Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 24/11/2023
Date de péremption : 27/12/2023
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Suceava:Véhicules électriques

2023/S 227-714546  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
24/11/2023 S227 Roumanie-Suceava: Véhicules électriques 2023/S 227-714546 Avis de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: JUDE?UL SUCEAVA Numéro national d'identification: 4244512 Adresse postale: Strada: ?tefan cel Mare, nr. 36 Ville: Suceava Code NUTS: RO215 Suceava Code postal: 720026 Pays: Roumanie Point(s) de contact: ADRIAN GRADINARU Courriel: achizitii@cjsuceava.ro Téléphone: +40 230222548 Fax: +40 230222839 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.cjsuceava.ro Adresse du profil d'acheteur: https://www.e-licitatie.ro
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100173262 Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Furnizarea a 26 de buc??i microbuz electric 16+1, în cadrul proiectului "Microbuze electrice pentru elevii din Jude?ul Suceava", cod 27, finan?at în cadrul Planului Na?ional de Redresare ?i Rezilien?? (PNRR), în cadrul apelului de proiecte C15 - Educa?ie, Investi?ia 10: Dezvoltarea re?elei de ?coli verzi ?i achizi?ionarea de microbuze verzi Numéro de référence: 4244512/2023/A1(PNRR, cod 27)
II.1.2) Code CPV principal 34144900 Véhicules électriques
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Jude?ul Suceava prin Consiliul Jude?ean Suceava implementeaz? proiectul cu titlul "Microbuze electrice pentru elevii din Jude?ul Suceava", cod 27, finan?at în cadrul Planului Na?ional de Redresare ?i Rezilien?? (PNRR), în cadrul apelului de proiecte C15 - Educa?ie, Investi?ia 10: Dezvoltarea re?elei de ?coli verzi ?i achizi?ionarea de microbuze verzi. Contractul de finan?are a fost semnat în data de 13.09.2023, iar perioada de implementare a proiectului se încheie cel mai târziu la data de 31.12.2024. Prin PNRR, linia de finan?are aferent? lnvesti?iei 10: Dezvoltarea re?elei de ?coli verzi ?i achizi?ionarea de microbuze verzi, Unitatea Administrativ - Teritorial? Jude?ul Suceava prin Consiliul Jude?ean Suceava, beneficiar al apelului de proiecte "MICROBUZE ELECTRICE PENTRU ELEVI", achizi?ioneaz? microbuze electrice cu capacitate de 16 + 1 locuri pe scaune, pentru dotarea unit??ilor de înv???mânt preuniversitar care func?ioneaz? în localit??ile eligibile ale jude?ului. Scopul acestei investi?ii vizeaz? tranzi?ia spre "verde", care reprezint? punctul central al agendei Uniunii Europene pentru urm?torul deceniu, iar sistemele de înv???mânt joac? un rol important în aceste demersuri. Obiectivul general al proiectului vizeaz? îmbun?t??irea condi?iilor de transport prin furnizarea de microbuze ?colare electrice pentru elevi, din zonele izolate cu popula?ie sc?zut? a jude?ului Suceava, din unit??i administrativ-teritoriale cu un grad ridicat de inaccesibilitate la transportul ?colar datorat lipsei microbuzelor, cu un înv???mânt preuniversitar în mediul rural/urban, izolat sau într-o zon? defavorizat?, dar cu posibilitatea amplas?rii unei sta?ii de înc?rcare pentru microbuzele electrice. O parte din elevii acestor unit??i administrativ-teritoriale din jude?ul Suceava sunt beneficiari de burse sociale. Prin realizarea acestui proiect se faciliteaz? accesul copiilor ?i tinerilor la educa?ie, având loc protejarea mediului înconjur?tor în acela?i timp. Obiectivul specific al proiectului const? în dotarea, pân? la sfâr?itul anului 2024, cu microbuze electrice "verzi", a unit??ilor de înv???mânt preuniversitar din raza administrativ-teritorial? a comunelor beneficiare din jude?ul Suceava. Achizi?iile vor fi realizate pe baza termenilor de referin?? orientativi din Anexa 12 a Ghidului Solicitantului, pentru autovehicule nepoluante de transport persoane - microbuze electrice (cu zero emisii), cu ac?ionare complet electric?, cu servicii accesorii incluse pe perioada de garan?ie aferent?. Jude?ul Suceava prin Consiliul Jude?ean Suceava ini?iaz? procedura de atribuire a contractului de achizi?ie public? de produse, respectiv pentru 26 de buc??i microbuze electrice 16+1, în cadrul proiectului "Microbuze electrice pentru elevii din Jude?ul Suceava". Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarific?ri sau informa?ii suplimentare în leg?tur? cu documenta?ia de atribuire, semnate cu semn?tur? electronic? extins?, numai prin SEAP, cu respectarea termenului limit? stabilit de autoritatea contractant?, respectiv num?rul de zile pân? la care se pot solicita clarific?ri înainte de data limit? de depunere a ofertelor: 18 zile. R?spunsurile la solicit?rile de clarific?ri cu privire la documenta?ia de atribuire vor fi publicate în SEAP, la Sec?iunea "Lista, clarific?ri, notific?ri ?i decizii" din cadrul anun?ului de participare. Autoritatea contractant? va r?spunde în mod clar ?i complet tuturor solicit?rilor de clarific?ri adresate de operatorii economici în a 11-a zi înainte de data limit? de depunere a ofertelor, iar r?spunsurile autorit??ii contractante vor fi publicate în SEAP, semnate cu semn?tur? electronic? extins?.
