Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 11/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Modification d'un marché /d'une concession en cours
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Târgovi?te:Travaux de construction de routes

2023/S 196-613520  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 11/10/2023 S196 Roumanie-Târgovi?te: Travaux de construction de routes 2023/S 196-613520 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: MUNICIPIUL TARGOVISTE Numéro national d'identification: 4279944 Adresse postale: Strada: Revolu?iei, nr. 1 Ville: Targoviste Code NUTS: RO313 Dâmbovi?a Code postal: 130011 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Magdalena Mihaescu Courriel: achizitii@pmtgv.ro Téléphone: +40 0245611222 Fax: +40 0245217951 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.pmtgv.ro Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Achizi?ie public? de lucr?ri pentru obiectivul de investi?ii "Îmbun?t??irea transportului public urban prin achizi?ionarea de vehicule ecologice, construirea infrastructurii necesar? transportului, modernizarea ?i reabilitarea infrastructurii rutiere pe coridoarele deservite de transport public în Municipiul Târgovi?te" - PMT-2019-P027, Cod unic de identificare 4279944-2019-17.1 Numéro de référence: 4279944-2020-17.1
II.1.2) Code CPV principal 45233120 Travaux de construction de routes
II.1.3) Type de marché Travaux
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45210000 Travaux de construction de bâtiments 45221100 Travaux de construction de ponts 45310000 Travaux d'équipement électrique
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO313 Dâmbovi?a Lieu principal d'exécution:
Municipiul Targoviste, Jud. Dâmbovi?a.
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
Obiectul contractului ce urmeaz? a fi atribuit consta in executia lucrarilor de infrastructura (carosabil; autobaza; statii de capat; statii de transport public; pasaj/poduri; park and ride; trotuare), inclusiv furnizare echipamente necesare infrastructurii si organizarea de santier. Pentru realizarea investitiei este necesara încheierea unui contract de executie lucrari de constructie in infrastructura în baza caruia se vor realiza toate lucrarile necesare, asa cum au fost ele previzionate in documentatia tehnico-economica (lucrari la partea carosabila utilizata prioritar de mijloacele de transport in comun; lucrari la partea carosabila dedicata mijloacelor de transport in comun; lucrari la trotuare; lucrari la infrastructura dedicata autobazei; lucrari de amenajare spatii verzi si statii de transport in comun/statii de capat+centru park and ride); lucrari la poduri si pasaje incluse in proiect inclusiv furnizarea echipamentelor necesare functionarii optime a infrastructurii create/modernizate. Proiectul "Îmbun?t??irea transportului public urban prin achizi?ionarea de vehicule ecologice, construirea infrastructurii necesar? transportului, modernizarea ?i reabilitarea infrastructurii rutiere pe coridoarele deservite de transport public în Municipiul Târgovi?te" este cuprins în lista obiectivelor de investi?ii ce vor fi finan?ate în cadrul Programului Opera?ional Regional 2014 - 2020, Axa prioritar? 4 - Sprijinirea dezvolt?rii urbane durabile, Prioritatea de investi?ii 4e - Promovarea unor strategii cu emisii sc?zute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilit??ii urbane multimodale durabile ?i a m?surilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul specific
