Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 20/11/2020
Date de péremption : 22/12/2020
Type de procédure : Procédure d'attribution de concession
Type de document : Concession de services
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Slatina: Services de collecte des ordures

2020/S 227-560251  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 20/11/2020 S227 Roumanie-Slatina: Services de collecte des ordures 2020/S 227-560251 Avis de concession Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Asocia?ia de Dezvoltare Intercomunitar OLT-ECO Numéro national d'identification: 25504895 Adresse postale: Str. M?n?stirii nr. 1A Ville: Slatina Code NUTS: RO414 Olt Code postal: 230019 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Florin-Ionu Barbu Courriel: olt_eco@yahoo.com Téléphone: +40 249420411 Fax: +40 249420411 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.olteco.ro Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://e-licitatie.ro/pub/notices/pc-notice/v2/view/100008780 Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les candidatures ou, le cas échéant, les offres doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Asocia?ia de Dezvoltare Intercomunitar OLT-ECO
I.5) Activité principale Autre activité: Asocia?ia de Dezvoltare Intercomunitar OLT-ECO
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Contract de delegare prin concesiune a gestiunii activit??ilor de colectare ?i transport a de?eurilor municipale ?i altor fluxuri de de?euri, componente ale serviciului de salubrizare de pe raza jude?ului Olt Numéro de référence: 25504895/2020/1
II.1.2) Code CPV principal 90511000 Services de collecte des ordures
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Serviciile delegate de catre autoritatea contractanta includ: activitatea de colectare ?i transport a de?eurilor municipale ?i altor fluxuri de de?euri, componente ale serviciului de salubrizare de pe raza jude?ului Olt. Cantit??ile anuale estimate sunt de aproximativ 81 629 tone. Redeven?a este de 1 141 608,4 RON anual, iar valoarea aferenta procentului de cheltuieli cu diverse si neprevazute este 0 (zero) RON.
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 209 381 650.20 RON
II.1.6) Information sur les lots Cette concession est divisée en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90500000 Services liés aux déchets et aux ordures 90512000 Services de transport des ordures ménagères
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO414 Olt Lieu principal d'exécution:
Judetul Olt.
II.2.4) Description des prestations:
Serviciile delegate de catre autoritatea contractanta includ: activitatea de colectare ?i transport a de?eurilor municipale ?i altor fluxuri de de?euri, componente ale serviciului de salubrizare de pe raza jude?ului Olt. Cantit??ile anuale estimate sunt de aproximativ 81 629 tone. Redeven?a este de 1 141 608,4 RON anual, iar valoarea aferenta procentului de cheltuieli cu diverse si neprevazute este 0 (zero) RON.
II.2.5) Critères d'attribution La concession est attribuée sur la base des critères énoncés dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée de la concession Durée en mois: 96
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions, indication des informations et documents requis:
Toate documentele intocmite/emise de catre ofertant in scopul participarii la procedura vor fi prezentate in original si vor fi semnate cu semnatura olografa. Pentru celelalte documente solicitate in cadrul acestei sectiuni pentru persoanele fizice/juridice romane se permite depunerea acestora in oricare din formele original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul", iar pentru persoanele fizice/juridice straine, documentele se prezinta in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul" si vor fi insotite de traducere autorizata in limba romana. Documentele relevante ce urmeaza a fi prezentate in sustinerea indeplinirii criteriilor de calificare/selectie vor fi solicitate intr-o maniera echivalenta indiferent de faptul ca ofertantul/candidatul este o persoana fizica/juridica romana sau straina. In cazul in care persoana care semneaza declaratiile/formularele solicitate nu este reprezentantul legal al operatorului economic, se va atasa o imputernicire pentru aceasta pentru prezenta procedura de atribuire.
