Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/01/2022
Date de péremption : 22/02/2022
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Sibiu: Gaz naturel

2022/S 18-042870  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
26/01/2022 S18 Roumanie-Sibiu: Gaz naturel 2022/S 018-042870 Avis de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: UNIVERSITATEA "LUCIAN BLAGA" DIN SIBIU NumÈro national d'identification: 4480173 Adresse postale: Strada: Victoriei, nr. 10 Ville: Sibiu Code NUTS: RO126 Sibiu Code postal: 550024 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Gina Poro?anu Courriel: achizitiipublice@ulbsibiu.ro TÈlÈphone: +40 269217779 Fax: +40 269210456 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.ulbsibiu.ro Adresse du profil díacheteur: www.e-licitatie.ro
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100135722 Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes au(x) point(s) de contact susmentionnÈ(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur MinistËre ou toute autre autoritÈ nationale ou fÈdÈrale, y compris leurs subdivisions rÈgionales ou locales
I.5) ActivitÈ principale ...ducation
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Furnizare gaze naturale pe o perioada de 6 luni in anul 2022 NumÈro de rÈfÈrence: 16
II.1.2) Code CPV principal 09123000 Gaz naturel
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Furnizare gaze naturale categoria C1 si C2 pentru 52 puncte de consum, la loca?iile apar?in'nd ULBS, mentionate in caietul de sarcini. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicit?rilor de clarificare/informa?iilor suplimentare in a 6-a zi Ónainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Num?rul de zile pana la care se pot solicita clarific?ri Ónainte de data limit? de depunere a ofertelor: 12.
II.1.5) Valeur totale estimÈe Valeur hors TVA: 3 772 118.00 RON
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO126 Sibiu Lieu principal d'exÈcution:
Loca?iile ULBS din Sibiu si Medias.
II.2.4) Description des prestations:
Furnizare gaze naturale categoria C1-41 puncte ?i C2-11 puncte, pentru 52 puncte de consum, la loca?iile apar?in'nd ULBS, in total 5388,74 Mw.
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en mois: 6 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activitÈ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Neincadrarea in niciuna dintre situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice. Ofertantii/membrii asocierii/subcontractantii/tertii sustinatori nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice. OEncadrarea Ón una din situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016 atrage excluderea oricarui operator economic din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: Se va completa DUAE si semna cu semnatura electronica extinsa valida de catre operatorii economici cu informatiile aferente situatiei lor. Certificatele constatatoare privind lipsa datoriilor restante, la momentul prezentarii, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (bugetul local, bugetul de stat etc.) care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE,. Operatorul economic prezint? pentru sediul principal documente din care s? reias? neÓncadrarea Ón prevederile art. 165 alin. (1), din legea 98/2016, iar pentru sediile secundare/punctele de lucru, o declara?ie pe propria r?spundere privind Óndeplinirea obliga?iilor de plat? a impozitelor, taxelor sau contribu?iilor la bugetul general consolidat datorate.Documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prev?zute la art. 166 alin. (2), art.167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizi?iile publice, cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare , de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor care au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv, precum si orice alte documente edificatoare, dupa caz, urmeaz? a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de c?tre ofertantul clasat pe locul I Ón clasamentul intermediar Óntocmit la finalizarea evalu?rii ofertelor. Pentru persoanele fizice/juridice str?ine, se vor prezenta orice document edificator eliberat de autoritati competente din tara in care ace?tia sunt rezidenti, prin care sa dovedeasca lipsa datoriilor restante la momentul depunerii acestora, in conformitate cu legislatia din ?ara de rezidenta. Se solicita declaratie de neincadrare in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016. Declara?ia se va prezenta odata cu DUAE de c?tre to?i participantii la procedura de atribuire, respectiv de c?tre ofertan?i/membrii asocierii/subcontractanti/terti sustinatori. Persoanele cu func?ii de decizie in legatura cu procedura de atribuire din cadrul autoritatii contractante sunt: Bondrea Ioan- Presedintele Senatului, Radu Sorin -Rector, Pascu Adrian Marius - manager proiect, Herciu Mihaela Ileana - director, Puia Maria Cristina- Director financiar contabil, Eugen Avrigean - Director Investi?ii Patrimoniu, Petruse Nicolae- sef serviciu administrativ, Vasiu Toma- administrator patrimoniu, Armenciu Dana Sinziana - admnistrator patrimoniu, Porosanu Gina-sef birou achizitii, Consilier juridic - Albu Lacramioara, Popa Ane Mari - administrator financiar CFP. Se va prezenta atat de subcontractant, cat si de tertul sustinator, daca este cazul. Operatorii economici care depun oferta trebuie s? dovedeasc? o form? de Ónregistrare Ón condi?iile legii din ?ara de reziden??, din care s? reias? c? operatorul economic este legal constituit, c? nu se afl? Ón niciuna dintre situa?iile de anulare a constituirii sale precum ?i faptul c? are capacitatea profesional? de a realiza activit??ile care fac obiectul contractului. Modalitatea prin care poate fi demonstrat? Óndeplinirea cerin?ei: Se va completa DUAE de c?tre operatorii economici participan?i la procedura de atribuire cu informa?iile aferente situa?iei lor. Documentul justificativ care probeaz? Óndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de ONRC, sau Ón cazul ofertan?ilor persoane juridice/fizice str?ine, documentele echivalente emise Ón ?ara de reziden??, traduse Ón limba rom'n?, urmeaz? s? fie prezentate, odat? cu depunerea formularului DUAE. In situa?ia Ón care vor fi executate p?r?i din contract de c?tre subcontractan?i, dovada Ónregistr?rii ?i coresponden?a activit??ilor principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achizi?iei se va prezenta obligatoriu ?i de c?tre subcontractan?i, pentru partea din contract pe care o vor realiza. Pentru persoanele juridice str?ine, documentele vor fi Ónsotite de traducerea autorizat? Ón limba rom'n?.
