Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 11/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Suceava:Services de création architecturale

2023/S 196-614078  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
11/10/2023 S196 Roumanie-Suceava: Services de création architecturale 2023/S 196-614078 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: CONSILIUL JUDETEAN SUCEAVA Numéro national d'identification: 4244512 Adresse postale: Strada: ?tefan cel Mare, nr. 36 Ville: Suceava Code NUTS: RO215 Suceava Code postal: 720026 Pays: Roumanie Point(s) de contact: ADRIAN GRADINARU Courriel: achizitii@cjsuceava.ro Téléphone: +40 230222548 Fax: +40 230222839 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.cjsuceava.ro Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Servicii de proiectare pentru realizarea documenta?iilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investi?ii ,,Îmbun?t??irea gradului de conservare ?i valorificare a patrimoniului arhitectonic tradi?ional din Muzeul Satului Bucovinean Suceava" ?i ,,Reabilitarea cl?dirii Muzeului Casa Memorial? "Simion Florea Marian" Suceava", cod SMIS 145313 Numéro de référence: 4244512/2023/B3 (POAT 2014-2020, Axa prioritar? 1)
II.1.2) Code CPV principal 71220000 Services de création architecturale
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Obiectul contractului de servicii ce urmeaz? a fi atribuit const? în elaborarea documenta?iei de proiectare pe faze aferente obiectivelor de investi?ii ,,Îmbun?t??irea gradului de conservare ?i valorificare a patrimoniului arhitectonic tradi?ional din Muzeul Satului Bucovinean Suceava" ?i ,,Reabilitarea cl?dirii Muzeului Casa Memorial? "Simion Florea Marian" Suceava" Realizarea lucr?rilor de reabilitare ?i modernizare la cele 2 obiective de investi?ii, vor consta în: a) Pentru "Muzeul Satului Bucovinean Suceava": - lucr?ri de punere în valoare pentru 21 de obiective de patrimoniu amplasate într-o zon? închis? ?i care necesit? diferite lucr?ri de interven?ie; - realizarea unei infrastructuri adecvate unui circuit de vizitare unitar ?i coerent (inclusiv pentru persoane cu dizabilit??i): alei principale ?i secundare de vizitare în ambele sectoare; - valorificarea patrimoniului cultural depozitat pentru întregirea imaginii satului tradi?ional bucovinean; - valorificarea ?i protec?ia obiectivelor muzeale prin iluminat exterior alei ?i obiective, împrejmuiri specifice; - optimizarea re?elelor electrice pentru un consum de energie adaptat protej?rii ?i punerii în valoare a obiectivelor ?i desf??ur?rii evenimentelor în muzeu; - crearea de spa?ii pentru petrecerea timpului liber cu infrastructura de utilit??i care s? permit? atragerea unui num?r mult mai mare de vizitatori locali (loc de joac? pentru copii, grupuri sanitare, spa?iu adecvat pentru spectacole în aer liber, spa?ii expozi?ionale); - punerea în valoare a instala?iilor tradi?ionale existente prin amenajarea firului de ap? care traverseaz? muzeul, acestea urmând s? devin? func?ionale ?i s? reflecte ocupa?iile ?i meseriile tradi?ionale cu efect educativ ?i informativ asupra publicului. b) Pentru "Muzeu Casa Memorial? "Simion Florea Marian" Suceava - lucr?ri de reabilitare a cl?dirii ce ad?poste?te Muzeul Casa Memorial? "Simion Florea Marian" Suceava prin efectuarea de lucr?ri de consolidare, restaurare ?i protec?ie integral? a monumentului istoric (amenajare peisagistic?, împrejmuire monument, iluminat exterior). - 1 cl?dire ridicat? în incinta Muzeului în care se va aloca spa?iu pentru bibliotec? deschis? publicului, depozite ?i birouri. În acest context, contractarea serviciilor de proiectare este determinat? de necesitatea serviciilor calificate pe care le presteaz? proiectan?ii. Orice operator economic are dreptul de a solicita clarific?ri sau informa?ii suplimentare, semnate cu semn?tur? electronic? extins?, numai prin SEAP, într-un termen cu cel mult 20 zile înainte de data limit? de depunere a ofertelor. În m?sura în care solicitarea de clarific?ri sau informa?iile suplimentare au fost adresate în termenul prev?zut anterior, r?spunsurile autorit??ii contractante vor fi publicate în SEAP în a 11-a zi înainte de data limit? de depunere a ofertelor.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71319000 Services de témoins experts 79311200 Services de réalisation d'enquêtes
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO215 Suceava Lieu principal d'exécution:
La sediul prestatorului, Muzeul Satului Bucovinean Suceava ?i Muzeul Casa Memorial? "Simion Florea Marian" Suceava, jude?ul Suceava
II.2.4) Description des prestations:
