Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/09/2021
Date de péremption : 12/10/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Târgu Mure?: Pansements

2021/S 179-465573  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 15/09/2021 S179 Roumanie-Târgu Mure?: Pansements 2021/S 179-465573 Avis de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Targu.Mures Numéro national d'identification: 4323209 Adresse postale: Strada: Marinescu Gheorghe, nr. 50, Sector: -, Judet: Mures Ville: Targu Mures Code NUTS: RO125 Mure Code postal: 540136 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Alexandru Perghel Courriel: achizitii@spitalmures.ro Téléphone: +40 0265212111 Fax: +40 0265213967 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.spitalmures.ro Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100127541 Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Institution/agence européenne ou organisation internationale
I.5) Activité principale Santé
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Acord cadru de furnizare pansamente Numéro de référence: 4323209/2021/21058/17.08.2021
II.1.2) Code CPV principal 33141110 Pansements
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Acord cadru de furnizare consumabile medicale. AC va raspunde la clarificari in a 10-a zi dinainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor 20 zile.
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 1 483 200.00 RON
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO125 Mure Lieu principal d'exécution:
Strada: Marinescu Gheorghe, nr. 50, Sector: -, Judet: Mures, Localitate:Targu Mures, Cod NUTSRO125 Mures, Cod Postal:540136, Tara:Romania
II.2.4) Description des prestations:
1 Pansamente pentru tratarea escarelor
   1. 1 Pansament pentru tratarea escarelor Cant min CS 600 cant max CS 1800 cant min AC 1200 cant max AC 7200
   1. 2 Pansament hidroactiv rotund diam
   5. 5 cm Cant min CS 150 cant max CS 450 cant min AC 300 cant max AC 1800
   1. 3 Pansament hidroactiv
   7. 5x7.5 cm Cant min CS 150 cant max CS 450 cant min AC 300 cant max AC 1800
   1. 4 Pansament hidrocloidal sacral 12x18 cm Cant min CS 150 cant max CS 450 cant min AC 300 cant max AC 1800
   1. 5 Pansament hidrocloidal 10x10 cm Cant min CS 150 cant max CS 450 cant min AC 300 cant max AC 1800
   1. 6 Pansament hidrocloidal 20x20 cm Cant min CS 150 cant max CS 450 cant min AC 300 cant max AC 1800
   1. 7 Pansament hidrocloidal 5x5 cm Cant min CS 150 cant max CS 450 cant min AC 300 cant max AC 1800
   1. 8 Pansament cu parafina 10x10 cm Cant min CS 150 cant max CS 450 cant min AC 300 cant max AC 1800
   1. 9 Pansament cu parafina 10x20 cm Cant min CS 150 cant max CS 450 cant min AC 300 cant max AC 1800
   1. 10Pansament siliconat
   7. 5x10 cm Cant min CS 150 cant max CS 450 cant min AC 300 cant max AC 1800
   1. 11 Pansament siliconat 20x30 cm Cant min CS 150 cant max CS 450 cant min AC 300 cant max AC 1800
   1. 12 Pansament cu hydrogel 5x7.5 cm Cant min CS 150 cant max CS 450 cant min AC 300 cant max AC 1800
   1. 13 Pansament cu hydrogel 10x10 cm Cant min CS 150 cant max CS 450 cant min AC 300 cant max AC 1800
   1. 14 Pansament cu hydrogel 20x20 cm Cant min CS 150 cant max CS 450 cant min AC 300 cant max AC 1800
   1. 15 Pansament bioceramic pentru leziuni cutanate Cant min CS 150 cant max CS 450 cant min AC 300 cant max AC 1800 Valoarea celui mai mare CS este in valoare de 370,800.00 lei.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 36 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:

   1. Neîncadrarea în prevederile art. 165 din Legea 98/2016; Nota: Se solicita atât ofertantului, ofertantului asociat, subcontractantului cât si tertului sustinator.
   2.  Neincadrarea la prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016; Nota: Se solicita atât ofertantului, ofertantului asociat, subcontractantului cât si tertului sustinator.
   3.  Neincadrarea la prev. art. 167 din Legea nr. 98/2016; Nota: Se solicita atât ofertantului, ofertantului asociat, subcontractantului cât si tertului sustinator.
   4.  Declaratia privind neincadrarea în situatiile prevazute de la art. 60 din Legea nr. 98/2016, - document atasat la modele de formulare, declaratia va fi completata de toti participantii ( ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii) odata cu depunerea DUAE."
   5. Persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de achizitie sunt: Ec. Cernat Mariana- Manager, Ec. Toma Doina - Director Financiar Contabil, Bobric Gabriel-Consilier juridic, Ec.Perghel Alexandru- sef birou achizitii publice, Dr. Muresan Vasile Adrian-medic primar chirurgie generala si chirurgie vasculara , Stoica Ioana Monica - Birou Achizitii Publice. Potrivit prevederilor art.193 din Legea 98/2016, autoritatea contractanta va accepta in cadrul ofertelor DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) in locul documentelor solicitate in vederea demonstrarii cerintelor de calificare, inclusiv a capacitatii de exercitare, ca dovada preliminara.Înainte de atribuirea acordului cadru, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor clasati pe primele 3 locuri, sa prezinte documentele justificative actualizate prin care sa demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu informatiile cuprinse în DUAE. DUAE se va depune, dupa caz, si de catre tertul sustinator/subcontractanti.
   6. Certificat de Atestare Fiscala eliberata de Administratia Financiara operatorii vor depune aceste certificate pe parcursul evaluarii, ca documente justificative actualizate prin care demonstreaza indeplinirea criteriilor de calificare in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE, iar acestea trebuie sa ateste LIPSA DATORIILOR RESTANTE LA MOMENTUL DEPUNERII ACESTORA .
   7.  CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA PT. PERSOANE JURIDICE PRIVIND IMPOZITELE SI TAXELE LOCALE SI ALTE VENITURI ALE BUGETULUI LOCAL - eliberat de PRIMARIE operatorii vor depune aceste certificate pe parcursul evaluarii, ca documente justificative actualizate prin care demonstreaza indeplinirea criteriilor de calificare in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE, iar acestea trebuie sa ateste LIPSA DATORIILOR RESTANTE LA MOMENTUL DEPUNERII ACESTORA. NOTA !!! : Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art.164, 165, 167 din Legea nr.98/2016 si cu art. 60 din Legea 98/2016; NOTA: certificatele solicitate in cadrul acestei sectiuni pot fi prezentate in oricare dintre formele: original/copie lizibila cu mentiunea " conform cu originalul ". Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, ofertantilor clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Ref.cerintele privind motivele de excludere,documentele pot fi:
   1.  certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;
   2.  cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;
   3.  dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.
   4.  Declaratia privind neincadrarea în situatiile prevazute de la art. 60 din Legea nr. 98/2016. Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului. Informatiile din certificatul ORC trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii acestora. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmând ca documentele justificative sa fie prezentate doar la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Pentru persoane juridice straine: - Documente care dovedesc o forma apartenenta din punct de vedere profesional, în conformitate cu pevederile legale din tara în care candidatul/ofertantul este rezident, traduse în limba româna . - Daca exista asociati documentele solicitate vor fi depuse si de catre acestia pentru partea pe care o realizeaza doar la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
III.1.2) Capacité économique et financière Liste et description succincte des critères de sélection:
Cifra de afaceri medie anualaSe solicit depunerea fisei informatii generale privind cifra medie de afaceri care acoperaactivitatea din cel mult ultimii 3 ani (2018-2020) Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Se va depune fisa cu informatii generale privind cifra medie de afaceri care acopera activitatea dincel mult ultimii 3 ani (2018-2020)
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatSe va prezenta lista principalelor furnizari de produse in cursul unei perioade care acopera cel multultimii 3 ani raportati la termenul limita de depunere ofertelor, din care sa rezulte ca a furnizatproduse similare. Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Se va prezenta o declaratie privind lista principalelor furnizari de produse in cursul unei perioadecare acopera cel mult ultimii 3 ani raportati la termenul limita de depunere ofertelor, din care sarezulte ca a furnizat produse similare. Prin produse similare, pentru aceasta procedura se intelegpansamente.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre Accord-cadre avec plusieurs opérateurs Nombre maximal envisagé de participants à l'accord-cadre: 3
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 12/10/2021 Heure locale: 15:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
roumain
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit être valable jusqu'au: 12/02/2022
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 12/10/2021 Heure locale: 15:00 Lieu:
In SEAP
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3) Informations complémentaires:
R?spunsurile la DUAE ale operatorilor economici care particip la procedur vor fi completate în SEAP în mod direct, dup autentificare, de c?tre fiecare participant. Detalii cu privire la întocmirea DUAE ve?i reg?si, dup autentificarea în sistem, în sec?iunea "Informa?ii DUAE" - Ghid de completare DUAE. Operatorii economici vor avea în continuare posibilitatea de a semna electronic DUAE, prin exportarea/importarea documentului creat cu extensia .xml sau prin tip?rirea acestuia, direct din aplica?ie.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro Téléphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: www.cnsc.ro
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
10 zile, începând cu ziua urm?toare lu?rii la cuno?tin? despre actul autorit??ii contractante considerat nelegal
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Targu Mures - Compartimentul Contencios Adresse postale: str Ghe. Marinescu nr 50 Ville: Targu Mures Code postal: 540136 Pays: Roumanie Téléphone: +40 265212111 Fax: +40 265213967 Adresse internet: www.cnsc.ro
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
10/09/2021
 
 
C L A S S E    C P V
33141110 - Pansements