Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 03/04/2020
Date de péremption : 18/05/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Sibiu: Travaux de réparation de routes

2020/S 67-158480  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 03/04/2020 S67 Marché de travaux - Avis de marché - Procédure ouverte Roumanie-Sibiu: Travaux de réparation de routes 2020/S 067-158480 Avis de marché Travaux
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Municipiul Sibiu Numéro national d'identification: 4270740 Adresse postale: Str. Samuel Brukenthal nr. 2 Ville: Sibiu Code NUTS: RO126 Code postal: 550178 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Elena Rucarean Courriel: ted@publications.europa.eu Téléphone: +40 269208881 Fax: +40 269208813 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.sibiu.ro Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro www.sibiu.ro www.e-licitatie.ro
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100091794 Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Între?inere ?i repara?ii str?zi în municipiul Sibiu Numéro de référence: 4270740_2019_PAAPD1096552
II.1.2) Code CPV principal 45233142
II.1.3) Type de marché Travaux
II.1.4) Description succincte:
Acord-cadru pentru executie lucrari de "Între?inere ?i repara?ii str?zi în municipiul Sibiu", durata patru ani. Lucrarile constau in:
   1.  lucrari de intretinere si reparatii pentru suprafete rutiere asfaltate;
   2.  refaceri de borduri;
   3.  lucrari de intretinere si reparatii pentru suprafetele rutiere pavate;
   4.  lucrari de intretinere si reparatii pentru suprafetele rutiere din pamant si balast;
   5.  lucrari de refacere a suprafetelor rutiere, dupa lucrari de bransare/racordare, conform art. 10, regulament aprobat prin HCL 176/2016;
   6.  alte lucrari de intretinere si reparatii necesare. Descrierea lucrarilor este disponibila in sectiunea caietului de sarcini din cadrul prezentei documentatii de atribuire. Valoarea estimata a tuturor contractelor de achizi?ie public subsecvente care se anticipeaz c vor fi atribuite în baza acordului-cadru este de 31 692 180,00 RON fara TVA. Valoarea estimata a celui mai mic contract subsecvent: 3 961 522,50 RON fara TVA. Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent: 11 884 567,50 RON fara TVA. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 20. Autoritatea contractanta va transmite raspunsul la clarificari cu 11 zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor.
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 31 692 180.00 RON
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO126 Lieu principal d'exécution:
Municipiul Sibiu.
II.2.4) Description des prestations:
Executie lucrari, avand ca obiect: "Între?inere ?i repara?ii str?zi în municipiul Sibiu". Valoarea estimata a tuturor contractelor de achizi?ie public subsecvente care se anticipeaz c vor fi atribuite în baza acordului-cadru este de 31 692 180,00 RON fara TVA. Valoarea estimata a celui mai mic contract subsecvent: 3 961 522,50 RON fara TVA. Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent: 11 884 567,50 RON fara TVA. Cantitatile minime si maxime pentru acordul-cadru/contract subsecvent se regasesc in Anexa 1 a caietului de sarcini. Moneda: RON.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: Componenta calitativa. / Pondération: 10 Prix - Pondération: 90
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 48 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Cerinta nr. 1 - cerinta obligatorie. Neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016. Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: ofertantii, tertii sustin?tori si subcontractantii nu trebuie s se reg?seasc în situatiile prev?zute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016. Ofertantii, tertii sustin?tori si subcontractantii vor completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Persoanele implicate in procesul de evaluare si decizie sunt: - primar - Astrid Cora Fodor; - viceprimar - Corina Bokor; - administrator public - Ioana Leca; - viceprimar - Tiberiu Cornel Dragan; - director Directia investitii - Monica Dancu; - sef Serviciul investitii si proceduri achizitii publice - Codruta Sirbu; - director economic - Elena Buhoi; - sef Serviciul juridic contencios si registru agricol - Andreea-Maria Patachi; - director Directia tehnica- Ratiu Ciprian; - sef Serviciu coordonare lucrari - Palade Paul- Aurelian; - sef Birou achizitii directe - Ruc?rean Elena; - consilier Serviciul investitii si proceduri achizitii publice - Adriana Vulcu; - consilier Serviciul investitii si proceduri achizitii publice - Bogdan Claudiu. Documentele de confirmare privind indeplinirea celor asumate prin DUAE, se vor solicita ofertantilor clasati pe primele trei locuri dupa finalizarea evaluarii ofertelor. Se vor prezenta:
   1.  certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale pe raza caruia operatorul economic isi are sediul social, care sa ateste faptul ca ofertantul nu are datorii restante la momentul prezentarii certificatelor fiscale, la bugetul general consolidat;
   2.  certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale, care sa ateste faptul ca ofertantul nu are datorii restante la momentul prezentarii certificatelor fiscale, la bugetul local (se va prezenta certificatul eliberat, atat pentru sediul social, sediile secundare, precum si punctul/punctele de lucru pentru care exista obligatii de plata). Persoane juridice/fizice straine vor prezenta: orice documente edificatoare, eliberate de autoritatii competente din tara in care acestia sunt rezidenti, prin care sa dovedeasca ca si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in tara de rezidenta;
   3.  cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;
   4.  dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice; 5) alte documente edificatoare, dupa caz. Documentele vor fi prezentate in limba romana, cu mentiunea "conform cu originalul". Documentele prezentate intr-o alta limba decat limba romana, vor fi insotite de traducere autorizata. Cerinta nr. 1 - cerinta obligatorie. Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale. Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: operatorul economic va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare, in conditiile legii, in tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna din situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Certificatul ONRC sau pentru ofertantii straini, documentul echivalent emis in tara de rezidenta se va prezenta, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele trei locuri in clasamentul intermediar, intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie actualizate la momentul prezentarii documentului. Initial, operatorul economic completeaza DUAE, urmand ca certificatul sa fie prezentat, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele trei locuri in clasamentul intermediar, intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Documentele vor fi prezentate in copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul". Documentele prezentate intr-o alta limba decat limba romana, vor fi insotite de traducere autorizata.