   1.  Declaratia prin care ofertantul certifica faptul ca nu se incadreaza la prevederile art. 79 din Legea 100/2016 (Formularul 6). Nota: se solicita atat ofertantului asociat, subcontractantului, cat si tertului sustinator;
   2.  Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 80 din Legea 100/2016 (Formularul 7). Nota: se solicita atat ofertantului asociat, subcontractantului, cat si tertului sustinator;
   3.  Declaratia privind neincadrarea la prevederile art. 81 din Legea 100/2016 (Formularul 8). Nota: se solicita atat ofertantului asociat, subcontractantului, cat si tertului sustinator. Declaratiile vor fi insotite de cazier judiciar al persoanei juridice, cazier fiscal al persoanei juridice si certificat de atestare fiscala - eliberat de ANAF, dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 80 alin. (3), (4), (5), art. 81 alin. (2) din Legea nr. 100/2016;
   4.  Declaratie pe proprie raspundere a ofertantului cu privire la sediile secundare si punctele de lucru pentru care exista obligatii de plata a impozitelor si taxelor. Nota: in cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul, nu se emit astfel de documente sau acestea nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 79-81, atunci va fi acceptata o declaratie pe propria raspundere sau daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens. Daca exista incertitudini referitoare la situatia personala a unui ofertant, autoritatea contractanta poate solicita informatii direct de la autoritatile competente;
   5.  Declaratia privind neincadrarea la prev. art. 44 din Legea 100/2016 (Formularul 9). Nota: se solicita atat ofertantului asociat, subcontractantului, cat si tertului sustinator. Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt urmatoarele: - Delureanu Virgil, pre?edinte ADI OLT-ECO; - Bît Florin, membru consiliul director al ADI OLT-ECO; - Cernat R?zvan, membru consiliul director al ADI OLT- ECO; - Barbu Florin-Ionut, director al ADI OLT-ECO; - Constantin Stelian Emil Mo?, primar Slatina; - Radu Dumitru-Liviu, primar Caracal; - Prioteasa Ioan, primar Scornicesti; - Teodosescu M?d?lin-Ady, primar Bal?; - Oane Iulic?, primar Corabia; - Udrescu Tudor, primar Piatra-Olt; - Ciubuc Dumitru, primar Drag?ne?ti-Olt; - En?chioaia Nicu?or, primar Potcoava; - Enescu Ion, primar Baldovine?ti; - Negril Florea, primar B?biciu; - Marinea? Tudor, primar B?lteni; - Gealapu Vergil, primar B?r??ti; - Vl?du Marin, primar Bîrza; - Chitez Ilie, primar Bobice?ti; - Oprea Cici-Constantin, primar Br?stav??u;, - Ivan Marian, primar Brebeni; - Cheroiu Ion, primar Brîncoveni; - Radu Miltiade, primar Bucini?u; - Rotaru Constantin, primar C?lui; - Gu?atu D?nu?, primar Cezieni; - Marancea Ionel, primar Cilieni; - V?duva Ionel, primar Cîrlogani; - Stan Nicolae, primar Colone?ti; - Dinu Constantin, primar Corbu; - Stoichicescu Marian, primar Coteana; - Serban Vasile, primar Crîmpoia; - Voiculescu Liviu-Dumitru, primar Cungrea; - G?nescu Gheorghe, primar Curti?oara; - Soare Nicolae, primar D?neasa; - Tra?c Marinel, primar Dobre?u; - Tudora?cu Gheorghe, primar Dobrosloveni; - Aliman Ion, primar Deveselu; - Cr?ciunescu Ion, primar Dobroteasa; - Bondrescu Aurel, primar Dobrun; - Filip Ovidiu-Florin, primar Dr?ghiceni; - Popa Constantin, primar F?ge?elu; - Petri?or Alexandru, primar F?lcoiu; - Vladu Leon Viorel, primar F?rca?ele; - Costea Dumitru, primar G?neasa; - Antonie Iulian, primar G?v?ne?ti; - Anghel Mihail, primar Ghimpe?eni; - Imireanu Dorel-C?t?lin, primar Giuv?r??ti; - Bobonete Niculi??, primar Gîrcov; - Buc Marius, primar Gostav??u; - Ioana Mihai, primar Gr?dinari; - Dinc Ion, primar Gr?dinile; - C?pri? Adrian-Viorel, primar