Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/05/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Sibiu:Travaux d'entretien routier

2023/S 98-306149  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
23/05/2023 S98 Roumanie-Sibiu: Travaux d'entretien routier 2023/S 098-306149 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Travaux
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Municipiul Sibiu NumÈro national d'identification: 4270740 Adresse postale: Strada: Brukenthal Samuel, nr. 2 Ville: Sibiu Code NUTS: RO126 Sibiu Code postal: 550178 Pays: Roumanie Point(s) de contact: CODRUTA SIRBU Courriel: codruta.sirbu@sibiu.ro TÈlÈphone: +40 269208880 Fax: +40 269208813 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.sibiu.ro Adresse du profil díacheteur: www.e-licitatie.ro
I.4) Type de pouvoir adjudicateur AutoritÈ rÈgionale ou locale
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
INTRETINERE SI REPARATII STRAZI IN MUNICIPIUL SIBIU NumÈro de rÈfÈrence: 4270740_2023_PAAPD1393699
II.1.2) Code CPV principal 45233141 Travaux d'entretien routier
II.1.3) Type de marchÈ Travaux
II.1.4) Description succincte:
Acord cadru pentru executie lucrari de "INTRETINERE SI REPARATII STRAZI IN MUNICIPIUL SIBIU", durata 4 ani. Lucrarile constau in:
   1.  Lucrari de intretinere si reparatii pentru suprafete rutiere asfaltate;
   2.  Refaceri de borduri;
   3.  Lucrari de intretinere si reparatii pentru suprafetele rutiere pavate;
   4.  Lucrari de intretinere si reparatii pentru suprafetele rutiere din pamant si balast;
   5.  Lucrari intretinere si reparatii curente poduri/podete
   6.  Alte lucrari de intretinere si reparatii necesare; Descrierea lucrarilor este disponibila in sectiunea Caietului de sarcini din cadrul prezentei documentatii de atribuire. Cantitatile minime si maxime estimate pentru acordul-cadru: se regasesc in Anexa 1 la Caietul de sarcini; Valoarea estimata a tuturor contractelor de achizi?ie public? subsecvente care se anticipeaz? c? vor fi atribuite Ón baza acorduluicadru este de 59.286.227,40 lei fara TVA. Valoarea estimata a celui mai mic contract subsecvent:
   7. 410.778,43 lei fara TVA. Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent: 29.643.113,70 lei fara TVA. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/ candidaturilor: 20 Autoritatea contractanta va transmite raspunsul la clarificari in a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. Durata acordului cadru: 4 ani Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Atribuirea contractelor subsecvente se va face in functie de necesitatile autoritatii contractante, de regula bianual, anticipandu-se incheierea a cel putin 2 (doua) contracte subsecvente/anual sau ori de cate ori apare necesitatea autoritatii contractante. NOTA: - Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a nu anula procedura de atribuire si de a incheia acordul cadru si cu un numar mai mic de 3 operatori economici, in cazul in care in urma procesului de evaluare a ofertelor, nu au fost depuse un numar de 3 oferte admisibile. - Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a nu anula procedura de atribuire si de a incheia acordul cadru si cu un singur operator economic, in cazul in care in urma procesului de evaluare a ofertelor, o singura oferta este declarata admisibila. Modul de executare a acordului ñ cadru: fara reluarea competitiei.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 56 382 894.20 RON
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO126 Sibiu Lieu principal d'exÈcution:
Municipiul Sibiu
II.2.4) Description des prestations:
Executie lucrari, avand ca obiect: ÑINTRETINERE SI REPARATII STRAZI IN MUNICIPIUL SIBIUî Valoarea estimata a tuturor contractelor de achizi?ie public? subsecvente care se anticipeaz? c? vor fi atribuite Ón baza acorduluicadru este de 59.286.227,40 lei fara TVA. Valoarea estimata a celui mai mic contract subsecvent:
   7. 410.778,43 lei fara TVA. Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent: 29.643.113,70 lei fara TVA. Cantitatile minime si maxime pentru acordul cadru / contract subsecvent se regasesc in Anexa 1 a caietului de sarcini.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: PERIOADA DE GARANTIE ACORDATA PENTRU LUCR?RILE DE REPARA?II DE AMPLOARE / PondÈration: 10 Prix - PondÈration: 90
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 028-082045
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 81 IntitulÈ:
INTRETINERE SI REPARATII STRAZI IN MUNICIPIUL SIBIU
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
18/05/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: TERRA BUILDING S.R.L.
NumÈro national d'identification: RO 14232426 Adresse postale: Strada NOUA, Nr. 815 Ville: Orlat Code NUTS: RO126 Sibiu Code postal: 557170 Pays: Roumanie Courriel: claudia.datcu@sistemedepavaje.ro TÈlÈphone: +40 0269571477 Fax: +40 0269571555 Adresse internet: www.sistemedepavaje.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ASTERRA CON NumÈro national d'identification: RO40986747 Adresse postale: Strada Str. Noua, Nr. 815 Ville: Orlat Code NUTS: RO126 Sibiu Code postal: 557170 Pays: Roumanie Courriel: stefan.bacila@sistemedepavaje.ro TÈlÈphone: +40 269571477 Fax: +40 269571555 Adresse internet: www.sistemedepavaje.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 56 382 894.20 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 56 382 894.20 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
 
1.Evaluarea ofertelor se realizeaz? prin acordarea, pentru fiecare ofert? Ón parte, a unui punctaj rezultat ca urmare a aplic?rii algoritmului de calcul stabilit Ón documenta?ia de atribuire. Clasamentul ofertelor se stabileste prin ordonarea descresc?toare a punctajelor respective, ofertele c'?tig?toare fiind cele de pe primele trei locuri, respectiv ofertele cu cele mai mari punctaje. OEn cazul Ón care dou? sau mai multe oferte sunt clasate pe acelasi loc, cu punctaje egale, departajarea se va face av'nd Ón vedere punctajul ob?inut la factorii de evaluare Ón ordinea descresc?toare a ponderilor acestora. OEn situa?ia Ón care egalitatea se men?ine, autoritatea contractant? are dreptul s? solicite noi propuneri financiare, ?i oferta c'?tig?toare va fi desemnat? cea cu propunerea financiar? cea mai mic?..
   2.  Ofertantii vor prezenta odata cu DUAE, Formularul 1 ñ Angajament de respectare a standardelor de prelucrare a datelor cu caracter personal, conform RGPD.
   3.  Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea îsau echivalentî.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro TÈlÈphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
18/05/2023 INTRETINERE SI REPARATII STRAZI IN MUNICIPIUL SIBIU 23/05/2023 ROU National
 
 
C L A S S E    C P V
45233141 - Travaux d'entretien routier