Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/05/2023
Date de péremption : 22/06/2023
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Sighi?oara:Asphalte

2023/S 98-306109  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
23/05/2023 S98 Roumanie-Sighi?oara: Asphalte 2023/S 098-306109 Avis de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: SC ECOSERV SIG SRL NumÈro national d'identification: RO28696329 Adresse postale: Strada: cornesti, nr. 54 Ville: Sighisoara Code NUTS: RO125 Mure? Code postal: 545400 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Gheorghe Maior Courriel: ecoservsig@yahoo.ro TÈlÈphone: +4 0265771254 Fax: +4 0265779068 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.ecoservsig.ro Adresse du profil díacheteur: www.e-licitatie.ro
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100166184 Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes au(x) point(s) de contact susmentionnÈ(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: ECOSERV SIG
I.5) ActivitÈ principale Autre activitÈ: ECOSERV SIG
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
FURNIZARE MIXTUR? ASFALTIC? - MUNICIPIUL SIGHI?OARA, JUDE?UL MURE? NumÈro de rÈfÈrence: 16
II.1.2) Code CPV principal 44113620 Asphalte
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Autoritatea contractant?, Ón vederea Óndeplinirii obiectului de activitate, va achizi?iona: 700 tone de Beton asfaltic BA16, cu posibilitate de suplimentare p'n? la 1270 tone, 200 tone Beton asfaltic MASF, cu posibilitate de suplimentare p'n? la 300 de tone, 200 tone de Beton asfaltic BAD 22,4, cu posibilitate de suplimentare p'n? la 300 tone ?i 200 tone de Beton asfaltic BA8, cu posibilitate de suplimentare p'n? la 300 tone, inclusiv pentru primele 4 luni ale anului 2024, Ón cazul existen?ei resurselor financiare alocate cu aceast? destina?ie. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor ñ 20 zile. Termenul de raspuns al autoritatii la solicitarile de clarificare/informatii suplimentare ñ a 10 a zi.
II.1.5) Valeur totale estimÈe Valeur hors TVA: 660 000.00 RON
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO125 Mure? Lieu principal d'exÈcution:
Municipiul Sighi?oara, jude? Mure?
II.2.4) Description des prestations:
Achizi?ia are ca scop achizi?ionarea de mixtur? asfaltic?, diferite sortimente, pentru lucr?rile de Óntre?inere ?i repara?ii drumuri din Municipiul Sighi?oara. Autoritatea contractant? va solicita urm?toarele cantit??i, specifice Ón func?ie de tipul mixturilor asfaltice: - Beton asfaltic BA16 ñ 700 tone - Beton asfaltic MASF ñ 200 tone - Beton asfaltic BAD 22,4 ñ 200 tone - Beton asfaltic BA8 ñ 200 tone Cantitatatea ini?ial? se poate suplimenta, inclusiv pentru primele 4 luni ale anului 2024, p'n? la : - Beton asfaltic BA16 ñ 1270 tone - Beton asfaltic MASF ñ 300 tone - Beton asfaltic BAD 22,4 ñ300 tone - Beton asfaltic BA8 ñ 300 tone Transportul se va efectua de c?tre furnizor Ón locurile de execu?ie a lucr?rilor de plombare ?i construire executate pe raza Municipiului Sighi?oara.
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous CritËre de qualitÈ - Nom: Servicii / PondÈration: 30 Prix - PondÈration: 70
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en mois: 6 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activitÈ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Persoanele care de?in func?ie de decizie din cadrul autort??ii contractante sunt: dl. Maior Gheorghe, Ón calitate de director general, dna. Solomon Sorina, director economic, dna. Boro? Izabela - Theodora, consilier juridic, dna. P'nc? Oana, economist, dna. Florea Cristina Zorica, economist, Vlad Viorel, inginer, Mosora Dorina Ramona, tehnician gestiunea produc?iei, ?oneriu Ioan, maistru. Ofertan?ii, ter?ii sus?in?tori ?i subcontractan?ii nu trebuie s? se reg?seasc? Ón situa?iile prev?zute la art.164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 Modalitatea de Óndeplinire: Se va completa DUAE Ón conformitate cu art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016. Documentele justificative care probeaz? Óndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaz? a fi prezentate, la solicitarea autorit??ii/entit??ii contractante doar ofertantului clasat pe primul loc Ón clasamentul intermediar Óntocmit la finalizarea evalu?rii ofertelor sunt: - certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribu?iilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezent?rii; - cazierul judiciar al operatorului economic ?i al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control Ón cadrul acestuia, a?a cum rezult? din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; - dup? caz, documente prin care se demonstreaz? faptul c? operatorul economic poate beneficia de derog?rile prev?zute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizi?iile publice; - alte documente edificatoare, dup? caz. OEn cazul Ón care Ón ?ara de origine sau ?ara Ón care este stabilit ofertantul/ter?ul sus?in?tor/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prev?zute mai sus sau respectivele documente nu vizeaz? toate situa?iile prev?zute la art.164, 165 ?i 167, autoritatea/entitatea contractant? are obliga?ia de a accepta o declara?ie pe proprie r?spundere sau, dac? Ón ?ara respectiv? nu exist? prevederi legale referitoare la declara?ia pe propria r?spundere, o declara?ie autentic? dat? Ón fa?a unui notar, a unei autorit??i administrative sau judiciare sau a unei asocia?ii profesionale care are competen?e Ón acest sens. Operatorii economici ce depun ofert? trebuie s? dovedeasc? o form? de Ónregistrare Ón condi?iile legii din ?ara de reziden??, din care s? reias? c? operatorul economic este legal constituit, c? nu se afl? Ón niciuna dintre situa?iile de anulare a constituirii precum ?i faptul c? are capacitatea profesional? de a realiza activit??ile care fac obiectul contractului. Modalitatea prin care poate fi demonstrat? Óndeplinirea cerin?ei: Se va preciza Ón DUAE de c?tre operatorii economici participan?i la procedura de atribuire (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) informa?iile aferente situa?iei lor. Documentele justificative care probeaz? Óndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, Certificat constatator emis de ONRC, sau Ón cazul ofertan?ilor str?ini, documente echivalente emise Ón ?ara de reziden??, urmeaz? a fi prezentate la solicitarea autorit??ii contractante, doar de c?tre ofertantul clasat pe locul 1 Ón clasamentul intermediar Óntocmit la finalizarea evalu?rii ofertelor.