III.1.2) Capacité économique et financière Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat. Lista lucrarilor realizate in cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii cinci ani. Ultimii cinci ani vor fi calcula?i pân la data-limita de depunere a ofertelor, cu men?iunea c în situa?ia in care autoritatea contractanta decaleaz data-limita de depunere a ofertelor cu un nou termen-limit?, publicând astfel un anun de tip erat?, limita inferioara a perioadei de cinci ani se extinde cu perioada de timp aferent decal?rii, urmând a fi considerat îndeplinit cerin?a pentru to?i operatorii economici care au prezentat dovada finaliz?rii contractului de experien?a similar?, in intervalul de timp nou rezultat. Prin lista lucrarilor ofertantul trebuie sa faca dovada ca in ultimii cinci ani, calculati pana la data-limita stabilita pentru depunerea ofertelor au fost executate in conformitate cu normele profesionale in domeniu, lucrari similare cu cele ce fac obiectul contractului care se atribuie prin prezenta procedura, constand in lucrari de constructie/intretinere/reparatii/modernizare/imbracare a drumurilor/strazilor/aleilor/parcarilor - cu o valoare totala cumulata fara TVA mai mare sau cel putin egala cu 11 000 000,00 RON. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor: Se va prezenta DUAE, in conformitate cu prevederile art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016, iar documentele justificative constand in: documente reprezentand certificari de buna executie pentru acele lucrari pe care ofertantul considera ca autoritatea contractanta trebuie sa le ia in considerare pentru evaluarea indeplinirii cerintei privind experienta similara urmeaza a fi prezentate de catre ofertantii clasati pe primele trei locuri, doar la solicitarea autoritatii contractante, la finalizarea evaluarii ofertelor. Respectivele certificari vor trebui sa indice: (a) obiectul lucrarii, astfel incat sa fie furnizate toate informatiile solicitate si necesare pentru a se verifica indeplinirea cerintei privind experienta similara; (b) beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati; (c) valoarea in lei fara TVA; (d) perioada, mai exact intervalul periodic (data de inceput si data de finalizare) in care s-a executat contractul; (e) locul executiei lucrarilor si (f) sa precizeze daca au fost efectuate în conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfârsit. Certificarile emise sau contrasemnate de beneficiar (autoritate contractanta sau client privat) care probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Utilaje, instalatii si echipament tehnic. Cerinta 3 - cerinta obligatorie. Resurse tehnice: (a) declara?ie cu privire la utilajele, instala?iile ?i echipamentele tehnice la dispozi?ia operatorului economic care execut lucr?ri în cadrul contractului/acordului-cadru de reparatii si intretinere strazi. Dotarea tehnica minima solicitata de autoritatea contractanta, pentru buna executie a lucrarilor aferente contractului/acordului-cadru, este urmatoarea (denumire/cantitate minima) pentru a?terneri mecanizate de covoare asfaltice: Pentru a?terneri mecanizate de covoare asfaltice: - finisor a?ternere asfalt 1 buc.; - cilindru compactor lis - între 7 tone ?i 10 tone 1 buc.; - cilindru compactor lis - între 2 tone ?i 3 tone 1 buc.; - instalatie de amorsare 1 buc.; - perie mecanic 1 buc.; - sta?ie asfalt 1 buc.; - frez asfalt 1 buc.; - mini-înc?rc?tor 1 buc.; - autobasculante 5 buc.; Pentru lucr?ri izolate: - scarific?ri autobasculante 2 buc.; - cilindru compactor între 8 tone ?i 10 tone 1 buc.; - autogreder 2 buc.; Pentru lucr?ri izolate/pavaje/trotuare: - buldoexcavatoare 3 buc.; - autobasculante 3 buc.; - autobetonier 1 buc.; - laborator grad II atestat fisa tehnica a instala?iei de producere a mixturilor asfaltice. Proportia de subcontractare. Cerinta nr. 4 - cerinta obligatorie. Informatii privind subcontractantii: autoritatea contractanta solicita ofertantului sa precizeze în oferta partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze, procentul indeplinit de acestia si datele de identificare ale subcontractantilor propusi. Cerinta nr. 5 - cerinta obligatorie. Informatii privind tertii sustinatori. În cazul în care operatorul economic îsi demonstreaza capacitatea tehnica si/sau profesionala invocând si sustinerea acordata de catre unul sau mai multi terti, atunci operatorul economic are obligatia de a dovedi autoritatii contractante ca a luat toate masurile necesare pentru a avea acces în orice moment la resursele necesare, prezentând un angajament în acest sens din partea tertului/tertilor. Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul/candidatul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament. În cazul în care sustinerea tertului/tertilor vizeaza resurse netransferabile (cum ar fi experienta similara), angajamentul asigura autoritatii contractante îndeplinirea obligatiilor asumate prin acesta, în situatia în care contractantul întâmpina dificultati pe parcursul derularii contractului. Cerinta nr. 6 - cerinta obligatorie. Informatii privind asociatii. Asociatul/asociatii va/vor prezenta aceleasi documente solicitate la cap. III.2.