Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 02/12/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Sibiu:Services cadastraux

2022/S 233-669292  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
02/12/2022 S233 Roumanie-Sibiu: Services cadastraux 2022/S 233-669292 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Municipiul Sibiu Numéro national d'identification: 4270740 Adresse postale: Strada: Brukenthal Samuel, nr. 2 Ville: Sibiu Code NUTS: RO126 Sibiu Code postal: 550178 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Claudiu Bogdan Courriel: codruta.sirbu@sibiu.ro Téléphone: +40 269208886 Fax: +40 269208813 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.sibiu.ro Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
SERVICII DE CADASTRU NECESARE REGLEMENTARII SITUATIEI JURIDICE A IMOBILELOR PROPRIETATEA MUNICIPIULUI SIBIU SI A EFECTUARII OPERATIUNILOR NECESARE RECONSTITUIRII DREPTULUI DE PROPRIETATE IN BAZA LEGILOR FONDULUI FUNCIAR Numéro de référence: 4270740_2020_PAAPD1141984
II.1.2) Code CPV principal 71354300 Services cadastraux
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Acord cadru de prestari servicii avand ca obiect: "SERVICII DE CADASTRU NECESARE REGLEMENTARII SITUATIEI JURIDICE A IMOBILELOR PROPRIETATEA MUNICIPIULUI SIBIU SI A EFECTUARII OPERATIUNILOR NECESARE RECONSTITUIRII DREPTULUI DE PROPRIETATE IN BAZA LEGILOR FONDULUI FUNCIAR", conform specificatiilor prevazute in caietul de sarcini. Pentru gestionarea cât mai eficient? a bunurilor ce constituie domeniul public ?i privat al Municipiului Sibiu, este necesar? identificarea ?i individualizarea imobilelor terenuri ?i construc?ii, stabilirea limitelor ?i suprafe?elor reale ale acestora ?i înscrierea acestora în cartea funciar?. De asemenea, necesitatea ?i oportunitatea achizi?iei rezid? ?i din perspectiva valorific?rii oportunit??ilor de finan?are din fonduri nerambursabile pentru reabilitarea/ modernizarea infrastucturii ?i a altor obiective la care sunt necesare lucr?ri de investi?ii, una din condi?iile de baz? în accesarea acestor fonduri fiind înscrierea geometriei imobilelor în cartea funciar?. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/ candidaturilor: 20. Autoritatea contractanta va transmite raspunsul la clarificari cu 11 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Valoarea estimata : 970.600,00 lei fara TVA.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Offre la plus basse: 737 700.00 RON / Offre la plus élevée: 768 700.00 RON prise en considération
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO126 Sibiu Lieu principal d'exécution:
Municipiul Sibiu
II.2.4) Description des prestations:
Prestarea serviciilor, avand ca obiect: "SERVICII DE CADASTRU NECESARE REGLEMENTARII SITUATIEI JURIDICE A IMOBILELOR PROPRIETATEA MUNICIPIULUI SIBIU SI A EFECTUARII OPERATIUNILOR NECESARE RECONSTITUIRII DREPTULUI DE PROPRIETATE IN BAZA LEGILOR FONDULUI FUNCIAR". Valoarea estimata a tuturor contractelor de achizi?ie public? subsecvente care se anticipeaz? c? vor fi atribuite în baza acordului-cadru este de 970.600,00 lei fara TVA. Valoarea estimata a celui mai mic contract subsecvent: 400,00 lei fara TVA. Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent: 260.000,00 lei fara TVA. Durata acordului cadru - 24 luni Cantitatile minime si maxime pentru acordul cadru / contract subsecvent se regasesc in Anexa 1si 2 caietului de sarcini. Moneda: LEI Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/ candidaturilor: 20. Autoritatea contractanta va transmite raspunsul la clarificari cu 11 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Componenta tehnica / Pondération: 10 Prix - Pondération: 90
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 132-323662
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: Subsecvent nr 9 Intitulé:
Contract subsecvent nr 9 Servicii de Cadastru
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
18/11/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 5 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 5 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 5
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: TOPO CADASTRALA Numéro national d'identification: 4458800 Adresse postale: Strada Kog?lniceanu Mihail, Nr. 22 Ville: Sibiu Code NUTS: RO126 Sibiu Code postal: 550138 Pays: Roumanie Courriel: taban.daniel@geodezie.ro Téléphone: +40 369424895 Fax: +40 369424895
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 19 400.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 17 700.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: Contract subsecvent nr 8 Intitulé:
Contract subsecvent nr 8 servicii cadastru
