Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 02/12/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Târgu Mure?:Services d'action sociale

2022/S 233-668609  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
02/12/2022 S233 Roumanie-Târgu Mure?: Services d'action sociale 2022/S 233-668609 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI MURES Numéro national d'identification: 9719809 Adresse postale: Strada: Trebely, nr. 7 Ville: Targu Mures Code NUTS: RO125 Mure? Code postal: 540081 Pays: Roumanie Point(s) de contact: DUMITRU MARIUS TRIF Courriel: seap_achizitii@dgaspcmures.ro Téléphone: +40 0265219235 Fax: +40 0265219235 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.dgaspcmures.ro Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Protection sociale
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Servicii de asistenta sociala de tip reziden?ial destinate copiilor si tinerilor din jude?ul Mure? separa?i temporar sau definitiv de p?rin?i, pentru care s-a stabilit/ care necesit? stabilirea, conform legii, a unei m?suri speciale de protec?ie într-un serviciu de tip rezidential. Numéro de référence: 9719809_2021_PAAPD1170617
II.1.2) Code CPV principal 85310000 Services d'action sociale
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Se vor incheia acorduri-cadru pentru 7 loturi, pe o perioada de maxim 33 luni, cuprinsa intre aprilie 2021 si decembrie 2023, avand ca obiect "Servicii de asistenta sociala de tip reziden?ial destinate copiilor si tinerilor din jude?ul Mure? separa?i temporar sau definitiv de p?rin?i, pentru care s-a stabilit/ care necesit? stabilirea, conform legii, a unei m?suri speciale de protec?ie într-un serviciu de tip rezidential". Valoarea estimata minima si maxima a acordului-cadru/ celui mai mare contract subsecvent: Valoarea estimata minima AC: 10.602,50 lei (cost standard/1 beneficiar/3 luni) Valoarea estimata maxima AC:
   8. 980.317,50 lei (cost standard/77 beneficiari/33 luni) Valoarea estimata minima CS: 10.602,50 lei (cost standard/1 beneficiar/3 luni) Valoarea estimata maxima CS:3.265.570,00 lei (cost standard 77 beneficiari /12luni) Cantitatile si valorile minime si maxime estimate pentru acordul-cadru si contractul subsecvent pe fiecare lot se regasesc in Anexa 1 la Caietul de sarcini. Serviciile vor fi acordate unui num?r de 77 copii si tineri cu vârste între 7 ?i 26 ani, pe raza jude?ului Mure?, de Furnizori acreditati in conditiile Legii nr. 197/2012, în loca?ii organizate ca centre reziden?iale, în conformitate cu prevederile Ordinului MMJS nr.25/03.01.2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip reziden?ial destinate copiilor din sistemul de protec?ie special?. Toate aspectele tehnice cu privire la serviciile solicitate si la continutul ofertelor ce vor fi depuse de ofertanti se regasesc in caietul de sarcini. Modul de completare a ofertelor se regaseste in documentul Instructiuni pentru ofertanti si in caietul de sarcini. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor este 14. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare in a 8-a zi dinainte de termenul limita de depunere a ofertelor.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 3 071 329.14 RON
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Lot7: compus din 14 copii si tineri de sex feminin ?i masculin cu vârste cuprinse între 7 ?i 26 ani pentru care s-a stabilit /se va stabili o m?sur? de protec?ie într-un serviciu de tip reziden?ial.
Lot nº: 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 85310000 Services d'action sociale 85311300 Services sociaux pour les enfants et les adolescents
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO125 Mure? Lieu principal d'exécution:
Serviciile vor fi acordate pe raza jude?ului Mure?
