Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/09/2021
Date de péremption : 26/10/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Timi?oara: Équipements médicaux

2021/S 179-465260  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 15/09/2021 S179 Roumanie-Timi?oara: Équipements médicaux 2021/S 179-465260 Avis de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Municipiul Timisoara Numéro national d'identification: 14756536 Adresse postale: Strada: Bv.C.D.Loga , nr. 1, Sector: -, Judet: Timis Ville: Timisoara Code NUTS: RO424 Timi Code postal: 300030 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Corina Coroian-Consilier Achizitii Publice Courriel: achizitiipublice@primariatm.ro Téléphone: +40 256408367 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.primariatm.ro Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100127529 Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Furnizare echipament medical Lotul 2-" Masuta de resuscitare nou nascuti (neonatologie)", in cadrul proiectului "Dotarea cu echipamente a Unitatii de Primiri Urgente a Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii "Louis Turcanu" Timisoara" - Cod SMIS 121198 Numéro de référence: 14756536_2021_PAAPD1163092
II.1.2) Code CPV principal 33100000 Équipements médicaux
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Furnizare echipamente medicale Loturile 2-" Masuta de resuscitare nou nascuti (neonatologie)", in cadrul proiectului "Dotarea cu echipamente a Unitatii de Primiri Urgente a Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii "Louis Turcanu" Timisoara" - Cod SMIS 121198, in conformitate cu cerintele documentatiei de atribuire . Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare /informatii suplimentare, in a 12-a zi înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, in conditiile in care solicitarile se vor adresa cu cel putin 22 zile înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor. Clarificarile depuse dupa acest termen nu vor mai fi luate in considerare.
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 43 000.00 RON
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO424 Timi Lieu principal d'exécution:
Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii "Louis Turcanu" , str. Dr. Iosif Nemoianu nr.2 din Timisoara
II.2.4) Description des prestations:
In baza contractului se va furniza echipamentul medical- Lotul 2 -" Masuta de resuscitare nou nascuti (neonatologie)" 1 buc., in cadrul proiectului: "Dotarea cu echipamente a Unitatii de Primiri Urgente a Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii "Louis Turcanu Timisoara" - Cod SMIS 121198, in conformitate cu cerintele caietului de sarcini si anexa acestuia.Se doreste achizi?ionarea unui produs de calitate, conform caracteristicilor descrise în caietului de sarcini si anexa acestuia, considerate ca fiind cerin?e minime obligatorii.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en jours: 45 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Dotarea cu echipamente a Unitatii de Primiri Urgente a Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii "Louis Turcanu" Timisoara- Cod SMIS 121198
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Municipiul Timisoara va exclude în orice moment al procedurii de atribuire a contractului de furnizare , orice operator economic care se afla în una din situatiile prevazute la art.60, 164, 165 ?i 167 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice. Motivele de excludere vor fi aplicate ?i în cazul asocia?ilor/subcontractan?ilor/ter?ilor sus?in?tori, dup caz. Modalitatea de indeplinire: Sub sanctiunea respingerii ofertei ca inacceptabila, fiecare operator economic participant la procedura de atribuire (ofertant, ofertant asociat, subcontractant, tert sustinator, dupa caz), va prezenta odata cu oferta, DUAE distinct, completat in SEAP cu informatiile aferente situatiei lor. Se vor prezenta: a) Declaratia privind neîncadrarea în situatiile potential generatoare de conflict de interese, asa cum sunt acestea definite la art. 60 din Legea nr. 98/2016 - de catre toti participantii la procedura si b) daca este cazul, angajamentul ferm al tertului sustinator insotit de documente din care rezulte modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, acordul de subcontractare si/sau asociere. Documentele justificative trebuie sa fie valabile la data prezentarii, acestea putand fi:
   1. certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.);
   2. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;
   3. dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art.166 alin. (2), art.167 alin. (2), art.171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;