   4. 1 - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile re?edin?? de jude? prin investi?ii bazate pe planurile de mobilitate urban? durabil? Obiectivul general al POR 2014 - 2020 îl constituie cresterea competitivit??ii economice ?i îmbun?t??irea condi?iilor de via?? ale comunit??ii locale ?i regionale prin sprijinirea dezvolt?rii mediului de afaceri, a condi?iilor infrastructurale ?i a serviciilor, care s? asigure o dezvoltare sustenabil? a regiunilor, capabile s? gestioneze în mod eficient resursele, s? valorifice poten?ialul lor de inovare ?i de asimilare a progresului tehnologic. Prin HCL nr. 491/2018 a fost aprobat? documenta?ia Studiu de fezabilitate ?i indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investi?ii "Îmbun?t??irea transportului public urban prin achizi?ionarea de vehicule ecologice, construirea infrastructurii necesar? transportului, modernizarea ?i reabilitarea infrastructurii rutiere pe coridoarele deservite de transport public în Municipiul Târgovi?te". La data prezentei a fost incheiat Contractul de finantare nr. 5338/23.04.2020, cod SMIS 127395 incheiat cu Ministerul Lucr?rilor Publice, Dezvolt?rii ?i Administra?iei (succesor în drepturi ?i obliga?ii al Ministerului Dezvolt?rii Regionale ?i Administra?iei Publice) în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Opera?ional Regional 2014-2020 si Organismul Intermediar Agen?ia pentru Dezvoltare Regional? Sud Muntenia prin PROGRAMUL OPERA?IONAL REGIONAL 2014-2020 AXA PRIORITAR? 4 - SPRIJINIREA DEZVOLT?RII URBANE DURABILE. PRIORITATEA DE INVESTI?II 4E - PROMOVAREA UNOR STRATEGII CU EMISII SC?ZUTE DE DIOXID DE CARBON PENTRU TOATE TIPURILE DE TERITORII, ÎN SPECIAL PENTRU ZONELE URBANE, INCLUSIV PROMOVAREA MOBILIT??II URBANE MULTIMODALE DURABILE ?I A M?SURILOR DE ADAPTARE RELEVANTE PENTRU ATENUARE OBIECTIV SPECIFIC
   4. 1 - REDUCEREA EMISIILOR DE CARBON ÎN MUNICIPIILE RE?EDIN?? DE JUDE? PRIN INVESTI?II BAZATE PE PLANURILE DE MOBILITATE URBAN? DURABIL?. Valoarea estimata: 48.262.091,42 lei fara TVA, din care: - Constructii si instalatii - 46.885.117,07 lei fara TVA - Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale - 37.351,60 lei fara TVA - Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj - 951.996,00 lei fara TVA - Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier - 387.626,75 lei fara TVA Organizarea de santier se va oferta ca suma. Autoritatea contractanta a prevazut in clauzele contractuale posibilitatea de revizuire a contractului conform prevederilor art.221 alineat (1) litera a), e) si f) din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, referitor la modificari nesubstantiale, in suma de 430.696,39 lei fara TVA. Pentru alte situatii se vor aplica proceduri conform prevederilor Legii 98/2016. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare adresate de catre operatorii economici, in a 10 zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor, conform art.161 din Legea nr.98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu art. 27 alin (3) din HG 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, in masura in care aceste solicitari vor fi adresate pana la termenul limita de 15 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. NUMAR DE REFERINTA: 4279944-2020-17.1
II.2.7) Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession Durée en mois: 24
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Contractul de finantare nr. 5338/23.04.2020, cod SMIS 127395 incheiat cu Ministerul Lucr?rilor Publice, Dezvolt?rii ?i Administra?iei (succesor în drepturi ?i obliga?ii al Ministerului Dezvolt?rii Regionale ?i Administra?iei Publice) în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Opera?ional Regional 2014-2020 si Organismul Intermediar Agen?ia pentru Dezv... detalii pe www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
 
 
Section IV: Procédure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marché relatif au présent marché Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 046-114742
 
 
Section V: Attribution du marché/de la concession
Marché nº: 6836 Intitulé:
Achizi?ie public? de lucr?ri pentru obiectivul de investi?ii "Îmbun?t??irea transportului public urban prin achizi?ionarea de vehicule ecologice, construirea infrastructurii necesar? transportului, modernizarea ?i reabilitarea infrastructurii rutiere pe coridoarele deservite de transport public în Municipiul Târgovi?te" - PMT-2020-P027, Cod unic de identificare 4279944-2020-17.1
V.2) Attribution du marché/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marché/de la décision d'attribution de la concession:
25/02/2021
V.2.2) Informations sur les offres
Le marché/la concession a été attribué(e) à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: CHIRULLI ANDREA Numéro national d'identification: CHRNDR62E01C424B Adresse postale: Strada Principala, Nr. 220 Ville: Targoviste Code NUTS: RO313 Dâmbovi?a Code postal: 130092 Pays: Roumanie Courriel: stoicescu_mihai@yahoo.com Téléphone: +40 245210486 Fax: +40 245210486
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: BIT INVEST Numéro national d'identification: 15283070 Adresse postale: Strada Mircea cel B?trân, Nr. 4 Ville: Targoviste Code NUTS: RO313 Dâmbovi?a Code postal: 130023 Pays: Roumanie Courriel: ggabi@bitinvest.ro Téléphone: +40 0245/210470 Fax: +40 0245/210470
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marché: 53 797 723.99 RON
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
 1)Operatorul economic are dreptul sa invoce si sustinerea unui/unor tert/terti in ceea ce priveste indeplinirea criteriilor referitoare la situatia economica si financiara indiferent de natura relatiilor juridice existente intre operatorul economic si tertul/tertii respectiv/respectivi. Persoana care asigura sustinerea economica si financiara nu trebuie sa se afle în situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art.164, art. 165, art. 167 din Legea 98/2016. Se va prezenta impreuna cu DUAE: -Formular 3 - Angajament privind sustinerea financiara a ofertantului/grupului de operatori economici impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora. 2) Capacitatea tehnica si profesionala a ofertantului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea unui contract, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva. In cazul in care ofertantul/candidatul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia candidatului/ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate. Persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 164, art. 165, art. 167 din Legea 98/2016. Se va prezenta impreuna cu DUAE: - Formular 4 - Angajament privind sustinerea tehnica - experienta similara a ofertantului/ grupului de operatori economici impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora. 3) Informatii privind asocierea Asociatii nu trebuie sa se afle în situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art.165,art.167, art.164 din Legea 98/2016. In cazul participarii in asociere se va prezenta la depunerea ofertei - Formularul nr.6 - Acordul de asociere impreuna cu Formularul nr. 7- Declaratie privind legalizarea asocierii. In cazul unei asocieri fiecare asociat va prezenta documentele solicitate la Sectiunea III.1.1. 4) Daca ofertele clasate pe primul loc au punctaje egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici clasati pe primul loc, de documente care contin preturi noi, componenta financiara, pentru a putea fi departajati.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro Téléphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: www.cnsc.ro
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Birou Contencios Juridic-Primaria Targoviste Adresse postale: Str. Revolutiei nr.1-3, judetul Dambovita Ville: Targoviste (Dambovita) Code postal: 130011 Pays: Roumanie Courriel: primar@pmtgv.ro Téléphone: +40 245611222 Fax: +40 245217951 Adresse internet: http://www.pmtgv.ro
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
06/10/2023
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat après les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 45233120 Travaux de construction de routes
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s)
VII.1.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO313 Dâmbovi?a
VII.1.4) Description des prestations:
Obiectul contractului ce urmeaz? a fi atribuit consta in executia lucrarilor de infrastructura (carosabil; autobaza; statii de capat; statii de transport public; pasaj/poduri; park and ride; trotuare), inclusiv furnizare echipamente necesare infrastructurii si organizarea de santier. Pentru realizarea investitiei este necesara încheierea unui contract de executie lucrari de constructie in infrastructura în baza caruia se vor realiza toate lucrarile necesare, asa cum au fost ele previzionate in documentatia tehnico-economica (lucrari la partea carosabila utilizata prioritar de mijloacele de transport in comun; lucrari la partea carosabila dedicata mijloacelor de transport in comun; lucrari la trotuare; lucrari la infrastructura dedicata autobazei; lucrari de amenajare spatii verzi si statii de transport in comun/statii de capat+centru park and ride); lucrari la poduri si pasaje incluse in proiect inclusiv furnizarea echipamentelor necesare functionarii optime a infrastructurii create/modernizate. Proiectul "Îmbun?t??irea transportului public urban prin achizi?ionarea de vehicule ecologice, construirea infrastructurii necesar? transportului, modernizarea ?i reabilitarea infrastructurii rutiere pe coridoarele deservite de transport public în Municipiul Târgovi?te" este cuprins în lista obiectivelor de investi?ii ce vor fi finan?ate în cadrul Programului Opera?ional Regional 2014 - 2020, Axa prioritar? 4 - Sprijinirea dezvolt?rii urbane durabile, Prioritatea de investi?ii 4e - Promovarea unor strategii cu emisii sc?zute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilit??ii urbane multimodale durabile ?i a m?surilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul specific
   4. 1 - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile re?edin?? de jude? prin investi?ii bazate pe planurile de mobilitate urban? durabil? Obiectivul general al POR 2014 - 2020 îl constituie cresterea competitivit??ii economice ?i îmbun?t??irea condi?iilor de via?? ale comunit??ii locale ?i regionale prin sprijinirea dezvolt?rii mediului de afaceri, a condi?iilor infrastructurale ?i a serviciilor, care s? asigure o dezvoltare sustenabil? a regiunilor, capabile s? gestioneze în mod eficient resursele, s? valorifice poten?ialul lor de inovare ?i de asimilare a progresului tehnologic. Prin HCL nr. 491/2018 a fost aprobat? documenta?ia Studiu de fezabilitate ?i indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investi?ii "Îmbun?t??irea transportului public urban prin achizi?ionarea de vehicule ecologice, construirea infrastructurii necesar? transportului, modernizarea ?i reabilitarea infrastructurii rutiere pe coridoarele deservite de transport public în Municipiul Târgovi?te". La data prezentei a fost incheiat Contractul de finantare nr. 5338/23.04.2020, cod SMIS 127395 incheiat cu Ministerul Lucr?rilor Publice, Dezvolt?rii ?i Administra?iei (succesor în drepturi ?i obliga?ii al Ministerului Dezvolt?rii Regionale ?i Administra?iei Publice) în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Opera?ional Regional 2014-2020 si Organismul Intermediar Agen?ia pentru Dezvoltare Regional? Sud Muntenia prin PROGRAMUL OPERA?IONAL REGIONAL 2014-2020 AXA PRIORITAR? 4 - SPRIJINIREA DEZVOLT?RII URBANE DURABILE. PRIORITATEA DE INVESTI?II 4E - PROMOVAREA UNOR STRATEGII CU EMISII SC?ZUTE DE DIOXID DE CARBON PENTRU TOATE TIPURILE DE TERITORII, ÎN SPECIAL PENTRU ZONELE URBANE, INCLUSIV PROMOVAREA MOBILIT??II URBANE MULTIMODALE DURABILE ?I A M?SURILOR DE ADAPTARE RELEVANTE PENTRU ATENUARE OBIECTIV SPECIFIC
   4. 1 - REDUCEREA EMISIILOR DE CARBON ÎN MUNICIPIILE RE?EDIN?? DE JUDE? PRIN INVESTI?II BAZATE PE PLANURILE DE MOBILITATE URBAN? DURABIL?. Valoarea estimata: 48.262.091,42 lei fara TVA, din care: - Constructii si instalatii - 46.885.117,07 lei fara TVA - Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale - 37.351,60 lei fara TVA - Montaj utilaje, echipamente tehnologice si fun... detalii pe www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
VII.1.5) Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession Durée en mois: 31
VII.1.6) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 53 848 836.94 RON
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: CHIRULLI ANDREA Numéro national d'identification: CHRNDR62E01C424B Adresse postale: Strada Principala, Nr. 220 Ville: Targoviste Code NUTS: RO313 Dâmbovi?a Code postal: 130092 Pays: Roumanie Courriel: stoicescu_mihai@yahoo.com Téléphone: +40 245210486 Fax: +40 245210486