II.2.4) Description des prestations:
Servicii de asistenta sociala de tip reziden?ial destinate unui numar de14 copii si tineri de sex feminin ?i masculin cu vârste cuprinse între 7 ?i 26 ani pentru care s-a stabilit /se va stabili o m?sur? de protec?ie într-un serviciu de tip reziden?ial. Serviciile sociale care se vor achizitiona sunt cel putin cale descrise in cap.3.4 "Serviciile solicitate: activit??ile ce vor fi realizate "din caietul de sarcini. Cantitatile si valorile minime si maxime estimate pentru acordul-cadru si contractele subsecvente se regasesc in Anexa 1 la Caietul de sarcini.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Factorul evaluare propunere tehnica: Calificarea ?i experien?a profesional? a personalului care presteaza serviciile- cu pondere de 40% / Pondération: 40 Critère de qualité - Nom: Factorul pret: Contribu?ia financiar? a furnizorului de servicii la asigurarea standardului minim de cost - cu pondere de : 60% / Pondération: 59.99 Prix - Pondération:
   0. 01
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Ofertantii nu vor tine cont de Factorul "pretul ofertei" asa cum figureaza in aplicatia SEAP -cu punctaj de
   0. 01, acestea este postate automat de aplicatie si nu poate fi sters sau modificat. Punctaj total corect: 100 puncte (60 factorul pret si 40 factorul tehnic). Algoritmul de calcul pentru fiecare factor de evaluare este identic pentru fiecare dintre cele 7 loturi.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Lot2: compus din 10 copii si tineri de sex feminin ?i masculin cu vârste cuprinse între 7 ?i 26 ani pentru care s-a stabilit / se va stabili o m?sur? de protec?ie într-un serviciu de tip reziden?ial
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 85310000 Services d'action sociale 85311300 Services sociaux pour les enfants et les adolescents
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO125 Mure? Lieu principal d'exécution:
Serviciile vor fi acordate pe raza jude?ului Mure?
II.2.4) Description des prestations:
Servicii de asistenta sociala de tip reziden?ial destinate unui numar de 10 copii si tineri de sex feminin ?i masculin cu vârste cuprinse între 7 ?i 26 ani pentru care s-a stabilit / se va stabili o m?sur? de protec?ie într-un serviciu de tip reziden?ial Serviciile sociale care se vor achizitiona sunt cel putin cale descrise in cap.3.4 "Serviciile solicitate: activit??ile ce vor fi realizate "din caietul de sarcini. Cantitatile si valorile minime si maxime estimate pentru acordul-cadru si contractele subsecvente se regasesc in Anexa 1 la Caietul de sarcini.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Factorul evaluare propunere tehnica: Calificarea ?i experien?a profesional? a personalului care presteaza serviciile- cu pondere de 40% / Pondération: 40 Critère de qualité - Nom: Factorul pret: Contribu?ia financiar? a furnizorului de servicii la asigurarea standardului minim de cost - cu pondere de : 60% / Pondération: 59.99 Prix - Pondération:
   0. 01
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Ofertantii nu vor tine cont de Factorul "pretul ofertei" asa cum figureaza in aplicatia SEAP -cu punctaj de
   0. 01, acestea este postate automat de aplicatie si nu poate fi sters sau modificat. Punctaj total corect: 100 puncte (60 factorul pret si 40 factorul tehnic). Algoritmul de calcul pentru fiecare factor de evaluare este identic pentru fiecare dintre cele 7 loturi.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Lot6: compus din 12 copii si tineri de sex feminin ?i masculin cu vârste cuprinse între 7 ?i 26 ani pentru care s-a stabilit /se va stabili o m?sur? de protec?ie într-un serviciu de tip reziden?ial
Lot nº: 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 85310000 Services d'action sociale 85311300 Services sociaux pour les enfants et les adolescents
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO125 Mure? Lieu principal d'exécution:
Serviciile vor fi acordate pe raza jude?ului Mure?
II.2.4) Description des prestations:
Servicii de asistenta sociala de tip reziden?ial destinate unui numar 12 copii si tineri de sex feminin ?i masculin cu vârste cuprinse între 7 ?i 26 ani pentru care s-a stabilit /se va stabili o m?sur? de protec?ie într-un serviciu de tip reziden?ial Serviciile sociale care se vor achizitiona sunt cel putin cale descrise in cap.3.4 "Serviciile solicitate: activit??ile ce vor fi realizate "din caietul de sarcini. Cantitatile si valorile minime si maxime estimate pentru acordul-cadru si contractele subsecvente se regasesc in Anexa 1 la Caietul de sarcini.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Factorul evaluare propunere tehnica: Calificarea ?i experien?a profesional? a personalului care presteaza serviciile- cu pondere de 40% / Pondération: 40 Critère de qualité - Nom: Factorul pret: Contribu?ia financiar? a furnizorului de servicii la asigurarea standardului minim de cost - cu pondere de : 60% / Pondération: 59.99 Prix - Pondération:
   0. 01
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Ofertantii nu vor tine cont de Factorul "pretul ofertei" asa cum figureaza in aplicatia SEAP -cu punctaj de
   0. 01, acestea este postate automat de aplicatie si nu poate fi sters sau modificat. Punctaj total corect: 100 puncte (60 factorul pret si 40 factorul tehnic). Algoritmul de calcul pentru fiecare factor de evaluare este identic pentru fiecare dintre cele 7 loturi.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Lot5: compus din 12 copii si tineri de sex feminin ?i masculin cu vârste cuprinse între 7 ?i 26 ani pentru care s-a stabilit /se va stabili o m?sur? de protec?ie într-un serviciu de tip reziden?ial
Lot nº: 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 85310000 Services d'action sociale 85311300 Services sociaux pour les enfants et les adolescents
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO125 Mure? Lieu principal d'exécution:
Serviciile vor fi acordate pe raza jude?ului Mure?
