Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 02/12/2022
Date de péremption : 23/12/2022
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Târgu Mure?:Réactifs de laboratoire

2022/S 233-668683  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
02/12/2022 S233 Roumanie-Târgu Mure?: Réactifs de laboratoire 2022/S 233-668683 Avis de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Targu.Mures Numéro national d'identification: 4323209 Adresse postale: Strada: Marinescu Gheorghe, nr. 50, Sector: -, Judet: Mures Ville: Targu Mures Code NUTS: RO125 Mure? Code postal: 540136 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Perghel Sandu Courriel: achizitii@spitalmures.ro Téléphone: +40 265213967 Fax: +40 0265213967 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.spitalmures.ro Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100160373 Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Institution/agence européenne ou organisation internationale
I.5) Activité principale Santé
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Acord cadru de furnizare reactivi de laborator Numéro de référence: 4323209/2022/30695/28.11.2022
II.1.2) Code CPV principal 33696500 Réactifs de laboratoire
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Acord cadru de furnizare reactivi de laborator. AC va raspunde la clarificari in a 11-a zi dinainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor 20 zile.
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 750 000.00 RON
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO125 Mure? Lieu principal d'exécution:
Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Targu Mures Strada: Marinescu Gheorghe, nr. 50, Judet: Mures
II.2.4) Description des prestations:
DENUMIRE PRODUS Cod CPV UM Pret unitar estimat Cantitate minima estimata a unui contract subsecvent Cantitate maxim estimata a unui contract subsecvent Valoare maxim estimata a celui mai mare contract subsecvent Cantitate minima AC 36 luni Cantitate maxima AC 36 luni Valoare minim estimata AC 36 luni Valoare maxim estimata AC 36 luni Garantie de participare Kit testare cantitativa multiplex sIgE si semicantitativ tIgE 33696500-0 kit 10,000.00 1 50 500,000.00 25 75 250,000.00 750,000.00 5,000.00
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 36 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Valoare maxim estimata a celui mai mare contract subsecvent 500,000.00 lei
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:

   1. Neîncadrarea în prevederile art. 165 din Legea 98/2016; Nota: Se solicita atât ofertantului, ofertantului asociat, subcontractantului cât si tertului sustinator.
   2.  Neincadrarea la prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016; Nota: Se solicita atât ofertantului, ofertantului asociat, subcontractantului cât si tertului sustinator.
   3.  Neincadrarea la prev. art. 167 din Legea nr. 98/2016; Nota: Se solicita atât ofertantului, ofertantului asociat, subcontractantului cât si tertului sustinator.
   4.  Declaratia privind neincadrarea în situatiile prevazute de la art. 60 din Legea nr. 98/2016, - document atasat la modele de formulare, declaratia va fi completata de toti participantii ( ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii) odata cu depunerea DUAE."
   5. Persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de achizitie sunt: Ec. Cernat Mariana - Manager, Ec. Toma Doina - Director Financiar Contabil, Perghel Alexandru - Serviciu Achizitii Publice, contractare si aprovizionare, Prof. Dr.Minodora Dobreanu - Sef Laborator, Dr. Hutanu Adina, Medic primar laborator, Nistor Rodica Liliana - Serviciu Achizitii Publice, Contractare si Aprovizionare, Sanda Laura- Serviciu Achizitii Publice, contractare si aprovizionare. Potrivit prevederilor art.193 din Legea 98/2016, autoritatea contractanta va accepta in cadrul ofertelor DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) in locul documentelor solicitate in vederea demonstrarii cerintelor de calificare, inclusiv a capacitatii de exercitare, ca dovada preliminara.Înainte de atribuirea acordului cadru, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor clasati pe primele 5 locuri, sa prezinte documentele justificative actualizate prin care sa demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu informatiile cuprinse în DUAE. DUAE se va depune, dupa caz, si de catre tertul sustinator/subcontractanti.
   6. Certificat de Atestare Fiscala eliberata de Administratia Financiara operatorii vor depune aceste certificate pe parcursul evaluarii, ca documente justificative actualizate prin care demonstreaza indeplinirea criteriilor de calificare in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE, iar acestea trebuie sa ateste valabilitatea LA MOMENTUL DEPUNERII ACESTORA .
   7.  CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA PT. PERSOANE JURIDICE PRIVIND IMPOZITELE SI TAXELE LOCALE SI ALTE VENITURI ALE BUGETULUI LOCAL - eliberat de PRIMARIE operatorii vor depune aceste certificate pe parcursul evaluarii, ca documente justificative actualizate prin care demonstreaza indeplinirea criteriilor de calificare in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE, iar acestea trebuie sa ateste valabilitatea LA MOMENTUL DEPUNERII ACESTORA. NOTA !!! : Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art.164, 165, 167 din Legea nr.98/2016 si cu art. 60 din Legea 98/2016; NOTA: certificatele solicitate in cadrul acestei sectiuni pot fi prezentate in oricare dintre formele: original/copie lizibila cu mentiunea " conform cu originalul ". Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, ofertantilor clasati pe primele 5 locuri in clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Ref.cerintele privind motivele de excludere,documentele pot fi:
   1.  certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) valabile la momentul prezentarii;
   2.  cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;
   3.  dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.
   4.  Declaratia privind neincadrarea în situatiile prevazute de la art. 60 din Legea nr. 98/2016. Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului. Informatiile din certificatul ORC trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii acestora. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmând ca documentele justificative sa fie prezentate doar la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantii clasati pe primele 5 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Pentru persoane juridice straine: - Documente care dovedesc o forma apartenenta din punct de vedere profesional, în conformitate cu pevederile legale din tara în care candidatul/ofertantul este rezident, traduse în limba româna . - Daca exista asociati documentele solicitate vor fi depuse si de catre acestia pentru partea pe care o realizeaza doar la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantii clasati pe primele 5 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
III.1.2) Capacité économique et financière Liste et description succincte des critères de sélection:
Cifra de afaceri medie anualaCifra de afaceri medie anuala Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
bilanturi contabile sau orice alte documente
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatPentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificlista principalelor livrari de produse similare efectuate in ultimii 3 ani Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatiiCertificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatiistandardul de asigurare a calitatii ISO9001 Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
se vor prezenta "certificate/documente" operatorii economici vor prezenta orice document prin care se sus?ine aceast? cerin??, respectiv un certificat emis de instituteoficiale responsabile cu controlul calit??ii sau organisme cu competen?e recunoscute, care atest? conformitatea produselor careurmeaz? a fi livrate, identificat? în mod clar prin trimitere la specifica?ii tehnice sau standarde.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre Accord-cadre avec plusieurs opérateurs Nombre maximal envisagé de participants à l'accord-cadre: 5
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 23/12/2022 Heure locale: 15:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
roumain
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit être valable jusqu'au: 23/04/2023
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 23/12/2022 Heure locale: 15:00 Lieu:
In SEAP
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3) Informations complémentaires:
R?spunsurile la DUAE ale operatorilor economici care particip? la procedur? vor fi completate în SEAP în mod direct, dup? autentificare, de c?tre fiecare participant. Detalii cu privire la întocmirea DUAE ve?i reg?si, dup? autentificarea în sistem, în sec?iunea "Informa?ii DUAE" - Ghid de completare DUAE. Specifica?iile tehnice care indic? un anumit produc?tor, o anumit? origine sau un anumit procedeu ori care se refer? la m?rci, brevete, tipuri, la o origine sau la o produc?ie specific? sau la standarde sunt men?ionate doar pentru identificarea cu u?urin?? a caracteristicilor produselor ce urmeaz? a fi achizi?ionate ?i NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici. Aceste specifica?ii vor fi întotdeauna considerate ca având men?iunea « sau echivalent ». Operatorii economici vor avea în continuare posibilitatea de a semna electronic DUAE, prin exportarea/importarea documentului creat cu extensia .xml sau prin tip?rirea acestuia, direct din aplica?ie.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: www.cnsc.ro
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
10 zile, începând cu ziua urm?toare lu?rii la cuno?tin?? despre actul autorit??ii contractante considerat nelegal
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Targu Mures - Compartimentul Contencios Adresse postale: str Ghe. Marinescu nr 50 Ville: Targu Mures Code postal: 540136 Pays: Roumanie Fax: +40 265213967 Adresse internet: www.cnsc.ro
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
29/11/2022 Acord cadru de furnizare reactivi de laborator 23/12/2022 02/12/2022 ROU National
 
 
C L A S S E    C P V
33696500 - Réactifs de laboratoire