Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 07/07/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Târgu Mure?: Services de réparation et d'entretien de véhicules à moteur et d'équipements connexes

2020/S 129-317017  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 07/07/2020 S129 Services - Avis d'attribution de marché - Procédure ouverte Roumanie-Târgu Mure?: Services de réparation et d'entretien de véhicules à moteur et d'équipements connexes 2020/S 129-317017 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Inspectoratul de Poli?ie Jude?ean Mure Numéro national d'identification: 4322602 Adresse postale: Str. Borsos Támas nr. 16 Ville: Târgu Mure Code NUTS: RO125 Mure Code postal: 540065 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Boier Ioan C?t?lin Courriel: achizitii.ipjms@gmail.com Téléphone: +40 265202377 Fax: +40 265311555 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://ms.politiaromana.ro Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro http://ms.politiaromana.ro www.e-licitatie.ro
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Agence/office régional(e) ou local(e)
I.5) Activité principale Ordre et sécurité publics
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Serviciu de repara?ii ?i între?inere a autovehiculelor ?i a echipamentelor conexe cu asigurarea pieselor de schimb ?i serviciul de inspec?ie tehnic periodic pentru autovehicule Numéro de référence: 219250
II.1.2) Code CPV principal 50110000 Services de réparation et d'entretien de véhicules à moteur et d'équipements connexes
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Acordul-cadru are ca obiect servicii de reparare, între?inere a autovehiculelor ?i înlocuirea pieselor de schimb uzate în perioada 2019-2021, obiect care a fost divizat în loturi pentru a adapta dimensiunea contractelor individuale rezultate, astfel încât s corespund mai bine nevoilor autorit??ii contractante, precum ?i capacit??ii operatorilor economici. Autoritatea contractant este interesat s achizi?ioneze pe de o parte piesele de schimb ?i a materialele necesare în procesul de între?inere al autovehiculelor, iar pe de alt parte servicii de între?inere ?i repararea autovehiculelor din dotarea IPJ Mure?, în atelierele specializate ale operatorilor economici care sunt câ?tig?torii acordurilor-cadru. Totodat?, în cadrul acestei proceduri de achizi?ie autoritatea contractant este interesat s achizi?ioneze ?i serviciul de inspec?ie tehnic periodic?, conform legisla?iei în vigoare pentru toate m?rcile ?i tipurile de autovehicule solicitate prin caietul de sarcini. Ofertantul poate depune ofert de pre pentru unul sau mai multe din loturile solicitate, detaliat, pe fiecare marc?/tip de autovehicul rutier solicitat de c?tre autoritatea contractant conform specifica?iilor din caietul de sarcini. Operatorii economici trebuie s fac dovada c de?in atelier specializat sau c au încheiate acorduri de asociere sau subcontractare cu operatorii economici autoriza?i s execute servicii ce fac obiectul contractului. Serviciile ?i produsele ce se vor achizi?iona trebuie s îndeplineasc în totalitate cerin?ele minime ale specifica?iilor tehnice a?a cum sunt prev?zute în caietul de sarcini. Estimarea valorii totale a produselor ?i a serviciilor ce se vor achizi?iona în baza contractelor subsecvente pentru întreaga durat a acordului cadru: - lot 1 - valoare estimat minim 197 500,00 RON-maxim 648 250,00 RON; - lot 2 - valoare estimat minim 51 000,00 RON-maxim 135 050,00 RON; - lot 3 - valoare estimat minim 50 400,00 RON-maxim 135 030,00 RON; - lot 4 - valoare estimat minim 13 780,00 RON-maxim 70 480,00 RON; - lot 5 - valoare estimat minim 14 260,00 RON-maxim 78 065,00 RON; - lot 6 - valoare estimat minim 9 125,00 RON-maxim 43 205,00 RON; - lot 7 - valoare estimat minim 11 600,00 RON-maxim 89 920,00 RON. Valoarea estimat f?r TVA (lei) a acordului-cadru minim?: 347 665,00 RON-maxim?: 1 200 000,00 RON. Valoarea estimat f?r TVA (lei) a cantit??ilor minime ?i maxime de servicii ?i produse care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmeaz s fie atribuite pe durata acordului-cadru este: lot 1 - 800,00 RON-80 000,00 RON; lot 2 - 800,00 RON-25 000,00 RON; lot 3 - 800,00 RON-24 000,00 RON; lot 4 - 800,00 RON-8 000,00 RON; lot 5 - 800,00 RON-8 300,00 RON; lot 6 - 800,00 RON-8 500,00 RON ?i lot 7 - 800,00 RON-8 500,00 RON.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 281 462.77 RON
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
FORD
Lot nº: 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 50110000 Services de réparation et d'entretien de véhicules à moteur et d'équipements connexes 34300000 Pièces détachées et accessoires pour véhicules et moteurs de véhicules 71631200 Services de contrôle technique automobile
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO125 Mure Lieu principal d'exécution:
Locul de executare:atelierele specializate prin intermediul c?rora operatorii economici câ?tig?torii ai contractului de achizi?ie public?, aduc la îndeplinire obliga?iile contractuale trebuie s fie situate pe raza localit??ilor limitrofe ale Mun. Târgu Mure?.
