Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/10/2020
Date de péremption : 20/11/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Timi?oara: Lits d'hÙpital

2020/S 200-484473  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 14/10/2020 S200 Roumanie-Timi?oara: Lits d'hÙpital 2020/S 200-484473 Avis de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Spitalul Clinic Municipal de Urgen? Timi?oara NumÈro national d'identification: 4483447 Adresse postale: Str. Hector nr. 2A Ville: Timi?oara Code NUTS: RO424 Timi Code postal: 300041 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Constantin Diana Courriel: achizitiismtm@gmail.com TÈlÈphone: +40 256221224 Fax: +40 256221224 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.spitalul-municipal-timisoara.ro/ Adresse du profil díacheteur: www.e-licitatie.ro
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100104931 Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes au(x) point(s) de contact susmentionnÈ(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Unitate sanitar
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
P?turi ATI ?i ecograf rezolu?ie Ónalt ñ proiect POIM 138224 NumÈro de rÈfÈrence: 4483447_2020_PAAPD1152023, 4483447_2020_PAAPD1152024
II.1.2) Code CPV principal 33192120 Lits d'hÙpital
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Se vor achizitiona 10 paturi ATI si 1 ecograf cu rezolutie inalta, conform descrierilor minime si obligatorii din caietului de sarcini. Autoritatea contractanta va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari in a 10ña zi inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor; Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor ñ 19 zile.
II.1.5) Valeur totale estimÈe Valeur hors TVA: 528 000.00 RON
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour nombre maximal de lots: 2
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Ecograf rezolutie inalta
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33112200 ...chographe
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO424 Timi Lieu principal d'exÈcution:
TIMISOARA, Sectia ATI I, Str. Gheorghe Dima nr. 5
II.2.4) Description des prestations:
CONFORM CAIET DE SARCINI SI ANEXA B LA FDA
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimÈe Valeur hors TVA: 288 000.00 RON
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en mois: 4 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
îCresterea capacitatii de reactie a Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara la criza de sanatate publica cauzata de raspandirea virusului SARS-CoV-2î- Cod proiect POIM 138224
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Paturi ATI
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33192120 Lits d'hÙpital
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO424 Timi Lieu principal d'exÈcution:
TIMISOARA, Sectia ATI I, Str. Gheorghe Dima nr. 5
II.2.4) Description des prestations:
CONFORM CAIET SARCINI SI ANEXA B LA FDA
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimÈe Valeur hors TVA: 240 000.00 RON
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en mois: 4 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
îCresterea capacitatii de reactie a Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara la criza de sanatate publica cauzata de raspandirea virusului SARS-CoV-2î- Cod proiect POIM 138224
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activitÈ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Cerin?a nr. 1 Ofertan?ii, ter?ii sus?in?tori ?i subcontractan?ii nu trebuie s se reg?seasc Ón situa?iile prev?zute la art.164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016, respectiv art.177, 178, 180 din Legea nr. 99/2016. Modalitatea de Óndeplinire: Se va completa DUAE Ón conformitate cu art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, respectiv art. 202 alin. (1) din Legea 99/2016. Documentele justificative care probeaz Óndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaz a fi prezentate, la solicitarea autorit??ii/entit??ii contractante doar ofertantului clasat pe primul loc Ón clasamentul intermediar Óntocmit la finalizarea evalu?rii ofertelor sunt: ó certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribu?iilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) pentru sediul social la momentul prezent?rii, ó cazierul judiciar al operatorului economic ?i al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control Ón cadrul acestuia, a?a cum rezult din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv, ó dup caz, documente prin care se demonstreaz faptul c operatorul economic poate beneficia de derog?rile prev?zute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizi?iile publice, ó alte documente edificatoare, dup caz. OEn cazul Ón care Ón ?ara de origine sau ?ara Ón care este stabilit ofertantul/ter?ul sus?in?tor/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prev?zute mai sus sau respectivele documente nu vizeaz toate situa?iile prev?zute la art.164, 165 ?i 167, autoritatea/entitatea contractant are obliga?ia de a accepta o declara?ie pe proprie r?spundere sau, dac Ón ?ara respectiv nu exist prevederi legale referitoare la declara?ia pe propria r?spundere, o declara?ie autentic dat Ón fa?a unui notar, a unei autorit??i administrative sau judiciare sau a unei asocia?ii profesionale care are competen?e Ón acest sens. Cerin?a nr. 2 Ofertantii,tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 59 si 60 din Legea 98/2016. Persoanele cu func?ie de decizie din cadrul autorit??ii/entit??ii contractante cu privire la organizarea, derularea ?i finalizarea procedurii de atribuire sunt Manager: Dr Malita Daniel Dir Fin Contabil: Ec. Damian Sanda Sef Serv. Financiar: Ec. Boldis Roxana Sef Birou Juridic: C.J. Fodor Adeline Sef Serv Achizitii: Ec. Jian Beatrice Serv. Achizitii: Ref. Sp. Constantin Diana Sef Sectie ATI I: Dr. Boanta Gordana Aparatura Medicala: Ing. Damian Remus Viza CFP Ec. Sandor Mihaela Modalitatea de Óndeplinire: Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Cerin?a nr. 1
   1.  Operatorii economici participanti la procedura ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna din situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitatea de Óndeplinire: Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv Certificatul Constatator emis de ONRC, sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmand sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Pentru persoanele juridice/fizice straine, documentele care dovedesc o forma de inregistrare/atestare vor fi prezentate in traducere autorizata in limba romana. Cerinta nr. 2 Aviz de functionare emis de Ministerul Sanatatii privind activitatile de comercializare, de distributie si de prestari servicii in domeniul dispozitivelor medicale (copie conf.cu originalul), conf. art. 926 din Legea nr.95/2006-Titlul XIX dispozitive medicale -modificata si actualizata privind reforma in domeniul sanatatii. Modalitatea de Óndeplinire: Se va completa DUAE de catre operatorii economici (lider, asociat, tert sustinator) participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Se completeaza DUAE precum si faptul ca documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv Avizul, sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentat, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentuI intermediar intocmit la fi nalizarea evaluarii ofertelor.
III.1.2) CapacitÈ Èconomique et financiËre CritËres de sÈlection tels que mentionnÈs dans les documents de la consultation
III.1.3) CapacitÈ technique et professionnelle CritËres de sÈlection tels que mentionnÈs dans les documents de la consultation
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 20/11/2020 Heure locale: 15:00
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
roumain
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit Ítre valable jusqu'au: 20/02/2021
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 20/11/2020 Heure locale: 15:00 Lieu:
In SEAP Informations sur les personnes autorisÈes et les modalitÈs d'ouverture:
COMISIA DE EVALUARE
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: non
VI.3) Informations complÈmentaires:
In cazul in care sunt oferte cu acelasi punctaj total se va cere o noua oferta de pret cu doua zecimale pentru departajare.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Consiliul Na?ional de Solu?ionare a Contesta?iilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucure?ti Code postal: 300341 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro TÈlÈphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Birou juridic Adresse postale: Str. Hector nr. 2A, etaj 1 Ville: Timi?oara Pays: Roumanie Courriel: ademiha2001@yahoo.com TÈlÈphone: +40 256200048 Adresse internet: https://www.spitalul-municipal-timisoara.ro/
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
09/10/2020
 
 
C L A S S E    C P V
33112200 - Échographe 
33192120 - Lits d'hôpital