Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/10/2020
Date de péremption : 18/11/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Sfântu Gheorghe: Véhicules de compactage des ordures ménagères

2020/S 200-484477  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 14/10/2020 S200 Roumanie-Sfântu Gheorghe: Véhicules de compactage des ordures ménagères 2020/S 200-484477 Avis de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Tega S.A.
Numéro national d'identification: RO8670570 Adresse postale: Str. Crângului nr. 1 Ville: Sfântu Gheorghe Code NUTS: RO123 Covasna Code postal: 520032 Pays: Roumanie Point(s) de contact: István Kádár Courriel: office@tega.ro Téléphone: +40 733009762 Fax: +40 267351897 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.tega.ro Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100104935 Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Societate pe ac?iuni
I.5) Activité principale Autre activité: Servicii salubrizare
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Autogunoier compactoare cu o capacitate de min. 15 m3 -max. 16 m3-1 buc. si autom?tur?toare stradal cu o capacitate brut de minimum 2,0-maximum 2,5 m3, în sistem leasing Numéro de référence: 19019
II.1.2) Code CPV principal 34144512 Véhicules de compactage des ordures ménagères
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Autoritatea contractanta doreste achizitionarea unor utilaje in vederea imbunatatirii flotei de lucru, respectiv: - Autogunoiera compactoare cu o capacitate de min. 15mc - max. 16 mc-1 buc si - Autom?tur?toare stradal cu o capacitate bruta de minim 2,0 - maxim 2,5 mc, in sistem leasing
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 1 300 000.00 RON
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour un seul lot Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire: 2
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Autom?tur?toare stradal cu o capacitate bruta de minim 2,0 - maxim 2,5 mc, in sistem leasing
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 34144430 Balayeuses
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO123 Covasna Lieu principal d'exécution:
Municipiul Sfantu Gheorghe, str Energiei nr 2, judet Covasna
II.2.4) Description des prestations:
Autom?tur?toare stradal cu o capacitate bruta de minim 2,0 - maxim 2,5 mc, in sistem leasing-1 buc
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: COMPONENTA TEHNICA / Pondération: 5 Critère de qualité - Nom: COMPONENTA TEHNICA / Pondération: 10 Prix - Pondération: 85
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 625 000.00 RON
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 38 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Fonduri proprii
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Autogunoiera compactoare cu o capacitate de min. 15mc - max. 16 mc in sistem leasing
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 34144512 Véhicules de compactage des ordures ménagères
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO123 Covasna Lieu principal d'exécution:
Municipiul Sf. Gheorghe, str Energiei nr 2, judet Covasna
II.2.4) Description des prestations:
Autogunoiera compactoare cu o capacitate de min. 15mc - max. 16 mc in sistem leasing -1 buc
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: COMPONENTA TEHNICA / Pondération: 10 Critère de qualité - Nom: COMPONENTA TEHNICA / Pondération: 5 Prix - Pondération: 85
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 675 000.00 RON
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 38 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Fonduri proprii
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
III.2.1.a)Situatia personala a ofertantului: Cerinta nr 1 Ofertan?ii, ter?ii sus?in?tori ?i subcontractan?ii NU trebuie s se reg?seasc în situa?iile prev?zute la art. 164, 165 ?i 167 din Legea nr. 98/2016 Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (inclusiv asociati, terti sustinatori,subcontractanti) DUAE cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi: - Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc) la momentul prezentarii, - Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/act constitutiv - Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art 166 alin 2, art 167 alin 2 si art 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, - Alte documente edificatoare dupa caz. Cerinta nr 2 Declaratie privind neincadrarea in prevederile art 59 si art 60 din legea 98/2016 privind achizitiile publice(evitarea conflictului de interese) cu mentionarea in cadrul declaratiei a persoanelor care detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante, precum si a celor implicate in elaborarea documentatiei de atribuire si derularea procedurii. - Ofertantii, tertii sustinatori, subcontractantii vor completa odata cu DUAE si o declaratie privind neincadrarea in prevederile art 60 alin 1 din legea 98/2016 privind achizitiile publice (formular 2) Formularul va fi transmis in mod obligatoriu impreuna cu DUAE, prin intermediul SEAP si va fi semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. Persoanele