II.2.4) Description des prestations:
Serviciul de repara?ii ?i între?inere a autovehiculelor ?i a echipamentelor conexe cu asigurarea pieselor de schimb ?i serviciul de inspec?ie tehnic periodic pentru autovehicule din dotarea Inspectoratului de Politie Jude?ean Mure?, se va face în conformitate cu cerin?ele descrise în fi?a de date a achizi?iei ?i specifica?iile tehnice din caietul de sarcini la 9 autovehicule marca FORD pentru o perioad de 24 luni de la data adjudec?rii contractului. Valoarea estimat f?r TVA (lei) ale cantit??ilor minime de servicii ?i produse care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent: 800,00; Valoare estimat f?r TVA (lei) ale cantit??ilor maxime de servicii ?i produse care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent:
   8. 300,00. Ofertantul va constitui o garan?ie pentru participare în cuantumul: Lot 1: 83.00 RON. Cantit??ile maxime ?i minime de produse ?i servicii aferente acordului cadru sunt în conformitate cu cerin?ele caietului de sarcini aferent fi?ei de date a achizi?iei. Calendarul estimativ de atribuire a contractelor subsecvente: - perioada cuprins între data semn?rii acordului cadru ?i urm?toarele 24 luni, iar cuantumurile valorice ale fiec?rui contract subsecvent vor fi stabilite în raport cu necesit??ile ce fac obiectul contractului subsecvent ?i a resurselor financiare pe care autoritatea contractanta le are la dispozi?ie. - în situa?ia în care dup atribuirea acordului cadru, sunt alocate fonduri suficiente se va încheia lunar minim un contract subsecvent - durata contractului subsecvent: 30 zile.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Autoritatea contractant va stabili oferta/ofertele câ?tig?toare pentru fiecare lot în parte, prin compararea pre?urilor prezentate în cadrul ofertelor admisibile, pe baza criteriului de atribuire precizat ?i anume "pre?ul cel mai sc?zut'
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
MERCEDES
Lot nº: 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 50110000 Services de réparation et d'entretien de véhicules à moteur et d'équipements connexes 34300000 Pièces détachées et accessoires pour véhicules et moteurs de véhicules 71631200 Services de contrôle technique automobile
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO125 Mure Lieu principal d'exécution:
Locul de executare:atelierele specializate prin intermediul c?rora operatorii economici câ?tig?torii ai contractului de achizi?ie public?, aduc la îndeplinire obliga?iile contractuale trebuie s fie situate pe raza localit??ilor limitrofe ale Mun. Târgu Mure?.
II.2.4) Description des prestations:
Serviciul de repara?ii ?i între?inere a autovehiculelor ?i a echipamentelor conexe cu asigurarea pieselor de schimb ?i serviciul de inspec?ie tehnic periodic pentru autovehicule din dotarea Inspectoratului de Politie Jude?ean Mure?, se va face în conformitate cu cerin?ele descrise în fi?a de date a achizi?iei ?i specifica?iile tehnice din caietul de sarcini la 4 autovehicule marca MERCEDES pentru o perioad de 24 luni de la data adjudec?rii contractului. Valoarea estimat f?r TVA (lei) ale cantit??ilor minime de servicii ?i produse care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent: 800,00; Valoare estimat f?r TVA (lei) ale cantit??ilor maxime de servicii ?i produse care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent:
   8. 500,00. Ofertantul va constitui o garan?ie pentru participare în cuantumul: Lot 1: 85.00 RON. Cantit??ile maxime ?i minime de produse ?i servicii aferente acordului cadru sunt în conformitate cu cerin?ele caietului de sarcini aferent fi?ei de date a achizi?iei. Calendarul estimativ de atribuire a contractelor subsecvente: - perioada cuprins între data semn?rii acordului cadru ?i urm?toarele 24 luni, iar cuantumurile valorice ale fiec?rui contract subsecvent vor fi stabilite în raport cu necesit??ile ce fac obiectul contractului subsecvent ?i a resurselor financiare pe care autoritatea contractanta le are la dispozi?ie. - în situa?ia în care dup atribuirea acordului cadru, sunt alocate fonduri suficiente se va încheia lunar minim un contract subsecvent - durata contractului subsecvent: 30 zile.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Autoritatea contractant va stabili oferta/ofertele câ?tig?toare pentru fiecare lot în parte, prin compararea pre?urilor prezentate în cadrul ofertelor admisibile, pe baza criteriului de atribuire precizat ?i anume "pre?ul cel mai sc?zut'
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
DACIA
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 50110000 Services de réparation et d'entretien de véhicules à moteur et d'équipements connexes 34300000 Pièces détachées et accessoires pour véhicules et moteurs de véhicules 71631200 Services de contrôle technique automobile
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO125 Mure Lieu principal d'exécution:
Locul de executare:atelierele specializate prin intermediul c?rora operatorii economici câ?tig?torii ai contractului de achizi?ie public?, aduc la îndeplinire obliga?iile contractuale trebuie s fie situate pe raza localit??ilor limitrofe ale Mun. Târgu Mure?.
