Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/02/2021
Date de péremption : 25/03/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Târgu Mure?: Services d'archivage informatique

2021/S 37-093632  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 23/02/2021 S37 Roumanie-Târgu Mure?: Services d'archivage informatique 2021/S 037-093632 Avis de marché - secteurs spéciaux Services
 
 
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Delgaz Grid S.A.
Numéro national d'identification: RO10976687 Adresse postale: Str. Pandurilor nr. 42 Ville: Târgu Mure Code NUTS: RO125 Mure Code postal: 540554 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Andreea Câmpean, Mircea SiIriteanu Courriel: mariana.fisca@delgaz-grid.ro Téléphone: +40 724262255 Fax: +40 724262255 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.delgaz.ro Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100113878 Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.6) Activité principale Production, transport et distribution de gaz et de chaleur
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Contracte de prestare servicii: "Lot 1 Implementare sistem DMS (Document Management System), lot 2 Implementare aplica?ie Registratur Electronic?" Numéro de référence: 111
II.1.2) Code CPV principal 72252000 Services d'archivage informatique
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
 - Lot 1 implementare sistem DMS (Document Management System) - CPV 48311100-2 - sistem de gestionare a documentelor. Scopul achizitiei serviciilor de implementare a sistemului DMS consta in contractarea unor servicii de implementare a unei solutii de gestionare a documentelor care permite scanarea, indexarea, stocarea ?i vizualizarea documentor de natur tehnic?. Valoare estimata a serviciilor din lot 1 este 2 891 000 RON, fara TVA; - Lot 2 implementare aplicatie Registratura Electronica CPV 48311100-2 - sistem de gestionare a documentelor Scopul achizitiei serviciilor de implementare a sistemului de Registratura Electronica consta in contractarea unor servicii de implementare a unei solutii destinata inregistrarii ?i distribu?iei de documente curente în cadrul organiza?iei. Valoare estimata a serviciilor din lot 2 este 588 000 RON, fara TVA. Serviciile de implementare supuse achizitiei sunt cuprinse in Planul de Achizitii 2021 la pozitia 111. Valoarea totala estimata a acestei proceduri este de: 3 479 000 RON, fara TVA. Durata contractelor pe fiecare lot in parte: 36 de luni.
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 3 479 000.00 RON
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour nombre maximal de lots: 2 Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire: 2
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:

Lot 2 - Implementare aplicatie Registratura Electronica
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 48311100 Système de gestion de documents
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO125 Mure Lieu principal d'exécution:
Locatiile DELGAZ GRID
II.2.4) Description des prestations:
Lot2 Implementare aplicatie Registratura Electronica Licente Cost livrabil 30,000 147,000 Implementare Cost livrabil 70,000 343,000 Mentenan? licen?e anual Cost livrabil 7,000 34,300 Mentenan? solu?ie anual Cost livrabil 13,000 63,700 TOTAL Lot2: 120,000 588,000
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: Conform fisier punctaj tehnic / Pondération: 50 Prix - Pondération: 50
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 588 000.00 RON
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 36 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:

Lot 1 Implementare sistem DMS (Document Management System
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 72252000 Services d'archivage informatique
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO125 Mure Lieu principal d'exécution:
Locatiile Delgaz Grid
II.2.4) Description des prestations:
Sistem Pachet UM Valoare estimat (Euro) Valoare estimat (Lei) Lot1 Implementare sistem DMS (Document Management System) Licente Cost livrabil 150,000 735,000 Implementare Cost livrabil 300,000 1,470,000 Migrare Date Cost livrabil 50,000 245,000 Mentenan? licen?e anual Cost livrabil 30,000 147,000 Mentenan? solu?ie anual Cost livrabil 60,000 294,000 TOTAL Lot1: 590,000 2,891,000
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: Fisier punctaj tehnic / Pondération: 50 Prix - Pondération: 50
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 2 891 000.00 RON
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 36 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
 
1.Operatorii economici, asociatii, ter?ii sus?in?tori ?i subcontractan?ii nu trebuie s se reg?seasc în situa?iile prev?zute la art.177, 178, 180 din Legea nr. 99/2016. Modalitate de indeplinire: Se va completa DUAE în conformitate cu Notificarea ANAP nr. 240/2016, de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor (Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii). Documentele justificative care probeaz îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaz a fi prezentate, la solicitarea entit??ii contractante doar pentru ofertantul clasat pe locul 1, care are oferta admisibila si conforma, la finalizarea evaluarii: - certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribu?iilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) inclusiv pentru sediile secundare asa cum rezulta din certificatul constatator, la momentul prezent?rii, - cazierul judiciar al operatorului economic ?i al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, a?a cum rezult din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; -alte documente edificatoare, dup caz, - declaratiile de neincadrare in situa?iile prev?zute la art.177, 178,180 din Legea nr. 99/2016.