Grojdibodu; - Cranta Gicu, primar Gura Padinii; - Pascu Mirel, primar Ianca; - Munteanu Paulica, primar Iancu Jianu; - Ancu?a Gabriela-Mariana, primar Icoana; - C?praru Ion, primar Ipotesti; - Gulie Marian, primar Izbiceni; - Constantin Florian, primar Izvoarele; - Selescu Vasilica, primar Leleasca; - Becheanu Alexandru, primar M?run?ei; - Dobri?a Constantin, primar Mih?e?ti; - Doroban?u Marin, primar Milcov; - Stanciu Ion-Adrian, primar Morunglav; - Toma Ion-Sorin, primar Movileni; - Tiutiu Gheorghe, primar Nicolae Titulescu; - Udrea Tudor, primar Obâr?ia; - Matei Tudor, primar Oboga; - Burciu Valerin-Ion, primar Oporelu; - Scurtu Marin, primar Opta?i-M?gura; - Oi? Viorel, primar Orlea; - Pistol Marian, primar Osica de Jos; - Manicea Gheorghe, primar Osica de Sus; - Matei Dumitru D?nu?, primar Pâr?coveni; - Dobre Ilie, primar Perie?i; - Mandescu Valeriu, primar Ple?oiu; - B?r?scu Iulian, primar Poboru; - Gheorghe Florea, primar Priseaca; - Sâia Nicu?or, primar Radomire?ti; - B?l Dan, primar Redea; - Sârbu Vergil, primar Rotunda; - Chirea Alexandru, primar Rus?ne?ti; - T?nase Lucian, primar Sârbii-M?gura; - Tiugan Liviu, primar Sc?ri?oara; - Lunganu Marian, primar Schitu; - B?lu? Marian, primar Seaca; - Preda Iulian, primar Sâmbure?ti; - Ungureanu Savu, primar Sl?tioara; - ??rp?u D?nu?, primar Spineni; - Vasile Marian, primar Studina; - Mih?e?teanu Marin, primar Sprâncenata; - Damian Alexandru, primar Stoene?ti; - Preoteasa Marius-Paulian, primar Stoic?ne?ti; - Peligrad Titi, primar ?erb?ne?ti; - Vizantie Constantin, primar Streje?ti; - Neagu Cristinel, primar ?opârli?a; - M?gureanu Viorel-Marius, primar ?tefan cel Mare; - Vasile Dan, primar T?tule?ti; - L?z?rescu Mih?i??, primar Teslui; - Gulie Virgil, primar Tia-Mare; - Barbu Gheorghe, primar Topana; - Negril Marian, primar Traian; - ?otae Eugen, primar Tufeni; - Spiridon Ion, primar Urzica; - Iancu George-Daniel, primar Valea Mare; - Radulescu Sorin, primar V?dastra; - Stanescu Marian-Mihail, primar Vi?ina; - ?ol Florin-Cristian, primar Vi?ina Nou?; - ?ofaru Ion, primar V?leni; - Trean? Gheorghe, primar Vulture?ti; - Ciupitu Marian, primar V?d?stri?a; - Rotea Ion-Robert, primar Vitomire?ti; - Taifas Alexandru, primar Vâlcele; - Tocea Marian, primar Vl?dila; - Anu?a Liviu-Lauren?iu, primar Voineasa; - Mandea Paul, primar Vulpeni; - Piciu Valentin, primar Verguleasa. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului in raza caruia este situat sediul ofertantului din care sa rezulte cel putin informatiile legate de structura actionariatului, reprezentantii legali, obiectul de activitate, sucursale ?i sedii secundare, puncte de lucru. Informatiile prezentate trebuie sa fie reale si actuale la data-limita de depunere a ofertelor. Nota: obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. Operatorii economici nerezidenti (straini) vor prezenta documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, din care sa rezulte abilitarea persoanei juridice/fizice straine de a presta serviciile care fac obiectul prezentului contract, in conformitate cu tara de origine/tara in care operatorul economic este stabilit. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana. Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, sa prezinte pentru conformitate documentul in original.
III.1.2) Capacité économique et financière Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations et documents requis:
Cerin?a nr.
   1.  Cifra medie de afaceri a ofertantului in domeniul de activitate aferent obiectului contractului (individual sau asociere de operatori economici) pentru perioada 2017, 2018 si 2019 trebuie sa fie echivalentul a cel putin 30 000 000 RON. Cerinta nr.
