Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/09/2021
Date de péremption : 18/10/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Suceava: Véhicules automobiles à usage spécifique

2021/S 178-464615  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 14/09/2021 S178 Roumanie-Suceava: Véhicules automobiles à usage spécifique 2021/S 178-464615 Avis de marché - secteurs spéciaux Fournitures
 
 
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: ACET S.A. Suceava Numéro national d'identification: RO713519 Adresse postale: Strada: Mihai Eminescu, nr. 5 Ville: Suceava Code NUTS: RO215 Suceava Code postal: 720183 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Groza Stefan Courriel: secretariat@acetsv.ro Téléphone: +4 0230206315 Fax: +4 0230520941 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.acetsv.ro/ Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100127442 Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.6) Activité principale Eau
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Furnizare unit??i mobile pentru transportul de?eurilor rezultate de la sta?iile de pompare ape uzate cod SV-F8 Numéro de référence: SV-F8
II.1.2) Code CPV principal 34144000 Véhicules automobiles à usage spécifique
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Obiectul contractului il reprezinta furnizarea de echipamente pentru transport deseuri din aria de operare a Operatorului Regional ACET S.A., precum si instalare, punere in functiune, instruirea personalului de exploatare al achizitorului, asistenta tehnica pentru intretinere si reparatii in perioada de garantie, conform prevederilor Caietului de sarcini, astfel: Echipamente pentru transportul deseurilor rezultate de la statiile de pompare apa uzata care include Autosasiu, cu suprastructura tip Skiploader, destinat transportului de containere de
   1. 6 - 2 mc -7 buc Specificatiile tehnice ale echipamentelor ce urmeaza sa fie furnizate, precum si cerintele privind punerea in functiune si serviciile conexe sunt detaliate in Caietul de sarcini. Conditii de livrare: DDP (INCOTERMS 2020) Termen maxim de livrare (furnizare, punere in functiune si instruire): 12 luni de la data ordinului de începere. Garan?ie minim 24 luni; NOTE:
   1.  Numar de zile pana la care operatorii economici interesati pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 21.
   2.  Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari / informatii suplimentare cu 11 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Valoarea estimata nu include cheltuieli diverse si neprevazute. Valoarea estimat nu poate fi suplimentat?. Dac pre?ul ofertat dep??e?te valoarea estimat astfel cum a fost stabilit ?i documentat înainte de ini?ierea procedurii de atribuire, oferta este considerat inacceptabil conform art. 228 (4) din Legea nr. 99/2016.
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 2 005 309.00 RON
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 34134200 Camions à benne basculante 34144700 Véhicules utilitaires 50100000 Services de réparation et d'entretien de véhicules et d'équipements associés et services connexes 80530000 Services de formation professionnelle
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO215 Suceava Lieu principal d'exécution:
 - sediul ACET S.A. Suceava - teritoriul judetului Suceava;
II.2.4) Description des prestations:
Obiectul contractului il reprezinta furnizarea de echipamente pentru transport deseuri din aria de operare a Operatorului Regional ACET S.A., precum si instalare, punere in functiune, instruirea personalului de exploatare al achizitorului, asistenta tehnica pentru intretinere si reparatii in perioada de garantie, conform prevederilor Caietului de sarcini, astfel: Echipamente pentru transportul deseurilor rezultate de la statiile de pompare apa uzata care include Autosasiu, cu suprastructura tip Skiploader, destinat transportului de containere de
   1. 6 - 2 mc -7 buc Specificatiile tehnice ale echipamentelor ce urmeaza sa fie furnizate, precum si cerintele privind punerea in functiune si serviciile conexe sunt detaliate in Caietul de sarcini. Conditii de livrare: DDP (INCOTERMS 2020) Termen maxim de livrare (furnizare, punere in functiune si instruire): 12 luni de la data ordinului de începere. Garan?ie minim 24 luni; NOTE:
   1.  Numar de zile pana la care operatorii economici interesati pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 21.
   2.  Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari / informatii suplimentare cu 11 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Orice referire din cuprinsul prezentei documentatii de atribuire, (inclusiv a prezentului caiet de sarcini), prin care se indica o anume origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie si/sau o licenta de fabrica?ie, un standard, o autorizare /certificare/atestare, un serviciu sau o cerinta se va citi si interpreta ca fiind insotita de mentiunea "sau echivalent".