- "Conditii de participare", ca si liderul de asociere, cu mentiunea ca cerintele privind capacitatea tehnica si/sau profesionala vor fi indeplinite prin cumul de grupul de asociati. Totodata, se va prezenta acordul de asociere, din care sa reiesa cine este liderul asocierii, precum si detalierea obligatiilor fiecarui membru al asocierii si procentul care revine fiecaruia. Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Se va prezenta DUAE in conformitate cu prevederile art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016, iar documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele trei locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Nota 1: la nivelul DUAE trebuie precizate de catre candidati/ofertanti informatii cum ar fi: numarul si data contractului invocat drept experienta similara, beneficiarul acestuia si datele de contact, data si numarul documentului de receptie, precum si ponderea si/sau activitatile pentru care a fost responsabil, impreuna cu valoarea acestora, fara TVA. Nota 2: documentele edificatoare vor fi prezentate în copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul". Persoanele juridice straine vor prezenta certificatele/documentele edificatoare în copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul", însotite de traducere autorizata în limba româna. Nota 3: pentru contractele reprezentand experienta similara in ultimii cinci ani, pentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual leu/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte. Cei cinci ani se vor calcula prin raportare la data-limita de depunere a ofertelor stabilita initial prin invitatia de participare, chiar daca ulterior initierii procedurii autoritatea contractanta va decala aceasta data. Se va prezenta DUAE in conformitate cu prevederile art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016, iar documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE (fisa tehnica a instala?iei de producere a mixturilor asfaltice si dovada detinerii a unei dotari minime - ce poate fi prezentata sub diverse forme, respectiv in proprietate/inchiriere/alte forme de detinere/angajament de punere la dispozitie) urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele III locuri in clasamentul intermediar, intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: se va completa DUAE de catre de catre subcontractant/subcontractanti si/sau terti sustinatori si/sau asociat/asociati, in conformitate cu prevederile art. 193 alin. (1) si alin. (3) din Legea 98/2016, iar documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele trei locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Odata cu depunerea DUAE, se va prezenta acordul/acordurile de subcontractare si/sau angajamentul tertului sustinator, impreuna cu documentele anexe la angajament, transmise acestuia de catre tertul sustinator din care sa rezulte modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia si/sau acordul de asociere (dupa caz). Documentele justificative care probeaza cele asumate in acordul/acordurile de subcontractare, angajamentul tertului/tertilor, acordul/acordurile de asociere vor fi solicitate doar ofertantilor clasati pe primele trei locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
III.1.5) Informations sur les marchés réservés
III.2) Conditions liées au marché
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre Accord-cadre avec plusieurs opérateurs Nombre maximal envisagé de participants à l'accord-cadre: 3
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 18/05/2020 Heure locale: 15:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
roumain
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit être valable jusqu'au: 18/09/2020
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 18/05/2020 Heure locale: 15:00 Lieu:
In SEAP.
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques
VI.3) Informations complémentaires:
 
1.Modalitatea de departajare a ofertelor cu acelasi pret clasate pe primul loc, va tine cont de continutul ofertei, respectiv al propunerii financiare: - In cazul in care doua sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc cu punctaje egale, departajarea se va face avand in vedere punctajul obtinut la factorii de evaluare, in ordinea descrescatoare a ponderilor acestora; - In situatia in care egalitatea se mentine, autoritatea contractanta are dreptul sa solicite noi propuneri financiare si ofeta castigatoare va fi desemnata cea cu propunerea financiara cea mai mica;
   2.  Ofertantii vor prezenta odata cu DUAE, Formularul 1 - "Angajament de respectare a standardelor de prelucrare a datelor cu caracter personal, conform RGPD".
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Consiliul Na?ional de Solu?ionare a Contesta?iilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucure?ti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro Téléphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro http://www.cnsc.ro
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Termenele de exercitare a c?ilor de atac sunt cele prev?zute conform Legii nr. 101/2016.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
01/04/2020
 
 
C L A S S E    C P V
45233142 - Travaux de réparation de routes