   2.  Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 73 din Legea 99/2016 se prezinta de ofertanti, ofertanti asociati, terti sustinatori, subcontractanti. In vederea completarii acestei declaratii precizam ca persoanele cu functii de decizie in cadrul autoritatii contractante, care aproba/semneaza documente emise in legatura sau pentru procedura de atribuire sunt: Ferenc CSULAK - Director General; Anca Liana EVOIU - Director General Adjunct, Petre STOIAN - Director General Adjunct, Mihaela Loredana CAZACU - Director General Adjunct. Persoanele implicate in organizarea, derularea si finalizarea prezentei proceduri de achizitie: Flavius Marcus, Anamaria Valeria Lazar, Andrei Mihaly, Mircea Siriteanu, Angela Vasile, George Palaghean, Ramona Adela Rad-Medesan, Elena Ramona Ghitescu, Mihai Solomon, Mihai Coita si Andreea Campean. Modalitate prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor: Se va depune completata Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 73 din Legea 99/2016 de catre operatorii economici, asociatii, ter?ii sus?in?tori ?i subcontractan?ii. Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art.177,178, 180, 73 din Legea nr.99/2016 privind achizitiile sectoriale. Se va completa DUAE, in conformitate cu Notificarea ANAP nr. 240/2016, de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor (Ofertantii, asociati, tertii sustinatori si subcontractantii). Documentele justificative care probeaz îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaz a fi prezentate, la solicitarea entit??ii contractante doar pentru ofertantul clasat pe locul 1, care are oferta admisibila si conforma, la finalizarea evaluarii
   3.  Informatii privind asociatii (daca este cazul) -conf art. 199 din Legea 99/2016: În cazul în care un grup de operatori economici se asociaza pentru a depune o oferta comuna, acestia trebuie sa îndeplineasca individual cerintele privind eligibilitatea si înregistrarea si, prin cumul, cerintele privind capacitatea tehnica si/sau profesionala, prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. Toate cerintele care nu se refera la capacitatea tehnica si/sau profesionala, trebuie indeplinite individual de catre fiecare asociat. Asocierea, poate beneficia de sustinerea unui tert in ceea ce priveste indeplinirea criteriilor referitoare la situatia economica si financiara si/sau la capacitatea tehnica si profesionala. Ofertantul, in cazul in care este format dintr-o asociatie la care participa mai multi operatori economici, va semna o declaratie prin care se obliga ca in cazul in care oferta sa este declarata castigatoare va legaliza asocierea, iar contractul de asociere legalizat va fi prezentat entitatii contractante, inainte de data semnarii contractului. - Se va completa DUAE, in conformitate cu Notificarea ANAP nr. 240/2016, de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaz îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaz a fi prezentate, la solicitarea entit??ii contractante doar pentru ofertantul clasat pe locul 1, care are oferta admisibila si conforma, la finalizarea evaluarii
   4.  Informatii privind subcontractantii (daca este cazul) - conf art. 192 lit. k) din Legea 99/2016: In cazul in care ofertantul/asocierea apeleaza la subcontractanti, se solicita completarea DUAE, in conformitate cu Notificarea nr. 240/2016. - Se va completa DUAE, in conformitate cu Notificarea ANAP nr. 240/2016, de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaz îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaz a fi prezentate, la solicitarea entit??ii contractante doar pentru ofertantul clasat pe locul 1, care are oferta admisibila si conforma, la finalizarea evaluarii Nedepunerea DUAE (inclusiv pentru asociat/ tert sustinator/ subcontractant) atrage respingerea solicitarii de participare ca inacceptabila. Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, dupa caz. Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse în sectiunile DUAE, atât ale operatorului economic, cât si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire. Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna din situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitate prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor: se va completa DUAE, in conformitate cu Notificarea ANAP nr. 240/2016, de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor (Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii). Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificate ONRC sau pentru ofertantii straini - document echivalent emis in tara de rezidenta insotit de traducere autorizata,, urmeaz a fi prezentate, la solicitarea entit??ii contractante doar pentru ofertantul clasat pe locul 1, care are oferta admisibila si conforma, la finalizarea evaluarii.