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 30 172 560.00 RON
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO215 Suceava Lieu principal d'exécution:
Parcarea Aeroportului Interna?ional "?tefan cel Mare" Suceava situat în ora?ul Salcea, str. Aeroportului nr. 1, jude?ul Suceava
II.2.4) Description des prestations:
Obiectul contractului îl constituie furnizarea a 26 buc??i microbuz electric 16+1, în cadrul proiectului "Microbuze electrice pentru elevii din Jude?ul Suceava", cod 27, finan?at în cadrul Planului Na?ional de Redresare ?i Rezilien?? (PNRR) în cadrul apelului de proiecte C15 - Educa?ie, Investi?ia 10: Dezvoltarea re?elei de ?coli verzi ?i achizi?ionarea de microbuze verzi. Microbuzele electrice de 16+1 locuri vor fi structurate cu o singur? sec?iune (nearticulat ?i f?r? etaj) ?i vor fi dotate cu facilit??i pentru accesul persoanelor cu mobilitate redus? (ramp? ?i/sau alte dot?ri specifice). Microbuzele vor fi destinate transportului ?colar, respectând prevederile înscrise în Directiva 2009/33/CE a Parlamentului European ?i a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante ?i eficiente din punct de vedere energetic ?i în Regulamentul nr. 51 din 2007 al Comisiei Economice pentru Europa a Organiza?iei Na?iunilor Unite (CEE-ONU). Contractul de furnizare va avea o durat? de 7 luni de la data semn?rii acestuia de c?tre ambele p?r?i, iar termenul de livrare a produselor va fi de 180 de zile calendaristice de la data transmiterii notei de comand? din partea autorit??ii contractante. Pe perioada de derulare a contractului, furnizorul va putea efectua ?i livr?ri par?iale (livrarea se va putea efectua în una sau mai multe tran?e), conform Graficului de livrare pentru microbuzele electrice - Formularul nr. 7, model pus la dispozi?ie de c?tre autoritatea contractant?, cu respectarea strict? a termenului final. Condi?ia de livrare a microbuzelor electrice este "Delivered Duty Place" (DDP), potrivit ultimei versiuni a INCOTERMS, în condi?iile cantitative ?i calitative stabilite prin contract, în care toate cheltuielile ?i riscurile ce intervin în timpul livr?rii ?i pân? la punerea în func?iune sunt asumate de furnizor. Furnizorul este responsabil ?i va efectua pe cheltuiala sa instruirea la fa?a locului a personalului desemnat de beneficiar. Personalul achizitorului ?i/sau a utilizatorului final, nominalizat de beneficiar, va fi instruit în vederea cunoa?terii modului de între?inere curent? a microbuzului electric, dar ?i pentru a realiza o bun? operare a acestuia. Instruirea se va realiza cu încadrarea în termenul de livrare de 180 de zile calendaristice de la data transmiterii notei de comand? din partea autorit??ii contractante. lnvesti?ia în microbuze electrice pentru elevi va contribui la reducerea emisiilor poluante în atmosfer? ?i la protejarea climei.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: Componenta tehnic? / Pondération: 20 Critère de qualité - Nom: Componenta tehnic? / Pondération: 20 Critère de qualité - Nom: Componenta tehnic? / Pondération: 20 Prix - Pondération: 40
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 7 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Proiectul "Microbuze electrice pentru elevii din Jude?ul Suceava", cod 27, este finan?at în cadrul Planului Na?ional de Redresare ?i Rezilien?? (PNRR) în cadrul apelului de proiecte C15 - Educa?ie, Investi?ia 10: Dezvoltarea re?elei de ?coli verzi ?i achizi?ionarea de microbuze verzi
