Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/11/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Sfântu Gheorghe:Travaux de construction de gares routières

2022/S 226-650033  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
23/11/2022 S226 Roumanie-Sfântu Gheorghe: Travaux de construction de gares routières 2022/S 226-650033 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Travaux
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Municipiul Sfantu Gheorghe Numéro national d'identification: 4404605 Adresse postale: Strada: 1 Decembrie 1918, nr. 2 Ville: Sfantu Gheorghe Code NUTS: RO123 Covasna Code postal: 520008 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Reka Balint Courriel: reka.balint@sepsi.ro Téléphone: +40 267316902 Fax: +40 267316902 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.sfantugheorgheinfo.ro Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Execu?ia lucr?rilor de realizare sta?ie de cap?t ?i modernizarea sta?iilor de autobuz pe traseul de transport public aferente investi?iei: "Reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Sfântu Gheorghe prin investi?ii bazate pe Planul de Mobilitate Urban? Durabil? Numéro de référence: 4404605_2022_PAAPD1375629
II.1.2) Code CPV principal 45213311 Travaux de construction de gares routières
II.1.3) Type de marché Travaux
II.1.4) Description succincte:
Obiectul contractului ce rezult? din aceast? procedur? este execu?ia lucr?rilor identificate în documenta?ia tehnico-economica pusa la dispozitie ?i include: i. achizi?ionarea tuturor materialelor ?i produselor necesare, a tuturor utilajelor, mijloacelor ?i echipamentelor (inclusiv orice utilaj de ridicare sau manipulare, daca este cazul) necesare pentru execu?ia lucr?rilor; ii. orice activitate sau lucrare provizorie necesar? pentru preg?tirea ?antierului, sau orice autoriza?ie necesar? Antreprenorului de la autorit??ile competente pentru executarea lucr?rilor ?i realizarea activit??ilor ?i lucr?rilor temporare; iii. transportul la ?antier a oric?ror materiale, utilaje, componente ?i echipamente de lucru, a oric?rui mijloc normal sau extraordinar necesar pentru execu?ia lucr?rilor; iv. orice testare ?i testele relevante, a?a cum sunt aceste test?ri ?i teste solicitate prin legisla?ia ?i reglement?rile în domeniul sistemului de asigurare a calit??ii în construc?ii; v. orice consumabile necesare pentru execu?ia lucr?rilor ?i realizarea test?rilor; vi. între?inerea normal? ?i extraordinar? a lucr?rilor pân? la predarea acestora c?tre Autoritatea Contractant?; vii. activit??i ?i consumabile necesare pentru men?inerea ?antierului curat ?i func?ional, demontarea ?i îndep?rtarea oric?ror lucr?ri sau activit??i provizorii; viii. preg?tirea oric?rei documenta?ii necesare Antreprenorului pentru execu?ia lucr?rilor, documenta?ie care include dar nu se limiteaz? la: a. Grafice generale de realizare a investi?iei publice (fizice); b. Planul calit??ii pentru execu?ie; c. Planul de control al calit??ii; d. Certific?rile ?i rezultatele testelor materialelor ix. Documentarea informa?iilor necesare pentru Cartea tehnic? a construc?iei, inclusiv documentarea instruc?iunilor de exploatare Not?: Achizi?ionarea sta?iilor de înc?rcare electric? ?i montajul acestora nu fac obiectul prezentei proceduri dar, Având în vedere complementaritatea cu investi?iile mai sus men?ionate, dar mai ales cu achizi?ia de autobuze electrice ?i pentru informare ?i o bun? coordonare a elementelor constructive - unele date tehnice r?mân incluse în prezenta documenta?ie de atribuire. Termenii ?i condi?iile contractului includ ?i o garan?ie pentru execu?ia lucr?rilor de minim 3 ani, inclusiv dot?ri. Termenul pana la care se pot solicita clarificari de la autoritatea contractanta este de 18 zile inainte de data de depunere a ofertelor. Termenul pana la care autoritatea contractanta raspunde la solicitarile de clarificari este de 11 zile inainte de data de depunere oferte.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO123 Covasna Lieu principal d'exécution:
Municipiul Sfantu Gheorghe
II.2.4) Description des prestations:
Natura si cantitatea lucrarilor solicitate sunt in conformitate cu Caietul de sarcini.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Componenta tehnica / Pondération: 12 Prix - Pondération: 88
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Programul Operational Regional 2014-2020, Axa - REDUCEREA EMISIILOR DE CARBON ÎN MUNICIPIILE RE?EDIN?? DE JUDE? PRIN INVESTI?II BAZATE PE PLANURILE DE MOBILITATE URBAN? DURABIL?.
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 223-639323
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché

Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
În cazul în care dou? sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul ob?inut la factorii de evaluare în ordinea descresc?toare a ponderilor acestora. În situa?ia în care egalitatea se men?ine, autoritatea contractant? are dreptul s? solicite noi propuneri financiare, ?i oferta câ?tig?toare va fi desemnat? cea cu propunerea financiar? cea mai mic?. Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea "sau echivalent".
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
18/11/2022 Execu?ia lucr?rilor de realizare sta?ie de cap?t ?i modernizarea sta?iilor de autobuz pe traseul de transport public aferente investi?iei: "Reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Sfântu Gheorghe prin investi?ii bazate pe Planul de Mobilitate Urban? Durabil? 23/11/2022 ROU National
 
 
C L A S S E    C P V
45213311 - Travaux de construction de gares routières