II.2.4) Description des prestations:
Serviciul de repara?ii ?i între?inere a autovehiculelor ?i a echipamentelor conexe cu asigurarea pieselor de schimb ?i serviciul de inspec?ie tehnic periodic pentru autovehicule din dotarea Inspectoratului de Politie Jude?ean Mure?, se va face în conformitate cu cerin?ele descrise în fi?a de date a achizi?iei ?i specifica?iile tehnice din caietul de sarcini la 232 autovehicule marca Dacia pentru o perioad de 24 luni de la data adjudec?rii contractului. Valoarea estimat f?r TVA (lei) ale cantit??ilor minime de servicii ?i produse care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent: 800,00; Valoare estimat f?r TVA (lei) ale cantit??ilor maxime de servicii ?i produse care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent: 80.000,00. Ofertantul va constitui o garan?ie pentru participare în cuantumul: Lot 1: 800.00 RON. Cantit??ile maxime ?i minime de produse ?i servicii aferente acordului cadru sunt în conformitate cu cerin?ele caietului de sarcini aferent fi?ei de date a achizi?iei. Calendarul estimativ de atribuire a contractelor subsecvente: - perioada cuprins între data semn?rii acordului cadru ?i urm?toarele 24 luni, iar cuantumurile valorice ale fiec?rui contract subsecvent vor fi stabilite în raport cu necesit??ile ce fac obiectul contractului subsecvent ?i a resurselor financiare pe care autoritatea contractanta le are la dispozi?ie. - în situa?ia în care dup atribuirea acordului cadru, sunt alocate fonduri suficiente se va încheia lunar minim un contract subsecvent de furnizare. - durata contractului subsecvent: 30 zile.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Autoritatea contractant va stabili oferta/ofertele câ?tig?toare pentru fiecare lot în parte, prin compararea pre?urilor prezentate în cadrul ofertelor admisibile, pe baza criteriului de atribuire precizat ?i anume "pre?ul cel mai sc?zut'
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
AUDI, VW, SEAT, SKODA
Lot nº: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 50110000 Services de réparation et d'entretien de véhicules à moteur et d'équipements connexes 34300000 Pièces détachées et accessoires pour véhicules et moteurs de véhicules 71631200 Services de contrôle technique automobile
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO125 Mure Lieu principal d'exécution:
Locul de executare:atelierele specializate prin intermediul c?rora operatorii economici câ?tig?torii ai contractului de achizi?ie public?, aduc la îndeplinire obliga?iile contractuale trebuie s fie situate pe raza localit??ilor limitrofe ale Mun. Târgu Mure?.