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: BIT INVEST Numéro national d'identification: 15283070 Adresse postale: Strada Mircea cel B?trân, Nr. 4 Ville: Targoviste Code NUTS: RO313 Dâmbovi?a Code postal: 130023 Pays: Roumanie Courriel: ggabi@bitinvest.ro Téléphone: +40 0245/210470 Fax: +40 0245/210470
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et étendue des modifications (avec indication des éventuels changements préalablement apportés au contrat):
Autoritatea contractanta, in conformitate cu prevederile art. 222¹ din Legea 98/2016 notifica cu privire la modificarea Acordului contractual nr. 6836/25.02.2021 in baza prevederilor art 221 alin.1 litera f) prin incheierea Actului aditional nr. 6 privind revizuirea ofertei financiare potrivit dispozitiilor de santier intocmite de proiectant si care fac parte integranta din contract. Pana la acest moment, Acordul contractual nr. 6836/25.02.2021 a mai fost modificat prin incheierea Actului aditional nr. 1 inregistrat cu nr. 35727/01.10.2021, Actului aditional nr. 2 inregistrat cu nr. 39118/25.10.2021, Actului aditional nr. 3 inregistrat cu nr. 45357/03.12.2021, Actului aditional nr. 4 inregistrat cu nr. 2975/27.01.2022, Actului aditional nr. 5 inregistrat cu nr. 9210/16.03.2022, Actului aditional nr. 6 inregistrat cu nr. 15518/09.05.2022 si a Actului aditional nr. 7 inregistrat cu nr. 16733/19.05.2022, Actului aditional nr. 8 inregistrat cu nr. 22961/07.07.2022, Actului aditional nr. 9 inregistrat cu nr. 33794/11.10.2022, Actului aditional nr. 10 inregistrat cu nr. 40141/28.11.2022, Actului aditional nr. 11 inregistrat cu nr. 17391/23.05.2023, Actului aditional nr. 12 inregistrat cu nr. 25211/01.08.2023 si a Actului aditional nr. 13 inregistrat cu nr. 28158/01.09.2023.
VII.2.2) Raisons de la modification Modification rendue nécessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entité adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prévoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE] Description des circonstances ayant rendu la modification nécessaire et explication du caractère imprévu de ces circonstances:
Necesitatea modificarii survenita in urma unor circumstante pe care o autoritate/entitate contractanta care actioneaza cu diligenta nu ar fi putut sa le prevada [articolul 43 alineatul(1) litera (c) din Directiva 2014/23/UE, articolul 72 alineatul (1) litera (c) din Directiva 2014/24/UE, articolul 89 alineatul (a) litera (c) din Directiva 2014/25/UE] Descrierea circumstantelor care au facut necesara modificarea si justificarea naturii neprevazute a acestor circumstante:. Modificarea contractului a devenit necesara in urma unor circumstante pe care o autoritate contractanta care actioneaza cu diligenta nu ar fi putut sa le prevada.Descrierea motivelor: Revizuirea ofertei financiare. Majorarea pretului contractului este de:0.1% din pretul contractului initial.
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisée du marché avant les modifications (prenant en compte les éventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antérieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'État membre concerné) Valeur hors TVA: 53 797 723.99 RON Montant total du marché après les modifications Valeur hors TVA: 53 848 836.94 RON Achizi?ie public? de lucr?ri pentru obiectivul de investi?ii "Îmbun?t??irea transportului public urban prin achizi?ionarea de vehicule ecologice, construirea infrastructurii necesar? transportului, modernizarea ?i reabilitarea infrastructurii rutiere pe coridoarele deservite de transport public în Municipiul Târgovi?te" - PMT-2019-P027, Cod unic de identificare 4279944-2019-17.1 11/10/2023 ROU National
 
 
C L A S S E    C P V
45210000 - Travaux de construction de bâtiments 
45221100 - Travaux de construction de ponts 
45233120 - Travaux de construction de routes 
45310000 - Travaux d'équipement électrique