ce detin functii de decizie la nivelul autoritatii contractante, a celor cu putere de reprezentare din partea furnizorului de servicii auxiliare precum ?i a celor implica?i în procedur din partea acestuia din urm sunt: Consiliul de Administra?ie: Czimbalmos Kozma Csaba - presedinte, membrii: Máthé László, Vajna Kinga Enik?; Conducerea operativ?: Máthé László - director general; Vajna Kinga Enik - director economic; Comisia de evaluare: Kádár István - manager administrativ, Presedintele comisiei de evaluare; Major Kálmán - ?ef atelier, Membru comisie evaluare; Fejér Enik - Referent de spec. contabilitate-finan?e, Membru comisie evaluare;BarabásErika Contabil, Membru rezerv comisie evaluare Expert extern cooptat:SC PRO R 2 SRL prin d-na POP VOICA Nota: Nedepunerea DUAE odat cu oferta (inclusiv pentru asociat/ter sus?in?tor) atrage respingerea acesteia ca inacceptabil?. Se vor depune odata cu DUAE urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator, din care rezulta modul efectiv in care se va materialize sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare si/sau asociere, dupa caz. Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului/candidatului cat si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire. III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale Cerinta nr 1-Dovada existente obiectului de activitate (principal sau secundar) corespunzator obiectului contractului. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Daca acest lucru este necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii, conform art. 196 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, entitatea contractanta poate solicita ofertantilor sa depuna toate sau o parte dintre documentele justificative ca dovada a informatiilor cuprinse in DUAE, in orice moment pe durata desfasurarii unei proceduri de atribuire. Termenul pe care il acorda entitatea contractanta, in acest caz, ramane la nivelul de decizie al comisiei de evaluare, legislatia achizitiilor publice neavand vreo prevedere in acest sens. Se vor prezenta documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin DUAE: Pentru persoane juridice/fizice romane - Certificat constatator de la ONRC de pe langa Tribunalul Teritorial din care sa rezulte obiectul de activitate al ofertantului. Ofertantul isi va asuma raspunderea cu privire la faptul ca informatiile cuprinse in acest document trebuie sa fie reale/valide la data prezentarii acestuia. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. - pentru persoane juridice/fizice straine Documente care dovedesc o forma de inregistrare in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident (se va verifica prin accesarea http://ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do) - se va anexa traducerea autorizata in limba romana. Prezentarea Certificatului de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri) sau o declaratie, valabile pentru anul calendaristic in curs. In cazul in care Exista incertitudini sau neclaritati in ceea ce priveste anumite documente prezentate, entitatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita ofertantilor detalii, precizari sau confirmari suplimentare atat de la ofertantul in cauza, cat si de la autoritatile competente care pot furniza informatii in acest sens. Atentie! Toate documentele/ofertele depuse pe SEAP trebuie sa fie semnate cu semnatura electronica extinsa. Nota: In situatia in care ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unor terti sau in situatia in care subcontracteaza parti din contract, acesta va prezenta Certificatul Constatator si pentru tertii sustinatori/subcontractantii declarati in DUAE. Nota: Pentru subcontractantii declarati in oferta, este obligatoriu ca obiectul de activitate al fiecarui subcontractant sa fie in concordant cu partea din contract pe care o va realiza. http://ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do
III.1.2) Capacité économique et financière Liste et description succincte des critères de sélection:
Loturile: 1 Cifra de afaceri anuala generala Se va prezenta cifra totala de afaceri a operatorului economic pentru cel mult ultimele trei exercitii financiare disponibile, în functie de data înfiintarii sau începerii activitatii operatorului economic, în masura în care informatiile privind cifrele de afaceri sunt disponibile, de minim de
   1. 250.000 RON - in conformitate cuprevederile art. 175 alin (2) lit. a) si art. 177 alin (1), lit c) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. In cazul in care ofertantul se prevaleaza de dreptul prevazut la art. 182 alin (1) din Legea 98/ 2016 privind achizitiile publice, respectiv invoca sustinerea unui/unor tert/terti in ceea ce priveste indeplinirea criterilor referitoare la situatia economica si financiara, se vor respecta prevederile art. 48 alin 2 din HG 395/2016. Tertul sustinator va face dovada ca nu se încadreaza în motivele de excludere prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Daca tertul/tertii nu îndeplineste/îndeplinesc criteriile relevante privind capacitatea sau se încadreaza în unul dintre motivele de excludere prevazute la art. 164, 165 si 167, autoritatea contractanta solicita, o singura data, ca operatorul economic sa înlocuiasca tertul/tertii sustinator/sustinatori fara ca acest aspect sa aduca atingere principiului tratamentului egal prevazut la art. 2 alin. (2) lit. b). Loturile: 2 Cifra de afaceri anuala generala Se va prezenta cifra totala de afaceri a operatorului economic pentru cel mult ultimele trei exercitii financiare disponibile, în functie de data înfiintarii sau începerii activitatii operatorului economic, în masura în care informatiile privind cifrele de afaceri sunt disponibile, de minim de