II.2.4) Description des prestations:
Servicii de asistenta sociala de tip reziden?ial destinate unui numar 12 copii si tineri de sex feminin ?i masculin cu vârste cuprinse între 7 ?i 26 ani pentru care s-a stabilit /se va stabili o m?sur? de protec?ie într-un serviciu de tip reziden?ial Serviciile sociale care se vor achizitiona sunt cel putin cale descrise in cap.3.4 "Serviciile solicitate: activit??ile ce vor fi realizate "din caietul de sarcini. Cantitatile si valorile minime si maxime estimate pentru acordul-cadru si contractele subsecvente se regasesc in Anexa 1 la Caietul de sarcini.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Factorul evaluare propunere tehnica: Calificarea ?i experien?a profesional? a personalului care presteaza serviciile- cu pondere de 40% / Pondération: 40 Critère de qualité - Nom: Factorul pret: Contribu?ia financiar? a furnizorului de servicii la asigurarea standardului minim de cost - cu pondere de : 60% / Pondération: 59.99 Prix - Pondération:
   0. 01
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Ofertantii nu vor tine cont de Factorul "pretul ofertei" asa cum figureaza in aplicatia SEAP -cu punctaj de
   0. 01, acestea este postate automat de aplicatie si nu poate fi sters sau modificat. Punctaj total corect: 100 puncte (60 factorul pret si 40 factorul tehnic). Algoritmul de calcul pentru fiecare factor de evaluare este identic pentru fiecare dintre cele 7 loturi.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:

Lot 1: compus din 7 copii si tineri de sex feminin cu varsta cuprinsa intre 7-26 ani pentru care s-a stabilit/ se va stabili o masura de protectie intr-un serviciu de tip rezidential
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 85310000 Services d'action sociale 85311300 Services sociaux pour les enfants et les adolescents
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO125 Mure? Lieu principal d'exécution:
Serviciile vor fi acordate pe raza jude?ului Mure?
II.2.4) Description des prestations:
Servicii de asistenta sociala de tip reziden?ial destinate unui numar de 7 copii si tineri de sex feminin cu varsta cuprinsa intre 7-26 ani pentru care s-a stabilit/ se va stabili o masura de protectie intr-un serviciu de tip rezidential. Serviciile sociale care se vor achizitiona sunt cel putin cale descrise in cap.3.4 "Serviciile solicitate: activit??ile ce vor fi realizate "din caietul de sarcini. Cantitatile si valorile minime si maxime estimate pentru acordul-cadru si contractele subsecvente se regasesc in Anexa 1 la Caietul de sarcini.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Factorul evaluare propunere tehnica: Calificarea ?i experien?a profesional? a personalului care presteaza serviciile- cu pondere de 40% / Pondération: 40 Critère de qualité - Nom: Factorul pret: Contribu?ia financiar? a furnizorului de servicii la asigurarea standardului minim de cost - cu pondere de : 60% / Pondération: 59.99 Prix - Pondération:
   0. 01
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Ofertantii nu vor tine cont de Factorul "pretul ofertei" asa cum figureaza in aplicatia SEAP -cu punctaj de
   0. 01, acestea este postate automat de aplicatie si nu poate fi sters sau modificat. Punctaj total corect: 100 puncte (60 factorul pret si 40 factorul tehnic). Algoritmul de calcul pentru fiecare factor de evaluare este identic pentru fiecare dintre cele 7 loturi.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Lot3: compus din 10 copii si tineri de sex feminin si masculin, cu vârste cuprinse între 7 ?i 26 ani pentru care s-a stabilit /se va stabili o m?sur? de protec?ie într-un serviciu de tip reziden?ial
Lot nº: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 85310000 Services d'action sociale 85311300 Services sociaux pour les enfants et les adolescents
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO125 Mure? Lieu principal d'exécution:
Serviciile vor fi acordate pe raza jude?ului Mure?