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
08/11/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 5 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 5 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 5
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: TOPO CADASTRALA Numéro national d'identification: 4458800 Adresse postale: Strada Kog?lniceanu Mihail, Nr. 22 Ville: Sibiu Code NUTS: RO126 Sibiu Code postal: 550138 Pays: Roumanie Courriel: taban.daniel@geodezie.ro Téléphone: +40 369424895 Fax: +40 369424895
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 10 450.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 9 600.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 6 Intitulé:
Contract subsecvent nr.6
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
11/07/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 5 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 5 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 5
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: TOPO CADASTRALA Numéro national d'identification: 4458800 Adresse postale: Strada Kog?lniceanu Mihail, Nr. 22 Ville: Sibiu Code NUTS: RO126 Sibiu Code postal: 550138 Pays: Roumanie Courriel: taban.daniel@geodezie.ro Téléphone: +40 369424895 Fax: +40 369424895
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 64 400.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 57 200.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: Subsecvent nr 4 Intitulé:
subsecvent nr 4
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
07/12/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 5 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 5 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 5
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: TOPO CADASTRALA Numéro national d'identification: 4458800 Adresse postale: Strada Kog?lniceanu Mihail, Nr. 22 Ville: Sibiu Code NUTS: RO126 Sibiu Code postal: 550138 Pays: Roumanie Courriel: taban.daniel@geodezie.ro Téléphone: +40 369424895 Fax: +40 369424895
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 109 450.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 86 600.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 2 Intitulé:
Contract subsecvent nr 2
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
17/03/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 5 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 5 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 5
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: TOPO CADASTRALA Numéro national d'identification: 4458800 Adresse postale: Strada Kog?lniceanu Mihail, Nr. 22 Ville: Sibiu Code NUTS: RO126 Sibiu Code postal: 550138 Pays: Roumanie Courriel: sibiu@geodezie.ro Téléphone: +40 369424895 Fax: +40 369424895
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 40 700.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 138 Intitulé:
Acord cadru SERVICII DE CADASTRU NECESARE REGLEMENTARII SITUATIEI JURIDICE A IMOBILELOR PROPRIETATEA MUNICIPIULUI SIBIU SI A EFECTUARII OPERATIUNILOR NECESARE RECONSTITUIRII DREPTULUI DE PROPRIETATE IN BAZA LEGILOR FONDULUI FUNCIAR"
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
18/11/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 5 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 5 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 5
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: DTG ALFA SRL Numéro national d'identification: RO28114226 Adresse postale: Strada Berindei Ion, Nr. 12, Sector: 2 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 023557 Pays: Roumanie Courriel: office@dtg.ro Téléphone: +40 732159938 Fax: +40 213320792
Le titulaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: TOPO CADASTRALA Numéro national d'identification: 4458800 Adresse postale: Strada Kog?lniceanu Mihail, Nr. 22 Ville: Sibiu Code NUTS: RO126 Sibiu Code postal: 550138 Pays: Roumanie Courriel: sibiu@geodezie.ro Téléphone: +40 369424895 Fax: +40 369424895
Le titulaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: IANCU PETRU ADRIAN PFA Numéro national d'identification: 21083513 Adresse postale: Strada Uzinei, Nr. 836 Ville: Tileagd Code NUTS: RO111 Bihor Code postal: 417585 Pays: Roumanie Courriel: i.petruadrian@yahoo.com Téléphone: +40 744310518 Fax: +04 0359463223
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 970 600.00 RON Offre la plus basse: 737 700.00 RON / Offre la plus élevée: 768 700.00 RON prise en considération
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 1 Intitulé:
Contract subsecvent nr 1
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