   1. 350.000 RON - in conformitate cu prevederile art. 175 alin (2) lit. a) si art. 177 alin (1), lit c) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. In cazul in care ofertantul se prevaleaza de dreptul prevazut la art. 182 alin (1) din Legea 98/ 2016 privind achizitiile publice, respectiv invoca sustinerea unui/unor tert/terti in ceea ce priveste indeplinirea criterilor referitoare la situatia economica si financiara, se vor respecta prevederile art. 48 alin 2 din HG 395/2016. Tertul sustinator va face dovada ca nu se încadreaza în motivele de excludere prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Daca tertul/tertii nu îndeplineste/îndeplinesc criteriile relevante privind capacitatea sau se încadreaza în unul dintre motivele de excludere prevazute la art. 164, 165 si 167, autoritatea contractanta solicita, o singura data, ca operatorul economic sa înlocuiasca tertul/tertii sustinator/sustinatori fara ca acest aspect sa aduca atingere principiului tratamentului egal prevazut la art. 2 alin. (2) lit. b). Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Se va completa initial documentul DUAE ca prima dovada a neîncadrarii în situatiile de excludere si a îndeplinirii cerintelor de capacitate, de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (ofertant) cu informatiile aferente situatiei lor, urmând ca ofertantul clasat pe locul I, dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile sa faca dovada îndeplinirii cerintei privind capacitatea economica si financiara prin prezentarea urmatoarelor documente: - declaratii sau extrase bancare corespunzatoare, bilantul contabil sau extrase de bilant; - prezentarea situatiilor financiare sau a extraselor din situatiile financiare, în cazul în care publicarea situatiilor financiare este prevazuta de legislatia tarii în care este stabilit operatorul economic. Ofertantul va face conversia valorilor la cursul lei/alta moneda mediu comunicat de BNR pentru anul respectiv; de exemplu pentru euro dupa cum urmeaza: Anul 2017: 1 euro=4,5681 RON; Anul 2018: 1 euro=4,6535 RON Anul 2019: 1 euro=4,7452 RON Pentru alte monede se va utiliza cursul mediu BNR aferent fiecarui an in parte. (www.bnr.ro). Se va completa initial documentul DUAE ca prima dovada a neîncadrarii în situatiile de excludere si a îndeplinirii cerintelor de capacitate, de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (ofertant) cu informatiile aferente situatiei lor, urmând ca ofertantul clasat pe locul I, dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile sa faca dovada îndeplinirii cerintei privind capacitatea economica si financiara prin prezentarea urmatoarelor documente: - declaratii sau extrase bancare corespunzatoare, bilantul contabil sau extrase de bilant; - prezentarea situatiilor financiare sau a extraselor din situatiile financiare, în cazul în care publicarea situatiilor financiare este prevazuta de legislatia tarii în care este stabilit operatorul economic. Ofertantul va face conversia valorilor la cursul lei/alta moneda mediu comunicat de BNR pentru anul respectiv; de exemplu pentru euro dupa cum urmeaza: Anul 2017: 1 euro=4,5681 RON; Anul 2018: 1 euro=4,6535 RON Anul 2019: 1 euro=4,7452 RON Pentru alte monede se va utiliza cursul mediu BNR aferent fiecarui an in parte. (www.bnr.ro). www.bnr.ro www.bnr.ro
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
Loturile: 1 Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat Cerinta 1 Se va prezenta lista principalelor livrari de produse similare efectuate în ultimii 3 ani calculati pana la data limita de depunere a ofertelor, in conformitate cu prevederile art. 179 lit b) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.Ofertantii vor prezenta unul sau mai multe contracte care sa confirme livrarea de produse similare in valoare cumulata de minim 625.000,00 RON, exclusiv TVA, in ultimii 3 ani, calculati pana la data limita de depunere a ofertelor, modul de calcul al perioadei nu va fi afectat de eventualele decalari ale termenului limita prevazut in AP publicat initial. Atentie! În cazul în care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat va prezenta documentele mentionate pentru partea din contract pe care o indeplineste. Din aceste documente trebuie sa reiasa: beneficiarul (autoritati contractante sau clienti privati), denumirea contractului, valoarea, obiectul, perioada (inclusiv data incheierii contractului). Daca documentele sunt întocmite în alta moneda, pentru conversie se va lua în considerare cursul mediu anual leu/euro/alta valuta comunicat de