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Cerin?a nr. 1 Operatorii economici (ofertan?i/ofertan?i asocia?i/subcontractan?i/ter?i sus?in?tori) nu trebuie s? se reg?seasc? în situa?iile prev?zute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016. Mod îndeplinire: Operatorii economici (ofertan?i/ofertan?i asocia?i/subcontractan?i/ter?i sus?in?tori) vor completa direct în SEAP, în sec?iunea dedicat? a procedurii, DUAE-ul deja configurat de autoritatea contractant? (A.C.), cu informa?iile aferente situa?iei lor. Documentele justificative care probeaz? îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE vor fi prezentate, la solicitarea A.C., de c?tre ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evalu?rii ofertelor. Documentele justificative care probeaz? îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE vor fi: a) certificate constatatoare privind plata impozitelor, taxelor sau a contribu?iilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) valabile la momentul prezent?rii, pentru sediul principal, iar pentru sediile secundare/punctele de lucru, o declara?ie pe propria r?spundere privind îndeplinirea obliga?iilor de plat? a impozitelor, taxelor sau contribu?iilor la bugetul general consolidat datorate, potrivit art. 165 alin. (3) din Legea nr. 98/2016 privind achizi?iile publice, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare. b) cazierul judiciar al operatorului economic ?i al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, a?a cum rezult? din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv, valabile la momentul prezent?rii; c) dup? caz, documente prin care se demonstreaz? faptul c? operatorul economic poate beneficia de derog?rile prev?zute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016; d) alte documente edificatoare, dup? caz. Se vor depune odat? cu depunerea DUAE urm?toarele documente: angajamentul ferm al ter?ului sus?in?tor din care rezult? modul efectiv în care se va materializa sus?inerea acestuia, a acordului de subcontractare/ ?i sau a acordului de asociere, dup? caz. Ofertan?ii declara?i câ?tig?tori sunt obliga?i s? pun? la dispozi?ia A.C. informa?ii cu privire la beneficiarul real al fondurilor alocate prin PNRR, în în?elesul art. 3 pct. 6 din Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European ?i a Consiliului, al art. 4 alin.1 din Legea nr. 129/2019 ptr. prevenirea ?i combaterea sp?l?rii banilor ?i finan??rii terorismului, precum ?i pentru modificarea ?i completarea unor acte normative ?i astfel cum sunt ele reglementate de obliga?iile impuse de art. 22 alin. (2) lit.d) din Regulamentul (UE) 2021/241 a Parlamentului European ?i a Consiliului. Odat? cu documentele suport/dovezile aferente informa?iilor din DUAE depuse, ofertantul va prezenta documentul care con?ine informa?iile cu privire la beneficiarul real al fondurilor alocate din PNRR, respectiv: a) pentru ofertan?ii a c?ror ac?ionari sunt persoane fizice sau persoane juridice înregistrate pe teritoriul României, se va depune un extras ONRC; b) pentru ofertantul/ofertan?ii declarat(i) câstig?tor(i) are/au în structura ac?ionariatului entit??i juridice str?ine, autoritatea contractant? colecteaz? de la ofertant o declara?ie pe proprie r?spundere dat? de c?tre reprezentantul legal, conform prev. art.326 din Codul Penal privind falsul în declara?ii, ce va con?ine datele privind beneficiarii reali ai entit??ilor juridice str?ine (cel pu?in numele, prenumele ?i data na?terii), în conformitate cu Legea 129/2019. c) pentru ofertan?ii str?ini, înregistra?i în afara României, ace?tia vor depune documente justificative, certificate sau alte înscrisuri eliberate de autoritatea responsabil? de datele beneficiarului real din ?ara ofertantului, înso?it de traducerea în limba român?, certificat? de traduc?tori autoriza?i, în condi?iile legii. d) pentru ofertan?ii de tipul asocia?iilor ?i funda?iilor, A.C. colecteaz? de la ace?tia un extras de la Ministerul Justi?iei (Registrul Na?ional ONG) privind beneficiarii reali ai asocia?iei/funda?iei; în cazul în care asocia?ia/funda?ia este o entitate str?in? sau are beneficiari reali persoane str?ine, A.C. colecteaz? de la ofertan?i o declara?ie