Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/05/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Târgu Mure?:Services d'action sociale

2023/S 97-302686  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
22/05/2023 S97 Roumanie-Târgu Mure?: Services d'action sociale 2023/S 097-302686 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI MURES Numéro national d'identification: 9719809 Adresse postale: Strada: Trebely, nr. 7 Ville: Targu Mures Code NUTS: RO125 Mure? Code postal: 540081 Pays: Roumanie Point(s) de contact: DUMITRU MARIUS TRIF Courriel: seap_achizitii@dgaspcmures.ro Téléphone: +40 0265219235 Fax: +40 0265219235 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.dgaspcmures.ro Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Protection sociale
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Servicii de asistenta sociala cu cazare pentru persoane adulte cu dizabilitati din jude?ul Mure?. Numéro de référence: 9719809_2020_PAAPD1110806
II.1.2) Code CPV principal 85310000 Services d'action sociale
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Se vor incheia acorduri-cadru pentru cele 4 loturi, pe o perioada de maxim 36 luni, cuprinsa intre ianuarie 2021 si decembrie 2023, avand ca obiect "Servicii de asistenta sociala cu cazare pentru persoane adulte cu dizabilitati din jude?ul Mure? ". Valoarea estimata minima si maxima a acordului-cadru/ celui mai mare contract subsecvent: Valoarea estimata minima AC: 16.713,25 lei (cost standard/1 beneficiar/3 luni) Valoarea estimata maxima AC:6.016.770 lei (cost standard/30 beneficiari/36 luni) Valoarea estimata minima CS: 16.713,25 lei (cost standard/1beneficiar/3 luni) Valoarea estimata maxima CS:2.005.590 lei (cost standard/30 beneficiari/12 luni) Cantitatile si valorile minime si maxime estimate pentru acordul-cadru si contractele subsecvente pe fiecare lot se regasesc in Anexa 1 la Caietul de sarcini. Serviciile vor fi acordate pe teritoriul României, de un furnizor acreditat in conditiile legii nr. 197/2012, în loca?ii licen?iate organizate ca ?i centre de îngrijire ?i asisten??, în conformitate cu prevederile Ordinului MMJS nr. 82/2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilit??i. Beneficiarii c?rora li se vor oferi servicii sociale vor fi admi?i în centru reziden?ial în baza unei Hot?râri emise de c?tre Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Mure?, la solicitarea DGASPC Mure?. Toate aspectele tehnice cu privire la serviciile solicitate si la continutul ofertelor ce vor fi depuse de ofertanti se regasesc in caietul de sarcini. Modul de completare a ofertelor se regaseste in documentul Instructiuni pentru ofertanti si in caietul de sarcini. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor este 14. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare in a 8-a zi dinainte de termenul limita de depunere a ofertelor.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 1 905 310.80 RON
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Servicii de asisten?? social? cu cazare pentru patru (4) persoane adulte cu dizabilit??i din jude?ul Mure?, cu vârste cuprinse între 18-55 de ani, de sex masculin ?i feminin, diagnosticate cu diverse boli, preponderent boli neurologice, mintale ?i/sau neuropsihice
Lot nº: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 85310000 Services d'action sociale 85311200 Services sociaux pour les personnes handicapées
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO România Lieu principal d'exécution:
Serviciile vor fi acordate pe teritoriul Romaniei
II.2.4) Description des prestations:
Servicii de asisten?? social? cu cazare pentru patru (4) persoane adulte cu dizabilit??i din jude?ul Mure?, cu vârste cuprinse între 18-55 de ani, de sex masculin ?i feminin, diagnosticate cu diverse boli, preponderent boli neurologice, mintale ?i/sau neuropsihice, posesoare de Certificat de încadrare în grad de handicap Serviciile sociale care se vor achizitiona sunt cel putin cele descrise in cap.3.4 "Serviciile solicitate: activit??ile ce vor fi realizate "din caietul de sarcini. Cantitatile si valorile minime si maxime estimate pentru acordul-cadru si contractele subsecvente se regasesc in Anexa 1 la Caietul de sarcini.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Organizarea petrecerii timpului liber a beneficiarilor- cu pondere de 40% / Pondération: 40 Critère de qualité - Nom: Contribu?ia financiar? a furnizorului de servicii la asigurarea standardului minim de cost - cu pondere de : 60% / Pondération: 59.99 Prix - Pondération:
   0. 01
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Ofertantii nu vor tine cont de Factorul "pretul ofertei" asa cum figureaza in aplicatia SEAP -cu punctaj de