II.2.4) Description des prestations:
Serviciul de repara?ii ?i între?inere a autovehiculelor ?i a echipamentelor conexe cu asigurarea pieselor de schimb ?i serviciul de inspec?ie tehnic periodic pentru autovehicule din dotarea Inspectoratului de Politie Jude?ean Mure?, se va face în conformitate cu cerin?ele descrise în fi?a de date a achizi?iei ?i specifica?iile tehnice din caietul de sarcini la 35 autovehicule marca AUDI, VW, SEAT, SKODA pentru o perioad de 24 luni de la data adjudec?rii contractului. Valoarea estimat f?r TVA (lei) ale cantit??ilor minime de servicii ?i produse care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent: 800,00; Valoare estimat f?r TVA (lei) ale cantit??ilor maxime de servicii ?i produse care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent: 24.000,00. Ofertantul va constitui o garan?ie pentru participare în cuantumul: Lot 1: 240.00 RON. Cantit??ile maxime ?i minime de produse ?i servicii aferente acordului cadru sunt în conformitate cu cerin?ele caietului de sarcini aferent fi?ei de date a achizi?iei. Calendarul estimativ de atribuire a contractelor subsecvente: - perioada cuprins între data semn?rii acordului cadru ?i urm?toarele 24 luni, iar cuantumurile valorice ale fiec?rui contract subsecvent vor fi stabilite în raport cu necesit??ile ce fac obiectul contractului subsecvent ?i a resurselor financiare pe care autoritatea contractanta le are la dispozi?ie. - în situa?ia în care dup atribuirea acordului cadru, sunt alocate fonduri suficiente se va încheia lunar minim un contract subsecvent - durata contractului subsecvent: 30 zile.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Autoritatea contractant va stabili oferta/ofertele câ?tig?toare pentru fiecare lot în parte, prin compararea pre?urilor prezentate în cadrul ofertelor admisibile, pe baza criteriului de atribuire precizat ?i anume "pre?ul cel mai sc?zut'.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
ALTE TIPURI DE AUTOVEHICULE
Lot nº: 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 50110000 Services de réparation et d'entretien de véhicules à moteur et d'équipements connexes 34300000 Pièces détachées et accessoires pour véhicules et moteurs de véhicules
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO125 Mure Lieu principal d'exécution:
Locul de executare:atelierele specializate prin intermediul c?rora operatorii economici câ?tig?torii ai contractului de achizi?ie public?, aduc la îndeplinire obliga?iile contractuale trebuie s fie situate pe raza localit??ilor limitrofe ale Mun. Târgu Mure?.
II.2.4) Description des prestations:
Serviciul de repara?ii ?i între?inere a autovehiculelor ?i a echipamentelor conexe cu asigurarea pieselor de schimb ?i serviciul de inspec?ie tehnic periodic pentru autovehicule din dotarea Inspectoratului de Politie Jude?ean Mure?, se va face în conformitate cu cerin?ele descrise în fi?a de date a achizi?iei ?i specifica?iile tehnice din caietul de sarcini la 9 autovehicule de diferite marci pentru o perioad de 24 luni de la data adjudec?rii contractului. Valoarea estimat f?r TVA (lei) ale cantit??ilor minime de servicii ?i produse care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent: 800,00; Valoare estimat f?r TVA (lei) ale cantit??ilor maxime de servicii ?i produse care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent:
   8. 500,00. Ofertantul va constitui o garan?ie pentru participare în cuantumul: Lot 1: 85.00 RON. Cantit??ile maxime ?i minime de produse ?i servicii aferente acordului cadru sunt în conformitate cu cerin?ele caietului de sarcini aferent fi?ei de date a achizi?iei. Calendarul estimativ de atribuire a contractelor subsecvente: - perioada cuprins între data semn?rii acordului cadru ?i urm?toarele 24 luni, iar cuantumurile valorice ale fiec?rui contract subsecvent vor fi stabilite în raport cu necesit??ile ce fac obiectul contractului subsecvent ?i a resurselor financiare pe care autoritatea contractanta le are la dispozi?ie. - în situa?ia în care dup atribuirea acordului cadru, sunt alocate fonduri suficiente se va încheia lunar minim un contract subsecvent - durata contractului subsecvent: 30 zile.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Autoritatea contractant va stabili oferta/ofertele câ?tig?toare pentru fiecare lot în parte, prin compararea pre?urilor prezentate în cadrul ofertelor admisibile, pe baza criteriului de atribuire precizat ?i anume "pre?ul cel mai sc?zut'.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
DACIA - Autovehicule în garan?ie
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 50110000 Services de réparation et d'entretien de véhicules à moteur et d'équipements connexes 34300000 Pièces détachées et accessoires pour véhicules et moteurs de véhicules 71631200 Services de contrôle technique automobile
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO125 Mure Lieu principal d'exécution:
Locul de executare:atelierele specializate prin intermediul c?rora operatorii economici câ?tig?torii ai contractului de achizi?ie public?, aduc la îndeplinire obliga?iile contractuale trebuie s fie situate pe raza localit??ilor limitrofe ale Mun. Târgu Mure?.