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: Componenta tehnica - Perioada de garantie calculata in luni fara limita de km acordata pentru Echipamente pentru transportul deseurilor rezultate de la statiile de pompare apa uzata inclusa in oferta, suplimentar fata de cerinta Caietului de sarcini; / Pondération: 30 Prix - Pondération: 70
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 12 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Proiectul Regional Dezvoltarea infrastructurii de ap ?i ap uzat din jude?ul Suceava în perioada 2014-2020
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Cerin?a 1: Ofertantii in nume propriu sau in asociere, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 177, 178 ?i 180 din Legea nr. 99/2016 cu modificarile si completarile ulterioare. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor: Se va completa DUAE de catre toti operatorii participanti la procedura (Ofertantii, asociatii, tertii sustinatori si subcontractantii), cu informatiile aferente situatiei lor. Inainte de atribuirea contractului, Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, la solicitarea Entitatii Contractante, urmatoarele documente edificatoare care probeaza/ confirma neincadrarea in situatiile prevazute la art. 177, 178 ?i 180 din Legea 99/2016, atat pentru ofertantul unic/ofertantul asociat, cat si pentru subcontractant/tert sustinator declarati in oferta. Informatiile din certificatele mentionate anterior trebuie sa fie reale/valide la data prezentarii acestora. Aceste documente sunt: - Cazierul judiciar al operatorului economic - Cazierul judiciar al persoanelor care sunt membri ai organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; - Persoanele juridice române vor prezenta certificat de atestare fiscal cu situa?ia obliga?iilor de plat c?tre bugetul general consolidat, eliberat de ANAF, ?i certificat de atestare fiscal privind situa?ia obliga?iilor de plat c?tre bugetul local, valabile la data prezentarii. Certificatele se vor prezenta pentru toate punctele de lucru si sediile principale si secundare pentru care exista obligatii fiscale; - Persoanele juridice str?ine vor prezenta orice documente edificatoare, valabile la data prezentarii (certificate de atestare fiscal?, caziere fiscale, alte documente echivalente) eliberate de autorit??ile competente ale tarii de origine, prin care sa dovedeasca faptul ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si a contributiilor la bugetul de stat si local, in conformitate cu legislatia tarii de rezidenta a operatorului economic sau a tarii in care acesta este stabilit. - alte documente edificatoare, dupa caz. Documentele prezentate vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana. In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prev?zute sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prev?zute la art. 177, 178 ?i 180, persoanele juridice straine pot prezenta o declaratie pe propria r?spundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens. NOTE:
   1.  Detalii privind modul de completare a DUAE sunt disponibile in cap. VI.3) Informa?ii suplimentare.
   2.  Neprezentarea DUAE odata cu oferta (completat inclusiv pentru asociat/subcontractant/tert sustinator) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila.
   3.  Operatorul economic nu este exclus din procedura de atribuire daca, anterior deciziei de excludere, isi indeplineste obligatiile prin plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidat datorate ori prin alte modalitati de stingere a acestora sau beneficiaza, in conditiile legii, de esalonarea acestora ori de alte facilitati in vederea platii acestora, inclusiv, dupa caz, a eventualelor dobânzi ori penalitati de intârziere acumulate sau a amenzilor.
   4.  Operatorul economic nu este exclus din procedura de atribuire atunci când cuantumul impozitelor, taxelor ?i contribu?iilor la bugetul general consolidat datorate ?i restante este mai mic de 10.000 lei.
