Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/02/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Târgu Mure?: Services de gardiennage

2021/S 37-093207  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 23/02/2021 S37 Roumanie-Târgu Mure?: Services de gardiennage 2021/S 037-093207 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Prim?ria Municipiului Târgu Mure Numéro national d'identification: 4322823 Adresse postale: Pia?a Victoriei nr. 3 Ville: Târgu Mure Code NUTS: RO125 Mure Code postal: 540026 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Horhat Alina Anca Courriel: licitatie@tirgumures.ro Téléphone: +40 265268330 Fax: +40 365801856 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.tirgumures.ro Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Acord-cadru de "Servicii de paz?" - trei loturi Numéro de référence: 4322823/2019/264
II.1.2) Code CPV principal 79713000 Services de gardiennage
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
"Servicii de paza" - trei loturi: - lot 1 - servicii de paza pentru obiectivele SPUM, respectiv 14 obiective; - lot 2 - servicii de paza pentru Directia Scoli, respectiv 34 de obiective; - lot 3 - servicii de paza pentru SPCLEP, ADP, ZOO, ACASM si ASPZV, respectiv opt obiective. Cantitatile estimate minime si maxime ale acordului-cadru si cantit??ile minime ?i maxime ale unui contract subsecvent se regasesc in anexele caietelor de sarcini pe fiecare lot in parte. Num?rul de zile pân la care se pot solicita clarific?ri înainte de data-limit de depunere a ofertelor: 20 de zile; iar termenul-limita in care autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este: 10 zile inainte de termenul-limita de depunere a ofertelor.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 1 291 211.96 RON
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:

Lot 1 - Servicii de paz pentru SPUM
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 79713000 Services de gardiennage
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO125 Mure Lieu principal d'exécution:
Municipiul Targu Mures.
II.2.4) Description des prestations:
Servicii de paza pentru obiectivele SPUM - 14 obiective. - Valoarea maxima estimata a acordului-cadru este de 9 020 592 RON; - Valoarea minima estimata a acordului-cadru este de 4 510 296 RON; - Valoarea maxim estimat a unui contract subsecvent este de 2 255 148 RON; - Valoarea minim estimat a unui contract subsecvent este de 1 159 632 RON. Cantitate estimata: - num?rul de ore maxim estimate pentru acordul-cadru: 501 144 ore; - num?rul de ore minim estimate pentru acordul-cadru: 250 572 ore; - num?rul de ore maxim estimate pentru un contract subsecvent: 125 286 ore; - num?rul de ore minim estimate pentru un contract subsecvent: 64 424 ore.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: (F2) = maximum 10 puncte. Se acord pentru criteriul capacitate sporit de a r?spunde unor evenimente deosebite (F2) un num?r maxim de 10 puncte pentru urm?toarele considerente: capacitatea sporit de a r?spunde unor evenimente deosebite este legat de asemenea de personalul specializat ?i un management adecvat în vederea ob?inerii unui timp de r?spuns cât mai scurt, timpul maxim de interven?ie admis este de 10 minute. Acest criteriu este necesar, având în vedere faptul c obiectivele sunt situate în zone vulnerabile cu risc crescut de însu?iri frauduloase de bunuri, cu asigurarea unui timp de interven?ie cât mai scurt ce permite sc?derea riscului de producere a unor pagube majore; se asigur repunerea în parametrii normali, în cel mai scurt timp, a serviciilor de paz în caz de agresiune fizic sau verbal asupra agentului de paz?; se asigur re?inerea ?i îndep?rtarea grupurilor turbulente sau care deranjeaz desf??urarea activit??ilor din zona obiectivului / Pondération: 10 Critère de qualité - Nom: (F1) = maximum 15 puncte. Ponderea cea mai important revine capacit??ii de acoperire a nivelului de risc ?i ca urmare, experien?a personalului calificat atestat (F1), raportat la perioada de un an privind serviciile de paz?. Se va preciza num?rul de personal ce urmeaz s presteze serviciile ?i care au experien? de sub un an la data depunerii ofertei, respectiv în mod similar num?rul de personal cu experien? de peste un an, (minimum 69 de agen?i - pentru lotul 1) cu atestat de paz pentru acoperirea 100 % a posturilor de paz?. Orice punere la dispozi?ie a num?rului mai mare de agen?i cu atestat de paz?, scade nivelul de risc ?i ca urmare va fi cuantificat în plus / Pondération: 15 Prix - Pondération: 75
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Alocarile bugetare urmeaza a fi propuse consiliului local in functie de contractele subsecvente necesare a fi incheiate. Conform Speta ANAP nr. 513 "în cazul acordului-cadru, nu este oblig. dovedirea existen?ei sumelor necesare efectu?rii pl??ilor aferente la momentul încheierii acestei în?elegeri".
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:

Lot 2 - Servicii de paz pentru Direc?ia ?coli
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 79713000 Services de gardiennage
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO125 Mure Lieu principal d'exécution:
Municipiul Targu Mures.
II.2.4) Description des prestations:
Servicii de paza pentru Directia Scoli - 34 de obiective. - Valoarea maxima estimata a acordului-cadru este de 7 568 640 RON; - Valoarea minima estimata a acordului-cadru este de 3 784 320 RON; - Valoarea maxim estimat a unui contract subsecvent este de 1 892 160 RON; - Valoarea minim estimat a unui contract subsecvent este de 943 488 RON. Cantitati estimate: - num?rul de ore maxim estimate pentru acordul-cadru: 420 480 ore; - num?rul de ore minim estimate pentru acordul -cadru: 210 240 ore; - num?rul de ore maxim estimate pentru un contract subsecvent: 105 120 ore; - num?rul de ore minim estimate pentru un contract subsecvent: 52 416 ore.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: (F1) = maximum 15 puncte. Ponderea cea mai important revine capacit??ii de acoperire a nivelului de risc ?i ca urmare, experien?a personalului calificat atestat (F1), raportat la perioada de un an privind serviciile de paz?. Se va preciza num?rul de personal ce urmeaz s presteze serviciile ?i care au experien? de sub un an la data depunerii ofertei, respectiv în mod similar num?rul de personal cu experien? de peste un an, (minimum 69 de agen?i - pentru lotul 1) cu atestat de paz pentru acoperirea 100 % a posturilor de paz?. Orice punere la dispozi?ie a num?rului mai mare de agen?i cu atestat de paz?, scade nivelul de risc ?i ca urmare va fi cuantificat în plus / Pondération: 15 Critère de qualité - Nom: (F2) = maximum 10 puncte. Capacitatea sporit de a r?spunde unor evenimente deosebite este legat de asemenea de personalul specializat ?i un management adecvat în vederea ob?inerii unui timp de r?spuns cât mai scurt, timpul maxim de interven?ie admis este de 10 minute. Acest criteriu este necesar, având în vedere faptul c obiectivele sunt situate în zone vulnerabile cu risc crescut de însu?iri frauduloase de bunuri, cu asigurarea unui timp de interven?ie cât mai scurt ce permite sc?derea riscului de producere a unor pagube majore; se asigur repunerea în parametrii normali, în cel mai scurt timp, a serviciilor de paz în caz de agresiune fizic sau verbal asupra agentului de paz?; se asigur re?inerea ?i îndep?rtarea grupurilor turbulente sau care deranjeaz desf??urarea activit??ilor din zona obiectivului. De asemenea se creeaz premisele descuraj?rii preventive a oric?ror tentative / Pondération: 10 Prix - Pondération: 75
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Alocarile bugetare urmeaza a fi propuse consiliului local in functie de contractele subsecvente necesare a fi incheiate. Conform Speta ANAP nr. 513 "în cazul acordului-cadru, nu este oblig. dovedirea existen?ei sumelor necesare efectu?rii pl??ilor aferente la momentul încheierii acestei în?elegeri".
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:

