Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 16/09/2020
Date de péremption : 04/11/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Târgu Jiu: Services d'assistance technique

2020/S 180-435651  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
16/09/2020
S180
Roumanie-Târgu Jiu: Services d'assistance technique

2020/S 180-435651

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2020/S 169-410106)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Aparegio Gorj S.A.
Numéro national d'identification: RO20415711
Adresse postale: Str. Tineretului nr. 8
Ville: Târgu Jiu
Code NUTS: RO412 Gorj
Pays: Roumanie
Point(s) de contact: Patrascoiu Traian
Courriel: achizitii@aparegio.ro
Téléphone: +40 253211308 / 253217653
Fax: +40 253211457 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.aparegio.ro Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro

www.aparegio.ro
www.e-licitatie.ro
Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
CS 1 - Servicii de asisten? tehnic pentru managementul proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de ap ?i ap uzat în jude?ul Gorj

Numéro de référence: 20415711/2020/I/1

II.1.2)
Code CPV principal
71356200 Services d'assistance technique

II.1.3)
Type de marché
Services

II.1.4)
Description succincte:
Asisten?a tehnic va furniza servicii de management si suport pentru Unitatea de Implementare a proiectului si pentru Aparegio Gorj S.A., in vederea finalizarii activitatilor conexe contractelor de lucr?ri aflate în implementare in aria de operare a Aparegio Gorj S.A. Principalele activitati in cadrul contractului pentru menagementul contractului sunt: - acordarea de suport managerial pentru gestionarea contractului de finantare; - informare, publicitate si promovarea proiectului; - actualizarea sistemului GIS pentru sistemele de alimentare cu apa si canalizare in zonele proiectului; - actualizarea sistemului de modelare hidraulica a sistemelor de alimentare cu apa in zonele proiectului; - actualizarea sistemului de management pentru reducerea pierderilor de apa din retelele de distributie din toate zonele proiectului; - actualizarea strategiei si a planului de actiune privind managementul apelor uzate industriale; - actualizarea Strategiei si a Planului de actiune privind managementul reziduurilor; - adoptarea planului de actiune pentru protectia surselor de apa si a zonelor de descarcare apelor epurate in emisar; - actualizarea planurilor de investitii pe termen lung, in infrastructura de apa si apa uzata, in aria de operare; - elaborarea si dezvoltarea planului de actiune pe termen mediu si lung pentru prevenirea si gestionarea impactului privind schimbarile climatice; - raportari. Numarul de zile pân la care operatorii economici interesati pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este de 19 zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor. Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare astfel: - in a 25-a zi inainte de data-limita de depunere a solicitarile de clarificari depuse cu 34 de zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor; - in a 11-a zi inainte de data-limita de depunere a solicitarile de clarificari depuse cu 19 de zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
11/09/2020

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 169-410106

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: III.1.3)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Capacitatea tehnic ?i profesional

Au lieu de:

Ofertantul trebuie sa faca dovada ca in ultimii trei ani, impliniti la data termenului-limita pentru depunerea ofertei, a dus la bun sfarsit servicii de asistenta tehnica sau similar acestora: servicii de asistenta tehnica in management, in cadrul unuia sau maxim trei contracte, avand o valoare cumulata de minim 15 000 000 RON fara TVA (aceasta valoare cuprinde numai partea prestata de operatorul economic in cazul in care a participat intr-o asociere sau ca subcontractant).

Lire:

Ofertantul trebuie sa faca dovada ca in ultimii trei ani, impliniti la data termenului limita pentru depunerea ofertei, a dus la bun sfarsit servicii de asistenta tehnica sau similar acestora: servicii de asistenta tehnica in managementul proiectelor de mediu, in cadrul unuia sau maxim trei contracte, avand o valoare cumulata de minim 15 000 000 RON fara TVA (aceasta valoare cuprinde numai partea prestata de operatorul economic in cazul in care a participat intr-o asociere sau ca subcontractant).

VII.2)
Autres informations complémentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
71356200 - Services d'assistance technique 
79341000 - Services de publicité