II.2.4) Description des prestations:
Servicii de asistenta sociala de tip reziden?ial destinate unui numar de 10 copii si tineri de sex feminin si masculin, cu vârste cuprinse între 7 ?i 26 ani pentru care s-a stabilit /se va stabili o m?sur? de protec?ie într-un serviciu de tip reziden?ial . Serviciile sociale care se vor achizitiona sunt cel putin cale descrise in cap.3.4 "Serviciile solicitate: activit??ile ce vor fi realizate "din caietul de sarcini. Cantitatile si valorile minime si maxime estimate pentru acordul-cadru si contractele subsecvente se regasesc in Anexa 1 la Caietul de sarcini.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Factorul pret: Contribu?ia financiar? a furnizorului de servicii la asigurarea standardului minim de cost - cu pondere de : 60% / Pondération: 59.99 Critère de qualité - Nom: Factorul evaluare propunere tehnica: Calificarea ?i experien?a profesional? a personalului care presteaza serviciile- cu pondere de 40% / Pondération: 40 Prix - Pondération:
   0. 01
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Ofertantii nu vor tine cont de Factorul "pretul ofertei" asa cum figureaza in aplicatia SEAP -cu punctaj de
   0. 01, acestea este postate automat de aplicatie si nu poate fi sters sau modificat. Punctaj total corect: 100 puncte (60 factorul pret si 40 factorul tehnic). Algoritmul de calcul pentru fiecare factor de evaluare este identic pentru fiecare dintre cele 7 loturi.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Lot4: compus din 12 copii si tineri de sex feminim si masculin cu vârste cuprinse între 7 ?i 26 ani pentru care s-a stabilit /se va sabili o m?sur? de protec?ie într-un serviciu de tip reziden?ial
Lot nº: 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 85310000 Services d'action sociale 85311300 Services sociaux pour les enfants et les adolescents
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO125 Mure? Lieu principal d'exécution:
Serviciile vor fi acordate pe raza jude?ului Mure?
II.2.4) Description des prestations:
Servicii de asistenta sociala de tip reziden?ial destinate unui numar 12 copii si tineri de sex feminim si masculin cu vârste cuprinse între 7 ?i 26 ani pentru care s-a stabilit /se va sabili o m?sur? de protec?ie într-un serviciu de tip reziden?ial. Serviciile sociale care se vor achizitiona sunt cel putin cale descrise in cap.3.4 "Serviciile solicitate: activit??ile ce vor fi realizate "din caietul de sarcini. Cantitatile si valorile minime si maxime estimate pentru acordul-cadru si contractele subsecvente se regasesc in Anexa 1 la Caietul de sarcini.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Factorul evaluare propunere tehnica: Calificarea ?i experien?a profesional? a personalului care presteaza serviciile- cu pondere de 40% / Pondération: 40 Critère de qualité - Nom: Factorul pret: Contribu?ia financiar? a furnizorului de servicii la asigurarea standardului minim de cost - cu pondere de : 60% / Pondération: 59.99 Prix - Pondération:
   0. 01
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Ofertantii nu vor tine cont de Factorul "pretul ofertei" asa cum figureaza in aplicatia SEAP -cu punctaj de
   0. 01, acestea este postate automat de aplicatie si nu poate fi sters sau modificat. Punctaj total corect: 100 puncte (60 factorul pret si 40 factorul tehnic). Algoritmul de calcul pentru fiecare factor de evaluare este identic pentru fiecare dintre cele 7 loturi.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 013-028100
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 4
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 2
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 6
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 5
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 32071
Lot nº: 3 Intitulé:
Contract subsecvent
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
25/07/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: FUNDATIA "KIWI CASA BUCURIEI" Numéro national d'identification: 16334104 Adresse postale: Strada Papiu Ilarian Alexandru, Nr. 7 Ville: Targu Mures Code NUTS: RO125 Mure? Code postal: 540074 Pays: Roumanie Courriel: stefimicliuc@gmail.com Téléphone: +40 723392091 Adresse internet: www.domeniu.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 166 275.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 73 603.50 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 32070
Lot nº: 1 Intitulé:
Contract subsecvent
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
25/07/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: FILANTROPIA ORTODOXA ALBA IULIA FILIALA DANES Numéro national d'identification: 23775499 Adresse postale: Strada PRINCIPALA, Nr. 92 Ville: Danes Code NUTS: RO125 Mure? Code postal: 547200 Pays: Roumanie Courriel: office@filantropiadanes.ro Téléphone: +40 786052345 Adresse internet: www.domeniu.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 816 392.50 RON Valeur totale du marché/du lot: 47 214.43 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 26207
Lot nº: 3 Intitulé:
Contract subsecvent
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