III.1.2) CapacitÈ Èconomique et financiËre CritËres de sÈlection tels que mentionnÈs dans les documents de la consultation
III.1.3) CapacitÈ technique et professionnelle Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatOfertantul trebuie s? fi livrat Ón ultimii 3 ani produse similare.Lista principalelor livrari Ón cursul unei perioade care acoper? cel mult ultimii 3 ani, cu indicarea datelor ?i a beneficiarilor publici sau priva?i.Furnizorul trebuie s? aib? licen?? de furnizare pe toat? perioada contractului, ?i s? Óndeplineasc? toate condi?iile care decurg din acestea. Niveau(x) spÈcifique(s) minimal/minimaux exigÈ(s):
Se va completa DUAE de c?tre operatorii economici participan?i la procedura de atribuire cu informa?iile ce descriu nivelul lor de experien??, prin raportare la contractele executate Ón trecut, corespunz?tor cerin?elor autorit??ii contractante. Asociatul/asocia?ii nominaliza?i va/vor prezenta distinct DUAE Ón care se vor cuprinde informa?iile solicitate. La nivelul DUAE trebuie precizate urm?toarele informa?ii: num?rul ?i data contractului invocat drept experien?? similar?, valoarea, beneficiarul, data ?i num?rul documentului Urm?toarele documente justificative care probeaz? Óndeplinirea cerin?ei, vor fi prezentate la solicitarea autorit??ii contractante, doarde c?tre ofertantul clasat pe locul I Ón clasamentul intermediar Óntocmit la finalizarea evalu?rii ofertelor:- procesele verbale de recep?ie sau recomand?ri din partea beneficiarilor sau documente constatatoare sau alte documente similareÓn m?sura Ón care acestea sunt emise sau contrasemnate de beneficiar ?i furnizeaz? toate informa?iile solicitate pentru demonstrarea Óndeplinirii cerin?ei de calificare privind experien?a similar?.OEn DUAE completat de ofertant se vor include informa?iile cu privire la existen?a -Licen?? de furnizare valabil? la data depunerii ofertelor.Cerin?e specifice: Ón DUAE completat de ofertant se vor include ?i informa?iile cu privire la existen?a unei sus?ineri de ter?? parte, precum ?i celelalte aspecte solicitate prin formatul standard al DUAE.Ter?ul/ter?ii sus?in?tori vor completa DUAE cu informa?ii privind nivelul lor de experien??, prin raportare la contractele executate Ón trecut, corespunz?tor sus?inerii acordate.Odat? cu depunerea DUAE se prezint? angajamentul ter?ului sus?in?tor Ómpreun? cu documentele anexe la angajament, transmise acestora de c?tre ter?/ter?ii sus?in?tori, din care rezult? modul efectiv Ón care se va materializa sus?inerea acestuia/acestora.Prin angajamentul ferm, ter?ul/ter?ii confirm?, faptul c? va/vor sprijini ofertantul Ón vederea Óndeplinirii obliga?iilor contractuale, fie prin precizarea modului Ón care va interveni concret, pentru a duce la Óndeplinire respectivele activit??i pentru care a acordat sus?inerea, fie prin identificarea resurselor tehnice ?i profesionale pe care le va pune la dispozi?ie ofertantului (descriind modul concret Ón care va realiza acest lucru).Totodat?, prin angajamentul ferm, ter?ul/ter?ii se va/vor angaja c? va/vor r?spunde Ón mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achizi?ie public?. R?spunderea solidar? a ter?ului/ter?ilor sus?in?tor/sus?in?tori se va angaja sub condi?ia neÓndeplinirii de c?tre acesta/ace?tia a obliga?iilor de sus?inere asumate prin angajament.Dup? caz, odat? cu depunerea DUAE, se prezint? pe l'ng? angajamentul ter?ului sus?in?tor (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de c?tre ter?/ter?ii sus?in?tori, din care rezult? modul efectiv Ón care se va materializa sus?inerea acestuia/acestora) ?i acordul de asociere.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 22/02/2022 Heure locale: 15:00
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
roumain
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit Ítre valable jusqu'au: 22/04/2022
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 22/02/2022 Heure locale: 15:00 Lieu:
In SEAP
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: non
