Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/01/2022
Date de péremption : 16/02/2022
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Sibiu: Travaux de construction de bâtiments aéroportuaires

2022/S 10-021952  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

14/01/2022
S10
Roumanie-Sibiu: Travaux de construction de bâtiments aéroportuaires

2022/S 010-021952

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Travaux

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2021/S 252-671608)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: AEROPORTUL INTERNATIONAL SIBIU R.A.
Numéro national d'identification: RO 2577146
Adresse postale: Strada: Soseaua Alba Iulia, nr. 73
Ville: Sibiu
Code NUTS: RO126 Sibiu
Pays: Roumanie
Point(s) de contact: Maria Nistor
Courriel: maria.nistor@sibiuairport.ro
Téléphone: +40 269253135
Fax: +40 269253131
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.sibiuairport.ro
Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Proiect tehnic si lucrari de executie pentru obiectivul "Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii aeroportuare - activitati economice" - Faza I

Numéro de référence: 1

II.1.2)
Code CPV principal
45213331 Travaux de construction de bâtiments aéroportuaires

II.1.3)
Type de marché
Travaux

II.1.4)
Description succincte:
Prezenta documenta?ie de atribuire con?ine cerin?ele, criteriile, regulile ?i informa?iile necesare pentru a asigura poten?ialilor ofertan?i o informare complet?, corect ?i explicit cu privire la modul de aplicare a procedurii de atribuire a contractului de achizi?ie sectorial având ca obiect Proiect tehnic si lucrari de executie pentru obiectivul "Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii aeroportuare - Activitati economice" - Faza I, cu asigurarea inclusiv a serviciilor de asisten? tehnic din partea proiectantului. Extinderea terminalului de pasageri al Aeroportului International Sibiu, precum si a cailor de acces contribuie atingerea obiectivelor strategice privind dezvoltarea ?i modernizarea facilit??ilor aeroportuare. În acest sens a fost elaborat Studiul de Fezabilitate (ce face parte integrant din documenta?ia de atribuire) prin intermediul c?ruia este identificat solu?ia tehnico-economic de principiu ce va sta la baza realiz?rii obiectivului de investi?ii. Prin contractul supus prezentei proceduri se vor achizi?iona servicii de proiectare (la întocmirea DTAC, DTOE, pentru întocmirea PTh ?i a DE pentru lucr?rile de construc?ii, montaj utilaje ?i echipamente tehnologice, a documenta?iilor pentru ob?inere avize ?i a oric?ror documente / studii conexe acestorainclusiv verificarea tehnic realizat de c?tre verificatori tehnici atesta?i independen?i) ?i execu?ia de lucr?ri pentru extinderea terminalului de pasageri al Aeroportului International Sibiu, precum si a cailor de acces. In cadrul etapei de proiectare, plecând de la propunerile tehnice ?i arhitecturale formulate în cuprinsul Studiului de Fezabilitate este necesar elaborarea unei documenta?ii tehnice complete ?i coerente care s expliciteze ?i s detalieze cele mai potrivite solu?ii tehnice si constructive privind realizarea unei noi construc?ii reprezentând extinderea terminalului de pasageri, precum si a c?ilor de acces. În etapa urm?toare finaliz?rii Proiectului Tehnic ?i a ob?inerii tuturor avizelor necesare ?i a autoriza?iei de construire aferente se vor realiza, pe baza acestui Proiect Tehnic, lucr?rile de execu?ie în strict conformitate cu toate prevederile sale. Având în vedere faptul c extinderea terminalului de pasageri constituie o construc?ie nou?, obiectul contractului include execu?ia tuturor tipurilor de lucr?ri la obiectivul de investi?ii, respectiv: lucr?ri de structur / rezisten??, lucr?ri de arhitectur?, lucr?ri de instala?ii sanitare, electrice, termice, HVAC, gaze, etc., inclusiv furnizarea, montarea ?i punerea în func?iune a dot?rilor necesare (utilaje ?i echipamente tehnologice, conform celor men?ionate in Caietul de sarcini). Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarific?ri sau informa?ii suplimentare în leg?tur cu documenta?ia de atribuire. În m?sura în care solicit?rile de clarificari sunt primite cu cel pu?in 16 zile înainte de termenul limit stabilit pentru depunerea ofertelor, entitatea contractant va r?spunde în mod clar ?i complet tuturor acestor solicit?ri de clarificare în a 10-a zi înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
10/01/2022

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 252-671608

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2

Au lieu de:

Date: 25/01/2022

Lire:

Date: 16/02/2022

Numéro de section: IV.2.7

Au lieu de:

Date: 25/01/2022

Lire:

Date: 16/02/2022

Numéro de section: IV.2.6

Au lieu de:

Date: 25/06/2022

Lire:

Date: 16/07/2022

VII.2)
Autres informations complémentaires: Roumanie-Sibiu: Travaux de construction de bâtiments aéroportuairesType d'acheteur: Service d'utilité publiqueType d'avis: Informations complémentairesType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Marché de travaux
16/02/2022
14/01/2022
RO
National

 
 
C L A S S E    C P V
45213331 - Travaux de construction de bâtiments aéroportuaires 
71322000 - Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de génie civil