândul lor un DUAE separat, incluzând informa?iile referitoare la situa?iile de excludere astfel cum acestea sunt men?ionate la art.164, 165 ?i 167 din Legea nr.98/2016 precum ?i cele care prezint relevan? din perspectiva capacit??ilor pe care se bazeaz ofertantul. Dac prin subcontractant nu se îndepline?te o cerin? de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar în scopul demonstr?rii neîncadr?rii în motivele de excludere. Operatorul economic clasat pe primul loc dup aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada îndeplinirii cerin?elor de calificare prin subcontractan?i prin prezentarea de documente justificative ale acestora, la solicitarea AC. Autoritatea contractant poate respinge subcontractantul propus dac acesta nu îndepline?te cerin?ele de calificare privind capacitatea sau se încadreaz printre motivele de excludere ?i solicit candidatului/ofertantului o singur dat - înlocuirea acestuia ?i prezentarea unui alt subcontractant. Se va completa DUAE. Autoritatea contractanta va solicita prezentarea de documente-suport actualizate/la zi doar in cazul ofertantului clasat pe primul loc dupa finalizarea evaluarii ofertelor.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 05/07/2021 Heure locale: 15:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
roumain
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit être valable jusqu'au: 05/01/2023
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 05/07/2021 Heure locale: 15:00 Lieu:
In SEAP Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:
Membrii comisiei de evaluare.
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Consiliul Na?ional de Solu?ionare a Contesta?iilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucure?ti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro Téléphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Conf. art. 8 din Legea 101/2016.
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
05/06/2021
 
 
C L A S S E    C P V
42990000 - Machines diverses à usage spécifique