   5.  În cazul în care exista incertitudini în ceea ce priveste situatia personala a unui ofertant, entitatea contractanta are dreptul de a solicita în mod direct informatii de la autoritatile competente care emit documente de natura celor cerute. Cerin?a 2: Ofertantii in nume propriu sau in asociere, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile de conflict de interese prevazute la art. 72 si 73 alin. (1) din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: Se va completa DUAE de catre ofertant/candidat, ter sus?in?tor ?i subcontractant, dup caz, cu informa?ii relevante, conform art. 202-204 din Legea nr. 99/2016. Al?turi de DUAE, Ofertantul unic/Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator va prezenta Formularul nr. 6 - Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 72 si 73 alin (1) din Legea 99/2016. Persoanele cu functii de decizie din cadrul entitatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii: 1 .Stefan Groza- Director General
   2.  Rodica Nistor- Director Economic
   3.  Mircea Ovadiuc- Director Tehnic
   4.  Ion Postolache- Director POIM
   5.  Constantin Maierean - Pre?edinte Consiliul de Administra?ie (CA)
   6.  Stelian Codau- Membru CA
   7.  Paul Ionu Bota - Membru CA
   8.  Georgeta Dorneanu - Membru CA
   9.  Constantin Galan - Membru CA 10. Radu Nicolae Chis?li??, - Sef Serviciu UIP 11. Alina Nistor- Membru UIP 12. Niculina Blianc - Membru UIP 13. Bogdan Burcioag - Membru UIP 14. Florin Popa - Membru UIP 15. Georgel Buc?ineanu - Membru UIP 16. Ciprian Aron Fodor - Membru UIP 17. Oana David - Membru UIP 18. Iuliana Saghin - Membru UIP 19. Daniela Raluca Popa- Membru UIP 20. Bogdana Ioana Burcioag - Membru UIP 21. Costel-Teodor Florea - Membru UIP 22. Cristian Avram - Membru UIP 23. Irina ?lemco - Membru UIP 24. Socaciu Claudia - Membru UIP 25. Bogdan Cristache - Membru UIP In situatia in care operatorul economic (ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator) se afla intr-una din situatiile prevazute de art. 72 si 73 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, acesta va fi exclus de la procedura de atribuire, oferta fiind respinsa. III.1.1.b) Capacitatea de exercitare a activit??ii profesionale Cerin?a 1: Ofertantii trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa rezulte ca: - operatorul economic este legal constituit, - nu se afla in niciuna din situatiile de anulare a constituirii, - faptul ca are capacitate profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. In vederea demonstrarii indeplinirii criteriului de capacitate de exercitare a activitatii profesionale, Ofertantul unic/Ofertantul asociat/tertul sustinator/subcontractant va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea A "Capacitatea de a corespunde cerintelor". Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, inainte de atribuirea contractului, la solicitarea Entitatii Contractante, documente de confirmare în vederea probarii celor asumate prin DUAE: Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial, din care sa rezulte cel putin urmatoarele informatii: datele de identificare ale operatorului economic, actionarii/ asociatii, organele de conducere, administratorii, membrii Consiliului de Administratie, membrii Consiliului de Supraveghere, cotele de participare ?i domeniul/domeniile de activitate. Pentru persoanele juridice straine: Documente echivalente care dovedesc o forma de înregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu cerintele legale din tara de rezidenta, din care sa rezulte domeniul de activitate al operatorului economic care corespunde obiectului contractului supus procedurii, precum si datele de identificare ale operatorului economic, actionarii/ asociatii, organele de conducere, administratorii. Prezentarea Certificatului de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri) sau o declaratie valabila pentru anul calendaristic in curs. Nota 1: Informatiile din certificatele constatatoare trebuie sa fie reale/valabile la data prezentarii acestora, in urma solicit?rii entitatii contractante. Obiectul contractului trebuie s aib corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC (respectiv documentul echivalent prezentat de operatorul economic nerezident) pentru partea din contract pe care o realizeaz operatorul economic (ofertant individual / asociat / subcontractant / tert sustinator). Nota 2: In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre membrii asocierii. Pentru indeplinirea cerintei este suficient ca obiectul de activitate al fiecarui membru sa fie in concordanta cu partea din contract pe care o va realiza. Nota 3: In situatia in care ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unor terti sau in situatia in care subcontracteaza parti din contract, acesta va prezenta Certificatul Constatator si pentru tertii sustinatori/subcontractantii declarati in DUAE. Pentru indeplinirea cerintei este suficient ca obiectul de activitate al fiecarui tert sustinator/subcontractant sa fie in concordanta cu partea din contract pe care o va realiza. Nota 4: Limba stabilita pentru derularea procedurii de atribuire este limba romana. Astfel, documentele emise în alta limba, trebuie sa fie însotite de traducerea autorizata în limba româna.