06/01/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 5 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 5 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 5
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: TOPO CADASTRALA Numéro national d'identification: 4458800 Adresse postale: Strada Kog?lniceanu Mihail, Nr. 22 Ville: Sibiu Code NUTS: RO126 Sibiu Code postal: 550138 Pays: Roumanie Courriel: sibiu@geodezie.ro Téléphone: +40 369424895 Fax: +40 369424895
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 65 350.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 3 Intitulé:
Contract subsecvent nr. 3
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
14/09/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 5 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 5 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 5
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: IANCU PETRU ADRIAN PFA Numéro national d'identification: 21083513 Adresse postale: Strada Uzinei, Nr. 836 Ville: Tileagd Code NUTS: RO111 Bihor Code postal: 417585 Pays: Roumanie Courriel: i.petruadrian@yahoo.com Téléphone: +40 744310518 Fax: +04 0359463223
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 71 600.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 38 250.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: Contract subsecvent nr 5 Intitulé:
Contract Servicii de cadastru necesare reglementarii situatiei juridice
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
25/03/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 5 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 5 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 5
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: TOPO CADASTRALA Numéro national d'identification: 4458800 Adresse postale: Strada Kog?lniceanu Mihail, Nr. 22 Ville: Sibiu Code NUTS: RO126 Sibiu Code postal: 550138 Pays: Roumanie Courriel: taban.daniel@geodezie.ro Téléphone: +40 369424895 Fax: +40 369424895
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 74 400.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 7 Intitulé:
"SERVICII DE CADASTRU NECESARE REGLEMENTARII SITUATIEI JURIDICE A IMOBILELOR PROPRIETATEA MUNICIPIULUI SIBIU SI A EFECTUARII OPERATIUNILOR NECESARE RECONSTITUIRII DREPTULUI DE PROPRIETATE IN BAZA LEGILOR FONDULUI FUNCIAR"
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
30/08/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 5 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 5 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 5
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: TOPO CADASTRALA Numéro national d'identification: 4458800 Adresse postale: Strada Kog?lniceanu Mihail, Nr. 22 Ville: Sibiu Code NUTS: RO126 Sibiu Code postal: 550138 Pays: Roumanie Courriel: taban.daniel@geodezie.ro Téléphone: +40 369424895 Fax: +40 369424895
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 3 500.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 3 000.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
 
1.Evaluarea ofertelor se realizeaz? prin acordarea, pentru fiecare ofert? în parte, a unui punctaj rezultat ca urmare a aplic?rii algoritmului de calcul stabilit în documenta?ia de atribuire. Clasamentul ofertelor se stabileste prin ordonarea descresc?toare a punctajelor respective, oferta câ?tig?toare fiind cea de pe primul loc, respectiv cea cu cel mai mare punctaj. În cazul în care dou? sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul ob?inut la factorii de evaluare în ordinea descresc?toare a ponderilor acestora. În situa?ia în care egalitatea se men?ine, autoritatea contractant? are dreptul s? solicite noi propuneri financiare, ?i oferta câ?tig?toare va fi desemnat? cea cu propunerea financiar? cea mai mic?.
   2.  Ofertantii vor prezenta odata cu DUAE, Formularul 1 - Angajament de respectare a standardelor de prelucrare a datelor cu caracter personal, conform RGPD
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro Téléphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Municipiul Sibiu Adresse postale: Strada: Brukenthal Samuel, nr. 2 Ville: Sibiu Pays: Roumanie Courriel: claudiu.bogdan@sibiu.ro Téléphone: +40 269208886 Fax: +40 269208813 Adresse internet: www.sibiu.ro
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
28/11/2022 SERVICII DE CADASTRU NECESARE REGLEMENTARII SITUATIEI JURIDICE A IMOBILELOR PROPRIETATEA MUNICIPIULUI SIBIU SI A EFECTUARII OPERATIUNILOR NECESARE RECONSTITUIRII DREPTULUI DE PROPRIETATE IN BAZA LEGILOR FONDULUI FUNCIAR 02/12/2022 ROU National
 
 
C L A S S E    C P V
71354300 - Services cadastraux