   4. alte documente edificatoare, dupa caz. Nota: Autoritatea contractant?, conform prevederilor Legii 98/2016, va accepta ca fiind suficient ?i relevant pentru demonstrarea faptului c ofertantul nu se încadreaz în una dintre situa?iile prev?zute la art. 164, 165 ?i 167, orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în ?ara de origine sau în ?ara în care ofertantul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau orice alte documente echivalente emise de autorit??i competente din ?ara respectiv?. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, doar la solicitarea autoritatii contractante, de catre ofertantul aflat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile.Pentru respectarea prevederilor alin(2), in etapa prevazuta la art.196 alin(2) din Legea nr.98/2016, operatorul economic prezinta pentru sediul principal documente din care sa reiasa neincadrarea in prev.art.165 alin(1),iar pentru sediile secundare/punctele de lucru, o declaratie pe propria raspundere privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor saua contributiilor la bugetul general consolidat datorate. Documentele solicitate se vor prezenta în limba romana/limba în care au fost emise însotite de traducerea in limba romana, dupa caz. Autoritatea contractanta publica urm?toarele informa?ii in temeiul art. 63 alin.(1) din Legea 98/2016: -persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt: Dominic Samuel Fritz -Primar; Ruben Latcau -Viceprimar; Cosmin Gabriel Tabara- Amanar -Viceprimar; Matei Cristian Creiveanu -Administrator public; Steliana Stanciu -Director Dir.Economica; Adriana Deaconu-pt. Director Directia Incubator de Proiecte; Daniela Ghinea -Sef Serviciul Finantari Nerambursabile; Corina-Valerica Radu -Sef Biroul Achizitii Publice; Caius-Sorin Suli -pt.Secretar general; Alin Marian Hildan Macavei -Sef Serviciul Juridic; Mihaela Maria Dumitru -Sef Biroul Contencios; Alin Stoica -Consilier Juridic; Cristina Vasilescu -Consilier Juridic Victoria-Slavita Dubles -Sef Biroul Evidenta Mijloace fixe; Alina Ramona Rosenblum-Sef Biroul Finantari Buget Local; Liviu Andron -Consilier Biroul Contabilitate; Eliza-Angela Costa -Consilier Serv. Locuinte si Preemtiuni; Nicoleta Ramona Dolha -Consilier Biroul Administrare Spatii Utilitare,Servicii Conexe si Contracte Garaje; Consilieri locali: Raul Ambrus; Lorenzo-Flavius Barabas; Vlad -Andrei Boldura; Lucian Caldararu; Marius-Lucian Craina; Emanuel David; Dan Aurel Diaconu ; Jorge Gonzalez Garrido ; Cornel -Florin Ilca; Roxana -Teodora Iliescu; Andra-Anca Lapadatu; Adrian Razvan Lulciuc; Daniela Mirela Maris; Ovidiu Merean; Andrei Mester; Elena-Rodica Militaru; Simion Mosiu; Ana-Maria Munteanu; Razvan-Gabriel Negrisanu; Paula-Ana Romocean; Constantin Stefan Sandu; Razvan-Ion Stana; Ioan-Stefan Szatmari; Aida-Sorina Szilagyi; Radu Daniel Toanca; -persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire: Comisia de evaluare: TITULARI: Pre?edinte: Corina Diana Coroian -Consilier Achizitii Publice Membrii: Alina Elena Mara -Consilier Serviciul Finantari Nerambursabile Alina Maria Babeu -Sef Sectie UPU Spital Clinic de Urgenta pentru Copii "Louis Turcanu"Timisoara Melinda Eniko Jurca -Consilier Biroul Evidenta Mijloace Fixe Cristina Lucia Bozan -Consilier Juridic MEMBRII DE REZERVA: Pre?edinte: Lucretia Schipor -Consilier Achizitii Publice Membrii Roxana Ileana Canceal -Consilier Inspector specialitate Compartiment Proiecte Diverse Marius Badea -Medic specialist Medicina de Urgenta- Spital Clinic de Urgenta pentru Copii "Louis Turcanu" Timisoara Radu Nitusca -Consilier Biroul Finantari Buget Local Adriana -Mariana Seitan -Consilier Juridic Cerinta 1: Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasc o forma de înregistrare în condi?iile legii din tara de rezidenta, din care s reias ca operatorul economic (ofertant/ofertant asociat), este legal constituit, ca nu se afla in niciuna din situa?iile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activit??ile care fac obiectul contractului. Modalitate de îndeplinire: Se va prezenta DUAE completat in conformitate cu prev. art. 193 din Legea 98/2016. Documentele justificative care probeaz îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv Certificatul ONRC/documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaz a fi prezentate, doar la solicitarea autorit??ii contractante, ofertantului aflat pe primul loc dup aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile. Informa?iile cuprinse in certificat/documentul echivalent, trebuie sa fie reale, valabile la data prezent?rii acestuia.