01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/12/2018
Date de péremption : 25/01/2019
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Sibiu: Chaux en poudre

2018/S 247-567931 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
22/12/2018 S247  - - Fournitures - Avis de marché - Procédure ouverte Roumanie-Sibiu: Chaux en poudre 2018/S 247-567931 Avis de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Drumuri ?i Poduri S.A. Sibiu Romania Str. Alba Iulia nr. 68 Sibiu 550052 Roumanie Point(s) de contact: R?zvan Slavu Téléphone: +40 269210095 Courriel: achizitii@drumuripodurisibiu.ro Fax: +40 269235885 Code NUTS: RO126 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.drumuripodurisibiu.ro Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro www.drumuripodurisibiu.ro www.e-licitatie.ro
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: www.e-licitatie.ro Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Societate comercial
I.5) Activité principale Logement et équipements collectifs
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Furnizare filer de calcar cu transport inclus la sediul achizitorului Numéro de référence: 11766640/2018/5
II.1.2) Code CPV principal 44921210
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Achizitia de filer de calcar cu transportul in sarcina furnizorului, utilizat la prepararea mixturilor asfaltice de diverse tipuri destinate execu?iei lucr?rilor de construc?ie, între?inere, modernizare ?i reabilitare a strazilor, aleilor, parcarilor, drumurilor judetene si locale in vederea asternerii unor covoare asfaltice. Acord-cadru pe o perioada de 3 ani (2018-2019, 2019-2020, 2020-2021). Cantitatile estimate a fi achizitionate: anul 2018-2019 minim 20 tone, maxim 3 000 tone, anul 2019-2020 minim 20 tone, maxim 3 000 tone, anul 2020-2021 minim 20 tone, maxim 3 000 tone, cu respectarea cerintelor din caietul de sarcini. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este 20 zile. Autoritatea/entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare la 12 zile fata de termenul de depunere a ofertelor, conform OUG 107/2017.
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 1 086 750.00 RON
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO126 Lieu principal d'exécution:
Comuna Seica Mare, Str. Rachitei f.n., judetul Sibiu.
II.2.4) Description des prestations:
Acord cadru pe o perioada de 3 ani (2018-2019,2019-2020,2020-2021) cu o valoare estimata totala de
   1. 086.750,00 RON, fara TVA.Cantitatile estimate a fi achizitionate pentru acordul cadru
:
minim 60 tone,maxim
   9. 000 tone,cu respectarea cerintelor din caietul de sarcini. Cantitatiile aferente contractelor subsecvente sunt:contract subsecvent pe anul 2018-2019 (valoare estimata 362.250,00 RON,fara TVA),minim 20 tone,maxim
   3. 000 tone;contract subsecvent pe anul 2019-2020 (valoare estimata 362.250,00 RON,fara TVA),minim 20 tone,maxim
   3. 000 tone;contract subsecvent pe anul 2020-2021 (valoare estimata 362.250,00 RON,fara TVA),minim 20 tone,maxim
   3. 000 tone,cu respectarea cerintelor din caietul de sarcini.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 36 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Cerintele nr.1,2,3 Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractanti nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la articolul 164,165,167 din Legea nr.98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. DUAE poate fi descarcat in vederea completarii si depunerii de la adr.https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter Instructiunile privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa www.elicitatie.ro. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamantul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi:
   1. certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor,taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (bugetul local, bugetul de stat, etc.) La momentul prezentarii;
   2. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic,sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv.
   3. dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art.179 alin.2,art.180 alin.2, art.184 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice.