III.1.2) Capacité économique et financière Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
Loturile: 1 Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat Ofertan?ii trebuie sa demonstreze ca au prestat servicii similare prin transmiterea listei principalelor servicii prestate în cursul unei perioade care acoper cel mult ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor ?i a beneficiarilor publici sau priva?i. Lista con?inând valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca ace?tia din urma sunt entit??i contractante sau clien?i priva?i. Loturile: 2 Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat Ofertan?ii trebuie sa demonstreze ca au prestat servicii similare prin transmiterea listei principalelor servicii prestate în cursul unei perioade care acoper cel mult ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor ?i a beneficiarilor publici sau priva?i. Lista con?inând valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca ace?tia din urma sunt entit??i contractante sau clien?i priva?i. Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Se va completa DUAE (inclusiv de c?tre asocia?i/subcontractan?i/ter?i sus?in?tori), in conformitate cu Notificarea ANAP nr. 240/2016, de c?tre operatorii economici participan?i la procedura de atribuire cu informa?iile aferente situa?iei lor. Tipuri de documente justificative: documente contrasemnate de beneficiar (copii dup p?r?ile cuprinzând informa?ii relevante din contracte/procese verbale de recep?ie/ certificate constatatoare etc.). Documentele justificative care probeaz îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaz a fi prezentate, la solicitarea entit??ii contractante doar pentru ofertantul clasat pe locul 1, care are oferta admisibila si conforma, la finalizarea evaluarii: Prest?rile de servicii se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de c?tre clientul privat beneficiar. În cazul în care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea ob?inerii unei certific?ri/confirm?ri din partea acestuia, demonstrarea prest?rilor de servicii se realizeaz printr-o declara?ie a operatorului economic. Se vor accepta doar acele candidaturi care fac dovada implementarii unui sistem care gestioneaz minimum 60,000,000 de documente arhivate. Se vor accepta doar documentatiile care indeplinesc cumulat numarul de documente arhivate si valoare minima de 2,000,000 Lei in ultimii 3 ani. Se va completa DUAE (inclusiv de c?tre asocia?i/subcontractan?i/ter?i sus?in?tori), in conformitate cu Notificarea ANAP nr. 240/2016, de c?tre operatorii economici participan?i la procedura de atribuire cu informa?iile aferente situa?iei lor. Tipuri de documente justificative: documente contrasemnate de beneficiar (copii dup p?r?ile cuprinzând informa?ii relevante din contracte/procese verbale de recep?ie/ certificate constatatoare etc.). Documentele justificative care probeaz îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaz a fi prezentate, la solicitarea entit??ii contractante doar pentru ofertantul clasat pe locul 1, care are oferta admisibila si conforma, la finalizarea evaluarii: Prest?rile de servicii se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de c?tre clientul privat beneficiar. În cazul în care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea ob?inerii unei certific?ri/confirm?ri din partea acestuia, demonstrarea prest?rilor de servicii se realizeaz printr-o declara?ie a operatorului economic Se vor accepta doar acele candidaturi care fac dovada implementarii unui sistem care gestioneaz minimum 3,000,000 de documente inregistrate. Se vor accepta doar documentatiile care indeplinesc cumulat numarul de documente arhivate si valoare minima de 500,000 Lei in ultimii 3 ani.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6) Enchère électronique
Une enchère électronique sera effectuée Renseignements complémentaires sur l'enchère électronique:
Factorul pre?(valoarea totala) putea fi îmbun?t??it prin licita?ia electronic?. In conformitate cu art. 22 alin. (9) din HG 394/2016, entitatea contractanta va organiza ca etapa finala a procesului de achizi?ie publica o licitatie electronica. La licita?ia electronica au dreptul sa participe doar operatorii economici înregistra?i in SICAP si c?rora le-au fost transmise invita?ii de participare la aceasta faza de c?tre entitatea contractanta. Conform prevederilor art. 143 alin.(2) din Legea 99/2016, entitatea contractanta va transmite, simultan, prin mijloace electronice invita?ia la licita?ia electronica c?tre to?i ofertan?ii care au depus oferte admisibile. In invita?ie se va preciza data si momentul de început al licita?iei electronice, precum si instruc?iunile necesare pentru realizarea conect?rii individuale la echipamentul electronic utilizat pentru participarea la licita?ia electronica - operatorii economici sa fie înregistra?i pe platforma SICAP... detalii pe www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 25/03/2021 Heure locale: 15:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