pe proprie r?spundere dat? de c?tre reprezentantul legal/pre?edinte, conform prev. art. 326 din Codul Penal privind falsul în declara?ii, ce va con?ine datele privind beneficiarii reali ai entit??ilor juridice (cel pu?in numele, prenumele ?i data na?terii), în conformitate cu Lg.129/2019. Informa?ii persoane juridice str?ine: Se va completa DUAE de c?tre to?i operatorii economici participan?i la procedura de atribuire (ofertan?i/ofertan?i asocia?i/subcontractan?i/ ter?i sus?in?tori) cu informa?iile ce caracterizeaz? situa?ia lor. Persoanele juridice str?ine vor prezenta orice documente edificatoare privind dovedirea eligibilit??ii, traduse în limba român? ?i valabile la momentul prezent?rii. În cazul în care în ?ara de origine sau ?ara în care este stabilit ofertantul/ter?ul sus?in?tor/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prev?zute mai sus sau respectivele documente nu vizeaz? toate situa?iile prev?zute la art. 164, 165 ?i 167 din Legea 98/2016, autoritatea contractant? are obliga?ia de a accepta o declara?ie pe proprie r?spundere sau, dac? în ?ara respectiv? nu exist? prevederi legale referitoare la declara?ia pe propria r?spundere, o declara?ie autentificat? dat? în fa?a unui notar, a unei autorit??i administrative sau judiciare sau a unei asocia?ii profesionale care are competen?e în acest sens, din România. Poten?ialii Ofertan?i, reziden?i în U.E. ?i în ??rile din Spa?iul Economic European (SEE), pot utiliza site-ul web al C.E. disponibil la: https://ec.europa.eu/tools/ecertis/search pentru a identifica documentele care urmeaz? s? fie prezentate ca documente justificative (dac? acestea sunt disponibile în ?ara respectiv?). Cerin?a nr. 2 Operatorii economici (ofertan?i/ofertan?i asocia?i/subcontractan?i/ter?i sus?in?tori) nu trebuie s? se reg?seasc? în situa?iile prev?zute la art.59-60 din Legea 98/2016. Persoanele cu func?ii de decizie din cadrul autorit??ii contractante cu privire la organizarea, derularea ?i finalizarea procedurii de atribuire sunt: FLUTUR GHEORGHE - Pre?edintele CJ, BARB? NICULAI - Vicepre?edintele CJ, TOFAN VASILE - Vicepre?edintele CJ, VASILCIUC IRINA - Administrator public al jude?ului Suceava, TANAS? PETRU - Secretar general al jude?ului; Directori executivi: ?TIRBU FLOAREA-ZÎNA, FLORI?TEAN RODICA, GRECEANU ROBERT, ZAHARIUC ELENA; ?efi serviciu: ?UHAN L?CR?MIOARA, GR?DINARU ADRIAN, RUSU DANIEL-IOAN; Consilieri achizi?ii publice: HULUBIAC BOGDAN-MIHAI, POPOVICI DANA, RÎPAN IONIC?, NICHITEAN ALEXANDRA -MIHAELA, CRAINICIUC-MURARIU ANDREEA-OLIVIA, CABA ANCA, VELNICIUC C?T?LINA; REGU? BOGDAN NICU?OR - Consilier asistent, ?TEFAN VERONICA - Consilier juridic superior; Consilieri superiori: SAB?U ANNA-MARIA, CALISTRU ALINA, POPA CRISTINA, RUSU MIHAI - D?NU?, ILCU EDUARD, NENEC NARCIZA, BUBURUZAN OANA GEORGETA, MAEREAN LILIANA, BLEZNIUC MARIA GABRIELA, CAMILAR SILVIU-IOAN, STRAT CORNELIU-VICTOR, SAVA CRISTIAN, NEGRU?U CIPRIAN-BOGDAN; Consilieri jude?eni: ARTENI GHEORGHE, ANDRIESCU RODICA, ANDRONACHE MARIAN, B?DELI?? IOAN, BERAR DUMITRU, BOBERSCHI CRISTIAN - NECULAI, CR?CIUNESCU CORNELIU - CEZAR, CHIRA GHEORGHE - ILIE, CIOAT? MIHAI, DOMINTE RADU, GALAN ROMEO - GHEORGHE, HARJA GABRIEL - GHEORGHE, IACOB GHEORGHE, IOJA CEZAR, JURAVLE MARIUS-VASILE, MACSIM CRISTIAN, MARIAN C?T?LIN-DUMITRU, MIHAI GABRIELA, MOCANU VASILE, MORARIU VIOREL, MORARU IOAN, NI?? MARIN-GHEORGHE, PENTIUC RADU-DUMITRU, PETRESCU GHEORGHE, PL?CINT? TUDOR, SIDOR CRISTIAN-GHEORGHE, SOLONAR CIPRIAN FLORIN, URSESCU GAVRIL, ANDREI SORIN, BEJINARU MITIC?, COJOCARIU CAMELIA-ALINA, GAFENCU MI?U, VI?EGA NARCISA-AMEDEIA, IACOBAN VASILE. Mod îndeplinire: Operatorii economici (ofertan?i/ofertan?i asocia?i/subcontractan?i/ter?i sus?in?tori) vor completa DUAE ?i vor prezenta odat? cu DUAE, Formularul nr. 3 - Declara?ia privind neîncadrarea în prevederile art.59-60 din