23/06/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: FUNDATIA "KIWI CASA BUCURIEI" Numéro national d'identification: 16334104 Adresse postale: Strada Papiu Ilarian Alexandru, Nr. 7 Ville: Targu Mures Code NUTS: RO125 Mure? Code postal: 540074 Pays: Roumanie Courriel: stefimicliuc@gmail.com Téléphone: +40 723392091 Adresse internet: www.domeniu.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 166 275.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 27 264.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 26211
Lot nº: 1 Intitulé:
Contract subsecvent
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
23/06/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: FILANTROPIA ORTODOXA ALBA IULIA FILIALA DANES Numéro national d'identification: 23775499 Adresse postale: Strada PRINCIPALA, Nr. 92 Ville: Danes Code NUTS: RO125 Mure? Code postal: 547200 Pays: Roumanie Courriel: office@filantropiadanes.ro Téléphone: +40 786052345 Adresse internet: www.domeniu.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 816 392.50 RON Valeur totale du marché/du lot: 17 974.67 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 26917
Lot nº: 7 Intitulé:
Contract subsecvent
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
28/06/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Fundatia Pro Sovata Numéro national d'identification: 13567504 Adresse postale: Strada Lung?, Nr. 46D Ville: Sovata Code NUTS: RO125 Mure? Code postal: 545500 Pays: Roumanie Courriel: fundatia.prosovata@yahoo.com Téléphone: +40 740989885 Adresse internet: www.e-licitatie.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 632 785.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 28 280.28 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 12688
Lot nº: 3 Intitulé:
Contract subsecvent
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
23/03/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: FUNDATIA "KIWI CASA BUCURIEI" Numéro national d'identification: 16334104 Adresse postale: Strada Papiu Ilarian Alexandru, Nr. 7 Ville: Targu Mures Code NUTS: RO125 Mure? Code postal: 540074 Pays: Roumanie Courriel: stefimicliuc@gmail.com Téléphone: +40 723392091 Adresse internet: www.domeniu.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 166 275.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 82 723.50 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 12679
Lot nº: 1 Intitulé:
Contract subsecvent
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
23/03/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: FILANTROPIA ORTODOXA ALBA IULIA FILIALA DANES Numéro national d'identification: 23775499 Adresse postale: Strada PRINCIPALA, Nr. 92 Ville: Danes Code NUTS: RO125 Mure? Code postal: 547200 Pays: Roumanie Courriel: office@filantropiadanes.ro Téléphone: +40 786052345 Adresse internet: www.domeniu.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 816 392.50 RON Valeur totale du marché/du lot: 54 566.61 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 16635
Lot nº: 1 Intitulé:
Contract subsecvent
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
21/04/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: FILANTROPIA ORTODOXA ALBA IULIA FILIALA DANES Numéro national d'identification: 23775499 Adresse postale: Strada PRINCIPALA, Nr. 92 Ville: Danes Code NUTS: RO125 Mure? Code postal: 547200 Pays: Roumanie Courriel: office@filantropiadanes.ro Téléphone: +40 786052345 Adresse internet: www.domeniu.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 738 784.20 RON Valeur totale du marché/du lot: 90 944.35 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 16634
Lot nº: 7 Intitulé:
Contract subsecvent
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
21/04/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Fundatia Pro Sovata Numéro national d'identification: 13567504 Adresse postale: Strada Lung?, Nr. 46D Ville: Sovata Code NUTS: RO125 Mure? Code postal: 545500 Pays: Roumanie Courriel: fundatia.prosovata@yahoo.com Téléphone: +40 740989885 Adresse internet: www.e-licitatie.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 224 586.44 RON Valeur totale du marché/du lot: 143 543.40 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 36737
Lot nº: 3 Intitulé:
Contract subsecvent
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
23/09/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: FUNDATIA "KIWI CASA BUCURIEI" Numéro national d'identification: 16334104 Adresse postale: Strada Papiu Ilarian Alexandru, Nr. 7 Ville: Targu Mures Code NUTS: RO125 Mure? Code postal: 540074 Pays: Roumanie Courriel: stefimicliuc@gmail.com Téléphone: +40 723392091 Adresse internet: www.domeniu.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 107 958.50 RON Valeur totale du marché/du lot: 27 574.50 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 36734
Lot nº: 1 Intitulé:
Contract subsecvent
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