roumain
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit être valable jusqu'au: 25/07/2021
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 25/03/2021 Heure locale: 15:00 Lieu:
In SEAP
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3) Informations complémentaires:
Daca doi sau mai multi ofertanti vor obtine acelasi punctaj, se va solicita ofertantilor transmiterea unei noi oferte de pret, în vederea departajarii ofertelor, iar contractul va fi atribuit conform criteriului de atribuire din documentantia de atribuire. In vederea respectarii confidentialitatii documentelor, conform. art. 129 alin. (1) din HG nr. 394/2016, operatorul economic,,elaboreaza oferta în conformitate cu prevederile documentatiei de atribuire si indica motivat în cuprinsul acesteia care informatii din propunerea tehnica si/sau din propunerea financiara sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala, în baza legislatiei aplicabile privind confidentialitatea" - mai putin valoarea totala a ofertei financiare. In cazul in care se vor declarata documente ca fiind confidentiale sunt aplicabile prevederile art. 70 alin (4) din Legea nr. 99/ 2016: "(4) Operatorii economici indic ?i dovedesc în cuprinsul ofertei care informa?ii din propunerea tehnic ?i/sau fundament?ri/justific?ri de pre?/cost sunt confiden?iale întrucât sunt: date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectual?. Informa?iile indicate de operatorii economici din propunerea tehnic?, elementele din propunerea financiar ?i/sau fundament?ri/justific?ri de pre?/cost ca fiind confiden?iale trebuie s fie înso?ite de dovada care le confer caracterul de confiden?ialitate, dovad ce devine anex la ofert?, în caz contrar nefiind aplicabile prevederile alin. (1)." respectiv "F?r a aduce atingere celorlalte prevederi ale prezentei legi sau dispozi?iilor legale privind liberul acces la informa?iile de interes public ori ale altor acte normative care reglementeaz activitatea entit??ii contractante, entitatea contractant are obliga?ia de a nu dezv?lui informa?iile din propunerea tehnic?, elementele din propunerea financiar ?i/sau fundament?ri/justific?ri de pre?/cost transmise de operatorii economici indicate ?i dovedite de ace?tia ca fiind confiden?iale, întrucât sunt: date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectual?. Caracterul confiden?ial se aplic doar asupra datelor/informa?iilor indicate ?i dovedite ca fiind date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectual?." Documentul DUAE va fi completat în SEAP în mod direct, dup autentificare, de c?tre fiecare participant (ofertant individual, asociat, subcontractant, tert sustinator). Un operator economic care particip pe cont propriu ?i care nu se bazeaz pe capacit??ile altor entit??i pentru a îndeplini criteriile de selec?ie, trebuie s completeze un singur DUAE. Un operator economic care particip pe cont propriu, dar se bazeaz pe capacit??ile uneia sau mai multor altor entit??i trebuie s se asigure c entitatea contractant prime?te propriul s?u DUAE împreun cu un DUAE separat care cuprinde informa?iile relevante pentru fiecare dintre entit??ile pe care se bazeaz?. Informatii privind asociatii (daca este cazul) - conf art. 199 din Legea 99/2016: În cazul în care un grup de operatori economici se asociaza pentru a depune o oferta comuna, acestia trebuie sa îndeplineasca individual cerintele privind eligibilitatea si înregistrarea si, prin cumul, cerintele privind capacitatea tehnica si/sau profesionala, precum si cele privind situatia economica si financiara, prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. Toate cerintele care nu se refera la capacitatea tehnica si/sau profesionala si si capacitatea economica si financiara trebuie indeplinite individual de catre fiecare asociat. Asocierea, poate beneficia de sustinerea unui tert in ceea ce priveste indeplinirea criteriilor referitoare la situatia economica si financiara si/sau la capacitatea tehnica si profesionala. Operatorul economic, in cazul in care este format d... detalii pe www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Consiliul Na?ional de Solu?ionare a Contesta?iilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucure?ti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro Téléphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Termenele de exercitare a c?ilor de atac sunt cele prev?zute de Legea 101/2016 cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Serviciul juridic al Delgaz Grid S.A.
Adresse postale: Bulevardul Pandurilor nr. 42, et. IV Ville: Târgu Mure Code postal: 540554 Pays: Roumanie Courriel: angela.vasile@delgaz-grid.ro Téléphone: +40 365403769 Adresse internet: https://www.delgaz-grid.ro
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
18/02/2021
 
 
C L A S S E    C P V
48311100 - Système de gestion de documents 
72252000 - Services d'archivage informatique