Lot 3 - Servicii de paz pentru SPCLEP, ADP, ZOO, ACASM ?i ASPZV
Lot nº: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 79713000 Services de gardiennage
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO125 Mure Lieu principal d'exécution:
Municipiul Targu Mures.
II.2.4) Description des prestations:
Servicii de paza pentru SPCLEP, ADP, ZOO, ACASM si ASPZV, opt obiective. - Valoarea maxima estimata a acordului-cadru este de 4 326 480 RON; - Valoarea minima estimata a acordului-cadru este de 2 163 240 RON; - Valoarea maxim estimat a unui contract subsecvent este de 1 081 620 RON; - Valoarea minim estimat a unui contract subsecvent este de 558 504 RON. Cantitate estimata: - num?rul de ore maxim estimate pentru acordul-cadru: 240 360 ore; - num?rul de ore minim estimate pentru acordul-cadru: 120 180 ore; - num?rul de ore maxim estimate pentru un contract subsecvent: 60 090 ore; - num?rul de ore minim estimate pentru un contract subsecvent: 31 028 ore.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: (F2) = maximum 10 puncte. Capacitatea sporit de a r?spunde unor evenimente deosebite este legat de asemenea de personalul specializat ?i un management adecvat în vederea ob?inerii unui timp de r?spuns cât mai scurt, timpul maxim de interven?ie admis este de 10 minute. Acest criteriu este necesar, având în vedere faptul c obiectivele sunt situate în zone vulnerabile cu risc crescut de însu?iri frauduloase de bunuri, cu asigurarea unui timp de interven?ie cât mai scurt ce permite sc?derea riscului de producere a unor pagube majore; se asigur repunerea în parametrii normali, în cel mai scurt timp, a serviciilor de paz în caz de agresiune fizic sau verbal asupra agentului de paz?; se asigur re?inerea ?i îndep?rtarea grupurilor turbulente sau care deranjeaz desf??urarea activit??ilor din zona obiectivului. De asemenea se creeaz premisele descuraj?rii preventive a oric?ror tentative / Pondération: 10 Critère de qualité - Nom: (F1) = maximum 15 puncte. Ponderea cea mai important revine capacit??ii de acoperire a nivelului de risc ?i ca urmare, experien?a personalului calificat atestat (F1), raportat la perioada de un an privind serviciile de paz?. Se va preciza num?rul de personal ce urmeaz s presteze serviciile ?i care au experien? de sub un an la data depunerii ofertei, respectiv în mod similar num?rul de personal cu experien? de peste un an, (minimum 69 de agen?i - pentru lotul 1) cu atestat de paz pentru acoperirea 100 % a posturilor de paz?. Orice punere la dispozi?ie a num?rului mai mare de agen?i cu atestat de paz?, scade nivelul de risc ?i ca urmare va fi cuantificat în plus / Pondération: 15 Prix - Pondération: 75
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Alocarile bugetare urmeaza a fi propuse consiliului local in functie de contractele subsecvente necesare a fi incheiate. Conform Speta ANAP nr. 513 "în cazul acordului-cadru, nu este oblig. dovedirea existen?ei sumelor necesare efectu?rii pl??ilor aferente la momentul încheierii acestei în?elegeri".
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 010-019589
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 112/2
Lot nº: 3 Intitulé:

Lot 3 - Servicii de paz pentru SPCLEP, ADP, ZOO, ACASM ?i ASPZV
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
30/12/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 6 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 6 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 6
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Akyle Security Numéro national d'identification: 31662938 Adresse postale: Str. Orhideelor nr. 17 D Ville: Dudu Code NUTS: RO322 Ilfov Code postal: 077040 Pays: Roumanie Courriel: akyle.paza@gmail.com Téléphone: +40 722628425 Adresse internet: www.akylesecurity.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Tetra Sistems Guard Numéro national d'identification: 38469641 Adresse postale: ?oseaua Olteni?ei nr. 225A, sector 4 Ville: Bucure?ti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Pays: Roumanie Courriel: tetrasistemsguard@yahoo.com Téléphone: +40 721961677
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 75 147.12 RON Valeur totale du marché/du lot: 75 147.12 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 111/2
Lot nº: 2 Intitulé:

Lot 2 - Servicii de paz pentru Direc?ia ?coli
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
30/12/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 5 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 5 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 5
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Tetra Sistems Guard Numéro national d'identification: 38469641 Adresse postale: ?oseaua Olteni?ei nr. 225A, sector 4 Ville: Bucure?ti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Pays: Roumanie Courriel: tetrasistemsguard@yahoo.com Téléphone: +40 721961677
Le titulaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Akyle Security Numéro national d'identification: 31662938 Adresse postale: Str. Orhideelor nr. 17 D Ville: Dudu Code NUTS: RO322 Ilfov Code postal: 077040 Pays: Roumanie Courriel: akyle.paza@gmail.com Téléphone: +40 722628425 Adresse internet: www.akylesecurity.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 32 518.08 RON Valeur totale du marché/du lot: 32 518.08 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 111
Lot nº: 2 Intitulé:

Lot 2 - Servicii de paz pentru Direc?ia ?coli
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
08/09/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 5 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 5 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 5
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Akyle Security Numéro national d'identification: 31662938 Adresse postale: Str. Orhideelor nr. 17 D Ville: Dudu Code NUTS: RO322 Ilfov Code postal: 077040 Pays: Roumanie Courriel: akyle.paza@gmail.com Téléphone: +40 722628425 Adresse internet: www.akylesecurity.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 7 568 640.00 RON Offre la plus basse: 7 568 640.00 RON / Offre la plus élevée: 7 568 640.00 RON prise en considération
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d'être sous-traité Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée Valeur hors TVA: 367 835 904.00 RON Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
Servicii de paza
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 112
Lot nº: 3 Intitulé:

Lot 3 - Servicii de paz pentru SPCLEP, ADP, ZOO, ACASM ?i ASPZV
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
08/09/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 6 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 6 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 6
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Akyle Security Numéro national d'identification: 31662938 Adresse postale: Str. Orhideelor nr. 17 D Ville: Dudu Code NUTS: RO322 Ilfov Code postal: 077040 Pays: Roumanie Courriel: akyle.paza@gmail.com Téléphone: +40 722628425
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 4 326 480.00 RON Offre la plus basse: 4 326 480.00 RON / Offre la plus élevée: 4 326 480.00 RON prise en considération
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d'être sous-traité Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée Valeur hors TVA: 200 662 142.40 RON Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
Servicii de paza
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 110
Lot nº: 1 Intitulé:

Lot 1 - Servicii de paz pentru SPUM
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
08/09/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 5 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 5 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 5
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Akyle Security Numéro national d'identification: 31662938 Adresse postale: Str. Orhideelor nr. 17 D Ville: Dudu Code NUTS: RO322 Ilfov Code postal: 077040 Pays: Roumanie Courriel: akyle.paza@gmail.com Téléphone: +40 722628425
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 9 020 592.00 RON Offre la plus basse: 9 020 592.00 RON / Offre la plus élevée: 9 020 592.00 RON prise en considération
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d'être sous-traité Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée Valeur hors TVA: 416 390 526.72 RON Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
Servicii de paza
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 112/1
Lot nº: 3 Intitulé:

Lot 3 - Servicii de paz pentru SPCLEP, ADP, ZOO, ACASM ?i ASPZV
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
16/09/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 6 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 6 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 6
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Akyle Security Numéro national d'identification: 31662938 Adresse postale: Str. Orhideelor nr. 17 D Ville: Dudu Code NUTS: RO322 Ilfov Code postal: 077040 Pays: Roumanie Courriel: akyle.paza@gmail.com Téléphone: +40 722628425 Adresse internet: www.akylesecurity.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 329 154.24 RON Valeur totale du marché/du lot: 329 154.24 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 110/1
Lot nº: 1 Intitulé:

Lot 1 - Servicii de paz pentru SPUM
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
16/09/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 5 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 5 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 5
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Akyle Security Numéro national d'identification: 31662938 Adresse postale: Str. Orhideelor nr. 17 D Ville: Dudu Code NUTS: RO322 Ilfov Code postal: 077040 Pays: Roumanie Courriel: akyle.paza@gmail.com Téléphone: +40 722628425 Adresse internet: www.akylesecurity.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 459 435.16 RON Valeur totale du marché/du lot: 459 435.16 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 111/1
Lot nº: 2 Intitulé:

Lot 2 - Servicii de paz pentru Direc?ia ?coli
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
17/09/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 5 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 5 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 5
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Akyle Security Numéro national d'identification: 31662938 Adresse postale: Str. Orhideelor nr. 17 D Ville: Dudu Code NUTS: RO322 Ilfov Code postal: 077040 Pays: Roumanie Courriel: akyle.paza@gmail.com Téléphone: +40 722628425 Adresse internet: www.akylesecurity.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 302 295.04 RON Valeur totale du marché/du lot: 302 295.04 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 112/3
Lot nº: 3 Intitulé:

Lot 3 - Servicii de paz pentru SPCLEP, ADP, ZOO, ACASM ?i ASPZV
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
22/01/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 6 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 6 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 6
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Akyle Security Numéro national d'identification: 31662938 Adresse postale: Str. Orhideelor nr. 17 D Ville: Dudu Code NUTS: RO322 Ilfov Code postal: 077040 Pays: Roumanie Courriel: akyle.paza@gmail.com Téléphone: +40 722628425 Adresse internet: www.akylesecurity.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Tetra Sistems Guard Numéro national d'identification: 38469641 Adresse postale: ?oseaua Olteni?ei nr. 225A, sector 4 Ville: Bucure?ti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Pays: Roumanie Courriel: tetrasistemsguard@yahoo.com Téléphone: +40 721961677
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 7 046.16 RON Valeur totale du marché/du lot: 7 046.16 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 110/2
Lot nº: 1 Intitulé:

Lot 1 - Servicii de paz pentru SPUM
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
04/02/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 5 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 5 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 5
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Akyle Security Numéro national d'identification: 31662938 Adresse postale: Str. Orhideelor nr. 17 D Ville: Dudu Code NUTS: RO322 Ilfov Code postal: 077040 Pays: Roumanie Courriel: akyle.paza@gmail.com Téléphone: +40 722628425 Adresse internet: www.akylesecurity.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Tetra Sistems Guard Numéro national d'identification: 38469641 Adresse postale: ?oseaua Olteni?ei nr. 225A, sector 4 Ville: Bucure?ti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Pays: Roumanie Courriel: tetrasistemsguard@yahoo.com Téléphone: +40 721961677
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 78 570.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 78 570.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 112/4
Lot nº: 3 Intitulé:

Lot 3 - Servicii de paz pentru SPCLEP, ADP, ZOO, ACASM ?i ASPZV
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
09/02/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 6 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 6 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 6
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Tetra Sistems Guard Numéro national d'identification: 38469641 Adresse postale: ?oseaua Olteni?ei nr. 225A, sector 4 Ville: Bucure?ti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Pays: Roumanie Courriel: tetrasistemsguard@yahoo.com Téléphone: +40 721961677
Le titulaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Akyle Security Numéro national d'identification: 31662938 Adresse postale: Str. Orhideelor nr. 17 D Ville: Dudu Code NUTS: RO322 Ilfov Code postal: 077040 Pays: Roumanie Courriel: akyle.paza@gmail.com Téléphone: +40 722628425 Adresse internet: www.akylesecurity.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 7 046.16 RON Valeur totale du marché/du lot: 7 046.16 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Consiliul Na?ional de Solu?ionare a Contesta?iilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucure?ti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro Téléphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: www.cnsc.ro
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Serviciul juridic ?i contencios administrativ Adresse postale: Pia?a Victoriei nr. 3 Ville: Târgu Mure Code postal: 540026 Pays: Roumanie Téléphone: +40 265268330 Fax: +40 265260813 Adresse internet: www.tirgumures.ro
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
18/02/2021
 
 
C L A S S E    C P V
79713000 - Services de gardiennage