Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 06/05/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Târgu Jiu: Travaux de construction

2022/S 89-245393  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
06/05/2022 S89 Roumanie-Târgu Jiu: Travaux de construction 2022/S 089-245393 Avis d'attribution de marché - secteurs spéciaux Résultats de la procédure de marché Travaux
 
 
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: APAREGIO GORJ S.A.
Numéro national d'identification: RO20415711 Adresse postale: Strada: Tineretului, nr. 8 Ville: Targu Jiu Code NUTS: RO412 Gorj Pays: Roumanie Point(s) de contact: PATRASCOIU TRAIAN Courriel: achizitii@aparegio.ro Téléphone: +40 253211308/ +40 253217653 Fax: +40 0253211457 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.aparegio.ro Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro
I.6) Activité principale Eau
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
"CL1 - Proiectare si executie sistem SCADA si Sistem Integrat de Management Targu Jiu" Numéro de référence: 20415711/1/2020/I/6
II.1.2) Code CPV principal 45000000 Travaux de construction
II.1.3) Type de marché Travaux
II.1.4) Description succincte:
Contractul "CL1 - Proiectare si executie sistem SCADA si Sistem Integrat de Management Targu Jiu" cuprinde proiectarea, ingineria, achizi?ia, execu?ia (implicit testarea ?i punerea în func?iune) a noului sistem SCADA-DTR apar?inând APAREGIO GORJ S.A. precum si integrarea in SCADA-DTR a celor 10 Dispecerate Locale de apa si apa uzata ce urmeaza a fi dezvoltate in aglomerarile urbane din arieratul companiei APAREGIO GORJ S.A.. In conformitate cu strategia APAREGIO GORJ S.A., se doresc a fi implementate un numar de 10 Dispecerate Locale de Apa uzata dupa cum urmeza: Dispecerat Local de Apa uzata Motru - DLAu Motru va fi implementat in cadrul SEAU Motru (statie existenta ce urmeaza a fi reabilitata). Dispecerat Local de Apa uzata Bumbesti Jiu - DLAu Bumbesti Jiu va fi implementat in cadrul Statiei de Pompare Iezureni (existenta). Dispecerat Local de Apa uzata Tg-Jiu - DLAu Tg-Jiu este defapt actualul Dispecerat Regional (implementat pe POS1), dispecerat care va servi ca si hub de date pentru noul sistem SCADA-DTR Tg-Jiu. Dispecerat Local de Apa uzata Ticleni - DLAu Ticleni va fi implementat in cadrul SEAU Ticleni (existenta). Dispecerat Local de Apa uzata Tg. Carbunesti - DLAu Tg. Carbunesti va fi implementat in cadrul SEAU Tg. Carbunesti (existenta). Dispecerat Local de Apa uzata Novaci - DLAu Novaci va fi implementat in cadrul SEAU Novaci (existenta) care se va reabilita complet. Dispecerat Local de Apa uzata Pestisani - DLAu Pestisani va fi implementat in cadrul noii Statii de Epurare apa uzata Pestisani. Dispecerat Local de Apa uzata Tismana - DLAu Tismana va fi implementat in cadrul noii Statii de Epurare apa uzata Tismana. Dispecerat Local de Apa uzata Turceni - DLAu Turceni va fi implementat in cadrul noii Statii de Epurare apa uzata Turceni, Dispecerat Local de Apa uzata Rovinari - DLAu Rovinari va fi implementat in cadrul noii Statii de Tratare apa potabila Rovinari (STAP Rovinari). Durata contractului va fi de 36 luni (1080 zile) de la data emiterii ordinelor de incepere a lucrarilor, astfel: 10 luni proiectare (300 zile) + 26 luni (780 zile) executie. Numarul de zile pân? la care Operatorii economici interesati pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor / candidaturilor este de 19 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari / informatiilor suplimentare astfel: - in a 25- a zi inainte de data limita de depunere a solicitarile de clarificari depuse cu 34 de zile inainte de data limita de depunere a ofertelor; - in a 11-a zi inainte de data limita de depunere a solicitarile de clarificari depuse cu 19 de zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. DESCRIEREA NIVELURILOR MINIME NECESARE PENTRU EVALUARE SE REGASESTE IN FISIERUL " ANEXE 1-4 la FDA-semnat" ATASAT DOCUMENTATIEI DE ATRIBUIRE.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur hors TVA: 4 880 696.19 RON
