Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 03/08/2022
Date de péremption : 17/08/2022
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Sulina:Travaux de construction de ports

2022/S 148-422631  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

03/08/2022
S148
Roumanie-Sulina: Travaux de construction de ports

2022/S 148-422631

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Travaux

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2022/S 126-357462)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: REGIA AUTONOMA ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE SULINA
NumÈro national d'identification: 3053425
Adresse postale: Strada: a- I-a, nr. 202
Ville: Sulina
Code NUTS: RO225 Tulcea
Code postal: 825400
Pays: Roumanie
Point(s) de contact: CRISTINA CHIVU
Courriel: office@azlsulina.ro
TÈlÈphone: +40 787710631
Fax: +40 240543650
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.azlsulina.ro
Adresse du profil díacheteur: www.e-licitatie.ro

Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Proiectare si executie ìModernizarea Portului Sulina Cap Mol-Bazin Maritim ñ Perimetrul II ñ Etapa Iî

NumÈro de rÈfÈrence: 3053425_2022_PAAPD1350671

II.1.2)
Code CPV principal
45241000 Travaux de construction de ports

II.1.3)
Type de marchÈ
Travaux

II.1.4)
Description succincte:
Proiectarea (elaborarea documentatiei tehnice pentru obtinerea autorizatiei de construire si a proiectului tehnic de executie si asistenta tehnica pe perioada executiei lucrarilor) si executia lucrarilor pentru ìModernizarea Portului Sulina, Cap Mol-Bazin Maritim ñ Perimetrul IIî constand in urmatoarele lucrari: 1) Lucrari de execu?ie a cheului vertical, tip escalad? (200 ml); 2) Realizarea lucrari de instalatii eletrice pentru a asigura iluminatul public, functionarea echipamentelor de cheu si alimentare navelor cu energie electrica; 3) Realizarea lucrarilor de alimentare cu apa a navelor; 4)Realizarea instalatiilor pentru stingerea incendiilor; 5) Realizarea lucrarilor pentru colectarea si evacuarea apelor pluviale; 6) Reabilitarea drumului de acces cu o lungime de 650 ml ?i o l??ime de 7,0 m; 7) Crearea unei platforme portuare cu o suprafata de 28.800 mp. Prezenta procedura de achizitie publica este initiata sub incidenta urmatoarei conditii: Incheierea contractului de achizitie publica este conditionata de aprobarea modificarii contractului de finatare a lucrarilor din fonduri europene nerambursabile prin act aditional, semnarea contractului fiind posibila doar in situatia in care se respecta dispozitiile referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intra sub incidenta legislatiei privind finantele publice. In cazul Ón care, indiferent de motive aprobarea suplimentarii finantarii lucrarilor din fonduri europene nerambursabile nu se realizeaza, Autoritatea Contractanta va aplica prevederile art. 212 alin (1) lit. c) teza a II-a din Legea 98/2016, fiind imposibil? Óncheierea contractului de achizi?ie public?.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
29/07/2022

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 126-357462

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: IV.2.2

Au lieu de:

Date: 10/08/2022

Lire:

Date: 17/08/2022

NumÈro de section: IV.2.7

Au lieu de:

Date: 10/08/2022

Lire:

Date: 17/08/2022

NumÈro de section: IV.2.6

Au lieu de:

Date: 10/12/2022

Lire:

Date: 17/12/2022

VII.2)
Autres informations complÈmentaires: Roumanie-Sulina: Travaux de construction de portsType díacheteur: Organisme de droit publicType díavis: Informations complÈmentairesType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: MarchÈ de travaux 17/08/2022 03/08/2022 RO National
 
 
C L A S S E    C P V
45241000 - Travaux de construction de ports 
71322000 - Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de génie civil