23/09/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: FILANTROPIA ORTODOXA ALBA IULIA FILIALA DANES Numéro national d'identification: 23775499 Adresse postale: Strada PRINCIPALA, Nr. 92 Ville: Danes Code NUTS: RO125 Mure? Code postal: 547200 Pays: Roumanie Courriel: office@filantropiadanes.ro Téléphone: +40 786052345 Adresse internet: www.domeniu.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 738 784.20 RON Valeur totale du marché/du lot: 18 188.87 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 36741
Lot nº: 7 Intitulé:
Contract subsecvent
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
23/09/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Fundatia Pro Sovata Numéro national d'identification: 13567504 Adresse postale: Strada Lung?, Nr. 46D Ville: Sovata Code NUTS: RO125 Mure? Code postal: 545500 Pays: Roumanie Courriel: fundatia.prosovata@yahoo.com Téléphone: +40 740989885 Adresse internet: www.e-licitatie.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 224 586.44 RON Valeur totale du marché/du lot: 28 708.68 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 40773
Lot nº: 7 Intitulé:
Contract subsecvent
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
25/10/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Fundatia Pro Sovata Numéro national d'identification: 13567504 Adresse postale: Strada Lung?, Nr. 46D Ville: Sovata Code NUTS: RO125 Mure? Code postal: 545500 Pays: Roumanie Courriel: fundatia.prosovata@yahoo.com Téléphone: +40 740989885 Adresse internet: www.e-licitatie.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 632 785.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 28 708.68 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 46060
Lot nº: 7 Intitulé:
Contract subsecvent
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
24/11/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Fundatia Pro Sovata Numéro national d'identification: 13567504 Adresse postale: Strada Lung?, Nr. 46D Ville: Sovata Code NUTS: RO125 Mure? Code postal: 545500 Pays: Roumanie Courriel: fundatia.prosovata@yahoo.com Téléphone: +40 740989885 Adresse internet: www.e-licitatie.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 632 785.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 28 708.68 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 40766
Lot nº: 3 Intitulé:
Contract subsecvent
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
25/10/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: FUNDATIA "KIWI CASA BUCURIEI" Numéro national d'identification: 16334104 Adresse postale: Strada Papiu Ilarian Alexandru, Nr. 7 Ville: Targu Mures Code NUTS: RO125 Mure? Code postal: 540074 Pays: Roumanie Courriel: stefimicliuc@gmail.com Téléphone: +40 723392091 Adresse internet: www.domeniu.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 166 275.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 27 574.50 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 49662
Lot nº: 1 Intitulé:
Contract subsecvent
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
22/12/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: FILANTROPIA ORTODOXA ALBA IULIA FILIALA DANES Numéro national d'identification: 23775499 Adresse postale: Strada PRINCIPALA, Nr. 92 Ville: Danes Code NUTS: RO125 Mure? Code postal: 547200 Pays: Roumanie Courriel: office@filantropiadanes.ro Téléphone: +40 786052345 Adresse internet: www.domeniu.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 816 392.50 RON Valeur totale du marché/du lot: 54 566.61 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 46057
Lot nº: 3 Intitulé:
Contract subsecvent
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
24/11/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: FUNDATIA "KIWI CASA BUCURIEI" Numéro national d'identification: 16334104 Adresse postale: Strada Papiu Ilarian Alexandru, Nr. 7 Ville: Targu Mures Code NUTS: RO125 Mure? Code postal: 540074 Pays: Roumanie Courriel: stefimicliuc@gmail.com Téléphone: +40 723392091 Adresse internet: www.domeniu.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 166 275.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 27 574.50 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 40774
Lot nº: 1 Intitulé:
Contract subsecvent
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
25/10/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: FILANTROPIA ORTODOXA ALBA IULIA FILIALA DANES Numéro national d'identification: 23775499 Adresse postale: Strada PRINCIPALA, Nr. 92 Ville: Danes Code NUTS: RO125 Mure? Code postal: 547200 Pays: Roumanie Courriel: office@filantropiadanes.ro Téléphone: +40 786052345 Adresse internet: www.domeniu.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 816 392.50 RON Valeur totale du marché/du lot: 18 188.87 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 46062
Lot nº: 1 Intitulé:
Contract subsecvent
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
24/11/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: FILANTROPIA ORTODOXA ALBA IULIA FILIALA DANES Numéro national d'identification: 23775499 Adresse postale: Strada PRINCIPALA, Nr. 92 Ville: Danes Code NUTS: RO125 Mure? Code postal: 547200 Pays: Roumanie Courriel: office@filantropiadanes.ro Téléphone: +40 786052345 Adresse internet: www.domeniu.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 816 392.50 RON Valeur totale du marché/du lot: 18 188.87 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 11623