II.2.4) Description des prestations:
Serviciul de repara?ii ?i între?inere a autovehiculelor ?i a echipamentelor conexe cu asigurarea pieselor de schimb ?i serviciul de inspec?ie tehnic periodic pentru autovehicule din dotarea Inspectoratului de Politie Jude?ean Mure?, se va face în conformitate cu cerin?ele descrise în fi?a de date a achizi?iei ?i specifica?iile tehnice din caietul de sarcini la 56 autovehicule marca Dacia - Autovehicule în garan?ie pentru o perioad de 24 luni de la data adjudec?rii contractului. Valoarea estimat f?r TVA (lei) ale cantit??ilor minime de servicii ?i produse care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent: 800,00; Valoare estimat f?r TVA (lei) ale cantit??ilor maxime de servicii ?i produse care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent: 25.000,00. Ofertantul va constitui o garan?ie pentru participare în cuantumul: Lot 2: 250,00 RON. Cantit??ile maxime ?i minime de produse ?i servicii aferente acordului cadru sunt în conformitate cu cerin?ele caietului de sarcini aferent fi?ei de date a achizi?iei. Calendarul estimativ de atribuire a contractelor subsecvente: - perioada cuprins între data semn?rii acordului cadru ?i urm?toarele 24 luni, iar cuantumurile valorice ale fiec?rui contract subsecvent vor fi stabilite în raport cu necesit??ile ce fac obiectul contractului subsecvent ?i a resurselor financiare pe care autoritatea contractanta le are la dispozi?ie. - în situa?ia în care dup atribuirea acordului cadru, sunt alocate fonduri suficiente se va încheia lunar minim un contract subsecvent - durata contractului subsecvent: 30 zile.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Autoritatea contractant va stabili oferta/ofertele câ?tig?toare pentru fiecare lot în parte, prin compararea pre?urilor prezentate în cadrul ofertelor admisibile, pe baza criteriului de atribuire precizat ?i anume "pre?ul cel mai sc?zut'
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
VW, SEAT, SKODA - Autovehicule în garan?ie
Lot nº: 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 50110000 Services de réparation et d'entretien de véhicules à moteur et d'équipements connexes 34300000 Pièces détachées et accessoires pour véhicules et moteurs de véhicules 71631200 Services de contrôle technique automobile
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO125 Mure Lieu principal d'exécution:
Locul de executare:atelierele specializate prin intermediul c?rora operatorii economici câ?tig?torii ai contractului de achizi?ie public?, aduc la îndeplinire obliga?iile contractuale trebuie s fie situate pe raza localit??ilor limitrofe ale Mun. Târgu Mure
II.2.4) Description des prestations:
Serviciul de repara?ii ?i între?inere a autovehiculelor ?i a echipamentelor conexe cu asigurarea pieselor de schimb ?i serviciul de inspec?ie tehnic periodic pentru autovehicule din dotarea Inspectoratului de Politie Jude?ean Mure?, se va face în conformitate cu cerin?ele descrise în fi?a de date a achizi?iei ?i specifica?iile tehnice din caietul de sarcini la 7 autovehicule marca VW, SEAT, SKODA - Autovehicule în garan?ie pentru o perioad de 24 luni de la data adjudec?rii contractului. Valoarea estimat f?r TVA (lei) ale cantit??ilor minime de servicii ?i produse care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent: 800,00; Valoare estimat f?r TVA (lei) ale cantit??ilor maxime de servicii ?i produse care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent:
   8. 000,00. Ofertantul va constitui o garan?ie pentru participare în cuantumul: Lot 1: 80,00 RON. Cantit??ile maxime ?i minime de produse ?i servicii aferente acordului cadru sunt în conformitate cu cerin?ele caietului de sarcini aferent fi?ei de date a achizi?iei. Calendarul estimativ de atribuire a contractelor subsecvente: - perioada cuprins între data semn?rii acordului cadru ?i urm?toarele 24 luni, iar cuantumurile valorice ale fiec?rui contract subsecvent vor fi stabilite în raport cu necesit??ile ce fac obiectul contractului subsecvent ?i a resurselor financiare pe care autoritatea contractanta le are la dispozi?ie. - în situa?ia în care dup atribuirea acordului cadru, sunt alocate fonduri suficiente se va încheia lunar minim un contract subsecvent - durata contractului subsecvent: 30 zile
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Autoritatea contractant va stabili oferta/ofertele câ?tig?toare pentru fiecare lot în parte, prin compararea pre?urilor prezentate în cadrul ofertelor admisibile, pe baza criteriului de atribuire precizat ?i anume "pre?ul cel mai sc?zut'.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2019/S 130-319657
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 4
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 228.795
Lot nº: 1 Intitulé:
DACIA
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
28/04/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 9 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 9
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Goldfit Service Srl Numéro national d'identification: RO 25274400 Adresse postale: Strada Agricultorilor, Nr. 5 Ville: Sangeorgiu de Mures Code NUTS: RO125 Mure Code postal: 547530 Pays: Roumanie Courriel: iuga.d@rother.ro Téléphone: +40 746030889 Fax: +40 365407929 Adresse internet: www.goldfit.ro www.goldfit.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 31 998 075.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 14 328.11 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 228.772