   2.  Ofertantul trebuie sa demonstreze ca, la data de începere a contractului, va avea acces sau are disponibile resurse reale, negrevate de datorii, linii de credit confirmate de banci sau alte mijloace financiare suficiente pentru a realiza cash-flow-ul de prestare a serviciilor pentru primele doua luni de derulare a contractului de operare, in valoare de: 4 362 117,7 RON. Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
 
1.Declaratie privind cifra de afaceri (Formular nr. 10 - declaratie privind cifra de afaceri, sectiunea "Formulare"). Valorile vor fi exprimate in lei si alta valuta, la cursul mediu anual comunicat de BNR pentru fiecare an in parte;
   2.  Documente justificative: demonstrarea situatiei economice si financiare se realizeaza prin prezentarea bilantului contabil/extrase de bilant/raport de audit/raport al cenzorilor/completarea si/sau depunerea unei declaratii privind media cifrei de afaceri in activitati ce fac obiectul contractului in ultimii trei ani financiari/orice alte documente echivalente;
   3.  Pentru operatorii economici nerezidenti: (a) in masura in care publicarea bilanturilor contabile nu este prevazuta de legislatia tarii de origine/tarii in care este stabilit operatorul economic, atunci acesta va prezenta alte documente edificatoare care sa reflecte o imagine fidela a situatiei economice si financiare a operatorului economic (declaratie notariala din care sa rezulte cifra de afaceri realizata din activitatea de salubrizare in perioada 2017, 2018 si 2019). Documentele se vor prezenta insotite de traducere autorizata in limba romana; (b) in cazul in care ofertantul va prezenta bilanturile contabile, iar in tara de origine nu se emit bilanturi semestriale acesta va prezenta ultimele trei bilanturi contabile emise anterior datei de depunere a ofertelor. Documentele se vor prezenta insotite de traducere autorizata in limba romana. Daca, din motive obiective, justificate corespunzator, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele solicitate, acesta are dreptul de a-si demonstra situatia economica si financiara si prin prezentarea altor documente care sa reflecte o imagine fidela a situatiei economice si financiare si care sa demonstreze indeplinirea cerintelor minime solicitate. Capacitatea economica si financiara a ofertantului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea contractului si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva, in conformitate cu prevederile art. 76-78 din Legea nr. 100/2016. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci ofertantul are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele economice si financiare invocate, ori de cate ori este nevoie pe perioada de derulare a contractului. Persoana care asigura sustinerea capacit??ii economice ?i financiare nu trebuie sa se afle in situatiile care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 79-81din Legea 100/2016. Pentru sustinerea cerintei minime referitoare la experienta similara angajamentul ferm prezentat trebuie sa garanteze autoritatii contractante indeplinirea obligatiilor asumate prin acesta, in situatia in care contractantul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului. Angajamentul ferm al tertului/tertilor sustinator(i) se va prezenta in original. Documentele emise in alta limba decat romana trebuie sa fie insotite de traducere autorizata in limba romana. Se vor prezenta orice documente care sa dovedeasca indeplinirea cerintei de calificare documentele relevante care (spre exemplu: depozite bancare, acces la instrumente de finan?are - linii de credit, alte mijloace financiare suficiente pentru a realiza cash-flow-ul). Documentul de sustinere a contractului, indiferent sub ce forma este dovedita, va trebui sa contina numele contractului, suma si perioada solicitata.