Banca Nationala a României pentru anul respectiv; In cazul in care ofertantul se prevaleaza de dreptul prevazut la art. 182 alin (1) din Legea 98/ 2016 privind achizitiile publice, respectiv invoca sustinerea unui/unor tert/terti in ceea ce priveste indeplinirea criterilor referitoare la capacitatea tehnica si profesionala, se vor respecta prevederile art. 48 alin 2 din HG 395/2016. Tertul sustinator va face dovada ca nu se încadreaza în motivele de excludere prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Daca tertul/tertii nu îndeplineste/îndeplinesc criteriile relevante privind capacitatea sau se încadreaza în unul dintre motivele de excludere prevazute la art. 164, 165 si 167, autoritatea contractanta solicita, o singura data, ca operatorul economic sa înlocuiasca tertul/tertii sustinator/sustinatori fara ca acest aspect sa aduca atingere principiului tratamentului egal prevazut la art. 2 alin. (2) lit. b). Cerinta 2 Cerinta nr 2- Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual intentia sa o subcontracteze, dupa caz În cazul în care ofertantul subcontracteaza o parte din contract, atunci are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi. Subcontractantul va face dovada ca nu se încadreaza în motivele de excludere prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. În cazul în care este identificata o situatie de excludere, cu aplicarea în mod corespunzator a dispozitiilor art. 171, autoritatea contractanta solicita ofertantului o singura data sa înlocuiasca un subcontractant în legatura cu care a rezultat, în urma verificarii, ca se afla în aceasta situatie. Loturile: 2 Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat Cerinta nr 1 -Experienta similara Se va prezenta lista principalelor livrari de produse similare efectuate în ultimii 3 ani calculati pana la data limita de depunere a ofertelor, in conformitate cu prevederile art. 179 lit b) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice. Ofertantii vor prezenta unul sau mai multe contracte care sa confirme livrarea de produse similare in valoare cumulata de minim
   1. 300.000 RON, exclusiv TVA, in ultimii 3 ani, calculati pana la data limita de depunere a ofertelor, modul de calcul al perioadei nu va fi afectat de eventualele decalari ale termenului limita prevazut in AP publicat initial. Atentie! În cazul în care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat va prezenta documentele mentionate pentru partea din contract pe care o indeplineste. Din aceste documente trebuie sa reiasa: beneficiarul (autoritati contractante sau clienti privati), denumirea contractului, valoarea, obiectul, perioada (inclusiv data incheierii contractului). Daca documentele sunt întocmite în alta moneda, pentru conversie se va lua în considerare cursul mediu anual leu/euro/alta valuta comunicat de Banca Nationala a României pentru anul respectiv; In cazul in care ofertantul se prevaleaza de dreptul prevazut la art. 182 alin (1) din Legea 98/ 2016 privind achizitiile publice, respectiv invoca sustinerea unui/unor tert/terti in ceea ce priveste indeplinirea criterilor referitoare la capacitatea tehnica si profesionala, se vor respecta prevederile art. 48 alin 2 din HG 395/2016. Tertul sustinator va face dovada ca nu se încadreaza în motivele de excludere prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Daca tertul/tertii nu îndeplineste/îndeplinesc criteriile relevante privind capacitatea sau se încadreaza în unul dintre motivele de excludere prevazute la art. 164, 165 si 167, autoritatea contractanta solicita, o singura data, ca operatorul economic sa înlocuiasca tertul/tertii sustinator/sustinatori fara ca acest aspect sa aduca atingere principiului tratamentului egal prevazut la art. 2 alin. (2) lit. b). Cerinta nr 2- Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual intentia sa o subcontracteze, dupa caz În cazul în care ofertantul subcontracteaza o parte din contract, atunci are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi. Subcontractantul va face dovada ca nu se încadreaza în motivele de excludere prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. În cazul în care este identificata o situatie de excludere, cu aplicarea în mod corespunzator a dispozitiilor art. 171, autoritatea contractanta solicita ofertantului o singura data sa înlocuiasca un subcontractant în legatura cu care a rezultat, în urma verificarii, ca se afla în aceasta situatie. Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Cerinta 1- Se va completa DUAE.Doc justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea AC, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea ofertelor. Daca acest lucru este necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii, conform art. 196 alin. (1) din Legea nr.98/2016, AC poate solicita ofertantilor sa depuna toate sau o parte dintre doc. justificative ca dovada a informatiilor cuprinse in DUAE, in orice moment pe durata desfasurarii unei proceduri de atribuire. Termenul pe care il acorda AC, in acest caz, ramane la nivelul de decizie al comisiei de evaluare, legislatia achizitiilor neavand vreo prevedere in acest sens. Operatorul economic va prezenta doc. justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin DUAE: - furnizarea de produse se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar, respectiv copii dupa partile din contract din care sa reiasa indeplinirea cerintei sau copie procesul verbal de receptie finala sau certificari de buna executie sau recomandare/recomandari din partea beneficiarilor care sa contina si valoarea realizata a contractului sau documente constatatoare, emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar. Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, dupa caz. Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse în sectiunile DUAE, atât ale ofertantului/candidatului, cât si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire. Cerinta
   2. Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Acordul de subcontractare/angajamentul de sustinere a tertului impreuna cu documentele anexe ale angajamentului vor fi depuse in SEAP odata cu DUAE. Doc. justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea ofertelor. Daca acest lucru este necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii, conform art.196 alin. (1) din Legea nr.98/2016, entitatea contractanta poate solicita candidatilor/ ofertantilor sa depuna toate sau o parte dintre documentele justificative ca dovada a informatiilor cuprinse in DUAE, in orice moment pe durata desfasurarii unei proceduri de atribuire.Termenul pe care il acorda entitatea contractanta, in acest caz, ramane la nivelul de decizie al comisiei de evaluare, legislatia achizitiilor publice neavand vreo prevedere in acest sens. NOTA 1: Fiecare subcontractant/tert sustinator va completa DUAE separat care sa cuprinda informatiile solicitate in formular. NOTA 2: In cazul subcontractarii ofertantul trebuie sa prezinte Acordul de subcontractare in care se va preciza datele de identificare ale partilor, valoarea si partile din contract subcontractate, dupa caz. NOTA 3: In cazul tertiilor sustinatori se va prezenta angajamentul de sustinere si documente din care sa rezulte modul efectiv de indeplinire al propriului angajament de sustinere ce se constitue ca anexe la angajament. NOTA 4: Angajamentul ferm incheiat intre contractor si tertul sustinator va contine clauze care sa garanteze entitatii contractante materializarea aspectelor care fac obiectul angajamentului ferm in situatia in care contractantul intampina dificultati pe parcursul executarii contractului. Cerinta
   1.  - Se va completa DUAE.Doc justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea AC, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea ofertelor. Daca acest lucru este necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii, conform art. 196 alin. (1) din Legea nr.98/2016, AC poate solicita ofertantilor sa depuna toate sau o parte dintre doc justificative ca dovada a informatiilor cuprinse in DUAE, in orice moment pe durata desfasurarii unei proceduri de atribuire. Termenul pe care il acorda AC, in acest caz, ramane la nivelul de decizie al comisiei de evaluare, legislatia achizitiilor neavand vreo prevedere in acest sens. Operatorul economic va prezenta doc. justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin DUAE: - furnizarea de produse se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar, respectiv copii dupa partile din contract din care sa reiasa indeplinirea cerintei sau copie procesul verbal de receptie finala sau certificari de buna executie sau recomandare/recomandari din partea beneficiarilor care sa contina si valoarea realizata a contractului sau documente constatatoare, emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar. Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, dupa caz.Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse în sectiunile DUAE, atât ale ofertantului, cât si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire. Cerinta
   2. Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Acordul de subcontractare/angajamentul de sustinere a tertului impreuna cu documentele anexe ale angajamentului vor fi depuse in SEAP odata cu DUAE. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea ofertelor. Daca acest lucru este necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii, conform art.196 alin. (1) din Legea nr.98/2016, entitatea contractanta poate solicita candidatilor/ ofertantilor sa depuna toate sau o parte dintre documentele justificative ca dovada a informatiilor cuprinse in DUAE, in orice moment pe durata desfasurarii unei proceduri de atribuire.Termenul pe care il acorda AC, in acest caz, ramane la nivelul de decizie al comisiei de evaluare, legislatia achizitiilor publice neavand vreo prevedere in acest sens. NOTA 1: Fiecare subcontractant/tert sustinator va completa DUAE separat care sa cuprinda informatiile solicitate in formular. NOTA 2: In cazul subcontractarii ofertantul trebuie sa prezinte Acordul de subcontractare in care se va preciza datele de identificare ale partilor, valoarea si partile din contract subcontractate, dupa caz. NOTA 3: In cazul tertiilor sustinatori se va prezenta angajamentul de sustinere si documente din care sa rezulte modul efectiv de indeplinire al propriului angajament de sustinere ce se constitue ca anexe la angajament. NOTA 4: Angajamentul ferm incheiat intre contractor si tertul sustinator va contine clauze care sa garanteze entitatii contractante materializarea aspectelor care fac obiectul angajamentului ferm in situatia in care contractantul intampina dificultati pe parcursul executarii contractului.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6) Enchère électronique