Lot nº: 7 Intitulé:
Contract subsecvent
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
29/03/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Fundatia Pro Sovata Numéro national d'identification: 13567504 Adresse postale: Strada Lung?, Nr. 46D Ville: Sovata Code NUTS: RO125 Mure? Code postal: 545500 Pays: Roumanie Courriel: fundatia.prosovata@yahoo.com Téléphone: +40 740989885 Adresse internet: www.e-licitatie.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 224 586.44 RON Valeur totale du marché/du lot: 28 708.68 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 11622
Lot nº: 3 Intitulé:
Contract subsecvent
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
29/03/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: FUNDATIA "KIWI CASA BUCURIEI" Numéro national d'identification: 16334104 Adresse postale: Strada Papiu Ilarian Alexandru, Nr. 7 Ville: Targu Mures Code NUTS: RO125 Mure? Code postal: 540074 Pays: Roumanie Courriel: stefimicliuc@gmail.com Téléphone: +40 723392091 Adresse internet: www.domeniu.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 107 958.50 RON Valeur totale du marché/du lot: 27 574.50 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 11621
Lot nº: 1 Intitulé:
Acord-cadru servicii de asistenta sociala
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
29/03/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: FILANTROPIA ORTODOXA ALBA IULIA FILIALA DANES Numéro national d'identification: 23775499 Adresse postale: Strada PRINCIPALA, Nr. 92 Ville: Danes Code NUTS: RO125 Mure? Code postal: 547200 Pays: Roumanie Courriel: office@filantropiadanes.ro Téléphone: +40 786052345 Adresse internet: www.domeniu.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 738 784.20 RON Valeur totale du marché/du lot: 738 784.20 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 11619
Lot nº: 7 Intitulé:
Acord-cadru servicii de asistenta sociala
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
29/03/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Fundatia Pro Sovata Numéro national d'identification: 13567504 Adresse postale: Strada Lung?, Nr. 46D Ville: Sovata Code NUTS: RO125 Mure? Code postal: 545500 Pays: Roumanie Courriel: fundatia.prosovata@yahoo.com Téléphone: +40 740989885 Adresse internet: www.e-licitatie.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 224 586.44 RON Valeur totale du marché/du lot: 1 224 586.44 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 11620
Lot nº: 3 Intitulé:
Acord-cadru servicii de asistenta sociala
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
29/03/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: FUNDATIA "KIWI CASA BUCURIEI" Numéro national d'identification: 16334104 Adresse postale: Strada Papiu Ilarian Alexandru, Nr. 7 Ville: Targu Mures Code NUTS: RO125 Mure? Code postal: 540074 Pays: Roumanie Courriel: stefimicliuc@gmail.com Téléphone: +40 723392091 Adresse internet: www.domeniu.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 107 958.50 RON Valeur totale du marché/du lot: 1 107 958.50 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 11624
Lot nº: 1 Intitulé:
Contract subsecvent
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
29/03/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: FILANTROPIA ORTODOXA ALBA IULIA FILIALA DANES Numéro national d'identification: 23775499 Adresse postale: Strada PRINCIPALA, Nr. 92 Ville: Danes Code NUTS: RO125 Mure? Code postal: 547200 Pays: Roumanie Courriel: office@filantropiadanes.ro Téléphone: +40 786052345 Adresse internet: www.domeniu.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 738 784.20 RON Valeur totale du marché/du lot: 18 188.87 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 16636
Lot nº: 3 Intitulé:
Contract subsecvent
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
21/04/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: FUNDATIA "KIWI CASA BUCURIEI" Numéro national d'identification: 16334104 Adresse postale: Strada Papiu Ilarian Alexandru, Nr. 7 Ville: Targu Mures Code NUTS: RO125 Mure? Code postal: 540074 Pays: Roumanie Courriel: stefimicliuc@gmail.com Téléphone: +40 723392091 Adresse internet: www.domeniu.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 107 958.50 RON Valeur totale du marché/du lot: 137 872.50 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 49658
Lot nº: 3 Intitulé:
Contract subsecvent
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
22/12/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: FUNDATIA "KIWI CASA BUCURIEI" Numéro national d'identification: 16334104 Adresse postale: Strada Papiu Ilarian Alexandru, Nr. 7 Ville: Targu Mures Code NUTS: RO125 Mure? Code postal: 540074 Pays: Roumanie Courriel: stefimicliuc@gmail.com Téléphone: +40 723392091 Adresse internet: www.domeniu.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 166 275.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 82 723.50 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 49655
Lot nº: 7 Intitulé:
Contract subsecvent
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