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations et documents requis:
Cerin?a
   1.  Ofertantul trebuie sa probeze ca in ultimii trei ani a prestat în cadrul a maximum trei contracte servicii similare cu cele care fac obiectul contractului care urmeaz a fi atribuit, care includ cel putin activitatea de colectare a de?eurilor municipale a 48 000 tone intr-un an (12 luni consective). Capacitatea tehnica si profesionala a ofertantului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea contractului si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva, in conformitate cu prevederile art. 76-78 din Legea nr. 100/2016. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci ofertantul are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate, ori de cate ori este nevoie pe perioada de derulare a contractului. Persoana care asigura sustinerea tehnica nu trebuie sa se afle in situatiile care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 79-81din Legea 100/2016. Pentru sustinerea cerintei minime referitoare la experienta similara angajamentul ferm prezentat trebuie sa garanteze autoritatii contractante indeplinirea obligatiilor asumate prin acesta, in situatia in care contractantul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului. Angajamentul ferm al tertului/tertilor sustinator(i) se va prezenta in original. Documentele emise in alta limba decat romana trebuie sa fie insotite de traducere autorizata in limba romana. Ofertantul trebuie sa fie certificat in domeniul contractului de catre de organisme nationale sau internationale independente acreditate asupra: Sistemului de Management al Calitatii SR EN ISO 9001 sau echivalent; certificatele prezentate trebuie sa fie valabile la data-limita de depunere a ofertelor. Ofertantul trebuie sa fie certificat in domeniul contractului de catre de organisme nationale sau internationale independente acreditate asupra: Sistemului de Management de Mediu SR EN ISO 14001 sau echivalent; certificatele prezentate trebuie sa fie valabile la data-limita de depunere a ofertelor. Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Se va completa Formularul 12 - declaratie privind lista serviciilor efectuate, impreuna cu Anexele 1 si 2 la Formularul 12 si fisa de informatii privind experienta similara - Formularul 13, pentru contractele ce se doresc a fi prezentate drept experienta similara. Operatorul economic ofertant, participantul in nume propriu, liderul asocierii si asociatii trebuie sa prezinte: certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate contractant sau alte enitit??i care asigur identificarea cantit??ilor de de?euri municipale gestionate. Toate acestea prezentate in copie certificata "Conform cu originalul", purtand stampila si semnatura reprezentantului legal al operatorului economic care a realizat experienta similara solicitata. Pentru situatiile in care serviciile prezentate au fost realizate intro asociere, se vor lua in considerare doar servicii prestate de ofertant. Se va prezenta angajamentul privind sustinerea tehnica (Formular 14) si anexa la Formularul 14, in original. Ofertantul va prezenta certificatul privind: certificat/e emis/e de organisme independente care atesta respectarea standardelor de asigurare a calitatii, respectiv ISO 9001 sau echivalent sau orice alte probe sau dovezi, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii, echivalent cu cel solicitat prin documentatia de atribuire. Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza individual de catre fiecare membru in parte, pentru partea de contract pe care o realizeaza. Ofertantul va prezenta certificatul privind: certificat/e emis/e de organisme independente care atesta respectarea standardelor de mediu, respectiv ISO 14001 sau echivalent sau orice alte probe sau dovezi, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al protectiei mediului, echivalent cu cel solicitat prin documentatia de atribuire. Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza individual de catre fiecare membru in parte, pentru partea de contract pe care o realizeaza.
 
 
Section IV: Procédure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de remise des candidatures ou de réception des offres Date: 22/12/2020 Heure locale: 14:00
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
roumain
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3) Informations complémentaires:
Criteriul de atribuire este pretul cel mai scazut al ofertei. Evaluarea propunerilor financiare se va face prin astfel: ofertan?ii vor prezenta tariful, pe baza fisei de fundamentare aferente fiec?rei activit??i, doar pentru primul an de activitate. Formula de calcul pentru aplicarea criteriului de atribuire stabilit este urm?toarea: pre total contract (PC) = cantitate operata x tarif lei/ton?. Ofertantul a c?rui valoarea total pentru primul an de activitate este cea mai mic este declarat câ?tig?tor. În fi?a de fundamentare nu vor fi incluse elemente de cost aferente altor activit??i. Se vor include numai costuri specifice acestei activit??i. Autoritatea contractanta recomand efectuarea vizitei amplasamentelor. Perioada vizitei: de la data public?rii în SEAP pân la data-limit de depunere a clarific?rilor. Ofertantul este responsabil de eventualele inadverten?e între oferta depus ?i situa?ia existent dac nu particip la vizita pe amplasamente.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Consiliul Na?ional de Solu?ionare a Contesta?iilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucure?ti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro Téléphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
In termen de 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante, considerat nelegal, conform art. 8 din Legea nr. 101/2016.
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
16/11/2020
 
 
C L A S S E    C P V
90500000 - Services liés aux déchets et aux ordures 
90511000 - Services de collecte des ordures 
90512000 - Services de transport des ordures ménagères