   0. 01, acesta este postat automat de aplicatie si nu poate fi sters sau modificat. Punctaj total corect: 100 puncte (60 contributia financiara si 40 organizarea petrecerii timpului liber). Algoritmul de calcul este identic pentru fiecare dintre cele 4 loturi.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Servicii de asistenta sociala cu cazare pentru zece (10) persoane adulte cu dizabilit??i din jude?ul Mure?, de sex feminin ?i masculin, cu vârste cuprinse între 18-55 de ani, diagnosticate cu diverse boli, preponderent boli neurologice, mintale ?i/sau neuropsihice
Lot nº: 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 85310000 Services d'action sociale 85311200 Services sociaux pour les personnes handicapées
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO România Lieu principal d'exécution:
Serviciile vor fi acordate pe teritoriul Romaniei
II.2.4) Description des prestations:
Servicii de asistenta sociala cu cazare pentru zece (10) persoane adulte cu dizabilit??i din jude?ul Mure?, de sex feminin ?i masculin, cu vârste cuprinse între 18-55 de ani, diagnosticate cu diverse boli, preponderent boli neurologice, mintale ?i/sau neuropsihice, posesoare de Certificat de încadrare în grad de handicap. Serviciile sociale care se vor achizitiona sunt cel putin cele descrise in cap.3.4 "Serviciile solicitate: activit??ile ce vor fi realizate "din caietul de sarcini. Cantitatile si valorile minime si maxime estimate pentru acordul-cadru si contractele subsecvente se regasesc in Anexa 1 la Caietul de sarcini.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Organizarea petrecerii timpului liber a beneficiarilor- cu pondere de 40% / Pondération: 40 Critère de qualité - Nom: Contribu?ia financiar? a furnizorului de servicii la asigurarea standardului minim de cost - cu pondere de : 60% / Pondération: 59.99 Prix - Pondération:
   0. 01
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Ofertantii nu vor tine cont de Factorul "pretul ofertei" asa cum figureaza in aplicatia SEAP -cu punctaj de
   0. 01, acesta este postat automat de aplicatie si nu poate fi sters sau modificat. Punctaj total corect: 100 puncte (60 contributia financiara si 40 organizarea petrecerii timpului liber). Algoritmul de calcul este identic pentru fiecare dintre cele 4 loturi.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Servicii de asistenta sociala cu cazare pentru zece (10) persoane adulte cu dizabilit??i de sex feminin ?i masculin din jude?ul Mure?, cu vârste cuprinse între 18-55 de ani, diagnosticate cu HIV/SIDA, posesoare de Certificat de încadrare în grad de handicap
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 85310000 Services d'action sociale 85311200 Services sociaux pour les personnes handicapées
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO România Lieu principal d'exécution:
Serviciile vor fi acordate pe teritoriul Romaniei
II.2.4) Description des prestations:
Servicii de asistenta sociala cu cazare destinate unui numar de 10 persoane adulte cu dizabilit??i de sex feminin ?i masculin din jude?ul Mure?, cu vârste cuprinse între 18-55 de ani, diagnosticate cu HIV/SIDA, posesoare de Certificat de încadrare în grad de handicap. Serviciile sociale care se vor achizitiona sunt cel putin cele descrise in cap.3.4 "Serviciile solicitate: activit??ile ce vor fi realizate "din caietul de sarcini. Cantitatile si valorile minime si maxime estimate pentru acordul-cadru si contractele subsecvente se regasesc in Anexa 1 la Caietul de sarcini.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Organizarea petrecerii timpului liber a beneficiarilor- cu pondere de 40% / Pondération: 40 Critère de qualité - Nom: Contribu?ia financiar? a furnizorului de servicii la asigurarea standardului minim de cost - cu pondere de : 60% / Pondération: 59.99 Prix - Pondération:
   0. 01
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Ofertantii nu vor tine cont de Factorul "pretul ofertei" asa cum figureaza in aplicatia SEAP -cu punctaj de
   0. 01, acesta este postat automat de aplicatie si nu poate fi sters sau modificat. Punctaj total corect: 100 puncte (60 contributia financiara si 40 organizarea petrecerii timpului liber). Algoritmul de calcul este identic pentru fiecare dintre cele 4 loturi.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Servicii de asisten?? social? cu cazare pentru sase (6) persoane adulte cu dizabilit??i din jude?ul Mure?, cu vârste cuprinse între 18-55 de ani, de sex masculin ?i feminin, diagnosticate cu diverse boli, preponderent boli neurologice, mintale sau neuropsihice care au dificult??i de deplas./mobilit.
