Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/10/2020
Date de péremption : 21/10/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Sibiu: Travaux de construction

2020/S 200-484208  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
14/10/2020
S200
Roumanie-Sibiu: Travaux de construction

2020/S 200-484208

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Travaux

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2020/S 169-408427)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Jude?ul Sibiu
Numéro national d'identification: 4406223
Adresse postale: Str. General Gheorghe Magheru nr. 14
Ville: Sibiu
Code NUTS: RO126 Sibiu
Code postal: 550185
Pays: Roumanie
Point(s) de contact: Ganea Radu
Courriel: achizitii@cjsibiu.ro
Téléphone: +40 269217733
Fax: +40 269218159
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.cjsibiu.ro
Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Execu?ie lucr?ri proiect "Reabilitarea termic a unor cl?diri din cadrul Spitalului Clinic Jude?ean de Urgen? Sibiu"

Numéro de référence: 4406223_2020_PAAPD1108739

II.1.2)
Code CPV principal
45000000 Travaux de construction

II.1.3)
Type de marché
Travaux

II.1.4)
Description succincte:
Executie lucrari proiect "Reabilitarea termica a unor cladiri din cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Sibiu". Lucr?rile cele mai importante necesare in conformitate cu proiectul tehnic de executie sunt: - lucr?ri de reabilitare termic a elementelor de anvelop?; - înlocuirea tâmpl?riei exterioare; - lucr?ri de imbun?t??ire a sistemului de inc?lzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum; - lucr?ri de realizare a unor sc?ri exterioare pe structur metalic la spitalul nou; - lucr?ri de realizare a unui ascensor la exteriorul cl?dirii spitalului nou; - lucr?ri de extindere a construc?iei Sec?iei dermatovenerice prin realizarea unui corp nou de scar?; - lucr?ri ce vizeaz instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice si/sau termice; - lucr?ri de reabilitare/modernizare a instala?iei de iluminat; - lucr?ri conexe care contribuie la implementarea proiectului. Se vor efectua probe tehnologice si teste aferente tuturor sistemelor instalate. Se vor achizi?iona toate materialele, echipamentele si utilajele necesare realizarii proiectului in conformitate cu fisele tehnice si cerin?ele tehnice din proiect. Garan?ia lucr?rii, a materialelor, echipamentelor va fi de cinci ani de la finalizarea lucr?rilor. Executantul lucr?rii are obliga?ia lu?rii tuturor m?surilor de protec?ie pe perioada execu?iei lucr?rilor, inclusiv prin realizarea de culoare de trecere protejate pentru pietoni, precum si ingr?direa elementelor de ?antier, astfel incat s se asigure desf??urarea activit??ii in condi?ii de sigurant?. - Lot 1 - reabilitare termic cl?dire spital nou din cadrul proiectului "Reabilitarea termic a unor cl?diri din cadrul Spitalului Clinic Jude?ean de Urgen? Sibiu". Valoare estimat a contractului de execu?ie a lucr?rilor: 19 979 667,22 RON f?r TVA (format din cap
   4. 1. - 19 882 472,37 exclusiv TVA ?i cap.
   5. 1. - 97 194,85 RON exclusiv TVA) din cadrul devizului general al cl?dirii). Durata de execu?ie: 15 luni; - Lot 2 - reabilitare termic cl?dire Bloc chirurgical din cadrul proiectului "Reabilitarea termic a unor cl?diri din cadrul Spitalului Clinic Jude?ean de Urgen? Sibiu". Valoare estimat a contractului de execu?ie a lucr?rilor: 16 649 718,06 RON f?r TVA (format din cap.
   4. 1. - 16 591 401,15 RON exclusiv TVA ?i cap.
   5. 1 - 58 316,91 RON exclusiv TVA din cadrul devizului general al cl?dirii). Durata de execu?ie: 15 luni; - Lot 3 - reabilitare termic cl?dire Dermatovenerice din cadrul proiectului "Reabilitarea termic a unor cl?diri din cadrul Spitalului Clinic Jude?ean de Urgen? Sibiu". Valoare estimat a contractului de execu?ie a lucr?rilor: 2 462 042,94 RON f?r TVA (format din cap.
   4. 1. - 2 455 563,28 RON exclusiv TVA ?i cap.
   5. 1. - 6 479,66 RON exclusiv TVA din cadrul devizului general al cl?dirii). Durata de execu?ie: 10 luni. Termene pentru depunerea/raspunsul la solicitarile de clarificari/informatii suplimentare: A. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul-limita pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de maximum 20 de zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor; B. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, autoritatea contractanta va raspunde, in mod clar si complet, tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare cu cel putin 12 zile inainte de termenul-limita stabilit pentru depunerea ofertelor.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
09/10/2020

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 169-408427

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2)

Lot nº: 1, 2, 3

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Termen limit pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare

Au lieu de:

Date: 12/10/2020

Lire:

Date: 21/10/2020

Numéro de section: IV.2.7)

Lot nº: 1, 2, 3

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Condi?ii de deschidere a ofertelor

Au lieu de:

Date: 12/10/2020

Lire:

Date: 21/10/2020

Numéro de section: IV.2.6)

Lot nº: 1, 2, 3

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Perioada minim pe parcursul c?reia ofertantul trebuie s î?i men?in oferta

Au lieu de:

Date: 12/04/2021

Lire:

Date: 21/04/2021

VII.2)
Autres informations complémentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
45000000 - Travaux de construction 
45321000 - Travaux d'isolation thermique