Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 30/06/2020
Date de péremption : 14/07/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Timi?oara: Étude de faisabilité

2020/S 124-305026  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
30/06/2020
S124
Services - Informations complémentaires - Procédure ouverte
Roumanie-Timi?oara: Étude de faisabilité

2020/S 124-305026

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2020/S 097-232138)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Compania Na?ional de C?i Ferate "CFR" S.A.
Numéro national d'identification: RO 11054529
Adresse postale: Prin Sucursala Regional de C?i Ferate Timi?oara, J 35/1842/2003, CUI RO 15662430
Ville: Timi?oara
Code NUTS: RO424 Timi
Code postal: 300166
Pays: Roumanie
Point(s) de contact: Vasile Gurza
Courriel: iulian.stanescu@cfr.ro
Téléphone: +40 256494158
Fax: +40 256494158 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.cfr.ro Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro

www.cfr.ro
www.e-licitatie.ro
Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Studiul de fezabilitate - lucr?ri de reabilitare poduri, pode?e ?i tuneluri de cale ferat - etapa II SRCF Timi?oara - dou loturi

Numéro de référence: 11054529/2019/13.B.3.3.2

II.1.2)
Code CPV principal
79314000 Étude de faisabilité

II.1.3)
Type de marché
Services

II.1.4)
Description succincte:
Pentru elaborarea studiului de fezabilitate, contractantul va respecta actele normative ?i reglement?rile specifice infrastructurii feroviare, construc?ii, aplicabile, în vigoare, în vederea prezent?rii unui proiect "matur", care s corespund celei mai eficiente solu?ii din punct de vedere tehnico-economic, pentru care s se aprobe asigurarea sursei de finan?are pentru implementarea obiectivului de investi?ie, cu respectarea conformit??ii standardelor impuse pentru coridoarele europene ?i coridoarele TEN-T ?i asigurarea specifica?iilor tehnice de interoperabilitate pe teritoriul României, inclusiv pentru reabilitarea podurilor, pode?elor ?i tunelurilor de cale ferat?. Contractantul va purta întreaga responsabilitate pentru îndeplinirea corect?, în termen ?i de calitate a cerin?elor descrise în prezentul caiet de sarcini. Pe perioada de desf??urare a contractului, Contractantul va respecta prevederile contractului, ale caietului de sarcini, reglement?rile legale na?ionale ?i europene aplicabile în materie, precum ?i acordurile interna?ionale AGTC ?i AGC, în vederea elabor?rii unei documenta?ii complete a studiului de fezabilitate. Contractantul va fi responsabil pentru asigurarea resurselor adi?ionale (dac sunt necesare în vederea îndeplinirii scopului proiectului), f?r a solicita entita?ii contractante alte costuri suplimentare. Contractantul se angajeaz s presteze servicii de calitate prin competen? ?i profesionalism, în conformitate cu cerin?ele stabilite în cadrul legislativ ?i de reglementare na?ional ?i european în vigoare. Totodat contractantul va fi responsabil pentru identificarea ?i minimizarea riscurilor de implementare cât ?i de finalizare a studiului de fezabilitate. În urma derul?rii acestui contract, sunt a?teptate de la contractant studiile de fezabilitate, realizate separat pentru fiecare obiectiv în parte (tratate unitar ca mod de abordare). Termen de raspuns la solicitarea de clarificari: in a 12-a zi calendaristic inainte de termenul-limita de depunere a ofertelor. Entitatea contractanta raspunde doar la solicitarile de clarificari transmise in termen. Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari pana in a 20-a zi inainte de data-limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la sectiunea aferenta din cadrul procedurii de atribuire derulata prin mijloace electronice. Entitatea contractanta nu va da curs solicitarilor de clarificari adresate prin alta modalitate de comunicare si raspunde doar la solicitarile de clarificari transmise in termenul indicat. Valoarea estimata a achizi?iei este de 1 618 457 RON f?r TVA, astfel (valori f?r TVA): studiul de fezabilitate - Lucrari de reabilitare poduri, podete si tuneluri de cale ferata - etapa II SRCF Timisoara, lot 1 - lucrari de reabilitare poduri, podete si tuneluri de cale ferata - etapa II SRCF Timisoara - poduri ?i pode?e valoare estimat 1 461 259; studiul de fezabilitate - lucrari de reabilitare poduri, podete si tuneluri de cale ferata - etapa II SRCF Timisoara, lot 2 - lucrari de reabilitare poduri, podete si tuneluri de cale ferata - etapa II SRCF Timisoara - tunel valoare estimat 157 198.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
25/06/2020

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 097-232138

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2)

Lot nº: 2

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Termen limit pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare

Au lieu de:

Date: 30/06/2020

Lire:

Date: 14/07/2020

Numéro de section: IV.2.7)

Lot nº: 2

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Condi?ii de deschidere a ofertelor

Au lieu de:

Date: 30/06/2020

Lire:

Date: 14/07/2020

Numéro de section: IV.2.6)

Lot nº: 2

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Perioada minim pe parcursul c?reia ofertantul trebuie s î?i men?in oferta

Au lieu de:

Date: 30/12/2020

Lire:

Date: 14/01/2021

Numéro de section: IV.2.2)

Lot nº: 1

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Termen limit pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare

Au lieu de:

Date: 30/06/2020

Lire:

Date: 14/07/2020

Numéro de section: IV.2.7)

Lot nº: 1

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Condi?ii de deschidere a ofertelor

Au lieu de:

Date: 30/06/2020

Lire:

Date: 14/07/2020

Numéro de section: IV.2.6)

Lot nº: 1

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Perioada minim pe parcursul c?reia ofertantul trebuie s î?i men?in oferta

Au lieu de:

Date: 30/12/2020

Lire:

Date: 14/01/2021

VII.2)
Autres informations complémentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
79314000 - Étude de faisabilité