Contractul are ca scop prestarea de servicii de proiectare pentru realizarea documenta?iilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investi?ii ,,Îmbun?t??irea gradului de conservare ?i valorificare a patrimoniului arhitectonic tradi?ional din Muzeul Satului Bucovinean Suceava" ?i ,,Reabilitarea cl?dirii Muzeului Casa Memorial? "Simion Florea Marian" Suceava", conform cerin?elor din Tema de proiectare-Caietul de sarcini. Documenta?iile tehnico - economice se vor întocmi în 2 etape dup? cum urmeaz?: ETAPA I - Expertize tehnice - Studii topografice - Studii geotehnice (inclusiv verificarea la exigen?a Af) - Studii istorice de arhitectur?/urbanism istoric ?i/sau altele, dup? caz - Studiu peisagistic - Studii pentru desc?rcate arhiologic?, dup? caz - Studii de marketing - Studii privind identificarea/protejarea/relocarea utilit??ilor/instala?iilor - Elaborare studiilor de fezabilitate, completat cu elementele specifice din documenta?ia de avizare a lucr?rilor de interven?ii (SF cu elemente de DALI) - Verificarea de c?tre verificatorii de proiect atesta?i a Studiului de fezabilitate, completat cu elemente specifice din documenta?ia de avizare a lucr?rilor de interven?ii (SF cu elemente DALI) - Audit energetic - Fundamentarea rezonabilit??ii costurilor - Documenta?ii suport pentru ob?inerea de avize, acorduri ?i autoriza?ii ?i plata taxelor aferente pentru obiectivele de investi?ii mai sus men?ionate Prest?rii serviciilor aferente etapei I-a vor începe dup? emiterea de c?tre achizitor/beneficiar a ordinului de începere a prest?rii serviciilor. ETAPA II - Documenta?ii suport pentru ob?inerea de avize, acorduri ?i autoriza?ii ?i plata taxelor aferente pentru obiectivele de investi?ii mai sus men?ionate - Documenta?ie tehnic? pentru autorizarea lucr?rilor de construire - Documenta?ie tehnic? de organizare a execu?iei lucr?rilor - Proiect tehnic - Detalii de execu?ie - Verificarea de c?tre verificatorii de proiect atesta?i a P.A.C. + P.T. + D.D.E. Prest?rii serviciilor aferente etapei a II-a vor începe dup? emiterea de c?tre achizitor/beneficiar a ordinului de începere a prest?rii serviciilor. Durata total? a contractului este de 45 de zile de la data semn?rii acestuia de ambele p?r?i. Durata de prestare a serviciilor este de maxim 30 de zile. În acest termen prestatorul/contractantul va presta toate serviciile cuprinse în tema de proiectare-caietul de sarcini (Etapa I-a + Etapa a II-a). Not?: Termenul contractului este diferit de termenul de prestare deoarece pe lâng? constituirea garan?iei de bun? execu?ie ?i prestarea efectiv? a serviciilor de c?tre prestator ?i autoritatea contractant? trebuie în termenul contractului s? emit? ordinele de începere, s? organizeze Consiliul Tehnico-Economic de îndat? de la semnarea procesului verbal de predare primire a studiului de fezabilitate, s? comunice de îndat? contractantului avizul favorabil sau solicit?rile de clarific?ri/complet?ri/modific?ri, s? comunice contractantului aprobare indicatorilor tehnico-economici de c?tre Consiliul Jude?ean, s? organizeze recep?ii la terminarea presta?iilor executate în conformitate cu prevederile Teme de proiectare-Caiet de sarcini.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Demonstrarea unei metodologii adecvate de implementare a contractului, precum ?i o planificare adecvat? a resurselor umane ?i a activit??ilor / Pondération: 6 Critère de qualité - Nom: Experien?a exper?ilor-cheie / Pondération: 9 Critère de qualité - Nom: Experien?a exper?ilor-cheie / Pondération: 5 Critère de qualité - Nom: Demonstrarea unei metodologii adecvate de implementare a contractului, precum ?i o planificare adecvat? a resurselor umane ?i a activit??ilor / Pondération: 6 Critère de qualité - Nom: Demonstrarea unei metodologii adecvate de implementare a contractului, precum ?i o planificare adecvat? a resurselor umane ?i a activit??ilor / Pondération: 6 Critère de qualité - Nom: Demonstrarea unei metodologii adecvate de implementare a contractului, precum ?i o planificare adecvat? a resurselor umane ?i a activit??ilor / Pondération: 6 Critère de qualité - Nom: Demonstrarea unei metodologii adecvate de implementare a contractului, precum ?i o planificare adecvat? a resurselor umane ?i a activit??ilor / Pondération: 6 Critère de qualité - Nom: Demonstrarea unei metodologii adecvate de implementare a contractului, precum ?i o planificare adecvat? a resurselor umane ?i a activit??ilor / Pondération: 6 Critère de qualité - Nom: Experien?a exper?ilor-cheie / Pondération: 5 Critère de qualité - Nom: Experien?a exper?ilor-cheie / Pondération: 5 Prix - Pondération: 40
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Programul Operational Asisten?? Tehnic?