Lot nº: 1 Intitulé:
DACIA
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
24/04/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 9 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 9
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Goldfit Service Srl Numéro national d'identification: RO 25274400 Adresse postale: Strada Agricultorilor, Nr. 5 Ville: Sangeorgiu de Mures Code NUTS: RO125 Mure Code postal: 547530 Pays: Roumanie Courriel: iuga.d@rother.ro Téléphone: +40 746030889 Fax: +40 365407929 Adresse internet: www.goldfit.ro www.goldfit.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 31 998 075.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 37 512.10 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 220855
Lot nº: 7 Intitulé:
ALTE TIPURI DE AUTOVEHICULE
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
17/10/2019
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Goldfit Service Srl Numéro national d'identification: RO 25274400 Adresse postale: Strada Agricultorilor, Nr. 5 Ville: Sangeorgiu de Mures Code NUTS: RO125 Mure Code postal: 547530 Pays: Roumanie Courriel: iuga.d@rother.ro Téléphone: +40 746030889 Fax: +40 365407929 Adresse internet: www.goldfit.ro www.goldfit.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 89 920.00 RON Offre la plus basse: 2 320 437.50 RON / Offre la plus élevée: 2 501 245.41 RON prise en considération
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 220855
Lot nº: 6 Intitulé:
MERCEDES
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
17/10/2019
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Goldfit Service Srl Numéro national d'identification: RO 25274400 Adresse postale: Strada Agricultorilor, Nr. 5 Ville: Sangeorgiu de Mures Code NUTS: RO125 Mure Code postal: 547530 Pays: Roumanie Courriel: iuga.d@rother.ro Téléphone: +40 746030889 Fax: +40 365407929 Adresse internet: www.goldfit.ro www.goldfit.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 43 205.00 RON Offre la plus basse: 3 701 346.50 RON / Offre la plus élevée: 3 910 775.60 RON prise en considération
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 221026
Lot nº: 5 Intitulé:
FORD
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
28/10/2019
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SC AUTOCENTER DEVELOPEMENT SRL Numéro national d'identification: RO25529849 Adresse postale: Strada VIOTELOR, Nr. 29 Ville: Targu Mures Code NUTS: RO125 Mure Code postal: 540012 Pays: Roumanie Courriel: bors.daniel@gmail.com Téléphone: +40 722225101 Fax: +40 265260523 Adresse internet: www.autocentermures.ro www.autocentermures.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 3 045.56 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 220978
Lot nº: 2 Intitulé:
DACIA - Autovehicule în garan?ie
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
24/10/2019
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: MATEROM AUTO EXPERT Numéro national d'identification: RO27885826 Adresse postale: Strada VIILOR, Nr. 799 Ville: Cristesti Code NUTS: RO125 Mure Code postal: 547185 Pays: Roumanie Courriel: licitatii.seap@materom.ro Téléphone: +40 265333427 Adresse internet: https://www.materom.ro/ https://www.materom.ro/
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 7 489 986.19 RON Valeur totale du marché/du lot: 3 968.06 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 220980
Lot nº: 1 Intitulé:
DACIA
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
25/10/2019
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 9 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 9 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 9
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Goldfit Service Srl Numéro national d'identification: RO 25274400 Adresse postale: Strada Agricultorilor, Nr. 5 Ville: Sangeorgiu de Mures Code NUTS: RO125 Mure Code postal: 547530 Pays: Roumanie Courriel: iuga.d@rother.ro Téléphone: +40 746030889 Fax: +40 365407929 Adresse internet: www.goldfit.ro www.goldfit.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 31 998 075.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 38 174.59 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 615284
Lot nº: 5 Intitulé:
FORD
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
14/12/2019
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SC AUTOCENTER DEVELOPEMENT SRL Numéro national d'identification: RO25529849 Adresse postale: Strada VIOTELOR, Nr. 29 Ville: Targu Mures Code NUTS: RO125 Mure Code postal: 540012 Pays: Roumanie Courriel: bors.daniel@gmail.com Téléphone: +40 722225101 Fax: +40 265260523 Adresse internet: www.autocentermures.ro www.autocentermures.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 8 610 642.84 RON Valeur totale du marché/du lot: 3 102.81 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 615.284
Lot nº: 5 Intitulé:
FORD
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
13/12/2019
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SC AUTOCENTER DEVELOPEMENT SRL Numéro national d'identification: RO25529849 Adresse postale: Strada VIOTELOR, Nr. 29 Ville: Targu Mures Code NUTS: RO125 Mure Code postal: 540012 Pays: Roumanie Courriel: bors.daniel@gmail.com Téléphone: +40 722225101 Fax: +40 265260523 Adresse internet: www.autocentermures.ro www.autocentermures.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 8 610 642.84 RON Valeur totale du marché/du lot: 3 102.81 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 615.285