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 42961200 Système Scada ou équivalent 71322000 Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de génie civil
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO412 Gorj Lieu principal d'exécution:
Judetul Gorj
II.2.4) Description des prestations:
Contractul "CL1 - Proiectare si executie sistem SCADA si Sistem Integrat de Management Targu Jiu" cuprinde proiectarea, ingineria, achizi?ia, execu?ia (implicit testarea ?i punerea în func?iune) a noului sistem SCADA-DTR apar?inând APAREGIO GORJ S.A..precum si integrarea in SCADA-DTR a celor 10 Dispecerate Locale de apa si apa uzata ce urmeaza a fi dezvoltate in aglomerarile urbane din arieratul Companiei APAREGIO GORJ S.A.. In conformitate cu strategia APAREGIO GORJ S.A.., se doresc a fi implementate un numar de 10 Dispecerate Locale de Apa uzata dupa cum urmeza: Dispecerat Local de Apa uzata Motru - DLAu Motru va fi implementat in cadrul SEAU Motru (statie existenta ce urmeaza a fi reabilitata). Dispecerat Local de Apa uzata Bumbesti Jiu - DLAu Bumbesti- Jiu va fi implementat in cadrul Statiei de Pompare Iezureni (existenta). Dispecerat Local de Apa uzata Tg-Jiu - DLAu Tg- Jiu este defapt actualul Dispecerat Regional (implementat pe POS1), dispecerat care va servi ca si hub de date pentru noul sistem SCADA-DTR Tg-Jiu. Dispecerat Local de Apa uzata Ticleni - DLAu Ticleni va fi implementat in cadrul SEAU Ticleni (existenta). Dispecerat Local de Apa uzata Tg. Carbunesti - DLAu Tg. Carbunesti va fi implementat in cadrul SEAU Tg. Carbunesti (existenta). Dispecerat Local de Apa uzata Novaci - DLAu Novaci va fi implementat in cadrul SEAU Novaci (existenta) care se va reabilita complet Dispecerat Local de Apa uzata Pestisani - DLAu Pestisani va fi implementat in cadrul noii Statii de Epurare apa uzata Pestisani Dispecerat Local de Apa uzata Tismana - DLAu Tismana va fi implementat in cadrul noii Statii de Epurare apa uzata Tismana. Dispecerat Local de Apa uzata Turceni - DLAu Turceni va fi implementat in cadrul noii Statii de Epurare apa uzata Turceni Dispecerat Local de Apa uzata Rovinari - DLAu Rovinari va fi implementat in cadrul noii Statii de Tratare apa potabila Rovinari (STAP Rovinari) Caracteristicile generale ale celor 2 componente specifice de "apa si apa uzata" manageriate de Dispeceratul Regional APAREGIO GORJ S.A.., sunt urm?toarele: Toate sistemele SCADA aferente Dispeceratelor Locale dispun de acoperie minim 3G /4G sau de posibilitate de acces la o retea terestra de cablu (suport pe FO) a unuia dintre operatorii de date existenti pe piata; Sistemele SCADA aferente dispeceratelor locale dispun de cate un PLC / RTU / Gateway (implementat pe Serverele de Proces), care centralizeaz? informa?iile, fie de produc?ie ap? (pu?uri, rezervoare, sta?ie de tratare, etc.), fie de epurare ap? (etape epurare, rezervoare, pompare, etc). Toate aceste informatii vor fi mapate pe protocol de comunicatie Modbus TCP sau OPC UA/DA catre Dispeceratul Regional APAREGIO GORJ S.A.. Sistemele SCADA aferente Dispeceratelor Locale dispun de func?ionalit??i compatibile cu standardul Modbus TCP si/sau OPC UA/DA (OLE (Object Linking and Embedding) for Process Control Universal Architecture) si vor putea mapa informatii catre nivelul ierarhic superior in vederea integrarii acestora in noul SCADA-DTR. Sistemele SCADA aferente Dispeceratelor Locale vor fi corespunzator dimensionate (ca si nr de tag-uri) incat sa asigure integrarea completa a tuturor obiectivelor retehnologizate (punctelor de date) in conformitate cu cerintele strategiei de integrare a Companiei; Toate obiectivele retehnologizate ale APAREGIO GORJ S.A. sunt autonome, iar func?ionarea lor intrinseca nu