III.1.2) Capacité économique et financière Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatOfertantul va face dovada ca in ultimii 3 ani, impliniti la data termenului limita stabilit pentru depunerea ofertelor, a furnizat ?i pus în func?iune produse similare, în valoare cumulat de cel pu?in
   2. 000.000,00 lei, fara TVA, incluzând pre?ul produselor ?i valoarea serviciilor auxiliare aferente instal?rii/montajului, punerii în func?iune ?i test?rii acestora. In cazul contractelor semnate in alta moneda, conversia în RON se va face luand in considerare cursul de referinta publicat de Banca Na?ional a României pentru ziua semnarii contractului. NOTA: Prin "produse similare" se intelege: echipamente de tipul/natura, celor care fac obiectul contractului, mentionate la pct. II.2.4 Descrierea achizitiei publice, precum si din punct de vedere al domeniului de utilizare, respectiv echipamente si sau autoutilitare si/sau camioane destinate transportului. Proportia de subcontractareInformatii privind partea/partile din contract pe care operatorul economic urmeaza sa le subcontractezeOfertantul are dreptul sa subcontracteze o parte/parti din contract.Ofertantul va preciza partea/partile din contract care urmeza sa fie indeplinite de subcontractanti si datele de identificare ale subcontractantilor propusi.Ofertantul va completa campurile corespunzatoare din DUAE cu privire la subcontractanti.Subcontractantul/subcontractantii propusi nu trebuie sa se afle in situatia prevazuta de art. 72,73, 177, 178 si 180 din Legea 99/2016, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire. Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Se va completa DUAE - "Criterii de selectie" - Sectiunea C. Capacitatea tehnica si profesionalaÎn cazul ofertelor prezentate de operatori economici in asociere, fiecare membru al asocierii va completa DUAE in mod distinct.Operatorii economici care se bazeaza pe capacitatile altor entitati (terti sustinatori, subcontractanti) vor completa si prezenta un DUAE propriu si câte un DUAE distinct pentru fiecare dintre entitatile pe ale caror capacit??i care se bazeaza. La solicitarea entitatii contractante, ofertantul situat pe primul loc în clasamentul intermediar realizat dupa evaluarea tuturor ofertelor depuse, conform criteriului de atribuire, va prezenta, in vederea probarii celor asumate prin DUAE, urmatoarele documente doveditoare:- Procese Verbale de Receptie sau Punere în Func?iune, Recomand?ri, Certific?ri sau oricare alte documente emise de beneficiarii / autoritatile contractante / clientii / achizitorii care confirm data receptiei sau durata contractului de furnizare, tipul produselor furnizate, valoarea acestora precum ?i îndeplinirea condi?iilor contractuale. Documentele doveditoare vor fi înso?ite, dac este cazul, de traducerea autorizat în limba româna.In cazul contractelor semnate in alta moneda, conversia în RON se va face luand in considerare cursul de referinta publicat de Banca Na?ional a României pentru ziua semnarii contractului. In cazul in care un grup de operatori economici depune oferta comuna, atunci indeplinirea cerintei privind "experienta similara" se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. În acest caz, fiecare asociat este obligat sa prezinte documentele doveditoare.In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta entitate, conform art. 196 din Legea 99/2016, atunci are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al autoritatii respective, completat conform Formularului nr. 7 - Angajament privind sustinerea tehnica si profesionala - a ofertantului/grupului de operatori economici si Formularului 7A - Declaratie tert sustinator tehnic si profesional, din care trebuie sa rezulte modul efectiv în care va asigura îndeplinirea acestuia, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate, tinand cont de prevederile art.57 din HG 394/2016.Persoana care asigura sustinerea tehnica nu trebuie sa se afle in situatii care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art 177, art. 178 si art. 180 din Legea nr. 99/2016.Prin angajamentul ferm, tertul se va angaja ca va raspunde în mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achizitie publica. Raspunderea solidara a tertului sustinator se va angaja sub conditia neîndeplinirii de catre acesta a obligatiilor de sustinere asumate prin angajament.Angajamentul tertului sustinator va fi prezentat odat cu DUAE si va fi insotit de documente transmise de catre tertul susinator, din care sa rezulte modul efectiv in care ter?ul sus?in?tor va asigura îndeplinirea angajamentului de sus?inere.Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi solicitate de entitatea contractanta doar ofertantului situat pe primul loc în clasamentul intermediar realizat dupa evaluarea tuturor ofertelor depuse, conform criteriului de atribuire.In cazul in care ofertantul este o asociere de operatori economici se va completa DUAE pentru fiecare membru al asocierii ?i se va prezenta Acordul de asociere (model - Formular nr. 4). In conformitate cu prevederile art. 150 alin (2) din HG 395/2016, se vor mentiona in DUAE "partea/p?r?ile din contract care urmeaz a fi îndeplinite de c?tre subcontractan?i, valoarea la care se ridic partea/p?r?ile respective, precum ?i acordul subcontractan?ilor cu privire la aceste aspect".In conformitate cu prevederile art. 232 din Legea 99/2016, Autoritatea contractanta va solicita, la încheierea contractului, prezentarea contractului/ contractelor încheiate între contractant si subcontractantul/subcontractantii nominalizat/ nominalizati in oferta. Contractul/ Contractele de subcontractare prezentate la incheierea contractului de achizitie publica vor fi in concordanta cu Oferta si se vor constitui in anexa la contractul de achizitie publica.Conform art. 202, alin (3)din Legea 99/2016 "În cazul în care operatorul economic inten?ioneaz s subcontracteze o parte/p?r?i din contract, DUAE include ?i informa?ii privind partea din contract care urmeaz a fi eventual subcontractat?, ?i va avea anexat acordul de subcontractare."Partile prezentului acord vor stabili prin contractul de subcontractare ce urmeaza a fi incheiat in cazul in care oferta contractantului general va fi declarata castigatoare, posibilitatea si mecanismul platilor directe catre subcontractant pe care ar urma sa le efectueze entitatea contractanta.Nedepunerea odat cu oferta a acordului de subcontractare completat cu minimul de informatii solicitate, constituie temei pentru solicitarea de clarificari.
III.1.6) Cautionnement et garanties exigés:
Ofertantul va constitui garantia de participare (GP) în cuantum de 20.000,00 lei. GP se constituie in conf. cu prev. art. 42 din HG nr. 394/2016, prin virament bancar sau prin instrument de garantare emis de o institu?ie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigur?ri, în condi?iile legii - Formularul nr.
   1.  In cazul in care ofertantul opteaza pentru constituirea GP prin virament bancar, suma aferenta garantiei trebuie virata in contul ACET S.A. Suceava, RO90RNCB0234020627340719 deschis la Banca Comerciala Romana S.A. Sucursala Suceava. Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: 120 zile de la termenul limita de primire a ofertelor. Instrumentul de garantare trebuie sa fie irevocabil si sa prevada ca plata GP se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. In cazul depunerii de oferte în asociere, GP trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. GP emisa in alta limba decat romana va fi insotita de traducerea autorizata in limba romana. Dovada constituirii GP va fi transmis în format electronic (scanata), in SEAP, sec?iunea "Documente de calificare", pân la data si ora-limita de depunere a ofertelor. Pentru o evaluare si raportare unitare ale cuantumului GP, echivalen?a pentru o GP depus în alt moned se va face la cursul BNR din data public?rii Anun?ului de participare. Instrumentul de garantare trebuie: - sa contina in clar denumirea entitatii contractante in favoarea careia s-a constituit; - sa faca referire expresa la procedura organizata de entitatea contractanta; - sa fie constituita in cuantumul precizat mai sus; - sa aiba inscrisa perioada de valabilitate pentru care a fost constituita, care trebuie sa corespunda cu cea inscrisa mai sus; - sa contina parafa lizibila a institutiei emitente si/sau semnatura a... detalii pe www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
III.1.8) Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 18/10/2021 Heure locale: 15:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
roumain
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit être valable jusqu'au: 18/02/2022
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 18/10/2021 Heure locale: 15:00 Lieu:
In SEAP Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:
NU
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3) Informations complémentaires:
 
1.Operatorii economici au obligatia de a transmite oferta si DUAE numai in format electronic pana la data si ora limit de depunere a ofertelor, semnate cu semnatura electronica. Numai operatorii inscrisi in SICAP pot depune oferta. Solicitarile de clarificari si raspunsurile la solicitari se transmit in SICAP cu semnatura electronica. Entitatea contractanta poate solicita ofertantilor pe durata desfasurarii procedurii sa depuna toate sau o parte din documentele justificative ca dovada a informatiilor cuprinse în DUAE, conform art. 205 alin. 1) din Legea nr.99/2016.