   4.  alte documente edificatoare, dupa caz.Ofertantii straini vor prezenta orice documente edificatoare, eliberate de autoritati competente din tara în care acestia sunt rezidenti, din care sa rezulte lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul depunerii documentelor, în conformitate cu legislatia din tara de rezidenta.Cerinta nr. 4 Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 60 din Legea 98/2016. Nota: Persoanele care detin functii de decizie în cadrul autoritatii contractante sunt: Ovidiu Spatari Director General Emilia Racuciu Director Economic Gabriel Goreaev Director Productie Neculai Ifrim Sef sectie Productie Daniela Crisan Sef birou Productie-Ofertare Daniela Neagu sef Serviciu Aprovizionare-Gestiune Corina Luca Sef Serviciu Personal-Administrativ Razvan Slavu Sef Birou Achizitii Ionel Prepelita Sef Sef Sectie Mecanizare Gabriela Ogner Consilier juridic Marius Dragomir Sef Birou Contabilitate Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitate de indeplinire: Ofertantii,tertii sustinatori, subcontractantii, vor completa DUAE,urmand ca documentul justificativ, respectiv certificatul O.N.R.C. sau pentru ofertantii straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, sa fie prezentat/te doar la solicitarea autoritatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor in conf. cu art. 193-195 din Legea nr.98/2016 si art.104 alin.3 coroborat cu art. 65 din HG nr.395/2016. Informatiile cuprinse in certificatul constatator/document echivalent trebuie sa fie reale/valide la data prezentarii acestuia.Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamantul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter www.elicitatie.ro
III.1.2) Capacité économique et financière Liste et description succincte des critères de sélection:
Valoarea medie a cifrei de afaceri globale a operatorului economic (individual sau asociere de operatori economici/terti sustinatori) pe ultimii trei ani (2015,2016,2017), trebuie sa aiba cel putin urmatoarele valori: 200.000,00 RON/an, faraTVA.Se vor prezenta documente care dovedesc îndeplinirea cerintei cu privire la cifra de afaceri, în copie conforma cu originalul, care pot fi: situatii financiare sau extrase din situatiile financiare (bilanturile contabile aferente exercitiilor financiare 2015, 2016 si 2017 inregistrate de organele competente,contul de profit si pierderi), balantele de verificare,declaratie sau extrase bancare si declaratie privind cifra de afaceri a operatorului economic,fluxul de trezorerie si situatia fluxurilor de numerar sau orice alte documente justificative pe care autoritatea contractanta le considera adecvate, si care vor fi solicitate in cadrul etapei de evaluare a documentelor de calificare.Valoarea în EURO pentru cifra de afaceri se va determina pe baza cursului mediu leu/euro comunicat de BNR pentru anul respectiv.Liderul asociatiei, singur sau împreuna cu asociatii/tertii sustinatori trebuie sa asigure aceasta cifra medie de afaceri. Pentru echivalarea unei cifre de afaceri declarata în alta moneda decât leul si euro, se va utiliza cursul mediu anual leu/valuta, comunicat de BNR. Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Se va completa DUAE de catre ofertant, de catre fiecare asociat în parte sau, dupa caz, de tertul sustinator.Operatorul economic clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, va fi obligat sa prezinte documentele justificative, la solicitarea autoritatii contractante.
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
Se vor prezenta documente justificative doar la solicitarea autoritatii contractante,de catre ofertantul clasat pe locul I,potential castigator, ale principalelor livrari de produse similare efectuate în ultimii 3 ani. Operatorii economici participanti la procedura trebuie sa sa dovedeasca faptul ca în ultimii 3 ani împliniti la data limita de depunere a ofertelor au furnizat produse similare obiectului contractului; Pentru a demonstra experienta similara, ofertantul va demonstra ca a furnizat produse similare in valoare cumulata de cel putin 150.000,00 RON (fara TVA), la nivelul unuia sau mai multor contracte,însotite de certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate sau de catre clientul beneficiar din care sa rezulte furnizarea de produse.Documentele justificative se solicita de catre autoritatea contractanta doar ofertantului clasat pe primul loc,potential castigator. Declaratie privind partea/partile din contract pe care operatorul economic are intentia sa le subcontracteze.Operatorul economic va prezenta DUAE în vederea demonstrarii îndeplinirii cerintei urmând ca documentul justificativ sa fie prezentat doar la solicitarea autoritatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor. Operatorii economici participanti la procedura trebuie sa prezinte informatii privind asocierea (daca este cazul).Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul va fi asociere conform art.53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016. Operatorii economici participanti la procedura trebuie sa prezinte informatii privind tertii sustinatori, daca este cazul. Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
 
1.Se va completa DUAE astfel incat sa rezulte informatii referitoare la denumire furnizari, valori, perioade de livrare,beneficiari publici sau privati.Operatorul economic clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, va fi obligat sa prezinte documentele justificative, in sustinerea experientei similare, la solicitarea autoritatii contractante.