VI.3) Informations complÈmentaires:
Pentru vizualizarea documenta?iei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aib? un program necesar vizualizarii fi?ierelor semnate electronic. Formularul DUAE se va completa in formatul atasat invitatiei de participare , cu toate datele conform fisei de date a achizitiei. Reguli de comunicare si transmitere a datelor: solicitarile de clarificari referitorare la prezenta documentatie de atribuire se vor adresa Ón mod exclusiv Ón SEAP in cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate Ón SEAP la Sectiunea îDocumentatie, clarificari si deciziiî din cadrul anuntului de participare. Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari privind documenta?ia de atribuire, operatorii economici se vor Ónregistra Ón SEAP (www.elicitatie.ro) ca operator economic conform prevederilor art.5 alin.(1) din H.G. nr.395/2016 ?i vor transmite solicit?rile avand Ón vedere termenele de r?spuns ale autorit??ii contractante prev?zute la art.160-161 din Legea nr.98/2016. Pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor: comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare Ón legatura cu oferta prin utilizarea facilitatilor tehnice disponibile Ón SEAP. OEn urma finaliz?rii fiec?reia dintre fazele de verificare, autoritatea contractant? va introduce Ón SEAP rezultatul admis/respins, ?i va deschide Ón SEAP sesiunea pentru prezentarea documentelor suport aferente DUAE depuse de ofertantul de pe primul loc Ón clasamentul intermediar Óntocmit la finalizarea evalu?rii ofertelor, acord'nd un termen de r?spuns. Reguli de comunicare si transmitere a datelor: solicitarile de clarificari referitorare la prezenta documentatie de atribuire se vor adresa Ón mod exclusiv Ón SEAP/ SICAP la Sectiunea îLista clarificari, notific?ri ?i deciziiî din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate Ón SICAP la aceea?i sectiune din cadrul anuntului de participare. Pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor: comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare Ón legatura cu oferta prin utilizarea facilitatilor tehnice disponibile Ón SEAP/ SICAP (Sectiunea ìSolicit?ri de clarificare/ Óntreb?ri/ comunic?riî). Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP/ SICAP (Sectiunea ìSolicit?ri de clarificare/ Óntreb?ri/ comunic?riî), Ón format electronic, semnate cu semnatura electronica. In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au pre?uri egale, autoritatea contractanta va solicita a operatorilor respectivi sa depuna in SEAP pre?uri noi. Atentie! La transmiterea documentelor si ofertei in SEAP nu se vor incarca elemente ale DUAE/propunerii tehnice ca fisiere in cadrul propunerii financiare, deoarece acestea nu vor putea fi evaluate. îCerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea îsau echivalentî. www.elicitatie.ro
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro TÈlÈphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Termenele de exercitare a c?ii de atac sunt cele prev?zute Ón art. 8 din Legea nr. 101/2016 privind remediile si c?ile de atac Ón materie de atribuire a contractelor de achizi?ie public?, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucr?ri si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si func?ionarea Consiliului National de Solu?ionare a Contestatiilor. - 10 zile.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Oficiul Juridic al Universitatii Adresse postale: Bd. Victoriei, nr.10 Ville: Sibiu Code postal: 550024 Pays: Roumanie Courriel: lacramioara.albu@ulbsibiu.ro TÈlÈphone: +40 269217779 Adresse internet: www.ulbsibiu.ro
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
21/01/2022 Roumanie-Sibiu: Gaz naturelType díacheteur: MinistËre et toutes autres autoritÈs nationales ou fÈdÈralesType díavis: Avis de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Fournitures 22/02/2022 26/01/2022 RO National
 
 
C L A S S E    C P V
09123000 - Gaz naturel