III.1.2) CapacitÈ Èconomique et financiËre CritËres de sÈlection tels que mentionnÈs dans les documents de la consultation
III.1.3) CapacitÈ technique et professionnelle Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatSe va completa DUAE, Ón conformitate cu notificarea ANAP nr. 240/2016.Pentru Óndeplinirea cerintei privind experien?a similar? se va prezenta, ca dovada preliminar?, DUAE completat de ofertant/candidat, ter? sus?in?tor ?i subcontractant, dup? caz, cu informa?ii relevante care s? demonstreze realizarea plafoanelor valorice/cantitative impuse pentru experien?a similar?. La nivelul DUAE trebuie precizate de c?tre candidati/ofertan?i informa?ii cum ar fi: num?rul ?i data contractului invocat drept experien?? similar?, beneficiarul acestuia ?i datele sale de contact, data ?i num?rul documentului de receptive (unde este cazul), precum ?i ponderea ?i/sau activit??ile pentru care a fost responsabil, Ómpreun? cu valoarea acestora, fara TVA.Documentele justificative care probeaz? Óndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaz? a fi prezentate, la solicitarea autorit??ii contractante, doar de c?tre ofertantul clasat pe primul loc Ón clasamentul intermediar Óntocmit la finalizarea evalu?rii ofertelor.Documentele prin care operatorii economici mentiona?i pot demonstra Óndeplinirea cerin?ei privind experien?a similar? sunt urm?toarele, f?r? a se limita la acestea:- copii ale unor p?r?i relevante ale contractelor pe care le-au Óndeplinit;- certificate de predare-primire;- recomand?ri;- procese-verbale de recep?ie;- documente constatatoare. Niveau(x) spÈcifique(s) minimal/minimaux exigÈ(s):
Se vor prezenta informa?ii aferente principalelor livr?ri de produse Ón ultimii 3 ani din care s? reias? c? au fost furnizate produse similare cu cele care fac obiectul contractului, Ón valoare cumulat? de minimum lei 300.000,00 lei, f?r? TVA. Ofertantul va face dovada c? Ón ultimii 3 ani au fost furnizate produse similare cu cele care fac obiectul contractului, Ón valoare cumulat? de minimum 300.000,00 lei lei, f?r? TVA.Perioada de 3 ani se va raporta la data limi? de depunere a ofertelor stabilit? ini?ial prin anun?ul de participare.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 22/06/2023 Heure locale: 15:00
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
roumain
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit Ítre valable jusqu'au: 22/09/2023
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 22/06/2023 Heure locale: 15:00 Lieu:
In SEAP Informations sur les personnes autorisÈes et les modalitÈs d'ouverture:
Persoanele autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor sunt cele prev?zute Ón decizia de constituire a comisiei nr. 87A/08.05.2023.
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: non
VI.3) Informations complÈmentaires:
Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea îsau echivalentî.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro TÈlÈphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
ersoana care se consider? v?t?mat? de r?spunsul primit la notificarea prealabil?/care nu a primit niciun r?spuns Ón termen de 10 zile de la solicitare,precum ?i orice persoan? care se consider? v?t?mat? de m?surile de remediere adoptate, poate sesiza CNSC Ón vederea anul?rii actului autorit??ii contractante, oblig?rii acesteia la emiterea unui act/la adoptarea de m?suri de remediere, Ón Ón termen de 10 zile.
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
18/05/2023 FURNIZARE MIXTUR? ASFALTIC? - MUNICIPIUL SIGHI?OARA, JUDE?UL MURE? 22/06/2023 23/05/2023 ROU National
 
 
C L A S S E    C P V
44113620 - Asphalte