Legea 98/2016, înso?it? de Anexa la F3. In situatia in care operatorul economic participant la procedur? se afla intr-una din situatiile prev?zute de art. 59-60 din Legea 98/2016, acesta va fi exclus de la procedura de atribuire, oferta fiind respinsa. Cerin?a nr. 1 Operatorii economici ce depun ofert? trebuie s? dovedeasc? o form? de înregistrare în condi?iile legii din ?ara de reziden??, din care s? reias? c? operatorul economic este legal constituit, c? nu se afl? în niciuna dintre situa?iile de anulare a constituirii, precum ?i faptul c? are capacitatea profesional? de a realiza activit??ile care fac obiectul contractului. Mod îndeplinire: Se va completa DUAE de c?tre operatorii economici cu informa?iile aferente situa?iei lor. Se va prezenta DUAE de c?tre operatorii economici care s? cuprind? bifa privind indica?ia global?. Documentele justificative care probeaz? îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertan?ilor str?ini, documente echivalente emise în ?ara de reziden??, urmeaz? s? fie prezentate, la solicitarea autorit??ii contractante, doar de c?tre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul întocmit la finalizarea evalu?rii ofertelor. https://ec.europa.eu/tools/ecertis/search
III.1.2) Capacité économique et financière Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
Proportia de subcontractareConform prevederilor art. 3 din Legea nr. 98/2016 privind achizi?iile publice, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, pentru contractele de furnizare nu este permis? subcontractarea decât pentru p?r?ile de servicii/lucr?ri din cadrul contractului.În cazul în care ofertantul intentioneaz? s? subcontracteze o parte/p?r?i din contract, documentul DUAE va include si informatii privind partea care urmeaz? a fi eventual subcontractat? ?i va avea anexat contract/acord de subcontractare.Potrivit dispozi?iilor art. 193 alin. (6) din Legea nr. 98/2016 privind achizi?iile publice, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, în cadrul procedurii simplificate ?i al procedurii aplicate pentru atribuirea unui contract/acord - cadru finan?at din Planul na?ional de redresare ?i rezilien??, autorit??ile contractante sunt obligate s? selecteze în DUAE «?: indica?ia global? pentru toate criteriile de selec?ie. Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Având în vedere faptul c? proiectul "Microbuze electrice pentru elevii din Jude?ul Suceava", cod 27, este finan?at în cadrul Planului Na?ional de Redresare ?i Rezilien?? (PNRR), apelul de proiecte C15 - Educa?ie, Investi?ia 10: Dezvoltarea re?elei de ?coli verzi ?i achizi?ionarea de microbuze verzi, în cadrul prezentei proceduri de licita?ie deschis?, autoritatea contractant? va proceda la selectarea în DUAE a «?: indica?ia global? pentru toate criteriile de selec?ie.Operatorul economic va completa informa?iile corespunz?toare din documentul DUAE din documenta?ia de atribuire. Fiecare operator economic se va autentifica în sistem ?i va accesa procedura de atribuire în vederea complet?rii DUAE în calitatea în care a fost inclus în respectiva procedur?. Detalii cu privire la întocmirea ?i prezentarea documentului DUAE la prezenta procedur?, se reg?sesc, dup? autentificarea în SEAP, în sec?iunea "Informa?ii DUAE" - Ghid de completare DUAE, precum ?i pe pagina de internet a Agen?iei Na?ionale pentru Achizi?ii Publice accesând link-ul: http://anap.gov.ro/web/notificare-privind-utilizarea-duae-in-procedurile-desfasurate-exclusiv-prin-mijloace-electronice/.Se va prezenta DUAE de c?tre operatorii economici care s? cuprind? bifa privind indica?ia global?.Odat? cu documentul DUAE se vor prezenta: - acordul/acordurile de subcontractare;În cazul în care ofertantul utilizeaz? capacit??ile subcontractantului/subcontractan?ilor pentru a îndeplini criteriile de calificare, se va prezenta câte un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractan?i, completat ?i semnat în mod corespunz?tor de c?tre fiecare dintre ace?tia.Subcontractan?ii precizeaz? în DUAE informa?iile aferente criteriilor de calificare pe care le îndepline?te men?ionând num?rul ?i data contractului/acordului de subcontractare pentru partea propus? pentru subcontractare.Dac? prin subcontractant nu se îndepline?te o cerin?? de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar în scopul demonstr?rii neîncadr?rii în motivele de excludere.