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 85310000 Services d'action sociale 85311200 Services sociaux pour les personnes handicapées
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO România Lieu principal d'exécution:
Serviciile vor fi acordate pe teritoriul Romaniei
II.2.4) Description des prestations:
Servicii de asisten?? social? cu cazare pentru sase (6) persoane adulte cu dizabilit??i din jude?ul Mure?, cu vârste cuprinse între 18-55 de ani, de sex masculin ?i feminin, diagnosticate cu diverse boli, preponderent boli neurologice, mintale sau neuropsihice care au dificult??i de deplasare/mobilitate de diverse grade (pân? la imobilizare la pat), posesoare de Certificat de încadrare în grad de handicap. Serviciile sociale care se vor achizitiona sunt cel putin cele descrise in cap.3.4 "Serviciile solicitate: activit??ile ce vor fi realizate "din caietul de sarcini. Cantitatile si valorile minime si maxime estimate pentru acordul-cadru si contractele subsecvente se regasesc in Anexa 1 la Caietul de sarcini.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Organizarea petrecerii timpului liber a beneficiarilor- cu pondere de 40% / Pondération: 40 Critère de qualité - Nom: Contribu?ia financiar? a furnizorului de servicii la asigurarea standardului minim de cost - cu pondere de : 60% / Pondération: 59.99 Prix - Pondération:
   0. 01
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Ofertantii nu vor tine cont de Factorul "pretul ofertei" asa cum figureaza in aplicatia SEAP -cu punctaj de
   0. 01, acesta este postat automat de aplicatie si nu poate fi sters sau modificat. Punctaj total corect: 100 puncte (60 contributia financiara si 40 organizarea petrecerii timpului liber). Algoritmul de calcul este identic pentru fiecare dintre cele 4 loturi.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 231-568587
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 4
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 3
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 2
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 4456
Lot nº: 1 Intitulé:
Contract subsecvent
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
24/10/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: FUNDATIA CRESTINA RHEMA Numéro national d'identification: 2528330 Adresse postale: Strada BD 22 DECEMBRIE 1989, Nr. 158B Ville: Targu Mures Code NUTS: RO125 Mure? Code postal: 540074 Pays: Roumanie Courriel: casaiona@yahoo.com Téléphone: +40 743121801 Fax: +40 265210198 Adresse internet: www.casaiona.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 005 590.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 127 192.40 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 26203
Lot nº: 1 Intitulé:
Contract subsecvent
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
23/06/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: FUNDATIA CRESTINA RHEMA Numéro national d'identification: 2528330 Adresse postale: Strada BD 22 DECEMBRIE 1989, Nr. 158B Ville: Targu Mures Code NUTS: RO125 Mure? Code postal: 540074 Pays: Roumanie Courriel: casaiona@yahoo.com Téléphone: +40 743121801 Fax: +40 265210198 Adresse internet: www.casaiona.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 005 590.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 52 925.30 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 12686
Lot nº: 1 Intitulé:
Contract subsecvent
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
23/03/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: FUNDATIA CRESTINA RHEMA Numéro national d'identification: 2528330 Adresse postale: Strada BD 22 DECEMBRIE 1989, Nr. 158B Ville: Targu Mures Code NUTS: RO125 Mure? Code postal: 540074 Pays: Roumanie Courriel: casaiona@yahoo.com Téléphone: +40 743121801 Fax: +40 265210198 Adresse internet: www.casaiona.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 005 590.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 158 775.90 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 49654
Lot nº: 1 Intitulé:
Contract subsecvent
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