   2.  DUAE va fi completat în SEAP în mod direct, dup autentificare, de c?tre fiecare participant. În cazul în care ofertantul este o asociere de operatori economici sau are subcontractan?i sau ter?i sus?in?tori, fiecare operator economic se va autentifica în sistem ?i va accesa procedura de atribuire, în vederea complet?rii DUAE în calitatea în care particip la respectiva procedur (asociat, subcontractant, ter sus?in?tor). Este necesar ca to?i cei care trebuie s r?spund la DUAE s fie înregistra?i ca utilizatori ai sistemului. La procedura de atribuire se înscrie ?i depune ofert unul dintre membrii asocierii sau operatorul economic care particip cu ofert individual?, iar ceilal?i participan?i completeaz direct în sistem doar DUAE ?i nu pot modifica oferta. În vederea evalu?rii r?spunsurilor DUAE ale operatorilor economici, entitatea contractanta va vizualiza direct în SEAP ceea ce a completat fiecare participant. Detalii cu privire la completarea DUAE sunt disponibile, dup autentificarea în sistem, în sec?iunea "Informa?ii DUAE" - Ghid de completare DUAE. Operatorii economici au posibilitatea de a semna electronic DUAE creat, prin exportarea / importarea cu extensia .xml sau prin tiparirea / salvarea acestuia, direct din aplicatie.
   3.  Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SICAP la Sectiunea "Intrebari" din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SICAP, la Sectiunea "Documentatie si Clarificari" din cadrul anuntului de participare. Entitatea contractanta nu va da curs solicitarilor de clarificare adresate prin alte modalitati de comunicare. Pentru transmiterea solicitarilor de clarificare in legatura cu Documentatia de atribuire, operatorii economici trebuie sa se inregistreze in SICAP (sicap-prod.e-licitatie.ro): - ca operator economic; - ca participant la procedura de atribuire.
   4.  Pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor: Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare in legatura cu oferta prin utilizarea facilitatilor tehnice disponibile in SICAP (Sectiunea "Intrebari"), un termen de raspuns, de regula de cel mult trei zile lucratoare. Operatorii economici vor transmite raspunsurile / clarificarile si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SICAP (Sectiunea "Intrebari"), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica.
   5.  Pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare prevazute în Fisa de Date a achizitiei, ofertantul are dreptul si obligatia de a prezenta initial doar documentul unic european (DUAE). Prin acest document se confirma ca sunt indeplinite cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate în documentatia de atribuire. Se vor completa ulterior documentele dupa cum urmeaza: - ofertantul are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma îndeplinirea cerintelor de calificare atunci când primeste din partea entitatii contractante o solicitare în acest sens, în termenul prevazut în respectiva solicitare. Acest termen nu va fi mai mic de 3 zile lucratoare. În cazul unei oferte comune, situatia personala si capacitatea de exercitare a activit??ii profesi... detalii pe www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro Téléphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Persoana care se considera vatamata se poate adresa Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor sau instantei de judecata, in conditiile si termenele prevazute de Legea 101/2016.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: ACET S.A. Suceava Adresse postale: Strada Mihai Eminescu, nr. 5 Ville: Suceava Code postal: 720183 Pays: Roumanie Courriel: secretariat@acetsv.ro Téléphone: +40 230206315 Adresse internet: www.acetsv.ro
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
09/09/2021
 
 
C L A S S E    C P V
34134200 - Camions à benne basculante 
34144000 - Véhicules automobiles à usage spécifique 
34144700 - Véhicules utilitaires 
50100000 - Services de réparation et d'entretien de véhicules et d'équipements associés et services connexes 
80530000 - Services de formation professionnelle