Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/11/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Modification d'un marché /d'une concession en cours
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Sibiu:Travaux de construction

2022/S 225-648073  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
22/11/2022 S225 Roumanie-Sibiu: Travaux de construction 2022/S 225-648073 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: JUDETUL SIBIU Numéro national d'identification: 4406223 Adresse postale: Strada: Magheru Gheorghe, general, nr. 14 Ville: Sibiu Code NUTS: RO126 Sibiu Code postal: 550185 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Ganea Radu Courriel: achizitii@cjsibiu.ro Téléphone: +40 269217733 Fax: +40 269218159 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.cjsibiu.ro Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Executie lucrari proiect "Reabilitarea termica a unor cladiri din cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Sibiu" Numéro de référence: 4406223_2020_PAAPD1108739
II.1.2) Code CPV principal 45000000 Travaux de construction
II.1.3) Type de marché Travaux
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Lotul 1: Reabilitare termica cladire Spital Nou din cadrul proiectului "Reabilitarea termica a unor cladiri din cadrul SCJU Sibiu"
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45000000 Travaux de construction 45321000 Travaux d'isolation thermique
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO126 Sibiu Lieu principal d'exécution:
Spitalulul Clinic de Urgenta Sibiu din Sibiu
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
Lotul 1: Reabilitare termica cladire Spital Nou din cadrul proiectului "Reabilitarea termica a unor cladiri din cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Sibiu" conform documentatie de atribuire
II.2.7) Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession Durée en mois: 15
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Programul Opera?ional Regional 2014-2020
 
 
Section IV: Procédure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marché relatif au présent marché Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 070-177455
 
 
Section V: Attribution du marché/de la concession
Marché nº: 7506
Lot nº: 3 Intitulé:
Lotul 3: Reabilitare termica cladire Dermatovenerice din cadrul proiectului "Reabilitarea termica a unor cladiri din cadrul SCJU Sibiu"
V.2) Attribution du marché/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marché/de la décision d'attribution de la concession:
05/04/2021
V.2.2) Informations sur les offres
Le marché/la concession a été attribué(e) à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: BALOR-CONS Numéro national d'identification: RO 16612723 Adresse postale: Strada Aron Pumnul, Nr. 7 Ville: Sibiu Code NUTS: RO126 Sibiu Code postal: 550409 Pays: Roumanie Courriel: balorcons@gmail.com Téléphone: +40 269224366 Fax: +40 269233697
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marché: 2 570 885.61 RON
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
 1)Orice referire din cuprinsul prezentei documentatii de atribuire (inclusiv a caietului de sarcini), prin care se indica o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie si/sau o licenta de fabricatie se va citi si interpreta ca fiind insotita de mentiunea "sau echivalent". 2) Ofertantul elaboreaza oferta in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire si indica in cuprinsul acesteia care informatii din propunerea tehnica si/sau din propunerea financiara sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala. 3)Daca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici clasati pe primul loc, de documente care contin preturi noi pentru a putea fi departajati. Persoana care se considera vatamata de un act al autoritatii contractante poate sesiza Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor in termen de 10 zile de la începând cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre actul autoritatii contractante considerat nelegal. Pentru solutionarea contestatiei pe cale judiciara, persoana care se considera vatamata se poate adresa instantei de judecata competente, potrivit prevederilor art. 49 si urm din Legea nr. 101/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro Téléphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: www.cnsc.ro
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Consiliul Judetean Sibiu - Serviciul Achizitii publice Adresse postale: Str. G-ral Magheru nr. 14 Ville: Sibiu Code postal: 550185 Pays: Roumanie Courriel: achizitii@cjsibiu.ro Téléphone: +40 269217733 Adresse internet: www.cjsibiu.ro
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
17/11/2022
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat après les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 45000000 Travaux de construction
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s)
VII.1.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO126 Sibiu
VII.1.4) Description des prestations:
3-Lotul 3: Reabilitare termica cladire Dermatovenerice din cadrul proiectului "Reabilitarea termica a unor cladiri din cadrul SCJU Sibiu"-Lotul 3: Reabilitare termica cladire Dermatovenerice din cadrul proiectului "Reabilitarea termica a unor cladiri din cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Sibiu" conform cerintelor din documentatiei de atribuire
VII.1.5) Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession Durée en mois: 19
VII.1.6) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 2 955 040.28 RON
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: BALOR-CONS Numéro national d'identification: RO 16612723 Adresse postale: Strada Aron Pumnul, Nr. 7 Ville: Sibiu Code NUTS: RO126 Sibiu Code postal: 550409 Pays: Roumanie Courriel: balorcons@gmail.com Téléphone: +40 269224366 Fax: +40 269233697
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et étendue des modifications (avec indication des éventuels changements préalablement apportés au contrat):
Prin actul aditional 13 s-a dispus suplimentarea contractului cu 19.726,52 lei f?r? TVA reprezentând contravaloarea ajust?rilor de pre? la materiale, conform Ordonan?ei Guvernului nr.15/2021, respectiv 364.428,15 lei f?r? TVA reprezentând valoarea ini?ial? a rezervei de implementare, defalcat? dup? cum urmeaz?: - 278.997,37 lei f?r? TVA - rezerva de implementare aferent? cheltuielilor eligibile - 85.430,78 lei f?r? TVA - rezerva de implementare aferent? cheltuielilor neeligibile
VII.2.2) Raisons de la modification Modification rendue nécessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entité adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prévoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE] Description des circonstances ayant rendu la modification nécessaire et explication du caractère imprévu de ces circonstances:
Necesitatea modificarii survenita in urma unor circumstante pe care o autoritate/entitate contractanta care actioneaza cu diligenta nu ar fi putut sa le prevada [articolul 43 alineatul(1) litera (c) din Directiva 2014/23/UE, articolul 72 alineatul (1) litera (c) din Directiva 2014/24/UE, articolul 89 alineatul (a) litera (c) din Directiva 2014/25/UE] Descrierea circumstantelor care au facut necesara modificarea si justificarea naturii neprevazute a acestor circumstante:. Modificarea contractului a devenit necesara in urma unor circumstante pe care o autoritate contractanta care actioneaza cu diligenta nu ar fi putut sa le prevada.Descrierea motivelor: Sunt necesare m?suri de urgen?? în domeniul actualiz?rii costurilor investi?iei în contractele de achizi?ie public?, respectiv pentru ajustarea devizelor generale de investi?ii în cadrul contractelor de finan?are care au asigurate sursele de finan?are par?ial sau integral din fonduri externe nerambursabile, în data de 11 Mai 2022 a fost publicat? în Monitorul Oficial Ordonan?a de Urgen?? nr. 64 privind ajustarea pre?urilor ?i a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finan?ate din fonduri externe nerambursabile.. Majorarea pretului contractului este de:14.94% din pretul contractului initial.
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisée du marché avant les modifications (prenant en compte les éventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antérieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'État membre concerné) Valeur hors TVA: 2 570 885.61 RON Montant total du marché après les modifications Valeur hors TVA: 2 955 040.28 RON Executie lucrari proiect "Reabilitarea termica a unor cladiri din cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Sibiu" 22/11/2022 ROU National
 
 
C L A S S E    C P V
45000000 - Travaux de construction 
45321000 - Travaux d'isolation thermique