22/12/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: FUNDATIA CRESTINA RHEMA Numéro national d'identification: 2528330 Adresse postale: Strada BD 22 DECEMBRIE 1989, Nr. 158B Ville: Targu Mures Code NUTS: RO125 Mure? Code postal: 540074 Pays: Roumanie Courriel: casaiona@yahoo.com Téléphone: +40 743121801 Fax: +40 265210198 Adresse internet: www.casaiona.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 005 590.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 158 775.90 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 36742
Lot nº: 1 Intitulé:
Contract subsecvent
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
23/09/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: FUNDATIA CRESTINA RHEMA Numéro national d'identification: 2528330 Adresse postale: Strada BD 22 DECEMBRIE 1989, Nr. 158B Ville: Targu Mures Code NUTS: RO125 Mure? Code postal: 540074 Pays: Roumanie Courriel: casaiona@yahoo.com Téléphone: +40 743121801 Fax: +40 265210198 Adresse internet: www.casaiona.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 905 310.80 RON Valeur totale du marché/du lot: 52 925.30 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 53079
Lot nº: 1 Intitulé:
Contract subsecvent de achizitie servicii sociale
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
29/12/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: FUNDATIA CRESTINA RHEMA Numéro national d'identification: 2528330 Adresse postale: Strada BD 22 DECEMBRIE 1989, Nr. 158B Ville: Targu Mures Code NUTS: RO125 Mure? Code postal: 540074 Pays: Roumanie Courriel: casaiona@yahoo.com Téléphone: +40 743121801 Fax: +40 265210198 Adresse internet: www.casaiona.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 905 310.80 RON Valeur totale du marché/du lot: 158 775.90 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 53078
Lot nº: 1 Intitulé:
Acord-cadru servicii asistenta sociala
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
29/12/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: FUNDATIA CRESTINA RHEMA Numéro national d'identification: 2528330 Adresse postale: Strada BD 22 DECEMBRIE 1989, Nr. 158B Ville: Targu Mures Code NUTS: RO125 Mure? Code postal: 540074 Pays: Roumanie Courriel: casaiona@yahoo.com Téléphone: +40 743121801 Fax: +40 265210198 Adresse internet: www.casaiona.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 005 590.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 1 905 310.80 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 11032
Lot nº: 1 Intitulé:
Contract subsecvent
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
24/03/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: FUNDATIA CRESTINA RHEMA Numéro national d'identification: 2528330 Adresse postale: Strada BD 22 DECEMBRIE 1989, Nr. 158B Ville: Targu Mures Code NUTS: RO125 Mure? Code postal: 540074 Pays: Roumanie Courriel: casaiona@yahoo.com Téléphone: +40 743121801 Fax: +40 265210198 Adresse internet: www.casaiona.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 905 310.80 RON Valeur totale du marché/du lot: 52 925.30 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 16631
Lot nº: 1 Intitulé:
Contract subsecvent
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
21/04/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: FUNDATIA CRESTINA RHEMA Numéro national d'identification: 2528330 Adresse postale: Strada BD 22 DECEMBRIE 1989, Nr. 158B Ville: Targu Mures Code NUTS: RO125 Mure? Code postal: 540074 Pays: Roumanie Courriel: casaiona@yahoo.com Téléphone: +40 743121801 Fax: +40 265210198 Adresse internet: www.casaiona.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 905 310.80 RON Valeur totale du marché/du lot: 264 626.50 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 46059
Lot nº: 1 Intitulé:
Contract subsecvent
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
24/11/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: FUNDATIA CRESTINA RHEMA Numéro national d'identification: 2528330 Adresse postale: Strada BD 22 DECEMBRIE 1989, Nr. 158B Ville: Targu Mures Code NUTS: RO125 Mure? Code postal: 540074 Pays: Roumanie Courriel: casaiona@yahoo.com Téléphone: +40 743121801 Fax: +40 265210198 Adresse internet: www.casaiona.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 005 590.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 52 925.30 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 40772