Lot nº: 2 Intitulé:
DACIA - Autovehicule în garan?ie
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
13/12/2019
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: MATEROM AUTO EXPERT Numéro national d'identification: RO27885826 Adresse postale: Strada VIILOR, Nr. 799 Ville: Cristesti Code NUTS: RO125 Mure Code postal: 547185 Pays: Roumanie Courriel: licitatii.seap@materom.ro Téléphone: +40 265333427 Adresse internet: https://www.materom.ro/ https://www.materom.ro/
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 7 489 986.19 RON Valeur totale du marché/du lot: 13 323.66 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 615.286
Lot nº: 1 Intitulé:
DACIA
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
13/12/2019
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 9 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 9
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Goldfit Service Srl Numéro national d'identification: RO 25274400 Adresse postale: Strada Agricultorilor, Nr. 5 Ville: Sangeorgiu de Mures Code NUTS: RO125 Mure Code postal: 547530 Pays: Roumanie Courriel: iuga.d@rother.ro Téléphone: +40 746030889 Fax: +40 365407929 Adresse internet: www.goldfit.ro www.goldfit.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 31 998 075.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 45 131.55 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 227.374
Lot nº: 1 Intitulé:
DACIA
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
28/01/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 9 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 9
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Goldfit Service Srl Numéro national d'identification: RO 25274400 Adresse postale: Strada Agricultorilor, Nr. 5 Ville: Sangeorgiu de Mures Code NUTS: RO125 Mure Code postal: 547530 Pays: Roumanie Courriel: iuga.d@rother.ro Téléphone: +40 746030889 Fax: +40 365407929 Adresse internet: www.goldfit.ro www.goldfit.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 31 998 075.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 24 091.93 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 228.326
Lot nº: 1 Intitulé:
DACIA
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
24/03/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 9 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 9
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Goldfit Service Srl Numéro national d'identification: RO 25274400 Adresse postale: Strada Agricultorilor, Nr. 5 Ville: Sangeorgiu de Mures Code NUTS: RO125 Mure Code postal: 547530 Pays: Roumanie Courriel: iuga.d@rother.ro Téléphone: +40 746030889 Fax: +40 365407929 Adresse internet: www.goldfit.ro www.goldfit.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 31 998 075.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 49 453.12 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 238.327
Lot nº: 5 Intitulé:
FORD
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
24/04/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SC AUTOCENTER DEVELOPEMENT SRL Numéro national d'identification: RO25529849 Adresse postale: Strada VIOTELOR, Nr. 29 Ville: Targu Mures Code NUTS: RO125 Mure Code postal: 540012 Pays: Roumanie Courriel: bors.daniel@gmail.com Téléphone: +40 722225101 Fax: +40 265260523 Adresse internet: www.autocentermures.ro www.autocentermures.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 8 610 642.84 RON Valeur totale du marché/du lot: 192.38 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 228.327
Lot nº: 6 Intitulé:
MERCEDES
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
23/03/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 9 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 9
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Goldfit Service Srl Numéro national d'identification: RO 25274400 Adresse postale: Strada Agricultorilor, Nr. 5 Ville: Sangeorgiu de Mures Code NUTS: RO125 Mure Code postal: 547530 Pays: Roumanie Courriel: iuga.d@rother.ro Téléphone: +40 746030889 Fax: +40 365407929 Adresse internet: www.goldfit.ro www.goldfit.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 31 998 075.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 4 831.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 227.848
Lot nº: 2 Intitulé:
DACIA - Autovehicule în garan?ie
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
24/02/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: MATEROM AUTO EXPERT Numéro national d'identification: RO27885826 Adresse postale: Strada VIILOR, Nr. 799 Ville: Cristesti Code NUTS: RO125 Mure Code postal: 547185 Pays: Roumanie Courriel: licitatii.seap@materom.ro Téléphone: +40 265333427 Adresse internet: https://www.materom.ro/ https://www.materom.ro/
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 7 489 986.19 RON Valeur totale du marché/du lot: 5 522.75 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 227.847
Lot nº: 1 Intitulé:
DACIA
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
14/02/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 9 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 9