22/12/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Fundatia Pro Sovata Numéro national d'identification: 13567504 Adresse postale: Strada Lung?, Nr. 46D Ville: Sovata Code NUTS: RO125 Mure? Code postal: 545500 Pays: Roumanie Courriel: fundatia.prosovata@yahoo.com Téléphone: +40 740989885 Adresse internet: www.e-licitatie.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 632 785.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 86 126.04 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 12689
Lot nº: 7 Intitulé:
Contract subsecvent
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
23/03/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Fundatia Pro Sovata Numéro national d'identification: 13567504 Adresse postale: Strada Lung?, Nr. 46D Ville: Sovata Code NUTS: RO125 Mure? Code postal: 545500 Pays: Roumanie Courriel: fundatia.prosovata@yahoo.com Téléphone: +40 740989885 Adresse internet: www.e-licitatie.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 632 785.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 86 126.04 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 32074
Lot nº: 7 Intitulé:
Contract subsecvent
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
25/07/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Fundatia Pro Sovata Numéro national d'identification: 13567504 Adresse postale: Strada Lung?, Nr. 46D Ville: Sovata Code NUTS: RO125 Mure? Code postal: 545500 Pays: Roumanie Courriel: fundatia.prosovata@yahoo.com Téléphone: +40 740989885 Adresse internet: www.e-licitatie.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 632 785.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 73 358.04 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 44553
Lot nº: 1 Intitulé:
Contract subsecvent
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
24/10/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: FILANTROPIA ORTODOXA ALBA IULIA FILIALA DANES Numéro national d'identification: 23775499 Adresse postale: Strada PRINCIPALA, Nr. 92 Ville: Danes Code NUTS: RO125 Mure? Code postal: 547200 Pays: Roumanie Courriel: office@filantropiadanes.ro Téléphone: +40 786052345 Adresse internet: www.domeniu.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 816 392.50 RON Valeur totale du marché/du lot: 49 322.56 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 44555
Lot nº: 3 Intitulé:
Contract subsecvent
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
24/10/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: FUNDATIA "KIWI CASA BUCURIEI" Numéro national d'identification: 16334104 Adresse postale: Strada Papiu Ilarian Alexandru, Nr. 7 Ville: Targu Mures Code NUTS: RO125 Mure? Code postal: 540074 Pays: Roumanie Courriel: stefimicliuc@gmail.com Téléphone: +40 723392091 Adresse internet: www.domeniu.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 166 275.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 74 909.20 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 44559
Lot nº: 7 Intitulé:
Contract subsecvent
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
24/10/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Fundatia Pro Sovata Numéro national d'identification: 13567504 Adresse postale: Strada Lung?, Nr. 46D Ville: Sovata Code NUTS: RO125 Mure? Code postal: 545500 Pays: Roumanie Courriel: fundatia.prosovata@yahoo.com Téléphone: +40 740989885 Adresse internet: www.e-licitatie.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 632 785.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 77 194.32 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Pentru indeplinirea Criteriilor de calificare solicitate, ofertantii vor comleta initial DUAE si Declaratia privind conflictul de interese- formular nr.1 pus la dispozitie de autoritatea contractanta, pentru fiecare lot la care se va depune oferta. Rugam ofertantii sa studieze cu atentie continutul documentatiei de atribuire si cerintele Autoritatii contractante. Ofertantii nu vor tine cont de algoritmul de calcul pentru Factorul pret asa cum figureaza in aplicatia SEAP, acesta este postat automat de aplicatie si nu poate fi sters sau modificat. Punctaj total corect: 100 puncte (60 factorul pret si 40 factorul tehnic). Algoritmul de calcul pentru fiecare factor de evaluare este identic pentru cele 7 loturi.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro Téléphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Mures- serviciul juridic contencios Adresse postale: strada Trebely Ville: Targu Mures Code postal: 540081 Pays: Roumanie Courriel: juridic@dgaspcmures.ro Téléphone: +40 0265211428 Fax: +40 0265211561 Adresse internet: www.dgaspcmures.ro
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
28/11/2022 Servicii de asistenta sociala de tip reziden?ial destinate copiilor si tinerilor din jude?ul Mure? separa?i temporar sau definitiv de p?rin?i, pentru care s-a stabilit/ care necesit? stabilirea, conform legii, a unei m?suri speciale de protec?ie într-un serviciu de tip rezidential. 02/12/2022 ROU National
 
 
C L A S S E    C P V
85310000 - Services d'action sociale 
85311300 - Services sociaux pour les enfants et les adolescents