În cazul în care ofertantul are subcontractan?i, fiecare operator economic se va autentifica în SEAP ?i va accesa procedura de atribuire în vederea complet?rii DUAE în calitatea în care a fost inclus în prezenta procedur? de atribuire.Operatorul economic clasat pe primul loc dup? aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada îndeplinirii cerin?elor de calificare prin subcontractan?i prin prezentarea de documente justificative ale acestora, la solicitarea autorit??ii contractante. Autoritatea contractant? poate respinge subcontractantul propus dac? acesta nu îndepline?te cerin?ele de calificare privind capacitatea sau se încadreaz? printre motivele de excludere ?i solicit? candidatului/ofertantului o singur? dat? - înlocuirea acestuia ?i prezentarea unui alt subcontractant. http://anap.gov.ro/web/notificare-privind-utilizarea-duae-in-procedurile-desfasurate-exclusiv-prin-mijloace-electronice/.Se
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 27/12/2023 Heure locale: 15:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
roumain
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit être valable jusqu'au: 27/06/2024
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 27/12/2023 Heure locale: 15:00 Lieu:
In SEAP Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:
Membrii comisiei de evaluare a ofertelor, verificatori ex-ante ?i dup? caz, exper?ii coopta?i.
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3) Informations complémentaires:
Potrivit Cererii de finan?are aferente Proiectului, în cadrul procedurilor de achizi?ie pentru furnizarea microbuzelor electrice va fi inclus? obliga?ia contractantului de a respecta ?i de a asigura în mod corespunz?tor conformitatea investi?iei cu principiul de "a nu prejudicia în mod semnificativ" (DNSH - "Do No Significant Harm"). Oferta depus? pentru licita?ia deschis? de furnizare a 26 buc??i microbuze electrice 16+1, în cadrul proiectului "Microbuze electrice pentru elevii din Jude?ul Suceava" cod 27, finan?at în cadrul Planului Na?ional de Redresare ?i Rezilien?? (PNRR), în cadrul apelului de proiecte C15 - Educa?ie, Investi?ia 10: Dezvoltarea re?elei de ?coli verzi ?i achizi?ionarea de microbuze verzi, va trebui s? respecte în integralitate principiul de "a nu prejudicia în mod semnificativ" (DNSH - "Do No Significant Harm"), în conformitate cu Comunicarea Comisiei - Orient?ri tehnice privind aplicarea principiului de "a nu prejudicia în mod semnificativ" în temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare ?i rezilien?? (2021/C 58/01) ?i cu Regulamentul delegat (UE) al Comisiei [C (2021) 2800/3], în temeiul Regulamentului privind taxonomia (UE) (2020/852), pe durata întregului ciclu de via?? a investi?iei propuse în cadrul acesteia, în special luând în considerare etapele de implementare/execu?ie, operare ?i scoatere din uz a investi?iei. Microbuzele electrice care vor fi livrate în cadrul proiectului "Microbuze electrice pentru elevii din Jude?ul Suceava" cod 27, finan?at în cadrul Planului Na?ional de Redresare ?i Rezilien?? (PNRR), în cadrul apelului de proiecte C15 - Educa?ie, Investi?ia 10: Dezvoltarea re?elei de ?coli verzi ?i achizi?ionarea de microbuze verzi, vor trebui s? nu prejudicieze în mod semnificativ pe durata întregului ciclu de via?? a