   2.  Dupa caz, se va completa DUAE de catre tertul sustinator, care va fi insotit de angajamentul acestuia de sustinere impreuna cu documentele anexe ale angajamentului din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea.Operatorul economic clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, va fi obligat sa prezinte documentele justificative privitoare la sustinerea unui/unor tert/i, la solicitarea autoritatii contractante.
   3. Se va completa DUAE de catre asociati insotit de acordul de asociere. Operatorul economic clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor,va fi obligat sa prezinte documentele justificative privitoare la asociere, la solicitarea autoritatii contractante. Se va completa DUAE însotit de acordul de subcontractare.Operatorul economic clasat pe locul I in clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, va fi obligat sa prezinte documentele justificative, la solicitarea autoritatii contractante. Se va completa DUAE de catre asociati insotit de acordul de asociere.Operatorul economic clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, va fi obligat sa prezinte documentele justificative privitoare la asociere, la solicitarea autoritatii contractante. Se va completa DUAE de catre tertul sustinator care va fi insotit de angajamentul acestuia de sustinere impreuna cu documentele anexe ale angajamentului, transmise acestora de catre tertii sustinatori din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea. Operatorul economic clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, va fi obligat sa prezinte documentele justificative privitoare la sustinerea unui teri, la solicitarea autoritatii contractante
III.1.5) Informations sur les marchés réservés
III.2) Conditions liées au marché
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre Accord-cadre avec un seul opérateur
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 25/01/2019 Heure locale: 15:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
Roumain
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit être valable jusqu'au: 25/05/2019
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 25/01/2019 Heure locale: 15:00 Lieu:
In SEAP
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques
VI.3) Informations complémentaires:
Ofertele incomplete si/sau care prezinta necorelari intre datele prezentate vor fi respinse. Solicitarile de clarificari vor viza doar confirmarea unor elemente din documentele depuse in oferta nu si completarea cu documente care lipsesc din oferta. Potrivit prevederilor art. 193 din Legea 98/2016, autoritatea contractanta va accepta in cadrul ofertelor DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) in locul documentelor solicitate in vederea demonstrarii cerintelor de calificare, inclusiv a capacitatii de exercitare, ca dovada preliminara. DUAE poate fi descarcat in vederea completarii si depunerii de la adr. https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter. Instructiunile privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa www.e-licitatie.ro. Înainte de atribuirea acordului cadru/contractului subsecvent, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe locul I dupa aplicarea criteriului de atribuire, sa prezinte documentele justificative actualizate prin care sa demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu informatiile cuprinse în DUAE. DUAE se va depune, dupa caz, de catre tertul sustinator si subcontractant (daca are intentia sa subcontracteze o parte Din contract). - Operatorul economic poate beneficia de sustinere din partea unui/unor tert/terti. In acest caz, se vor respecta dispozitiile art. 182, 183 si 185 alin. (2) din Legea 98/2016. In cazul in care doua sau mai multe oferte sunt situate pe locul I, autoritatea contractanta solicita ofertantilor o noua propunere financiara iar acordul cadru va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara indeplineste criteriul de atribuire "pretul cel mai scazut". https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter www.e-licitatie.ro
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Consiliul Na?ional de Solu?ionare a Contesta?iilor Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Bucure?ti 030084 Roumanie Téléphone: +40 213104641 Courriel: office@cnsc.ro Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro http://www.cnsc.ro
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Contestarea procedurii se poate face c?tre Consiliul Na?ional de Solu?ionare a Contesta?iilor în termen de 10 zile de la publicarea Raportului Procedurii în SEAP/SICAP de c?tre autoritatea contractant?.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Consiliul Na?ional de Solu?ionare a Contesta?iilor Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Bucure?ti 030084 Roumanie Téléphone: +40 213104641 Courriel: office@cnsc.ro Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro http://www.cnsc.ro
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
18/12/2018
 
 
C L A S S E    C P V
44921210 - Chaux en poudre