Une enchère électronique sera effectuée Renseignements complémentaires sur l'enchère électronique:
Au dreptul sa participe la faza finala de licitatie electronica doar ofertantii inregistrati in SEAP. Autoritatea contractanta va invita toti ofertantii care au depus oferte admisibile sa prezinte preturi noi. Invitatia va contine informatii cu privire la data si momentul de start al Licitatiei electronice si se va transmite pe cale electronica simultan, tuturor ofertantilor admisi. Numar runde:
   1.  LE va incepe la 2 zile lucratoare de la transmiterea invitatiei de participare. Durata rundei este 1 zi. Elementul ofertei care face obiectul procesului repetitiv de reofertare este pretul total al ofertei, in LEI, fara TVA. Informatiile la care vor avea acces ofertantii in cursul LE: - ofertantii pot vedea cea mai buna oferta de pret - DA, - Ofertantii pot vedea numarul de participant inscrisi la LE-DA, - Pas de licitare: NU, - Ofertantii participanti la faza finala de LE nu pot decat sa imbunatateasca ofertele depuse anterior organizarii acestei faze. In... detalii pe www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 18/11/2020 Heure locale: 15:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
roumain
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit être valable jusqu'au: 18/03/2021
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 18/11/2020 Heure locale: 15:00 Lieu:
In SEAP Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:
Membrii comisiei de evaluare
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3) Informations complémentaires:
Interactiunea cu ofertantii, respectiv procesul de evaluare a ofertelor se va desfasura dupa urmatoarele reguli: Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (site-urile furnizorilor de semnatura electronica). Reguli de comunicare si transmitere a datelor: solicitarile de clarificari referitorare la prezenta documentatie de atribuire se vor adresa în mod exclusiv în SEAP la Sectiunea "Întrebari" din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate în SEAP la Sectiunea "Documentatie, clarificari si decizii" din cadrul anuntului de participar simplificat. Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari privind documentatia de atribuire, operatorii economici se vor înregistra în SEAP (www.e-licitatie.ro) ca operator economic conform prevederilor art.5 alin.(1) din H.G. nr.395/2016 si vor transmite solicitarile avand în vedere termenele de raspuns ale autoritatii contractante prevazute la art.103alin 2 din HG 395/2016. Pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor: comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare în legatura cu oferta prin utilizarea facilitatilor tehnice disponibile în SEAP (Sectiunea "Întrebari"). Comisia de evaluare va analiza DUAE în corelatie cu cerintele stabilite prin fisa de date a achizitiei. Comisia de evaluare va analiza si verifica fiecare oferta din punct de vedere al elementelor tehnice propuse, iar ulterior din punct de vedere al aspectelor financiare pe care le implica. În urma finalizarii fiecareia dintre fazele de verificare prevazute mai sus autoritatea contractanta va comunica fiecarui ofertant ce a fost respins motivele care au stat la baza acestei decizii, iar celorlalti faptul ca se trece la faza urmatoare de verificare, cu respectarea prevederilor Capitolului IV, Sectiunea a 13 - a din Legea nr. 98/2016. În urma finalizarii fiecareia dintre fazele de verificare prevazute mai sus, autoritatea contractanta va introduce în SEAP rezultatul admis/respins, si va deschide în SEAP sesiunea pentru prezentarea documentelor suport aferente DUAE depuse de ofertantul de pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, acordând un termen de raspuns. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea "Întrebari"), în format electronic, semnate cu semnatura Electronica, conform Legii 455/2001. Operatorii economici vor respecta modelul de contract de lucrari www.e-licitatie.ro
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Consiliul Na?ional de Solu?ionare a Contesta?iilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucure?ti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro Téléphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Eventualele contesta?ii se pot depune la Consiliul Na?ional de Solu?ionare a Contesta?iilor ?i vor fi solu?ionate potrivit Legii 101/2016. Termenul de depunere al contesta?iei: în conformitate cu art. 8 din Legea 101/2016.
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
09/10/2020
 
 
C L A S S E    C P V
34144430 - Balayeuses 
34144512 - Véhicules de compactage des ordures ménagères