Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/06/2022
Date de péremption : 28/06/2022
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Siculeni: Travaux de construction de routes

2022/S 119-334428  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

22/06/2022
S119
Roumanie-Siculeni: Travaux de construction de routes

2022/S 119-334428

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Travaux

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2022/S 100-275709)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Asocia?ia de Dezvoltare Intercomunitar? FOREST
NumÈro national d'identification: 39085088
Adresse postale: Strada: Principala, nr. 104
Ville: Siculeni
Code NUTS: RO124 Harghita
Code postal: 537295
Pays: Roumanie
Point(s) de contact: Szentes Csaba
Courriel: forestadi2018@gmail.com
TÈlÈphone: +40 742498293
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.madefalva.ro
Adresse du profil díacheteur: www.e-licitatie.ro

Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Contract de proiectare ?i execu?ie lucr?ri Ón cadrul proiectului ìREABILITAREA ?I MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE PIRICSKEî

NumÈro de rÈfÈrence: 1

II.1.2)
Code CPV principal
45233120 Travaux de construction de routes

II.1.3)
Type de marchÈ
Travaux

II.1.4)
Description succincte:
OEn urma verific?rii st?rii tehnice prin vizualizare ?i clasificarea expertizei tehnice de specialitate, starea drumului studiat este rea. Partea carosabil? actual este pietruit, circulabil temporar. Necesitatea aducerii drumului Ón stare tehnic? corespunz?toare la parametrii tehnici ?i de calitate impuse prin reglement?rile legale Ón vigoare (Legea 10/1995 art.25 al.e. ?i HG 766/1997), impune realizarea lucr?rilor de interven?ie - modernizarea drumului. Dup? implementarea proiectului se reduc esen?ial costurile de intre?inere curent? ?i periodic? ?i cre?te semnificativ siguran?a Ón desf??urarea circula?iei. Implementarea proiectului este oportun pentru atingerea: - modernizarea infrastructurii de acces a zonelor turistice ?i de recreiere a regiunii. - adaptarea infrastructurii de transport la noile structuri, precum ?i folosirea eficient? a infrastructurii utilizabile, Ón special pentru deservirea modernizarea ?i dezvoltarea a zonelor de agrement, a agen?ilor economici din domeniul serviciilor turistice. - modernizarea infrastructurii de transport- drumului comunal cu lungime total? de 18115 m.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
17/06/2022

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 100-275709

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: IV.2.2

Au lieu de:

Date: 24/06/2022

Lire:

Date: 28/06/2022

NumÈro de section: IV.2.7

Au lieu de:

Date: 24/06/2022

Lire:

Date: 28/06/2022

NumÈro de section: IV.2.6

Au lieu de:

Date: 24/09/2022

Lire:

Date: 28/09/2022

VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
Clauz? suspensiv? Procedura de atribuire/achizi?ia este ini?iat? sub inciden?a clauzei suspensiv?, Ón sensul c? demararea execu?iei lucr?rilor este condi?ionat? de Óncheierea contractului de finan?are cu Ministerul Dezvolt?rii, Lucr?rilor Publice ?i Administra?iei, semnarea contractului f?c'ndu-se cu respectarea dispozi?iilor referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intr? sub inciden?a legisla?iei privind finan?ele publice.
Roumanie-Siculeni: Travaux de construction de routesType díacheteur: Organisme de droit publicType díavis: Informations complÈmentairesType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: MarchÈ de travaux 28/06/2022 22/06/2022 RO National
 
 
C L A S S E    C P V
45233120 - Travaux de construction de routes 
71200000 - Services d'architecture