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Goldfit Service Srl Numéro national d'identification: RO 25274400 Adresse postale: Strada Agricultorilor, Nr. 5 Ville: Sangeorgiu de Mures Code NUTS: RO125 Mure Code postal: 547530 Pays: Roumanie Courriel: iuga.d@rother.ro Téléphone: +40 746030889 Fax: +40 365407929 Adresse internet: www.goldfit.ro www.goldfit.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 31 998 075.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 22 555.54 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 220856
Lot nº: 2 Intitulé:
DACIA - Autovehicule în garan?ie
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
17/10/2019
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: MATEROM AUTO EXPERT Numéro national d'identification: RO27885826 Adresse postale: Strada VIILOR, Nr. 799 Ville: Cristesti Code NUTS: RO125 Mure Code postal: 547185 Pays: Roumanie Courriel: licitatii.seap@materom.ro Téléphone: +40 265333427 Adresse internet: https://www.materom.ro/ https://www.materom.ro/
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 135 050.00 RON Offre la plus basse: 7 489 986.19 RON / Offre la plus élevée: 7 489 986.19 RON prise en considération
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 220855
Lot nº: 3 Intitulé:
AUDI, VW, SEAT, SKODA
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
17/10/2019
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Goldfit Service Srl Numéro national d'identification: RO 25274400 Adresse postale: Strada Agricultorilor, Nr. 5 Ville: Sangeorgiu de Mures Code NUTS: RO125 Mure Code postal: 547530 Pays: Roumanie Courriel: iuga.d@rother.ro Téléphone: +40 746030889 Fax: +40 365407929 Adresse internet: www.goldfit.ro www.goldfit.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 135 030.00 RON Offre la plus basse: 12 347 729.00 RON / Offre la plus élevée: 19 229 137.58 RON prise en considération
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 228324
Lot nº: 5 Intitulé:
FORD
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
24/03/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SC AUTOCENTER DEVELOPEMENT SRL Numéro national d'identification: RO25529849 Adresse postale: Strada VIOTELOR, Nr. 29 Ville: Targu Mures Code NUTS: RO125 Mure Code postal: 540012 Pays: Roumanie Courriel: bors.daniel@gmail.com Téléphone: +40 722225101 Fax: +40 265260523 Adresse internet: www.autocentermures.ro www.autocentermures.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 8 610 642.84 RON Valeur totale du marché/du lot: 629.80 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 220855
Lot nº: 1 Intitulé:
DACIA
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
17/10/2019
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Goldfit Service Srl Numéro national d'identification: RO 25274400 Adresse postale: Strada Agricultorilor, Nr. 5 Ville: Sangeorgiu de Mures Code NUTS: RO125 Mure Code postal: 547530 Pays: Roumanie Courriel: iuga.d@rother.ro Téléphone: +40 746030889 Fax: +40 365407929 Adresse internet: www.goldfit.ro www.goldfit.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 648 250.00 RON Offre la plus basse: 13 628 562.00 RON / Offre la plus élevée: 25 521 765.44 RON prise en considération
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 220857
Lot nº: 5 Intitulé:
FORD
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
17/10/2019
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SC AUTOCENTER DEVELOPEMENT SRL Numéro national d'identification: RO25529849 Adresse postale: Strada VIOTELOR, Nr. 29 Ville: Targu Mures Code NUTS: RO125 Mure Code postal: 540012 Pays: Roumanie Courriel: bors.daniel@gmail.com Téléphone: +40 722225101 Fax: +40 265260523 Adresse internet: www.autocentermures.ro www.autocentermures.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 78 065.00 RON Offre la plus basse: 8 610 642.84 RON / Offre la plus élevée: 9 178 007.50 RON prise en considération
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 228.956
Lot nº: 1 Intitulé:
DACIA
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
11/05/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 9 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 9
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Goldfit Service Srl Numéro national d'identification: RO 25274400 Adresse postale: Strada Agricultorilor, Nr. 5 Ville: Sangeorgiu de Mures Code NUTS: RO125 Mure Code postal: 547530 Pays: Roumanie Courriel: iuga.d@rother.ro Téléphone: +40 746030889 Fax: +40 365407929 Adresse internet: www.goldfit.ro www.goldfit.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 31 998 075.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 12 497.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Consiliul Na?ional de Solu?ionare a Contesta?iilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucure?ti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro Téléphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro http://www.cnsc.ro
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
02/07/2020
 
 
C L A S S E    C P V
34300000 - Pièces détachées et accessoires pour véhicules et moteurs de véhicules 
50110000 - Services de réparation et d'entretien de véhicules à moteur et d'équipements connexes 
71631200 - Services de contrôle technique automobile