Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/10/2020
Date de péremption : 13/11/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Timi?oara: Électricité

2020/S 200-484461  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 14/10/2020 S200 Roumanie-Timi?oara: Électricité 2020/S 200-484461 Avis de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Universitatea de Medicin ?i Farmacie "Victor Babe?" Timi?oara Numéro national d'identification: 4269215 Adresse postale: Str. Eftimie Murgu nr. 2 Ville: Timi?oara Code NUTS: RO424 Timi Code postal: 300041 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Sever Sbârna Courriel: achizitii@umft.ro Téléphone: +40 256221554 Fax: +40 256221554 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.umft.ro Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100104895 Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Universitate de medicin
I.5) Activité principale Autre activité: Educa?ie & s?n?tate
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Furnizarea de energie electric pentru punctele de consum apar?inând Universit??ii de Medicina ?i Farmacie "Victor Babe?" Timi?oara Numéro de référence: 4269215_2020_PAAPD1151766
II.1.2) Code CPV principal 09310000 Électricité
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Furnizarea de energie electrica pentru punctele de consum apartinând Universitatii de Medicina si Farmacie "Victor Babes" Timisoara. Furnizare energie electrica pentru spatii de invatamant si spatii de cazare.
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 1 720 073.61 RON
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO424 Timi Lieu principal d'exécution:
Universitatea de Medicin ?i Farmacie "Victor Babe?" Timi?oara, Pia?a Eftimie Murgu nr.
   2. 
II.2.4) Description des prestations:
Se va furniza c?tre achizitor o cantitate estimat de 3 227,70 MWh pentru o perioad de 24 de luni locurilor de consum alimentate din instala?iile de joas ?i medie tensiune pentru spa?iile de înv???mânt ?i spa?iile de cazare conform caietului de sarcini.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: Componenta tehnica / Pondération: 10 Prix - Pondération: 90
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 24 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Declara?ie privind neîncadrarea în situa?iile de excludere prev?zute de art. 59, 60, 164, 165 ?i 167 din Legea 98/19.5.2016. Încadrarea într-una din situa?iile prev?zute la art. 59, 60, 164, 165 ?i 167 din Legea 98/19.5.2016 duce la excluderea ofertantului din prezenta procedura. Se prezint de ofertan?i, membrii asocierii realizat în vederea depunerii de oferta comuna, ter?ul sus?in?tor ?i subcontractan?ii propu?i, atunci când este cazul. Precizam persoanele cu func?ie de decizie din cadrul autorit??ii contractante: func?ia ------------------------ persoana: - rector - prof. univ. dr. Octavian Marius Cre?u; - director general administrativ - prof. Filip Fiat; - contabil ?ef - ec. Mihaela M?ria Stepan. Modalitatea de îndeplinire: ofertan?ii nu trebuie s se reg?seasc în situa?iile prev?zute la art. 60, 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerin?ei: se va completa DUAE de c?tre operatorii economici participan?i la procedura de atribuire cu informa?iile aferente situa?iei lor. Documentele justificative care probeaz îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaz a fi prezentate, la solicitarea autorit??ii contractante, doar de c?tre ofertantul clasat pe locul l în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evalu?rii ofertelor. Aceste documente pot fi:
   1.  certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante la momentul prezent?rii, cu privire la cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribu?iilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.);
   2.  cazierul judiciar al operatorului economic ?i al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, a?a cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;
   3.  dup caz, documente prin care se demonstreaz faptul c operatorul economic poate beneficia de derog?rile prev?zute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizi?iile publice;
   4.  alte documente edificatoare, dup caz. În cazul în care operatorul economic demonstreaz îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnica ?i profesionala invocând sus?inerea unui ter?, DUAE include informa?iile ar?tate mai sus cu privire la ter?ul sus?in?tor. Totodat daca operatorul economic inten?ioneaz s subcontracteze o parte din contract, DUAE include ?i informa?iile solicitate cu privire la subcontractant. Ter?ii sus?in?tori/asocia?i/subcontractan?i vor depune DUAE ?i vor prezenta angajamentul ter?ului sus?in?tor (împreun cu documente anexe la angajament, transmise acestora de c?tre ter?/ter?ii sus?in?tori, din care rezulta modul efectiv în care se va materializa sus?inerea acestuia/acestora), acordul de asociere ?i acordul de subcontractare. Documentele justificative care probeaz cele asumate în angajamente/acorduri vor fi solicitate doar ofertantului declarat câ?tig?tor la solicitarea autorit??ii contractante. Nedepunerea DUAE odat cu oferta (inclusiv pentru asociat/ter sus?in?tor) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila. Nedepunerea odat cu oferta a DUAE, a angajamentului ferm al ter?ului sus?in?tor din care rezulta modul efectiv în care se va materializa sus?inerea acestuia sau, dup caz, a acordului de subcontractare ?i/sau a acordului de asociere, atrage respingerea acesteia c inacceptabila; în cazul în care oferta clasata pe primul loc este depusa de o asociere, fiecare asociat (inclusiv liderul) va prezenta documentele men?ionate mai sus. Documentele sus ar?tate vor fi prezentate de c?tre fiecare asociat, în cazul în care oferta clasata pe primul loc va fi oferta unei asocieri, de subcontractori sau ter sus?in?tor pentru capacitatea tehnica ?i/sau profesionala. - se va prezenta declara?ia privind neîncadrarea în prevederile art. 60 (evitarea conflictelor de interese) din Legea nr. 98/2016. Declara?ia v fi prezentata de to?i participan?ii, odat cu depunerea DUAE. Operatorii economici ce depun ofert trebuie s dovedeasc o form de înregistrare în condi?iile legii din ?ara de reziden??, din care s reias c operatorul economic este legal constituit, c nu se afl în niciuna dintre situa?iile de anulare a constituirii precum ?i faptul c are capacitatea profesional de a realiz activit??ile care fac obiectul contractului. Se prezint de ofertan?i ?i membrii asocierii realizat în vederea depunerii de ofert comun?. MODALITATEA DE ÎNDEPLINIRE: Se va complet DUAE de c?tre operatorii economici participan?i la procedura de atribuire. Operatorii economici ce depun ofert trebuie s dovedeasc o form de înregistrare în condi?iile legii din ?ara de reziden??, s reias c operatorul economic este legal constituit, c nu se afl în nici una dintre situa?iile de anulare a constituirii precum ?i c are capacitatea Profesional de a realiz activit??ile care fac obiectul contractului. Modalitatea prin care poate fi demonstrat îndeplinirea cerin?ei:
   1.  Se va complet DUAE de c?tre operatorii economici participan?i la procedura de atribuire cu informa?iile aferente situa?iei lor. Documentele justificative care probeaz îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC sau în cazul ofertan?ilor str?ini, documente echivalente emise în ?ara de reziden??, urmeaz s fie prezentate la solicitarea autorit??ii contractante doar de c?tre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evalu?rii ofertelor.
   2.  Licen? de furnizare energie electric?-Ofertan?ii trebuie s prezinte copie conform cu originalul de pe Licen? de furnizare energie electric emis de A.N.R.E., conform articolului nr. 118 din Legea energiei electrice ?i a gazelor naturale nr.123/2012, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, valabil la data prezent?rii ofertelor. Modalitatea prin care operatorii economici pot demonstra îndeplinirea acestei cerin?e este completarea DUAE cu informa?iile aferente situa?iei lor. Documentele justificative care probeaz îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv Licen? de furnizare a energie electrice, sau în cazul ofertan?ilor str?ini, documente echivalente emise în ?ara de reziden??, urmeaz s fie prezentate, la solicitarea autorit??ii contractante, doar de c?tre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evalu?rii ofertelor. Aceste documente vor fi prezentate în original, copie legalizata sau copie lizibil semnat ?i ?tampilat de reprezentatul legal cu men?iunea "Conform cu originalul". Persoanele juridice str?ine vor prezen?a la documente echivalente, emise în conformitate cu legisla?ia aplicabil în ?ara de reziden??. Documentele vor fi prezentate înso?ite de traducerea autorizata în limb român?, semnate electronic. Not?: a) în cazul în care valabilitatea licen?ei emise de ANRE expir în timpul derul?rii contractului, ofertantul desemnat câ?tig?tor are obliga?ia de a prezen?a autorit??ii contractante în termen de 3 zile lucr?toare de la expirarea acesteia, copia noii licen?e de furnizare; Modalitatea prin care operatorii economici pot demonstra îndeplinirea acestei cerin?e este completarea DUAE cu informa?iile aferente situa?iei lor. Se va complet DUAE (Document Unic de Achizi?ie European) de c?tre operatorii economici participan?i la procedura de atribuire cu informa?iile aferente situa?iei lor.
III.1.2) Capacité économique et financière Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 13/11/2020 Heure locale: 15:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
roumain
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit être valable jusqu'au: 13/02/2021
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 13/11/2020 Heure locale: 15:00 Lieu:
In SEAP
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3) Informations complémentaires:

   1. Preciz?ri privind modalitatea de departajare a ofertelor care ar putea avea acela?i pre?
:
În cazul în care se constat c ofertele clasate pe primul loc au pre?uri egale, autoritatea contractant va solicita operatorilor economici în cauza, clarific?ri prin intermediul SICAP, în vederea înc?rc?rii electronice de c?tre ace?tia de documente care con?in noi pre?uri pe baz c?rora se va reface clasamentul.
   2. Preciz?ri privind regulile de comunicare: Toate întreb?rile ?i solicit?rile de clarific?ri se vor transmite autorit??ii contractante numai prin intermediul SICAP. Autoritatea contractant nu va da curs solicit?rilor primite prin alte c?i de comunicare.
   3. Toate documentele vor fi redactate în limba român?, sau dac este cazul vor fi înso?ite de traducerea autorizat în limb român?.
   4. Autoritatea contractant accept la momentul depunerii ofertelor prezentarea DUAE, conform art. 193-art. 200 din legea 98/19.05.2016.
   5. Autoritatea contractant poate solicita candida?ilor/ofertan?ilor s depun toate sau o parte dintre documentele justificative ca dovad a informa?iilor cuprinse în DUAE, în orice moment pe durata desf??ur?rii unei proceduri de atribuire, dac acest lucru este necesar pentru a asigura desf??urarea corespunz?toare a procedurii, conform art. 196, alin. (2) din legea 98/19.05.2016.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Consiliul Na?ional de Solu?ionare a Contesta?iilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucure?ti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro Téléphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Preciz?ri privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare: Termenul de exercitare al c?ilor de atac este conform art.6 coroborat cu art. 8 din Legea 101/2016
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
09/10/2020
 
 
C L A S S E    C P V
09310000 - Électricité