investi?iei nici unul dintre cele 6 obiective de mediu, prin raportare la prevederile art. 17 din Regulamentului (UE) 2020/852, respectiv: (a) atenuarea schimb?rilor climatice; (b) adaptarea la schimb?rile climatice; (c) utilizarea durabil? ?i protec?ia resurselor de ap? ?i a celor marine; (d) tranzi?ia c?tre o economie circular?; (e) prevenirea ?i controlul polu?rii; (f) protec?ia ?i refacerea biodiversit??ii ?i a ecosistemelor. Totodat?, ofertan?ii se vor obliga s? respecte ?i s? asigure în mod corespunz?tor conformitatea investi?iei cu principiul de "a nu prejudicia în mod semnificativ" (DNSH - "Do No Significant Harm"), în linie cu autoevaluarea anexat? documenta?iei achizi?iei. Astfel, ofertan?ii vor prezenta în acest sens, o Declara?ie pe propria r?spundere cu privire la respectarea aplic?rii principiului DNSH - "Do no significant harm" - "A nu aduce prejudicii asupra mediului", conform modelului pus la dispozi?ie de autoritatea contractant? - Formularul nr. 12. Pentru îndeplinirea obliga?iei referitoare la modul de transmitere DUAE de c?tre operatorii economici participan?i la procedura de atribuire, ace?tia vor completa direct în SEAP, în sec?iunea dedicat? a procedurii, DUAE-ul deja configurat de autoritatea contractant?. Detalii cu privire la întocmirea ?i prezentarea documentului DUAE la prezenta procedur?, se reg?sesc, dup? autentificarea în SEAP, în sec?iunea "Informa?ii DUAE" - Ghid de completare DUAE, precum ?i pe pagina de internet a Agen?iei Na?ionale pentru Achizi?ii Publice accesând link-ul: http://anap.gov.ro/web/notificare-privind-utilizarea-duae-in-procedurile-desfasurate-exclusiv-prin-mijloace-electronice/. Pentru comunic?rile ulterioare depunerii ofertelor, comisia de evaluare va transmite solicit?rile de clarific?ri în leg?tur? cu oferta prin SEAP (Sec?iunea "Întreb?ri"). Proiectul "Microbuze electrice pentru elevii din Jude?ul Suceava", cod 27, este finan?at în cadrul Planului Na?ional de Redresare ?i Rezilien?? (PNRR), apelul de proiecte C15 - Educa?ie, Investi?ia 10: Dezvoltarea re?elei de ?coli verzi ?i achizi?ionarea de microbuze verzi. Potrivit prevederilor art. 193 alin. (6) din Legea nr. 98/2016 privind achizi?iile publice, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, în cadrul procedurii simplificate ?i al procedurii aplicate pentru atribuirea unui contract/acord - cadru finan?at din Planul na?ional de redresare ?i rezilien??, autorit??ile contractante sunt obligate s? selecteze în DUAE «?: indica?ia global? pentru toate criteriile de selec?ie. Prin urmare, în cadrul prezentei proceduri de licita?ie deschis?, autoritatea contractant? a procedat la selectarea în DUAE a «?: indica?ia global? pentru toate criteriile de selec?ie. Operatorii economici (ofertan?i/ofertan?i asocia?i/subcontractan?i/ter?i sus?in?tori) participan?i la procedura de atribuire vor prezenta DUAE care s? cuprind? bifa privind indica?ia global?. Informa?ii referitoare la criteriul de atribuire (completare): Algoritmul de calcul utilizat pentru determinarea punctajului aferent factorului de evaluare tehnic - Pth este urm?torul: Pth = Pth GS + Pth BAT + Pth AUT unde: Pth - punctaj aferent factorului de evaluare tehnic (max. 60 p) Pth GS - punctaj - factor de evaluare tehnic - garan?ie standard de func?ionare (max. 20p) Pth BAT - punctaj - factor de evaluare tehnic - grup de baterii (max. 20p) Pth AUT - punctaj - factor de evaluare tehnic - autonomie de mers garantat? de produc?tor ?i asumat? de furnizor (max.20p) Punctajul total ob?inut de o ofert? se va calcula, dup? cum urmeaz?: PT(Punctajul total) = Pf (Punctaj evaluare financiara) + Pth (Punctaj evaluare tehnic) Algoritmul de calcul utilizat pentru determinarea punctajului total este: PT = Pf + Pth unde: PT - punctaj total (max. 100 p); Pf - punctaj aferent factorului de evaluare financiar - Pre?ul (condi?ie DDP) (max. 40 p); Pth- punctaj aferent factorului de evaluare tehnic (max. 60 p). În cazul în care dou? sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul ob?inut la factorii de evaluare în ordinea descresc?toare a ponderilor acestora. În situa?ia în care egalitatea se men?ine, autoritatea contractant? are dreptul s? solicite noi propuneri financiare, ?i oferta câ?tig?toare va fi desemnat? cea cu propunerea financiar? cea mai mic?, conform prevederilor art. 139 alin. (3) din Normele Metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizi?ie public?/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizi?iile publicede, aprobate prin H.G. nr. 395/2016, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare. Nu se accept? oferte alternative. Instruc?iuni privind semnarea contractului de achizi?ie Autoritatea contractant? va încheia contractul de achizi?ie/acordul-cadru cu ofertantul/ofertan?ii desemnat(i) câ?tig?tor(i), în perioada de valabilitate a ofertelor, dar nu mai devreme de 11 zile de la data transmiterii comunic?rii privind rezultatul aplic?rii procedurii de atribuire pentru a acorda termenul legal de 10 zile pentru formularea eventualelor contesta?ii administrative. Ofertantul desemnat câ?tig?tor are obliga?ia de a se prezenta în termen de 11 zile de la primirea invita?iei pentru semnarea contractului, transmis? de autoritatea contractant?. Dac? termenului de 11 zile a expirat, iar ofertantul desemnat câ?tig?tor nu s-a prezentat pentru semnarea contractului, situa?ia va fi asimilat? refuzului de a semna contractul, iar autoritatea contractant? va re?ine în favoarea sa garan?ia de participare. În cazul în care ofertantul c?ruia i s-a atribuit contractul a nominalizat in cadrul ofertei subcontractan?i, acesta are obliga?ia de a prezenta la semnarea contractului contractul/contractele încheiate cu subcontractan?ii nominaliza?i in oferta. In cazul în care autoritatea contractant? nu poate încheia contractul cu ofertantul a c?rui ofert? a fost stabilit? ca fiind câ?tig?toare, din cauza faptului c? ofertantul se afl? într-o situa?ie de for?? major? sau în imposibilitatea fortuit? de a executa contractul, atunci aceasta are dreptul s? declare câ?tig?toare oferta clasat? pe locul urm?tor, în condi?iile în care aceasta exist? ?i este admisibil?. În caz contrar, procedura de atribuire se anuleaz?. Cerin?ele tehnice definite la nivelul anun?ului de participare, Caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit produc?tor, la m?rci, brevete, tipuri, la o origine sau la o produc?ie/metoda specifica de fabrica?ie/prestare/execu?ie, vor fi în?elese ca fiind înso?ite de men?iunea "sau echivalent". http://anap.gov.ro/web/notificare-privind-utilizarea-duae-in-procedurile-desfasurate-exclusiv-prin-mijloace-electronice/
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Conform prevederilor Legii nr. 101/2006, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Consiliul Judetean Suceava - Serviciul achizitii publice si contracte Adresse postale: Sediul principal: Municipiul Suceava, strada Stefan cel Mare, nr. 36, jude?ul Suceava; Sediu provizoriu: municipiul Suceava, Casa Prieteniei, Aleea Ion Gr?mad? nr. 1-3, jude?ul Suceava. Ville: Suceava Code postal: 720026 Pays: Roumanie Fax: +40 222839 Adresse internet: www.cjsuceava.ro
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
21/11/2023 Furnizarea a 26 de buc??i microbuz electric 16+1, în cadrul proiectului "Microbuze electrice pentru elevii din Jude?ul Suceava", cod 27, finan?at în cadrul Planului Na?ional de Redresare ?i Rezilien?? (PNRR), în cadrul apelului de proiecte C15 - Educa?ie, Investi?ia 10: Dezvoltarea re?elei de ?coli verzi ?i achizi?ionarea de microbuze verzi 27/12/2023 24/11/2023 ROU National Original
 
 
C L A S S E    C P V
34144900 - Véhicules électriques