depinde de starea comunica?iilor lor cu Dispeceratul Regional; Procesele derulate la nivelul dispeceratelor locale sau punctelor de date (izolate) vor fi modelate ca re?ele de date locale LAN care achizi?ioneaz? ?i proceseaz? fluxul informa?ional primit de la punctele de date retehnologizate (ex. nivelul apei, monitorizare debite, debitmetrie, semnale de diagnosticare, etc.) si apoi il transmit prin intermediul re?elei de comunica?ie c?tre nivelul ierarhic superior (Dispeceratul Regional). Schimbul informational intre sistemele SCADA aferente dispeceratelor locale sau gateway-urile punctelor de date si sistemul SCADA Regional se vor face folosind sistemul de comunicatie GSM sau folosind retele de date terestre cu suport pe FO, in functie de strategia comerciala abordata de Compania APAREGIO GORJ S.A. Serviciile de date necesare pentru realizarea comunicatiilor din cadrul sistemului - subiectul prezentei documentatii - vor fi achizitionate exclusiv de catre Beneficiar. Datorita faptului ca pe piata din Romania exista mai multi furnizori pentru acest tip de servicii, Prestatorul (adica, ofertantul declarat castigator in urma evaluarii ofertelor) va acorda asistenta tehnica Beneficiarului in vederea stabilirii celui/celor mai bun/buni operator/operatori, capabili sa ofere serviciile de date optime pentru complexitatea si aria de desfasurare a proiectului. Durata contractului va fi de 36 luni (1080 zile) de la data emiterii ordinelor de incepere a lucrarilor, astfel: 10 luni proiectare (300 zile) + 26 luni (780 zile) executie. DESCRIEREA NIVELURILOR MINIME NECESARE PENTRU EVALUARE SE REGASESTE IN FISIERUL " ANEXE 1-4 la FDA-semnat" ATASAT DOCUMENTATIEI DE ATRIBUIRE.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom:
   3.  Punctaj tehnic 2 / Pondération: 24 Critère de qualité - Nom:
   2.  Punctaj tehnic 1 / Pondération: 16 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Proiect prioritar strategic privind Programul Operational Infrastructura Mare (POIM), Axa Prioritar? 3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condi?ii de management eficient al resurselor
II.2.14) Informations complémentaires  -
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 161-425262
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis périodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 3605/AE55 Intitulé:
"CL1 - Proiectare si executie sistem SCADA si Sistem Integrat de Management Targu Jiu"
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
29/04/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 6 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 6 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 6
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ADREM ENGINEERING SRL Numéro national d'identification: RO31954525 Adresse postale: Strada Alexandrina, Nr. 20-23 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 011821 Pays: Roumanie Courriel: ofertare@adrem.ro Téléphone: +40 727757986
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 5 461 726.90 RON Valeur totale du marché/du lot: 4 880 696.19 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro Téléphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: APAREGIO GORJ S.A.
Adresse postale: Str. Tineretului, nr. 8 Ville: Targu Jiu Code postal: 210185 Pays: Roumanie Courriel: office@aparegio.ro Téléphone: +40 253211308 Fax: +40 253211457 Adresse internet: http://www.aparegio.ro
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
03/05/2022 Roumanie-Târgu Jiu: Travaux de constructionType d'acheteur: Service d'utilité publiqueType d'avis: Avis d'attribution de marchéType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Marché de travaux 06/05/2022 RO National
 
 
C L A S S E    C P V
42961200 - Système Scada ou équivalent 
45000000 - Travaux de construction 
71322000 - Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de génie civil