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2023/S 169-531509
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché

Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Cerin?ele tehnice definite la nivelul anun?ului de participare, Temei de proiectare-caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit produc?tor, la m?rci, brevete, tipuri, la o origine sau la o produc?ie/metod? specific? de fabrica?ie/prestare/execu?ie, vor fi în?elese ca fiind înso?ite de men?iunea "sau echivalent". În cazul în care dou? sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul ob?inut la factorii de evaluare în ordinea descresc?toare a ponderilor acestora. În situa?ia în care egalitatea se men?ine, autoritatea contractant? are dreptul s? solicite noi propuneri financiare, ?i oferta câ?tig?toare va fi desemnat? cea cu propunerea financiar? cea mai mic?. R?spunsurile la solicit?rile autorit??ii contractante se supun prevederilor art. 134 alin. (5) din H.G.395/2016, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare. Toate r?spunsurile la solicit?rile de clarific?ri aferente documenta?iei de atribuire vor fi publicate în SEAP ata?at anun?ului de participare, la adresa de internet https://e-licitatie.ro. Nu se accept? oferte alternative. Prezenta procedur? de achizi?ie se desf??oar? online. În aceste condi?ii, ofertele se depun electronic în SEAP. Toate documentele ?i ofertele vor fi semnate electronic cu semn?tur? electronic? extins? ?i se vor înc?rca în SEAP, în sec?iunile respective, ata?at prezentei proceduri de achizi?ie pe site-ul www.e-licitatie.ro. Întrucât procedura de atribuire se va desf??ura integral prin mijloace electronice, numai operatorii economici înregistra?i în SEAP au dreptul de a transmite/depune oferta. Operatorii economici vor transmite oferta numai în format electronic ?i numai pân? la data limit? stabilit? pentru depunerea ofertelor. Nu se accept? oferte ?i/sau documente justificative care nu sunt semnate cu semn?tur? electronic? extins?. În cazul documentelor emise de institu?ii/organisme oficiale abilitate, documentele respective trebuie s? fie semnate ?i parafate conform prevederilor legale. Ofertele care se depun la sediul autorit??ii contractante nu sunt luate în considerare. Pentru cazurile în care ofertantul este o asociere de operatori economici sau pentru cazurile în care ofertantul are subcontractan?i sau ter?i sus?in?tori, fiecare operator economic se va autentifica în SEAP ?i va accesa prezenta procedura de atribuire în vederea complet?rii DUAE în calitatea în care a fost inclus în prezenta procedura de atribuire (asociat, subcontractant, ter? sus?in?tor). Solicit?rile de clarific?ri se vor transmite în mod exclusiv în SEAP la Sec?iunea "Întreb?ri" din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar r?spunsurile la acestea vor fi publicate în SEAP la Sec?iunea "Documente ?i clarific?ri" din cadrul anun?ului de participare. Autoritatea contractant? va r?spunde în mod clar, complet ?i f?r? ambiguit??i la clarific?rile solicitate, cu respectarea termenelor prev?zute de Legea nr. 98/2016, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare. Pentru comunic?rile ulterioare depunerii ofertelor, comisia de evaluare va transmite solicit?rile de clarific?ri în leg?tur? cu oferta prin utilizarea facilit??ilor tehnice disponibile în SEAP (Sec?iunea "Întreb?ri"). Operatorii economici vor transmite r?spunsurile la clarific?ri ?i eventualele documente solicitate pe parcursul evalu?rii ofertelor prin intermediul SEAP (Sec?iunea "Întreb?ri") în format electronic semnate cu semn?tur? electronic? extins?, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semn?tura electronic?, republicat?. https://e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 720026 Pays: Roumanie Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: www.cnsc.ro
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Consiliul Jude?ean Suceava - Serviciul achizi?ii publice ?i contracte. Adresse postale: Strada Stefan cel Mare nr 36 Ville: Suceava Code postal: 720026 Pays: Roumanie Fax: +40 230222839 Adresse internet: www.cjsuceava.ro
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
06/10/2023 Servicii de proiectare pentru realizarea documenta?iilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investi?ii ,,Îmbun?t??irea gradului de conservare ?i valorificare a patrimoniului arhitectonic tradi?ional din Muzeul Satului Bucovinean Suceava" ?i ,,Reabilitarea cl?dirii Muzeului Casa Memorial? "Simion Florea Marian" Suceava", cod SMIS 145313 11/10/2023 ROU National Original
 
 
C L A S S E    C P V
71220000 - Services de création architecturale 
71319000 - Services de témoins experts 
79311200 - Services de réalisation d'enquêtes