În cazul unei oferte comune depusa de mai mul?i operatori economici, documentele solicitate se vor prezenta de c?tre fiecare operator economic semnatar al acordului de asociere, pentru partea de contract pe care o realizeaz?. Documentele solicitate se vor prezenta în limba romana/ limba în care au fost emise înso?ite de traducere in limba romana, dup caz. Cerinta 2: Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasc ca sunt avizati de Ministerul Sanatatii, in baza Normelor metodologice de aplicare a titlului XX din Legea nr. 95/2006,cu modificarile si completarile ulterioare, privind dispozitivele medicale. Modalitate de îndeplinire: Se va prezenta DUAE completat cu informatiile aferente situatiei lor, in conformitate cu prevederile art. 193 din Legea 98/2016. Documentele justificative care probeaz îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv avizul de functionare emis de Ministerul Sanatatii privind activitatile de import, comercializare si depozitare a dispozitivelor medicale ( in baza Normelor metodologice de aplicare a titlului XX din Legea nr. 95/2006,cu modificarile si completarile ulterioare)/documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaz a fi prezentate, doar la solicitarea autorit??ii contractante, ofertantului aflat pe primul loc dup aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile. Avizul de functionare/documentul echivalent, trebuie sa fie in termen de valabilitate la data prezent?rii acestuia. În cazul unei oferte comune depusa de mai mul?i operatori economici, documentele solicitate se vor prezenta de c?tre fiecare operator economic semnatar al acordului de asociere, pentru partea de contract pe care o realizeaz?. Pentru subcontractantii propusi de catre ofertant in oferta, autoritatea contractanta ia in considerare capacitatea tehnica si profesionala pentru partea lor de implicare in contractul care urmeaza a fi indeplinit,daca documentele prezentate sunt relevante in acest sens. Documentele solicitate se vor prezenta în limba romana/ limba în care au fost emise înso?ite de traducere in limba romana, dup caz
III.1.2) Capacité économique et financière Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
Proportia de subcontractareIn cazul în care ofertantul inten?ioneaza s subcontracteze parte din contract,DUAE include informatiile solicitate cu privire la subcontractanti, procentul aferent activitatilor pe care le va realiza, raportat la valoarea contractului iar subcontractantul/subcontractantii nominalizat/i de catre ofertant, are/au obligatia de a completa direct in SEAP si prezenta un DUAE separat cu datele proprii, cu activitatile pe care le realizeaza, precum si numarul si data acordului de subcontractare incheiat cu ofertantul. Neprezentarea acestuia odata cu oferta atrage dupa sine respingerea ofertei ca inacceptabila (temei art. 137, alin.(2), litera k) din HG 395/2016). Se vor prezenta acordul de subcontractare si declaratia pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art.60 din Legea nr.98/2016. Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Se va completa direct in SEAP, in conformitate cu prev. art.193 din Legea 98/2016 si prezenta un DUAE separat atat de catre ofertant cat si de fiecare subcontractant nominalizat. Neprezentarea acestuia odata cu oferta atrage dupa sine respingerea ofertei ca inacceptabila (temei art. 137, alin.(2), litera k) din HG 395/2016). Se vor prezenta acordul de subcontractare si declaratia pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art.60 din Legea nr.98/2016. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate, doar la solicitarea autoritatii contractante, de catre ofertantul aflat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile. De asemenea, la incheierea contractului de achizitie publica, se va prezenta contractul/contractele incheiat/e între ofertant ?i subcontractant/subcontractan?ii nominaliza?i în ofert?, in concordanta cu oferta. Contractul/contractele de subcontractare se vor constitui in anexe ale contractului.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 169-441316
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 26/10/2021 Heure locale: 15:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
roumain
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit être valable jusqu'au: 26/04/2022
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 26/10/2021 Heure locale: 15:00 Lieu:
In SEAP Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:
Membrii comisiei de evaluare, persoane imputernicite ANAP(dupa caz) si alte persoane dupa caz
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3) Informations complémentaires:

   1. In cadrul documentelor atasate anuntului de participare publicat in SEAP, DUAE este configurat direct in SEAP si pus la dispozitia operatorilor economici interesati. Operatorii economici participanti vor completa in SEAP in mod direct, in acest document informatiile/ raspunsurile aferente incadrarii/neincadrarii in motivele de excludere, respectiv indeplinirii criteriilor de calificare solicitate de catre autoritatea contractanta, tanand cont de calitatea in care acestia participa la procedura de atribuire, respectiv ofertant, ofertant asociat, subcontractant, tert sustinator, dupa caz.