Lot nº: 1 Intitulé:
Contract subsecvent
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
25/10/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: FUNDATIA CRESTINA RHEMA Numéro national d'identification: 2528330 Adresse postale: Strada BD 22 DECEMBRIE 1989, Nr. 158B Ville: Targu Mures Code NUTS: RO125 Mure? Code postal: 540074 Pays: Roumanie Courriel: casaiona@yahoo.com Téléphone: +40 743121801 Fax: +40 265210198 Adresse internet: www.casaiona.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 005 590.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 52 925.30 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 32076
Lot nº: 1 Intitulé:
Contract subsecvent
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
25/07/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: FUNDATIA CRESTINA RHEMA Numéro national d'identification: 2528330 Adresse postale: Strada BD 22 DECEMBRIE 1989, Nr. 158B Ville: Targu Mures Code NUTS: RO125 Mure? Code postal: 540074 Pays: Roumanie Courriel: casaiona@yahoo.com Téléphone: +40 743121801 Fax: +40 265210198 Adresse internet: www.casaiona.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 005 590.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 158 775.90 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 54176
Lot nº: 1 Intitulé:
Contract subsecvent
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
15/12/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: FUNDATIA CRESTINA RHEMA Numéro national d'identification: 2528330 Adresse postale: Strada BD 22 DECEMBRIE 1989, Nr. 158B Ville: Targu Mures Code NUTS: RO125 Mure? Code postal: 540074 Pays: Roumanie Courriel: casaiona@yahoo.com Téléphone: +40 743121801 Fax: +40 265210198 Adresse internet: www.casaiona.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 005 590.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 190 788.60 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 16297
Lot nº: 1 Intitulé:
Contract subsecvent
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
24/03/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: FUNDATIA CRESTINA RHEMA Numéro national d'identification: 2528330 Adresse postale: Strada BD 22 DECEMBRIE 1989, Nr. 158B Ville: Targu Mures Code NUTS: RO125 Mure? Code postal: 540074 Pays: Roumanie Courriel: casaiona@yahoo.com Téléphone: +40 743121801 Fax: +40 265210198 Adresse internet: www.casaiona.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 005 590.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 572 365.80 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Pentru indeplinirea Criteriilor de calificare solicitate, ofertantii vor completa initial DUAE si Declaratia privind conflictul de interese- formular nr.1 pus la dispozitie de autoritatea contractanta. Rugam ofertantii sa studieze cu atentie continutul documentatiei de atribuire si cerintele Autoritatii contractante. Ofertantii nu vor tine cont de algoritmul de calcul pentru Factorul pret asa cum figureaza in aplicatia SEAP, acesta este postat automat de aplicatie si nu poate fi sters sau modificat. Punctaj total corect: 100 puncte (60 contributia financiara si 40 organizarea petrecerii timpului liber). Algoritmul de calcul este identic pentru fiecare dintre cele 4 loturi.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro Téléphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Mures- serviciul juridic contencios Adresse postale: strada Trebely Ville: Targu Mures Code postal: 540081 Pays: Roumanie Courriel: juridic@dgaspcmures.ro Téléphone: +40 0265211428 Fax: +40 0265211561 Adresse internet: www.dgaspcmures.ro
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
17/05/2023 Servicii de asistenta sociala cu cazare pentru persoane adulte cu dizabilitati din jude?ul Mure?. 22/05/2023 ROU National
 
 
C L A S S E    C P V
85310000 - Services d'action sociale 
85311200 - Services sociaux pour les personnes handicapées