   2. Pentru vizualizarea documentelor atasate, operatorii economici trebuie sa detina un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic.
   3. Operatorii economici au dreptul de a transmite oferta (DUAE completat, declaratia privind neincadrarea in prevederile art.60 din Legea nr.98/2016, Propunerea tehnica, Propunerea financiara, documentul doveditor privind constituirea garantiei de participare si, daca este cazul, Angajamentul de sustinere al tertului sustinator, acordurile de asociere si/sau subcontractare), numai în format electronic, semnate cu semnatura electronica extinsa si numai pana la data si ora limita stabilita pentru depunerea ofertelor in anuntul de participare.
   4. Solicitarile de clarificari referitoare la prezenta documentatie de atribuire, se vor adresa în mod exclusiv în SEAP in cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, autoritatea contractanta urmând sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decat cea stabilita. Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari, sau informatii suplimentare în legatura cu documenta?ia de atribuire, cu respectarea termenului limita precizat de autoritatea contractanta la sectiunea II.1.4 a prezentului document, respectiv nu mai tarziu de 22 zile inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor. Clarificarile depuse dupa acest termen nu vor mai fi luate in considerare. Conform art.160-161 din Legea 98/2016, autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare / informatii suplimentare, in a 12-a zi înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, in masura in care acestea vor fi adresate in termenul prevazut in anuntul de participare . Raspunsul consolidat la clarificarile solicitate, va fi publicat în SEAP in cadrul anuntului de participare.
   5. În cazul în care autoritatea contractanta solicita prezentarea anumitor clarificari/completari în scopul verificarii conformitatii ofertei cu cerintele impuse, atat solicitarea, cat si raspunsul ofertantului se transmit în SEAP doar în format electronic, semnate cu semnatura electronica extinsa. In situatia in care raspunsul ofertantului este postat in SEAP fara semnatura electronica extinsa, oferta sa va fi asimilata prevederilor art.137 alin.(2) lit.j din HG 395/2016, fiind respinsa ca inacceptabila.
   6.  Daca în urma aplicarii criteriului atribuire "pretul cel mai scazut" se constata ca doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc, contin preturi egale, se va solicita reofertarea prin intermediul SEAP. Daca aceasta nu este realizabila din motive imputabile operatorului SEAP, se va solicita ofertantilor o noua propunere financiara offline. Contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro Téléphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: www.cnsc.ro
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Conform Legii 101/2016, cu ultimele completari si modificari.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Municipiul Timisoara - Serviciul Achizitii Publice, cam.223 Adresse postale: Bv. C.D. Loga nr.1 Ville: Timisoara Code postal: 300030 Pays: Roumanie Courriel: achizitiipublice@primariatm.ro Téléphone: +40 256408478 Adresse internet: www.primariatm.ro
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
10/09/2021
 
 
C L A S S E    C P V
33100000 - Équipements médicaux